OPŠTI USLOVI KORIŠĆENJA

1. Primena Opštih uslova korišćenja

1.1 Ovi Opšti uslovi korišćenja (Opšti uslovi) Doke Serb doo Šimanovci (Doka) primenjivaće se na korišćenje Doka Online Prodavnice koja je dostupna na sledećem linku: https://shop.doka.com (Online Prodavnica), kao i na sve poddomene i veb lokacije koje pripadaju ovom domenu. Opšti uslovi uređuju sve pravne transakcije koje se obavljaju preko Online Prodavnice u cilju kupovine nekorišćenog i korišćenog materijala, kao što su dodaci za oplate,  oplate za zid i plafonske oplate, i sistemske komponente (proizvodi) od strane pravnih lica (transakcije između privrednih subjekata).

1.2 Opšti uslovi primenjivaće se i na sve buduće transakcije između Kupca i Doke, koje se obavljaju preko Online Prodavnice, čak iako nije izvršeno posebno upućivanje na njihovu primenu.

1.3 Opšti uslovi poslovanja Kupca se neće primenjivati, osim u slučaju da je Doka dala izričitu saglasnost da pristaje na njihovu primenu, u pisanom obliku. 

1.4 Doka zadržava pravo da u bilo kom trenutku izvrši izmenu Opštih uslova, bez navođenja razloga. Kupci će o ovakvim izmenama biti obavešteni putem e-maila. Nastavak korišćenja Online Prodavnice od strane Kupca, smatraće se davanjem pristanka na izvršene izmene Opštih Uslova.

2. Autorska prava

Elementi domena https://shop.doka.com i bilo kojih i svih poddomena i veb lokacija koje pripadaju ovom domenu kao što su tekst, slike, fotografije, grafika zaštićeni su autorskim pravima i pravima intelektualne i industrijske svojine. Ovi elementi se ne smeju kopirati, menjati ili koristiti na bilo koji drugi način.

3. Zaštita podataka

3.1 Na zaštitu podataka o ličnosti primenjivaće se odredbe navedene u Obaveštenju o obradi podataka o ličnosti, koje može biti preuzeto ovde i predstavlja sastavni deo Opštih uslova (https://www.doka.com/rs/home/dataprivacy/index).

3.2 Doka u svojstvu rukovaoca obrađuje sledeće lične podatke Kupca (ime i prezime zakonskog zastupnika kompanije, e-mail adresu, ime kompanije, broj telefona, broj faksa, broj računa, podatke o adresi za isporuku i adresi za izdavanje računa) za potrebe procesuiranja i izvršenja Porudžbenice iz odeljka 5. Opštih Uslova. 

Takođe, Doka koristi navedene podatke o ličnosti za e-mailove i slanje promotivnih e-mailova vezano za slične proizvode ili usluge koje Doka nudi. Slanje komercijalnih poruka elektronskim putem dozvoljeno je samo uz prethodni pristanak lica kome je takva vrsta poruke namenjena. Doka će redovno proveravati i prihvatati opoziv pristanka lica koje ne želi da prima takve komercijalne poruke. Lični podaci koje je Kupac dao za potrebe izvršenja Porudžbenice biće predmet obrade od strane obrađivača i primaoca podataka Doke GmbH, koja je kreirala i održava platformu koja omogućava pružanje usluge odnosno sprovođenje transakcije putem Online prodavnice, te Kupac potvrđuje da je upoznat i da je saglasan sa takvom vrstom obrade podataka. Kupac ima pravo da prigovori obradi podataka u ovu svrhu i može uputiti prigovor na sledeću adresu shop@doka.com.

4. Registracija Kupaca, ovlašćenja, provere identiteta i punomoćje za zastupanje

4.1 Svi Kupci se moraju registrovati unošenjem obaveznih informacija u za to predviđena polja. Podaci koje dostavljaju Kupci moraju biti tačni, potpuni, istiniti i u skladu sa odredbama važećeg prava.  

4.2 Nakon inicijalne registracije, svakom Kupcu dodeliće se korisničko ime i šifra (podaci za prijavu) koje će naknadno koristiti prilikom prijavljivanja na Online Prodavnicu. Za jednog Kupca moguće je registrovati više korisnika sa različitim ovlašćenjima, u skladu sa internim postupkom odobrenja koji se primenjuje kod Kupca. U svakom slučaju, Doka ne preuzima bilo kakvu odgovornost u vezi dodeljivanja i korišćenja takvih ovlašćenja i bilo kakvih internih postupaka odobrenja koji se u tu svrhu sprovode kod Kupca.

4.3 Doka je ovlašćena da u svakom trenutku izvrši provere identiteta i validnosti punomoćja za zastupanje lica koje se prijavljuje na portal i može zahtevati prilaganje odgovarajućih dokaza u ovom smeru (dozvole za rad, punomoćja za zastupanje, izvod iz privrednog registra i drugo). 

4.4Kupci su obavezni da podatke za prijavu drže u tajnosti i da ih zaštite od neovlašćene upotrebe od strane trećih lica. Kupci će neodložno obavestiti Doku o zloupotrebi ili neovlašćenom korišćenju ovih podataka. Do takvog obaveštavanja bilo koji pristup i bilo koja radnja ili korišćenje usluga koji proiziđu iz takvog pristupa pripisuju se u odgovornost dotičnom Kupcu.

4.5 U slučaju da Kupac ne koristi usluge ili ne posećuje Online Prodavnicu u vremenskom periodu od godinu dana ili duže, nalog Kupca će biti deaktiviran. Bez obzira na navedeno, moguće je u bilo kom trenutku registrovati novi nalog.

5. Ponude, Porudžbine, način plaćanja, zaključenje Ugovora, naplata

5.1 Sve ponude učinjene od strane Doke biće neobavezujuće, izuzev ako je izričito naznačeno da će se Dokina ponuda smatrati obavezujućom. Prikazana dostupnost proizvoda prilikom procedure poručivanja se takođe neće smatrati obavezujućom. 

5.2 Prilikom pouručivanja proizvoda, Kupac će pored odabira proizvoda, specifikovati način isporuke (isporuka ili preuzimanje), željeni datum isporuke ili datum preuzimanja, kao i željeni način plaćanja. Doka će izvršiti isporuku proizvoda na adresu koja je navedena u Porudžbini od strane Kupca. Ukoliko adresa nije dostupna, Kupac će morati da kreira novu Porudžbinu koja sadrži i podatke o adresi.

5.3 U slučaju preuzumanja proizvoda od strane Kupca, plaćenje može biti izvršeno nakon prijema fakture.

5.4 U slučaju da je isporuka izvršena od strane Doke na dogovoreno mesto isporuke, plaćanje će biti izvršeno po prijemu fakture. Kupac je odgovoran za bilo kakvo kašnjenje u plaćanju i može biti obavezan da plati zakonsku zateznu kamatu na ime kašnjenja u ispunjenju.

5.5 Nakon podnošenja Porudžbine, Kupac će primiti elektronsku poruku koja sadrži  preliminarnu potvrdu Porudžbine.  Međutim, preliminarna potvrda Porudžbine se neće smatrati prihvatanjem ponude. Doka će prvo izvršiti provere dostavljene ponude učinjene od strane Kupca, s obzirom na dostupnost proizvoda, mogućnost da ispuni željeni datum isporuke odnosno mogućnost da obezbedi preuzimanje na željeni datum, kao i usklađenost sa bilo kojim drugim mogućim ograničenjima u vezi kupovine. Status Porudžbine Kupcima će biti dostupan online, u svakom trenutku. 

5.6 Doka može, u slučaju iz prethodnog stava, u bilo kom trenutku, bez navođenja razloga odbiti zaključenje ugovora. Kupac nema pravo da zahteva bilo kakvu naknadu štete u ovom slučaju.

5.7 Porudžbina se smatra ponudom za zaključenje ugovora koji sadrži sve bitne sastojke ugovora, tako da bi se njenim prihvatanjem mogao zaključiti ugovor. Ugovor o prodaji smatraće se zaključenim onog časa kada Kupac primi elektronsku poruku koja sadrži izričitu izjavu Doke da prihvata Podudžbinu Kupca. U slučaju da Doka ne dostavi izričitu izjavu o prihvatanju ponude odnosno Porudžbine, ugovor se smatra zaključenim onda kada Doka pošalje proizvod ili pripremi proizvode za preuzimanje od strane Kupca.

5.8 Fakture će biti izdate na adresu koja je precizirana od strane Kupca.

6. Cene

6.1 Sve cene u Online prodavnici iskazane su u dinarima i sadrže uključen PDV. Pored cene postoje dodatni troškovi isporuke. U cenu nisu uključene uvozne i izvozne dažbine (klauzula franko fabrika Incoterms 2010). 

6.2 Cena proizvoda može varirati u zavisnosti od odabrane adrese za isporuku, a ukupan iznos će u skladu sa tim biti prikazan Kupcu.

6.3 Cena isporuke i transporta zavisi od lokacije i tipa isporuke koji je odabrao Kupac i ovi  troškovi će biti prikazani Kupcu u toku procesa poručivanja preko Online Prodavnice.

7. Dostava i plaćanje, prelazak rizika

7.1 Kupci mogu po sopstvenom izboru preuzeti proizvod ili zahtevati dostavu proizvoda na određeno mesto isporuke.

7.2 Preuzimanje od strane Kupca: Kupac će preuzeti proizvod u dogovoreno vreme i datum u Dokinom predstavništvu koje je najbliže adresi koju je Kupac naznačio ili sa bilo kog drugog izričito ugovorenog mesta.

Kupcu će proizvodi biti predati nakon isplate kupoprodajne cene i svih drugih troškova, izuzev u slučaju da je izričito ugovoreno plaćanje nakon prijema fakture. 

Sa predajom proizvoda Kupcu ili trećem licu koje je ovlašćeno da preuzme proizvod u ime i za račun Kupca, rizik slučajne propasti ili oštećenja prelazi na Kupca. 

7.3 Isporuka: Doka će izvršiti isporuku pod uslovom da su izričito ugovorene cena isporuke, način plaćanja i mesto isporuke. 

Dostava do dogovorenog mesta isporuke (gradilišta) obaviće se u razumnom roku nakon Porudžbine ili u bilo koje drugo dogovoreno vreme i datum isporuke. 

Svi rokovi isporuke i datumi isporuke biće približni rokovi i datumi, koji će u svakom slučaju biti prikazani Kupcu prilikom procesa poručivanja.

Ukoliko je sa Kupcem ugovoreno plaćanje kreditnom karticom, isporuka će biti izvršena tek nakon što je izvršen uspešan prenos sredstva sa kartice Kupca.

Snabdevanje i isporuka kupljenih proizvoda biće na rizik Kupca. Rizik od gubitka ili slučajnog oštećenja proizvoda prelazi na Kupca nakon predaje prevozniku. 

7.4 Ako isporuka odnosno priprema proizvoda za preuzimanje bude prekoračena za više od dve nedelje, Kupac će, izuzev u slučajevima više sile, imati pravo da raskine Ugovor nakon što je uzalud ostavio dodatan rok za ispunjenje (grejs period) od najmanje dve nedelje.

7.5 Ako Kupac odbije isporuku poručenih proizvoda, u tom slučaju će osigurati da se proizvodi pravilno istovare, skladište i  stave na raspolaganju Doki.

7.6 U slučaju da  je Doki  usled više sile ili druge nepredvidive prepreke otežana mogućnost isporuke/ priprema proizvoda za preuzimanje u dogovorenom roku/na dogovoreni datum Doka može produžiti period isporuke proizvoda odnosno period u kojem je potrebno obezbediti preuzimanje proizvoda ili pomeriti datum isporuke odnosno datum za preuzimanje, u razumnom roku. 

7.7 Doka ima pravo da vrši parcijalne isporuke.

7.8 Prijem na račun Doke i prenos sredstava na račun Doke biće relevantan za isplate za koje se smatra da su izvršene blagovremeno. U slučaju sumnje, uplaćeni iznosi koristiće se za potrebe podmirivanja najstarijeg duga Kupca.

7.9 Fakture će biti dostupne Kupcima online na mreži ili poslate elektronskim putem i mogu se pregledati na mreži, kao i preuzeti. Smatraće se da su fakture dostavljene čim im Kupac može pristupiti ili je Kupac obavešten o njima na uobičajen način (npr. potvrda prijema putem e-pošte). Ako Kupci zahtevaju prijem fakture u papirnom obliku, Doka zadržava pravo da naplati naknadu (kao što je naknada za rukovanje) pod uslovom da je to prihvatljivo prema važećem zakonu. Kada se fakture šalju e-poštom, slaće se na e-adresu naznačenu od strane Kupca.

8. Prelazak vlasništva, zadržavanje vlasništva

8.1 Vlasništvo nad naručenim materijalom prelazi na Kupca nakon potpune uplate i preuzimanja naručenog materijala. 

8.2 Doka će isporučiti sve naručene materijale, na kojima će zadržati vlasništvo sve dok kupoprodajna cena ne bude u celosti plaćena.

8.3 Vlasništvo će se proširiti i na sve nove proizvode proizvedene preradom isporučenih proizvoda. Nakon obrade, kombinacije ili mešanja proizvoda Doka će steći suvlasništvo nad tako proizvedenim predmetima srazmerno vrednosti isporučenih proizvoda u odnosu na novostvorenu stvar.

8.4 Kupcima neće biti dozvoljeno da založe kupljeni materijal trećim licima ili da ih koriste kao kolateral ili da na drugi način njime raspolažu u korist trećih lica. Preprodaja isporučenih proizvoda dozvoljena je samo uz izričitu pisanu saglasnost Doke. Kupci će ustupiti Doki sva primanja koja proisteknu iz preprodaje, kao posledicu kršenja ove odredbe, ili uz pisanu saglasnost Doke proizvode u odnosu na koje Doka zadržava vlasništvo, podrazumevajući da će takvi proizvodi biti obaveza za plaćanje. 

Isto se primenjuje na nove prozvode na kojima Doka stiče suvlasništvo. Kupci će uključiti napomene o ovome u svoje knjige i liste nepodmirenih potraživanja i na zahtev Doke, otkriće joj  imena i adrese svojih kupaca, kao i broj i iznos potraživanja koja proizlaze iz takve preprodaje i obavestiće svoje kupce o ustupanju takvih potraživanja. Bilo koji profit koji Kupci ostvare preprodajom proizvoda koji su podložni zadržavanju prava vlasništva na strani Doke proslediće se Doki bez odlaganja.

8.5 Ako proizvodi koji su predmet zadržavanja prava svojine budu oduzeti ili budu zaplenjeni od strane trećih lica, Kupci će biti dužni da potvrde pravo vlasništva kompanije Doka i da je bez odlaganja pismeno obaveste o navedenoj okolnosti. Kupci će Doki nadoknaditi sve troškove koje su proizašle za Doku u vezi zaštite prava vlasništva. Na zahtev Doke, Kupci će učiniti dostupnim Doki sve dokumente potrebne za zaštitu i polaganje prava na proizvode.

8.6 Ako Kupci ne izvrše plaćanje, proizvodi koji su predmet zadržavanja prava svojine od strane kompanije Doka vratiće se kompaniji Doka bez odlaganja na njen zahtev. Ukoliko Kupci ne ispune takav zahtev bez odlaganja, Doka će imati pravo da preuzme proizvode koji su u vlasništvu Doke. U svakom slučaju, troškove i rizike povezane sa transportom proizvoda do kompanije Doka snosi dotični Kupac. U tom slučaju, vraćanje ili preuzimanje Proizvoda neće se smatrati raskidom ugovora. Doka će imati pravo da proda ove proizvode drugoj strani i da prihod od te prodaje iskoristi na ime namirenja potraživanja koje ima prema dotičnom Kupcu. U tom slučaju, Kupac će biti obavešten o Dokinoj nameri da preproda proizvode, kao i kupoprodajnoj ceni i može imenovati druge kupce Doki, sve u roku od četiri nedelje.

9. Dokumenti, poverljivost ekspertize, zabrana obrnutog inženjeringa, preuzimanje dokumenata

9.1 Kupci neće imati pravo da koriste dokumente koje Doka stavlja na raspolaganje (korisničke informacije, uputstva za upotrebu) u bilo koje druge svrhe osim onih predviđenih ugovorom ili ovim dokumentom.

9.2 Ekspertize sadržane u dokumentima dostupne su Kupcu samo u ove svrhe. Kupci će tretirati takvu ekspertizu kao strogo poverljivu i neće imati pravo da je koriste u bilo kom obliku u svrhu obrnutog inženjeringa. Kupci ni u kom slučaju neće imati pravo da izvrše rekonstrukciju proizvoda.

9.3 Odgovornost za preuzimanje dokumenata iz odeljka za preuzimanje (uključujući ali ne ograničavajući se na korisničke informacije ili dokumente za koje postoji obaveza da se učine dostupnim Kupcima) snosiće sami Kupci. Doka posebno ne snosi odgovornost za preuzimanje dokumenata od strane Kupaca na tačnom jeziku za predmetni proizvod.

10. Neizvršenje

10.1 Ako Kupci ne preuzmu proizvod na vreme ili kasne sa plaćanjem kupoprodajne cene, Doka može, uz ostavljanje dodatnog roka od najmanje 14 dana, raskinuti ugovor u pisanom obliku.

10.2 U suprotnom, odnosno u slučaju kašnjenja sa plaćanjem, Kupci su dužni da plate zakonsku zateznu kamatu po stopi utvrđenoj posebnim zakonom. Pored toga, Kupci će biti obavezni da nadoknade Doki troškove nastale u svrhu ostvarenja njenog prava u vezi sa potraživanjem prema Kupcu uključujući, ali ne ograničvajući se na administrativne troškove na ime sačinjavanja opomene za kašnjenje u paušalnom iznosu od 40 EUR. U svakom slučaju, Doka zadržava pravo da potražuje naknadu štete.  

10.3 Doka neće biti obavezna da isporuči/pripremi za preuzimanje bilo koje dalje proizvode sve dok Kupci ne plate fakturisane iznose, zakonsku zateznu kamatu/ili troškove.

11. Odustajanje

11.1 Obe strane mogu da raskinu ugovor, preporučenim pismom, iz opravdanog razloga (kao što je kršenje materijalnih ugovornih odredbi iz ovih Uslova, neplaćanje uprkos grejs periodu za plaćanje od najmanje 14 dana). 

11.2 Doka može da raskine ugovor ako se od Doke ne može opravdano očekivati izvršenje ugovora, čak iako je nemogućnost izvršenja ograničena na određeni period.

12. Povraćaj proizvoda

12.1 U slučaju raskida ugovora, svi isporučeni proizvodi će se vratiti Doki u roku od 14 dana, na rizik i na račun Kupca, pod uslovom da se raskid ugovora ne može pripisati Dokinoj krivici. Ukoliko Kupac ne ispuni ovu obavezu, Doka će imati pravo da preuzme Proizvode ili da naloži drugom licu njihovo preuzimanje na rizik i na račun Kupca.

12.2 U slučaju da proizvode koji su predmet povraćaja nije moguće razlikovati od ostalih, Doka će imati pravo da odabere proizvod po svom izboru. U takvom slučaju, Kupac će zaštiti i obeštetiti Doku u pogledu bilo kakvih potraživanja treće strane.

13. Garancije, odgovornost, nedostaci

13.1 Kupci su dužni da bez odlaganja izvrše pregled Proizvoda u pogledu nedostatka, ali u svakom slučaju najkasnije u roku od 8 dana od dana isporuke, kao i pre upotrebe takvih Proizvoda, te da u navedenom roku pismeno obaveste Doku o nedostacima pružajući detaljan opis svih utvrđenih nedostataka. 

13.2 Teret dokazivanja postojanja nedostataka leži na Kupcima.

13.3 Doka može po sopstvenom nahođenju otkloniti nedostatke naknadnim izvršenjem (isporuka druge stvari ili naknadna isporuka bilo kojeg nedostajućeg predmeta ili zamena).

13.4 Doka ne odgovara za skrivene nedostatke koji se pokažu pošto protekne šest meseci od predaje stvari.

13.5 Obaveštenje o nedostacima ne oslobađa Kupce obaveze plaćanja. Da bi postojala odgovornost na strani Doke u skladu sa garancijom, Kupci moraju ispuniti sve obaveze, uključujući, ali ne ograničavajući se na obavezu na ime plaćanja i moraju blagovremeno prijaviti nedostatke i pružiti detaljne specifikacije.

13.6 Činjenica da Doka može da započne pregovore o nedostacima ili žalbama ne podrazumeva odricanje od prava Doke da uloži prigovor da je obaveštenje o nedostacima učinjeno prekasno ili da obaveštenje Kupca o nedostacima ne sadrži adekvatna detaljna pojašnjenja u pogledu nedostataka.

13.7 Kupčevo pozivanje na garanciju u pogledu nedostataka biće isključeno ako su Kupci preprodali Proizvode potrošačima i ako je garantni rok već istekao. Ukoliko ne postoje suprotne zakonske odredbe od kojih se ne može odstupiti, Kupci će takođe isključiti svako takvo regresno pravo prema svojim kupcima.

13.8 Svaka odgovornost Doke za običnu nepažnju biće isključena. Doka ne preuzima odgovornost za naknadu štete ili izgubljenu dobit - osim u slučajevima kada su šteta ili gubitak prouzrokovani sa namerom. Gore navedena isključenja odgovornosti neće se primenjivati na slučajeve ličnih povreda.

13.9 Međusobna potraživanja iz ovog ugovora, kao i potraživanja naknade za izdatke učinjene u vezi sa ugovorom, zastarevaju za tri godine.

13.10 Odgovornost za nameru ili krajnju nepažnju ne može se isključiti.

13.11 Doka ne garantuje stalnu dostupnost Online prodavnice i skreće pažnju na to da usluge Online prodavnice mogu biti ograničene ili privremeno obustavljene iz potrebnih razloga (kao što su razlozi za održavanje, bezbednost, kapacitet ili poboljšanje).

14. Nemogućnost prebijanja potraživanja

Kupci neće imati pravo da podmire obaveze koje imaju prema Doki sa dospelim potraživanjima koje Kupci imaju prema Doki, osim ako relevantna potraživanja nisu osporena ili ako ih je pravosnažno utvrdio sud.

15. Odvojenost

Ako su, iz bilo kog razloga, jedna ili više odredbi ovih Opštih uslova ili ugovora koji je zaključen uz primenu ovih Opštih uslova nevaljane ili neizvršive, to neće uticati na važenje preostalih odredbi. Svaka nevaljana ili neizvršiva odredba biće zamenjena odredbom koja je u najvećoj meri u skladu sa inicijalnom namerom ugovornih strana. Isto se primenjuje na sve pravne praznine u odredbama. 

16. Merodavno pravo, mesna nadležnost, nadležan sud

16.1 Svi pravni odnosi između Doke i Klijenta biće podložni i regulisani sprskim pravom. 

16.2 Mesto izvršenje je mesto u kojem se nalazi registrovano poslovno sedište Doke. 

16.3 Isključiva nadležnost za bilo koji i sve sporove koji proizilaze iz ili u vezi sa ovim Opštim uslovimna i transakcijama zasnovanim na njima pripada sudu nadležnom na teritoriji Republike Srbije. 

17. Razno

17.1 Kupovine izvršene u Online prodavnici podležu uobičajenim troškovima korišćenja Interneta.

17.2 Sva prava i obaveze prema ovim Opštim uslovima prenose se na bilo kojeg pravnog sledbenika Kupca. Kupci ne mogu preneti bilo koja prava i obaveze na treću stranu bez prethodnog izričitog pismenog odobrenja Doke.

17.3 Bilo koji usmeni dogovori, obećanja i saveti koje su dali zaposleni u Doki neće važiti bez pismene potvrde Doke.

17.4 Ne postoje usmeni sporedni sporazumi. Sve izmene ili dopune Opštih uslova korišćenja  ili ugovora koji se zaključuje putem Online prodavnice zahtevaju pisanu formu da bi bile validne; isto se odnosi na bilo koje sporedne sporazume i garancije i izjave, uključujući svako odricanje od zahteva u pismenoj formi. 

17.5 Smatraće se da e-pošta zadovoljava pismeni formu. E-pošta će takođe biti dovoljna za bilo koja druga obaveštenja ili pravno relevantne komunikacije, osim ako nije drugačije predviđeno u pojedinom slučaju ili ovim Opštim uslovima.

Download

Datum: januar 2021.