Impresum/Odricanje odgovornosti

1. Preduzeće za oplatnu tehniku, trgovinu i usluge Doka Serb doo Šimanovci

U skladu sa članom 6. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije u nastavku se potencijalnim korisnicima usluga i nadležnim organima državne uprave pružaju sledeće osnovne i obavezne informacije o pružaocu usluga koji u komercijalne svrhe u svojstvu pravnog lica koje je registrovano za obavljanje određene delatnosti u skladu sa zakonom obavlja elektronsku trgovinu kao vid prodaje robe/usluga putem elektonske prodavnice (u daljem tekstu: „Usluge“).

Pun naziv poslovnog imena: Preduzeće za oplatnu tehniku, trgovinu i usluge Doka serb doo Šimanovci

Skraćeno poslovno ime: Doka Serb doo Šimanovci (u daljem tekstu: „Doka“)

Adresa sedišta i Adresa za prijem pošte: Svetogorska 4, 22310 Šimanovci, Pećinci

Podaci za kontakt: Telefon: +381 22 400 100; E-pošta: serb@doka.com

Webadresa: https://www.doka.com/rs/index

Matični broj: 20158433
PIB: 104414511
PDV broj: 264947422

2.  Privredni registar kompanija: 

Doka je registrovana kod Agencije za privredne registre Republike Srbije, čiji osnivač je strana kompanija Doka GmbH iz Austrije sa 100% udela u društvu Doka.

3. Generalni direktori:

Zakonski zastupnici Doke su: Branko Dobričanin, direktor i Kurt Georg Steindl, direktor.

4. Važeće zakonske odredbe:

Na regulisanje odnosa sa potencijalnim korisnikom usluga primenjivaće se važeći propisi Republike Srbije i to odredbe Zakona o obligacionim odnosima, Zakona o elektronskoj trgovini, Zakona o trgovini, Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i drugih relevantnih propisa koji uređuju ovu materiju.

Ovim putem, potencijalnim korisnicima usluga se u skladu sa članom 12. Zakona o elektronskoj trgovini obezbeđuju na jasan, razumljiv i nedvosmislen način podaci o postupku koji se primenjuje kod zaključenja ugovora sa Dokom, kao pružaocem usluga. Odnosi sa potencijalnim korisnicima usluga uređuju se putem Opštih uslova korišćenja koji se nalaze ovde.  Opšti uslovi korišćenja sačinjeni su na srpskom jeziku i na engleskom jeziku. Potencijalni korisnici usluga koji žele da koriste uslugu koja se pruža posredstvom online prodavnice prvo moraju da prihvate Opšte uslove korišćenja. 

Pružalac usluga u obavljanju privrednih aktivnosti i poslovanju postupa u skladu sa Complience pravilima.

5. DOZVOLA ZA OBAVLJANJE TRGOVAČKE DELATNOSTI

Registrovana šifra i naziv delatnosti Doke pred Agencijom za privredne registre Republike Srbije je 4673 -  Trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom. Delatnost kompanije obuhvata proizvodnju i prodaju ili iznajmljivanje sistema oplata i ploča, komercijalnih držača i armatura svih vrsta.

6. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

Kompanija Doka GmbH kreira i održava sadržaj na ovom veb-sajtu uz najveći mogući stepen brige . Bez obzira na to, kompanija Doka ne preuzima odgovornosti za informacije koje su navedene na ovom veb-sajtu i odriče se bilo koje i svake odgovornosti za informacije na veb-sajtu kompanije Doka za koje se utvrdi da su netačne ili nepotpune. Odgovornost za način na koji se informacije koje se pružaju na veb-sajtu kompanije Doka (i tako postaju besplatno dostupne) koriste i primenjuju snosi isključivo korisnik. Kompanija Doka pruža sadržaj na svom veb-sajtu besplatno do daljnjeg, isključivo u informativne svrhe, i naglašava da se samim činom korišćenja veb-sajta ni u kom slučaju ne uspostavlja ugovorni odnos između korisnika i kompanije Doka. Korisnici koji žele da koriste specijalne aplikacije (npr. Doka centar za preuzimanje, Kalkulator pritiska svežeg betona, Online prodavnicu) prvo moraju da prihvate posebne odredbe i Opšte uslove korišćenja.

7. ODRICANJE ODGOVORNOSTI ZA SPOLJNE VEZE

Kompanija Doka na svom veb-sajtu pruža veze ka drugim veb-sajtovima. Ove elektronske unakrsne reference otvaraju pristup informacijama i sadržaju trećih strana koje kompanija ni u jednom trenutku ne smatra svojim. Kompanija Doka ne snosi odgovornost ni za jedan od tih sadržaja i odgovornost za njih snose vlasnici/administratori tih veb-sajtova. Pre povezivanja svog veb-sajta sa veb-stranicom trećeg lica, kompanija Doka ulaže sav moguć i razuman napor da utvrdi da nema očigledno nezakonitog sadržaja na toj stranici. Međutim, kompanija Doka nema uticaja na sadržaj i dizajn ovih povezanih stranica i konstantna provera eksternih veza nije moguća. Čim kompanija Doka dobije informacije o bilo kakvom nezakonitom sadržaju na povezanom veb-sajtu, ta veza (ili te veze) će odmah biti uklonjeni.

8. AUTORSKO PRAVO

Osim u slučajevima kada je drugačije navedeno, autorsko pravo za sve dokumente koji su dostupni na veb-sajtu kompanije Doka, kao i za materijale koji se koriste na tom veb-sajtu, pripada isključivo kompaniji Doka. Preuzimanje, štampanje i čuvanje datoteka s ovog veb-sajta je dozvoljeno samo za privatnu upotrebu. Svaka upotreba koja izlazi iz tih granica zahteva izričitu saglasnost kompanije Umdasch AG.

9. IZJAVA O ZAŠTITI PODATAKA

Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti može biti preuzeto ovde.