ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE SHOP

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden van Doka N.V./S.A. hierna genoemd Doka BE, zijn van toepassing op de online Doka webwinkel https://shop.doka.com/shop/be/nl/, evenals alle subdomeinen en websites die behoren tot dit domein. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle wettelijke transacties afgehandeld via de Online Shop met het oog op de aankoop van nieuwe en gebruikte materialen, zoals bekisting accessoires, wand- en vloerbekisting en systeemonderdelen (producten), door zakelijke klanten (B2B).

1.2 Deze algemene voorwaarden gelden ook voor eventuele toekomstige online transacties die daaruit voortvloeien en/of daarmee verband houden, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen. 

1.3 Aanvaarding van deze algemene voorwaarden impliceert tevens dat de klant volledig verzaakt aan de toepassing van zijn eigen algemene (aankoop-)voorwaarden, tenzij Doka BE deze uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard.

2. Intellectueel eigendom

Onderdelen van https://shop.doka.com/shop/be/nl/ en van alle subdomeinen en websites die behoren tot dit domein, zoals teksten, afbeeldingen en foto’s zijn beschermd door auteursrecht en intellectuele en industriële eigendomsrechten. Deze onderdelen mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden worden verstrekt of op andere wijze worden gebruikt.

3. Gegevensbescherming

3.1 De bepalingen inzake gegevens-bescherming zijn te downloaden op https://www.doka.com/nl/home/dataprivacy/index en maken geïntegreerd deel uit van deze algemene voorwaarden. 

3.2 Doka BE en Doka GmbH zullen in het kader van de contractuele relatie met de klant  persoonsgegevens betreffende de klant verzamelen. De persoonsgegevens die verzameld worden zijn: 

voornaam, achternaam, titel, e-mailadres, wachtwoord, geboortedatum, bedrijfs-naam, contactpersoon, ondernemings-nummer, telefoonnummer, leveringsadres en factuuradres. Doka BE treedt hierbij op als verantwoordelijke voor de verwerking en zal de gegevens verwerken voor de volgende doeleinden; klanten-administratie, verwerking en opvolging van de gemaakte bestellingen en direct marketing van Doka BE. De klant stemt ermee in dat de gegevens kunnen worden verwerkt en meegedeeld aan Doka GmbH.  Elke klant heeft een inzage- en correctierecht inzake de op hem of haar betrekking hebbende gegevens die verwerkt worden in de bestanden van Doka BE.  De klant behoudt tevens te allen tijde het recht om eventuele toestemming voor de gegevens-verwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens via shop-be@doka.com.

Doka BE neemt alle redelijke maatregelen om de vertrouwelijkheid van de door de klant meegedeelde gegevens te waarborgen. De klant erkent echter dat de verzending van persoonsgegevens via het internet nooit zonder risico is. De klant erkent en aanvaardt derhalve dat de schade die de klant zou lijden door het onrechtmatig gebruik van persoons-gegevens door derden die daartoe geen toestemming hebben verkregen, nooit op Doka BE kan worden verhaald.

4. Registratie van klanten, goedkeuringen en identiteitscontroles 

4.1 De klant dient zich voorafgaand te registreren om gebruik te kunnen maken van het aanbod. De klant staat in voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens met inachtneming van wettelijke bepalingen.

4.2 Na de initiële registratie, ontvangt elke klant een bevestiging van de inschrijving, met daarin een  persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord (login gegevens) voor toekomstig gebruik van de Doka BE online shop. 

4.3 Het is mogelijk om meerdere gebruikers te registeren voor één klant met persoonsgebonden logingegevens. De klant kan in lijn met de interne goedkeuringsprocessen, zelf rechten toewijzen aan haar gebruikers. Doka BE aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de toewijzing en het gebruik van dergelijke rechten en goedkeuringen.

4.4 Doka BE heeft het recht om op elk moment de identiteit van de gebruiker van de online shop te controleren en kan u vragen om bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie (zakelijke licentie, volmacht, uittreksel van het handelsregister, enz.) mee te delen.

4.5 Gebruikers zullen zorg dragen om hun logingegevens te beveiligen en te beschermen tegen ongeoorloofde toegang door derden. Misbruik of onbevoegd gebruik dient onmiddellijk telefonisch of schriftelijk aan Doka BE te worden gemeld. Tot dergelijke kennisgeving zal elke actie of het gebruik van diensten in verband met de werking van dergelijke toegang worden toegeschreven aan de klant in kwestie. 

5. Aanbiedingen, bestellingen, betalings-methoden, sluiting van het contract, facturering

5.1 Alle aanbiedingen van Doka BE zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vrijblijvend. De weergegeven beschik-baarheid van producten in de loop van het bestelproces is dan ook niet-bindend. 

5.2 Bij het bestellen van producten, moeten klanten naast het selecteren van de artikelen ook de gewenste leverdatum, de manier van betaling en de transportwijze (afhaling door klant of transport georganiseerd door Doka BE) aanduiden. Doka BE levert de artikelen op het adres gelinkt aan het door de klant aangemaakte project. Indien er geen adres beschikbaar is, dient de klant een nieuw project aan te maken, met inbegrip van een adres. 

5.3 Als de klant ervoor kiest dat de levering door Doka BE wordt verzorgd, dient betaling te geschieden via creditcard of na ontvangst van de factuur. Indien de klant met factuur wenst te betalen, is de goedkeuring van Doka BE vereist. Doka BE mag, naar eigen goeddunken, aandringen op betaling per creditcard. In geval van betaling via creditcard moet alle relevante creditcardinformatie worden verstrekt bij het plaatsen van de bestelling. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat de creditcard niet is verlopen noch geblokkeerd. Indien de betaling door schuld van de klant vertraging oploopt kan deze hiervoor aansprakelijk worden gesteld en kan interest in rekening worden gebracht. 

5.4 Zodra een bestelling is geplaatst, ontvangt de klant een bevestiging van de bestelling. De klant dient  er echter rekening mee te houden dat een dergelijke voorlopige bestellings-bevestiging niet wordt beschouwd als een aanvaarding van de bestelling. Doka BE zal in de eerste plaats de ingediende aanbieding controleren met betrekking tot de beschikbaarheid van het product, de mogelijkheid om de gewenste leverdatum te halen en de naleving van de mogelijke aankooplimieten. Klanten kunnen op elk moment online de status van hun bestelling bekijken.  

5.5 Doka BE kan te allen tijde en zonder opgave van reden weigeren een contract aan te gaan zonder dat er een recht tot schadevergoeding ontstaat voor de klant. 

5.6 Een koopcontract voor de artikelen komt pas tot stand nadat de bestelling uitdrukkelijk door Doka BE is aanvaard. Mocht Doka BE geen uitdrukkelijke verklaring van aanvaarding verstrekken, dan komt het contract tot stand zodra Doka BE de bestelling van de klant aanvaard door de producten af te leveren. 

5.7 Facturen worden aan de klanten verstrekt op het factuuradres dat door de klanten is opgegeven.

6. Prijzen

6.1 Alle prijzen in de online shop zijn netto, exclusief btw of enige andere invoer-/ uitvoerrechten. 

6.2 Prijzen van levering en transport zijn afhankelijk van de plaats en het type levering gekozen door de klant en zullen tijdens het aankoopproces via de online shop aan de klant worden meegedeeld.

7. Levering en betaling, overdracht van risico’s

7.1 Levering verzorgd door Doka BE: Op voorwaarde dat de prijs van levering, type betaling en plaats (en) van levering uitdrukkelijk werd overeengekomen, zal Doka BE de producten leveren. 

De door Doka BE meegedeelde leveringstermijnen zijn louter indicatief.

Voor zover betaling met creditcard is overeengekomen met de klant, vindt levering pas plaats nadat de aankoopprijs succesvol van de rekening van de klant is afgeschreven.

Het risico van toevallig verlies van de goederen en van beschadiging tijdens het transport van en naar de plaats van bestemming wordt door de koper gedragen, ook als het transport door Doka BE wordt uitgevoerd of als een vrachtvrije levering overeengekomen is.

7.2 Indien de leveringstermijn met meer dan twee weken wordt overschreden, heeft de klant, behalve in geval van overmacht, het recht om het contract te herroepen.

7.3 Overmacht of andere onvoorzienbare obstakels die zich voordoen binnen de invloedsfeer van Doka BE en die de levering van de producten binnen de overeengekomen periode / op de afgesproken datum belemmeren, hebben tot gevolg dat Doka BE het recht heeft om de leveringstermijn van de producten te verlengen. 

7.4 Doka BE behoudt zich het recht om te leveren middels een nalevering. 

7.5 Facturen worden online aan klanten ter beschikking gesteld of elektronisch verzonden en kunnen zowel online als gedownload worden bekeken. Als klanten facturen op papier wensen te ontvangen, behoudt Doka BE zich het recht voor om een vergoeding in rekening te brengen (zoals administratiekosten), mits dit volgens de toepasselijke wetgeving toelaatbaar is. Wanneer facturen via e-mail worden verzonden, zal Doka BE dergelijke e-mails naar het door hen aangegeven e-mailadres sturen. 

8. Overdracht van eigendom, eigendomsvoorbehoud

8.1 De eigendom van het verkochte goed zal pas worden overgedragen op de klant na volledige betaling van de overeengekomen prijs en ontvangst van het verkochte materiaal. 

8.2 Doka BE levert alle gekochte materialen onder voorbehoud van eigendoms-voorbehoud. Doka BE behoudt het eigendom van het gekochte materiaal totdat de koopprijs volledig is betaald. 

8.3 Het is klanten niet toegestaan de gekochte materialen onder eigendoms-voorbehoud aan derden te verpanden of deze als onderpand te gebruiken of anderszins te vervreemden ten voordele van derden. De doorverkoop van producten die onder eigendoms-voorbehoud zijn geleverd, is alleen toegestaan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Doka BE. Klanten zullen aan Doka BE, al op dit moment, alle vorderingen toewijzen die voortvloeien uit de wederverkoop, in strijd met deze bepaling of met toestemming van Doka BE, van de producten waartoe Doka BE de titel heeft behouden, met dien verstande dat dergelijke vorderingen zullen worden overgedragen als een belofte om te betalen. Winsten gemaakt door klanten bij de wederverkoop van producten onder eigendomsvoorbehoud door Doka BE zullen onverwijld aan Doka BE worden doorgegeven.

8.4 Indien producten onder eigendoms-voorbehoud van Doka BE door derden in beslag worden genomen of anderszins worden geclaimd, zijn klanten verplicht het eigendomsrecht van Doka BE te doen gelden en Doka BE onverwijld schriftelijk op de hoogte te stellen. Klanten zullen Doka BE alle kosten vergoeden die Doka BE heeft gemaakt om zijn eigendomsrecht te beschermen. Op verzoek van Doka BE moeten klanten alle documenten die nodig zijn voor het beschermen van het eigendomsrecht op de producten beschikbaar stellen aan Doka BE.

8.5 Indien klanten in gebreke blijven de betaling uit te voeren, zullen de producten die onder het eigendomsvoorbehoud van Doka BE vallen, op haar verzoek onverwijld aan Doka BE worden geretourneerd. Voor zover klanten niet onverwijld aan een dergelijk verzoek voldoen, heeft Doka BE het recht om de producten die eigendom zijn van Doka BE te verzamelen. In ieder geval zijn de kosten en risico's verbonden aan het transport van de producten naar Doka BE, voor rekening van de klant in kwestie.

9. Documenten, vertrouwelijkheid, downloaden van documenten

9.1 Klanten hebben niet het recht om de door Doka BE beschikbaar gestelde documenten (gebruikersinformatie, bedieningsinstructies, gebruikershandleidingen) te gebruiken voor andere doeleinden dan die voorzien in het contract of het document in kwestie.

9.2 De deskundigheid die is vervat in de documenten wordt uitsluitend voor deze doeleinden ter beschikking van de klant gesteld. Klanten zullen dergelijke expertise als strikt vertrouwelijk beschouwen.

9.3 De verantwoordelijkheid voor de documenten gedownload van de downloadsectie (inclusief, zonder beperking, gebruikersinformatie of documenten waarvoor een verplichting is om ze beschikbaar te maken voor klanten) ligt bij de klant zelf. Doka BE aanvaardt geen aansprakelijkheid voor klanten die het onjuiste document downloaden voor het betreffende product.

10. Laattijdige betaling

10.1 Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd aan de rentevoet bepaald door de Wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand in handelstransacties op het onbetaalde factuurbedrag. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het nog verschuldigde factuurbedrag (met een minimum van 40 €), onverminderd het recht van Doka BE om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade. 

10.2 Doka BE heeft het recht om, zonder voorafgaande ingebrekestelling, haar verbintenissen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk te schorsen indien de klant zijn verplichtingen ten opzichte van Doka BE om welke reden dan ook niet nakomt.

11. Ontbinding

11.1 De klant heeft enkel het recht om de overeenkomst met Doka BE te ontbinden ingeval van zware fout, intentionele fout, bedrog of fraude in hoofde van Doka BE. Indien de klant zijn ontbindingsrecht wenst uit te oefenen, dient hij Doka BE daarvan per aangetekende brief in kennis te stellen binnen een redelijke termijn nadat hij op de hoogte was van de omstandigheid die tot de ontbinding aanleiding heeft gegeven. 

Doka BE heeft het recht om de overeenkomst met de klant te allen tijde, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke machtiging en zonder betaling van enige schadevergoeding, te ontbinden indien de klant, ondanks schriftelijke ingebrekestelling waarbij een termijn van tenminste 14 dagen in acht wordt genomen, in gebreke blijft met de nakoming van één of meer uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

11.2 Doka BE kan ook het contract ontbinden als het uitvoeren van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van Doka BE.

12. Teruggave van het materiaal

12.1 Bij de ontbinding van het contract moeten alle reeds geleverde producten binnen 7 dagen aan Doka BE worden teruggegeven, voor rekening en risico van de klant, op voorwaarde dat de ontbinding van het contract niet te wijten is aan een fout van Doka BE. Voor zover een klant niet aan deze verplichting voldoet, heeft Doka BE het recht om de producten te verzamelen, of te laten verzamelen, voor rekening en risico van de klant.

13. Garantie, aansprakelijkheid, fout

13.1 Op het moment van de levering dient de klant de leveringsbon af te tekenen voor ontvangst. Eventuele zichtbare gebreken, onjuiste hoeveelheden of onvoldoende kwaliteit van het materiaal dienen op de leveringsbon te worden vermeld of uiterlijk binnen een termijn twee (2) werkdagen schriftelijk aan Doka BE te worden gemeld, waarbij de klant de gebreken op gedetailleerde wijze dient te beschrijven. Het gebruik van de geleverde goederen door de klant impliceert de onherroepelijke aanvaarding ervan. 

13.2 De  koper draagt de verantwoordelijkheid voor het aanleveren van bewijslast van eventuele onjuistheid of ondeugdelijkheid.

13.3 Doka BE zal het door haar geleverde ondeugdelijke of onjuiste materiaal, voor zover vallend onder de garantieverplichting als bedoeld in het vorige lid, op haar kosten herstellen of vervangen. 

13.4 De kennisgeving van gebreken ontslaat klanten niet van hun betalingsverplichting. Om ervoor te zorgen dat Doka BE aansprakelijk is onder de garantie, moeten klanten aan alle verplichtingen hebben voldaan, inclusief, maar niet beperkt tot, hun betalingsverplichtingen en moeten ze de gebreken te gepasten tijde hebben gemeld en gedetailleerde beschrijvingen hebben verstrekt. 

13.5 Doka BE garandeert niet continu de beschikbaarheid van de Online Shop en vestigt de aandacht op het feit dat Online Shop-diensten beperkt of tijdelijk kunnen worden opgeschort om noodzakelijke redenen (zoals onderhoud, beveiliging, capaciteit of verbeteringsredenen).

14. Schuldvergelijking

Schuldvergelijking door de klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij de relevante claims niet worden betwist of definitief zijn vastgesteld door een rechtbank.

15. Splitsbaarheid

15.1 Indien enige bepaling (of deel daarvan) van deze algemene voorwaarden onafdwingbaar of strijdig met een bepaling van dwingend recht zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden niet beïnvloeden en evenmin de geldigheid en afdwingbaarheid van dat deel van de desbetreffende bepaling dat niet onafdwingbaar is of strijdig is met een bepaling van dwingend recht. In een dergelijk geval zullen de partijen te goeder trouw onderhandelen om de onafdwingbare of strijdige bepaling te vervangen door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling. Hetzelfde geldt voor eventuele lacunes in de bepalingen. 

15.2 Alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede alle andere overeenkomsten die daaruit voortspruiten, worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. De toepassing  van het Weens Koopverdrag van 11 april 1980 wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Alle geschillen tussen partijen omtrent overeenkomsten die aan deze algemene voorwaarden zijn onderworpen, behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Brussel. 

16. Diversen

16.1 Mondelinge afspraken, toezeggingen en adviezen van medewerkers van Doka BE zijn niet geldig zonder schriftelijke bevestiging van Doka BE.

16.2 Er zijn geen mondelinge nevenafspraken. Eventuele wijzigingen of toevoegingen aan deze algemene voorwaarden of de contracten gesloten via de Online Shop vereisen een schriftelijke vorm om geldig te zijn. Hetzelfde geldt voor eventuele nevenafspraken en garanties en vertegenwoordigingen, alsook voor eventuele contractuele wijzigingen die op een later tijdstip zijn aangebracht, inclusief het afstand doen van de vereiste schriftelijke vorm.

16.3 E-mail wordt geacht te voldoen aan de schriftelijke vormvereiste. E-mail is eveneens voldoende voor andere kennisgevingen of juridisch relevante berichten, tenzij anders bepaald in een bepaald geval of in deze algemene voorwaarden.

Download

06/2019