DOKA ONLINE SHOP NOTEIKUMI

 

1. Vispārīgie noteikumi

1.1 Šie Noteikumi izdoti kā pamats kārtībai, kāda tiek piemērota SIA “DOKA Latvia”, RN 40003458424, juridiskā adrese „Henrihi”, Vētras, Mārupes novads,LV- 2167, (tālāk tekstā – DOKA) Interneta veikalā Online Shop (turpmāk Interneta veikals) jeb DOKA koncerna ietvaros uzturētas sistēmas interneta tirdzniecības vietnē https://shop.doka.com. Šie Noteikumi nosaka kārtību, kādā, izmantojot interneta vietni, starp DOKu un pircēju- būvkomersantu  tiek noslēgts komerciālā pirkuma līgums par celtniecibas inventāra un/vai celtniecības materiālu iegādi, kā betonēšanas veidņi, to sistēmas un komponentes būvdarbiem (tālāk tekstā –Priekšmeti) vai nomas līgums par šo Priekšmetu nomu, nomniekam - būvkomersantam nomājot jaunus un/vai lietotus Priekšmetus. 

Šie Noteikumi paredz atsevišķus, no šiem Noteikumiem izrietošus komerciālā pirkuma līguma vai nomas līguma noteikumus un to izpildes noteikumus, kuri slēdzot pirkuma vai nomas līgumu, Komersantam tiek piedāvāti kā neapspriežami un pieņemami bez atrunām.

1.2 Šie Noteikumi tiks piemēroti DOKA Interneta veikalā (Online Shop), domēna adrese: https://shop.doka.com, tāpat kā visos apakšdomēnos un tīmekļa saitēs kas piederīgi šim domēnam. Šie Noteikumi tiks piemēroti visiem tiesiskiem darījumiem un to saistībā veiktām transakcijām Interneta veikalā.

1.3 Šie Noteikumi attiecas arī uz jebkādiem turpmākiem darījumiem starp klientu-Komersantu un DOKu, kas tiek apstrādāti, izmantojot tiešsaistes veikalu, pat ja šajos Noteikumos turpmāk netiks norādīta šāda nākotnes līguma noslēgšana. Attiecība uz Iznomājamiem Priekšmetiem papildus jāpiemēro DOKAs vispārējie nomas noteikumi, kas pieejami vietnē https://www.doka.com/en/home/termsandconditions/AGB. Gadījumā, ja pastāv pretrunas starp šiem Noteikumiem un DOKAs vispārējiem nomas noteikumiem, tiešsaistes darījumam, piemerojami šie Noteikumi.

1.4 Jebkuri Komersantu pašu izstrādāti un piedāvāti noteikumi, nolikumi un tml., šo Noteikumu vietā, vai papildus šiem Noteikumiem tiks piemēroti tikai pēc DOKAs iepriekšējas rakstiskas  piekrišanas katra konkrēta darijuma vai to kopuma gadījumā.

1.5 Patērētāju tiesību neattiecināmības atruna. Darījuma dalībnieki var būt tikai DOKA un būvkomersanti, kuru nodoms slēgt Priekšmetu pirkuma vai nomas līgumu ir tieši saistīts ar šīs līgumslēdzējas puses – pircēja vai nomnieka- saimniecisko vai profesionālo darbību  Darījuma dalībnieka būvkomersanta statusa pārbaude netieši tiek nodrošināta sākotnējās reģistrācijas laikā (4.1., 5.6.punkti.) Uz šiem Noteikumiem un to regulētiem darījumiem nav piemērojami Patērētāju tiesību aizsardzības aktu noteikumi, tai skaitā, pircēja atteikuma tiesības, to izmantošanas termiņi un kārtība, Tādēļ DOKA visus iespējamos interesentus savlaicīgi un publiski brīdina, ka norādītie Patērētāju tiesību aizsardzības aktu noteikumi, šajos Noteikumus un uz to pamata slēgtajos darījumos nav paredzēti un netiek nodrošināti.Tāpat, tas, ka šie Noteikumi neparedz darījumu pušu tiesības un pienākumus atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā, neparedz iespēju, ka tādas tiktu paredzētas un tām būtu piemērojams ārējo normatīvo aktu regulējums.

1.6 DOKA patur sev tiesības veikt grozījumus šajos Noteikumos pēc ieskata, Komersanti tiks par šādiem Noteikumu griozījumiem brīdināti ar e-pastu Interneta veikalā. Ja Komersants pēc brīdinājuma par Noteikumu grozījumiem turpina sadarbību, atzīstams, ka Komersants Noteikumu grozījumiem piekritis.

2. Autortiesības

2.1 Domēna https://shop.doka.com un jebkuru tā subdomēnu un tīmekļa lapu elementi, kā teksts, attēli, fotoattēli, grafiki un tml., ir aizsargāti ar autortiesībām, intelektuālā un rūpnieciskā īpašuma tiesībām. Šādus elementus nedrīkst izmantot citiem nolūkiem.

3. Datu aizsardzība

3.1 DOKAs un Komersanta saziņa Interneta veikala tiešsaistes formā, kā rī e-pasta formā tiek saglabāta Doka GmbH koncerna ietvaros uzturētas sistēmas ietvaros, sešu mēnešu termiņā. Datu aizsardzības noteikumi publiski pieejami https://www.doka.com/en/home/dataprivacy/index .un tiks piemēroti kā šo Noteikumu neatņemama sastāvdaļa.

3.2 DOKA and Doka GmbH lieto Komersanta datus, kā nosaukumu, reģistrācijas numuru, fiziskas personas vārdu un uzvārdu, e-pasta adresi, piekļuves paroli, telefona un/vai faksta numuru, pasta un piegādes adresi) lai e-pastā vai pasta sūtījumos reklamētu līdzīgus Priekšmetus vai pakalpojumus, šim nolūkam Komersanta datus apstrādā Doka GmbH. Komersants var iebilst pret kādu savu datu apstrādi šādiem nolūkiem, nosūtot savus iebildumus shop@doka.com.

4. Komersantu reģistrācija, autorizācija, identitātes un pilnvaru pārbaude

4.1 Viesiem Komersantiem jāreģistrējas ievadot Interneta veikala prasītos datus. Klientu sniegtajiem datiem jābūt precīziem, pilnīgiem, patiesajiem un formulētiem atbilstoši reģistros reģistrētajai informācijai 

4.2 Pēc sākotnējās reģistrācijas katram Komersantam tiek piešķirts lietotājvārds un parole (pieteikšanās dati), lai tos turpmāk varētu izmantot, piesakoties (ielogojoties) tiešsaistes veikalā. Vienam klientam ir iespējams izveidot un lietot vairākus lietotājvārdus ar atšķirīgām atļaujām, ar Komersanta iekšējiem apstiprināšanas procesiem. DOKA neuzņemas nekādu atbildību attiecībā uz šādu atļauju piešķiršanu un izmantošanu un jebkādiem iekšējiem apstiprināšanas procesiem, kas ir spēkā Komersanta interneta lietotnēs un iekšējos tīklos.

4.3 DOKA patur sev tiesības jebkurā laikā pārbaudīt Komersanta identitāti un pilnvaru derīgumu darbiniekam, kurš iekļūst sistēmā Komersanta vārdā. Šim nolūkam DOKA tiesīga pieprasīt pievienot pieprasījumam adekvātus pierādījumus (licenci, pilnvaru, komercreģistra iestādes vai cita reģistra izziņu, atsevišķus datus vai numurus, un tml.).  

4.4 Komersanta obligāts pienākums turēt piekļuves datus un paroles noslēpumā no trešo personu neautorizētas piekļuves tiem. Jebkuras šādu datu noplūdes vai nesankcionētas trešās personas piekļuves gadījumā Komersants par to nekavējoties ziņo DOKAi rakstiski  Līdz šāda ziņojuma saņemšanai visas darbības, kas Interneta veikalā veiktas caur Komersanta piekļuves datiem un parolēm, un/vai saistības, kuras uzņemtas Komersanta vārdā, tiks uzskatītas par Komersanta veiktām.

4.5 Ja Komersants neveic darījumus un neapmeklē Interneta veikalu gadu un ilgāk, šī Komersanta konts un ar to saistītie dati tiek dzēsti. Tas neierobežo iespēju Komersantam reģistrēties atkārtoti.

5. Piedāvājumi, pasūtījumi, maksājumu veidi, līgums, pavaddokumenti

5.1 Visi DOKAs piedāvājumi nav saistoši, ja vien tas nav skaidri noteikts kā saistošs. Piedāvātā produktu pieejamība pasūtīšanas procesa laikā nav saistoša.

5.2 Iesniedzot pasūtījumu, Komersants, papildus izvēlēto priekšmetu atlasei, norāda nodošanas veidu (piegāde vai saņemšana DOKAs noliktavā), izvēlēto nodošanas datumu un izvēlēto maksāšanas veidu. DOKA piegādā pasūtītos Priekšmetus uz pasūtījuma vietnē Komersanta norādīto piegādes adresi. Ja pasūtījumā izvēlēta piegāde, bez norādītas adreses, Komersantam no jauna jāaizpilda pasūtījuma forma, norādot adresi.

5.3 Ja Produktus DOKAs noliktavā savāc klients, maksājumu var veikt vai nu pēc rēķina saņemšanas, vai vēlākais pēc iekasēšanas, izmantojot debetkarti vai kredītkarti. Maksājumam, saņemot rēķinu, nepieciešams Doka apstiprinājums. 

5.4 Ja DOKA piegādā pasūtītos Priekšmetus uz Komersanta norādīto adresi. maksājums var tikt veikts pret apmaksai iesniegtu rēķinu jeb izmantojot Komersanta kredītkarti. Rēķina apmaksas gadījumā nepieciešams DOKAs apstiprinājums par maksājuma saņemšanu. DOKA tiesīga pēc sava ieskata prasīt veikt maksājumu ar kredītkarti. Maksājuma gadījumā, izmantojot kredītkarti, visu attiecīgo kredītkartes informāciju jāiesniedz, veicot Priekšmetu pasūtījumu. Komersanta pienākums ir nodrošināt, lai kredītkarte netiktu bloķēta, nedz beidzies termiņš; jebkura maksājumu kavēšanās par šādu iemeslu dēļ ir attiecināma uz Komersantu, un Komersants šādā gadījumā  atbildīgs par maksājumu kavējuma nokavējuma procentiem.

5.5 Kad tiek iesniegts pirkuma pasūtījums, Komersants saņem iepriekšēju pasūtījuma apstiprinājumu. DOKA brīdina, ka šāds iepriekšējas pasūtījuma apstiprinājums netiek uzskatīts par piedāvājuma pieņemšanu. Doka vispirms pārbauda iesniegto piedāvājumu attiecībā uz produktu pieejamību, spēju izpildīt pasūtījumu vēlamajā piegādes datumā / organizēt Priekšmetu izsniegšanu vēlamajā datumā un ievērot visus iespējamos pirkuma ierobežojumus.

5.6 DOKA tiesīga jebkurā laikā, tam nenorādot iemeslu, atteikt slēgt līgumu ar Komersantu, bet Komersants par atteikumu slēgt ligumu nav tiesīgs prasīt kompensāciju.

5.7 Priekšmetu pirkuma vai nomas līgums atzīstams par noslēgtu, kad DOKA ir skaidri akceptējusi Komersanta pasūtījumu. Ja DOKA nav savlaicīgi nosūtījusi akcepta paziņojumu, ligums spēkā no brīža, kad  DOKA sagatavojusi Komersanta pasūtītos priekšmetus izsniegšanai, vai piegādājusi tos Komersanta norādītajā adresē.

5.8 Rēķinus izsniedz klientiem klientu norādītajā norēķinu adresē. DOKA bridina, un Komersants jau uz šo Noteikumu pamata vien, piekrīt, ka Komersants pieņem kā saistošu elektroniski nosūtītu rēķinu arī tad, ja nav parakstīts ar drošu elektronisko parakstu (18.5.).

6. Cenas

6.1 Visas cenas I-Veikalā tiek norādītas ex works (Incoterms 2010), bez PVN, jebkurām iespējamām priekšmeta cenas izmaiņām (6.3.) un piegādes cenām un transportēšanas izmaksām (6.4.), tādām kā ieved-un-izvedmuitas nodevas, pārvadājuma, iesaiņojuma, iekraušanas u.c.izmaksas, kas tiek saskaņotas un/vai par kurām Komersantam savlaicīgi iepriekš tiek sniegta informācija. 

6.2 Ja pastāv spēkā esošs pamatnolīgums (nomas ligums) starp Doka un klientu,un tam paralēli slēgta liguma Interneta veikalā nomas maksu nav iespējams ievietot I-Veikala vietnē tehnisku iemeslu vai pārmērīgas sarežģītības dēļ, tad DOKA, izņēmuma kārtā, var piekrist norādītās mēneša maksas vietā I-Veikala vietnē, atsaukties uz ārējā, faktiski noslēgtā liguma būtiskiem punktiem. 

6.3 Priekšmeta cena var mainīties atkarībā no Komersanta izvēlētās un norādītās piegādes adreses, kur galīgo cenu, pirms līguma slēgšanas, paziņo Komersantam..

6.4 Piegādes cenas un transportēšanas izmaksas var mainīties atkarībā no Komersanta izvēlētās un norādītās piegādes adreses, kur galīgo cenu, pirms līguma slēgšanas, paziņo Komersantam.

7. Piegādes un maksājumi, riska pārejas brīdis

7.1 Komersanti var pēc savas izvēles saņemt Priekšmetus DOKAs noliktavā, jeb saņemt tos sevis norādītā piegādes vietā.

7.2 Komersants saņem Priekšmetus.  Nolīgtaja dienā un laikā Komersants var saņemt Priekšmetus DOKAs noliktavā, kura atrodas vistuvāk Komersanta norādītajai adresei,  vai par kuru puses vienojušās slēdzot līgumu. Priekšmeti tiks izsniegti Komersantam, tikai kad loligtā cena un visi nepieciešamie maksājumi būs samaksāt.Apmaksājot iesniegto rēķinu, nepieciešams DOKAs apstiprinajums par samaksas saņemsanu. Priekšmetu bojājumu un/vai bojā ejas risks pāriet uz Komersantu līdz ar Priekšmetu nodošanu Komersantam vai tā norādītai trešai personai (pārvadātājam, pilnvarotajam un tml.)

7.3 Piegāde: DOKA piegādā Priekšmetus, kad pielīgta piegādes cena, maksājuma veids un piegādes vieta vai vietas.

7.4 Piegāde uz pielīgto vietu (būvlaikumu) tiek veikta saprātīgā laikā pēc pasūtījuma, jeb pielīgtu piegādes periodu ietvaros, jeb pielīgtos piegādes datumos. Jebkuri piegādes periodi un/vai piegādes datumi līgumā tiks noteikti, norādot konkrētus datumus . Ja ar Komersantu pielīgts maksājums ar kredītkari, piegāde tiks veikta tikai, kad pirkuma cena u.c.pieligtie maksājumi tiks parskaitīti DOKAi. Nopirkto Priekšmetu piegāde Komersantam notiek uz Komersanta riska. Priekšmetu bojāšanās un/vai bojā ejas risks pāriet no DOKAs uz Komersantu nododot Priekšmetus pārvadātājam.

7.5 Ja Priekšmetu piegādes un/vai saņemšanas laiks neparedzētu apstākļu (Force majeure) rezultātā izrādās ilgāks par divām nedēļām, Komersants ir tiesīgs atcelt līgumu pēc vismaz 14 dienu saprātīga papildus labvēlības termiņa DOKAs saistību izpildei veltīgas nogaidīšanas.

7.6 Ja Komersants atsakās pieņemt piegādātos Priekšmetus, tas uzņemas par to atbildību nodrošināt, ka Priekšmeti tiek pienācīgi izkrauti un saglabāti, līdz tos pārņem DOKA. DOKa nekavēsies pārņemt šos Priekšmetus, bet Komersants nav tiesīgs dot DOKAi norādījumus par pārņemšanas termiņu.

7.7 Nepārvaramas varas (Force majeure) apstākļi vai citi neparedzēti šķēršļi, kas rodas Doka ietekmes sfērā un traucē produktu piegādi / gatavību produktu savākšanai saskaņotā periodā / noteiktajā datumā, rada Doka tiesības pagarināt piegādes / produktu sagatavošanas termiņu savākšanai vai pārvietošanai / sagatavošanai savākšanas datumā saprātīgā apjomā.

7.8 DOKAi ir tiesības pēc sava ieskata veikt Priekšmetu piegādes pa daļām, vienlaikus informējot Komersantu par pienākumu veikt atlikušās piegādes.

7.9 Maksājums atzīstams par veiktu lidz ar tā saņemšanas brīdi DOKAs norādītā kontā. Komersants jau ar šiem Noteikumiem tiek brīdināts, ka ar tā daļēju maksājumu summām, vispirms tiek dzēsti Komersanta secīgi vecākie parādi. Komersanta pienākums sekot savu maksājuma saistību aktuālajai bilancei, un pretenzijas par Priekšmetu izsniegšanas vai piegādes kavējumu Komersanta nesamaksas dēļ netiks pieņemtas.

7.10 Rēķini Komersantiem būs sasniedzami tiešskates režīmā jeb tiks pārsūtīti elektroniski un būs saskatāmi gan tiešskatē, gan lejupnolādējami. Rēķini tiek uzskatīti par izsniegtiem Komersanta apmaksai, tiklīdz tas tiem var piekļūt vai tos ņemt vērā parastos apstākļos (piemēram, e-pasta saņemšana). Doka patur tiesības iekasēt maksu (piemēram, apstrādes maksu), ja tā ir pieļaujama saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Ja rēķini tiek nosūtīti pa e-pastu, Komersantiem šīs e-pasta vēstulēm nosūta uz viņu norādīto e-pasta adresi (5.8.).

7.11 Pielīgtā nomas maksa tiks iesniegta apmaksai rēķinā katra kalendārā mēneša pēdējā dienā un maksājama nekavējoties bez ieturējumiem.

7.12 Iznomāto Priekšmetu atgriešana. Ar parakstu par atgriezto nomas Priekšmetu saņemšanu, DOKA apstiprina Priekšmetu saņemšanas faktu, bet ne to faktiskā daudzuma un lietošanas kvalitātes atbilstību piegādes pavaddokumentam. Ja tiek kostatētas neatbilstības starp Priekšmetu atgriešanas pavadzīmē norādīto daudzumu un faktiski atgriezto Priekšmetu daudzumu, vienīgi faktiski atgrieztais daudzums uzskatāms par DOKAs saņemtu.

7.13 Nomas maksa ietver sevī nolietojumu Priekšmetu atbilstošai izmantošanai, kur ar šāda atbilstošu izmantošanu saprotama Priekšmetu lietošana, kā paredzēts DOKAs montāžas un lietošanas instrukcijās. Komersantam jāpieprasa šādas instrukcijas no DOKAs, un DOKA, uz pieprasījuma pamata, tās izsniegs Komersantam bez maksas.

Nomas Priekšmeti jāatgriež iztīrītā stāvoklī, atbilstoši DOKAs kvalitātes kritērijiem, kādi spēkā piegādes brīdī. Komersants atlīdzinās DOKAi nomas Priekšmetu  tīrīšanas izdevumus, ja tādi būs nepieciešami. DOKA iepazīstinās Komersantu ar atbilstošiem kvalitātes kritērijiem bez maksas.

Ja atgriezti, bojāti nomas Priekšmeti nevar vairs tikt atjaunoti to turpmākai izmantošanai (bojā eja), jeb ja nomas Priekšmeti netiek atgriezti, Komersants atlīdzinās DOKAi zaudējumus, samaksājot iegādes izdevumus pēc Priekšmetu cenām to piegādes brīdī, no cenas atvelkot 15% par lietotas preces iegādi. Jebkādi formulētas pretenzijas par nomas maksas paaugstināšanu bojāto Priekšmetu atvietošanai ar jauniem Priekšmetiem, netiks apmierinātas. Bojāto Priekšmetu atvietošana ar jauniem, nerada Komersantam īpašuma tiesības uz bojātajiem Priekšmetiem, ja vien katrā konkrēta gadījumā nav pielīgts citādi. Komersantam jāatlidzina DOKAi bojāto Priekšmetu iznīcināšanas un/vai utilizācijas izdevumi. Ja nomas Priekšmeti bojāti, DOKA var pieprasīt kompensāciju gan par remonta izmaksām, gan par vērtības samazināšanos.

8. Nomas periods

8.1 Minimālais nomas periods būs 1 (viens) mēnesis, ja netiek pielīgts citādi.  

8.2 Nomas attiecības sākas ar dienu, kurā nomas Priekšmeti ttiek sagatavoti izsniegšanai Komersantam, jeb ja pielīgta piegāde – ar dienu, kurā  sākas Priekšmetu nosūtīšana Komersantam . 

8.3 Nomas attiecības beidzas ar dienu, kurā nomas Priekšmeti tiek atgriezti pielīgtajā DOKAs noliktavā. Nepilnās dienas, t.i. diena kurā nomas Priekšmeti tiek izdoti (nosūtīti) un kurā tie tiek atgriezti tiek skaitītas kopā kā viena pilna diena.. 

8.4 Risks, ka Komersants nespēs pienacīgi izmantot iznomātos Priekšmetus sliktu laika apstākļu vai jebkuru citu ārēju apstākļu dēļ, gulstas uz Komersantu.

8.5 Pienākums samaksāt nomas maksu beidzas, kad nomas iekārta tiek atdota, bet ne ātrāk kā pēc līgumā noteiktā nomas perioda beigām.

9. Īpašumtiesību nodošana, īpašuma tiesību saglabāšana

9.1 Īpašuma tiesības uz pārdotu Priekšmetu pāriet Komersantam pēc pilnīgas samaksas un iegādātā materiāla piegādes. Īpašuma tiesības uz nomātu Priekšmetu vienmēr paliek DOKAi.

9.2 DOKA piegādā visus iegādātos materiālus, uz kuriem attiecas īpašuma tiesību saglabāšana. DOKA saglabā īpašumtiesības uz iegādātajiem materiāliem, līdz pirkuma cena ir pilnībā samaksāta.

9.3 Ja piegādājot Priekšmetus, to apstrādes, savienošanas vai sajaukuma ceļā tiek iegūti jaunradīti Priekšmeti (atšķirīgi no Pusēm līdz tam pielīgtiem), tad visas tādu jaunradītu Priekšmetu vienības atzīstamas par DOKAs īpašumu. DOKA patur kopīpašuma tiesības uz tiem, un to vērtību naudas izteiksmē  proporcionāli šādu jaunradītu Priekšmetu vērtībai nosūtītās Priekšmetu partijas vērtībā.

9.4 Komersanti nav tiesīgi ieķīlāt ne nomātos Priekšmetus, ne pirktos Priekšmetus lidz pilnai to īpašuma tiesību pārejas uz Komersantu brīdim, ne Priekšmetus, kas pēc līguma ar DOKU ir nododami tālāk trešajām personām. Tāpat Komersanti nav tiesīgi izmantot tādus Priekšmetus kā nodrošinājumu vai citādi atsavināt tos trešo personu labā. Priekšmetu, kas tiek piegādāti ar īpašumtiesību saglabāšanu DOKAi, tālākpārdošana ir atļauta tikai ar DOKAs skaidru rakstisku piekrišanu. DOKAi pienākas visi ieņēmumi, kurus Komersanti saņēmuši no DOKAs mantas tālākpārdošanas, uz šo ieņēmumu nekavējošu samaksu DOKAi attiecināmi tie paši noteikumi, kas uz samaksas kavējumu. Šie paši noteikumi tiek piemēroti ik gadījumā (mutatis mutandis) uz piegādes gaitā radītām jaunām ipašuma vienībām, uz kurām DOKA iegūst kopīpašnieka tiesības (9.3.p). Nolūkā atmaksāt DOKAi visus ieņēmumus no DOKAs mantas tālākpārdošanas, Komersanti savā grāmatvedībā un debitoru parādu sarakstos atsevišķi uzskaita un saglabā darījumu datus, un pēc Doka pieprasījuma dara zināmu DOKAi pircēju vārdus un adreses, kā arī pircēju parādu skaitu un summu, kas rodas no šādas tālākpārdošanas, un informē pircējus par šādu  parādu uzskaiti. Jau ar šiem Noteikumiem Komersanti brīdināti un piekrīt, ka nevar būt strīda, ka jebkādi ienākumi, ko Komersanti gūst par DOKAs īpašuma tālākpārdošanu, nekavējoties jānodod DOKAi.

9.5 Ja DOKAs īpašumā esošie nomas Priekšmeti vai pirkuma Priekšmeti, uz kuriem attiecas DOKAs īpašuma tiesības, piegādes laikā vai laikā, kamēr tie atrodas Komersanta valdījumā, tiek konfiscēti vai tiem tiek piemērots mantas arests, apķīlāšana vai piedziņa par labu trešajām personām, Komersantiem ir pienākums piedzinējiem apliecināt Doka īpašumtiesības un nekavējoties rakstveidā paziņot par to DOKAi. Komersanti DOKAi atlīdzina jebkādas un visas izmaksas, kas DOKAi radušās, aizsargājot savas īpašumtiesības. Pēc DOKAs pieprasījuma Komersanti iesniedz jebkādus un visus dokumentus, kas nepieciešami, lai aizsargātu un apstiprinātu DOKAs īpašuma tiesības uz tai piederošiem Priekšmetiem.

9.6 Ja Komersanti nepilda maksājumu saistības, Priekšmeti, uz kuriem DOKAi saglabājas un pieder īpašumtiesības un/vai nomātie Priekšmeti, nekavējoties pēc pieprasījuma tiek atdoti DOKAi. Ciktāl Komersanti vilcinās ievērot šādu pieprasījumu, DOKAi ir tiesības savākt DOKAs īpašumā esošos Priekšmetus, un Komersants nedrīkst to kavēt. Jau ar šiem Noteikumiem paredzēts Komersanta pienākums nodrošināt DOKAi brīvu pieeju savam īpašumam un šim nolūkam sadarboties ar trešām personām kas var to kavēt (Būvobjekta apsardzi, galveno būvuzņēmēju un tml.) Jebkurā gadījumā izmaksas un riskus, kas saistīti ar Priekšmetu savākšanu, iekraušanu un transportēšanu uz DOKu, sedz attiecīgais klients. Šādā gadījumā Produktu atgriešana vai savākšana netiek uzskatīta par līguma atsaukšanu. DOKAi ir tiesības pārdot Priekšmetus, kas tādējādi tiek nodotas atpakaļ citai pusei, un ieskaitīt ieņēmumus no šādas pārdošanas pret debitoru parādiem, kas jāmaksā attiecīgajam Komersantam. Šādā gadījumā Komersants tiek informēts par DOKAs nodomu pārdot produktus un pirkuma cenu un četru nedēļu laikā var nosaukt citus klientus DOKAi.

9.7 Ja nomas Priekšmeti jānogādā vietā, kas nav iepriekš norādīta, tam vajadzīga DOKAs iepriekšēja rakstiska piekrišana. Visas izmaksas, kas DOKAi radušās no tā, ka Priekšmeti tiek nogādāti citā, no līguma atšķirīgā vietā, sedz Komersants uz DOKAs rēķina pamata.

10. Dokumenti, know-how datu neizpaušana, dokumentu apstrādes aizliegums, dokumentu lejupielāde

10.1 Komersantiem nav tiesību izmantot jebkurus tiem pieejamos DOKAs Dokumentus (tādus, kā lietotāja informāciju, lietošanas instrukcijas, lietotāja rokasgrāmatas) citiem mērķiem, nevis tiem, kas paredzēti līgumā vai attiecīgajā dokumentā.

10.2 DOKAs pieejamos Dokumentos iekļautās zināšanas ir pieejamas Komersantiem tikai līguma izpildes un Priekšmetu drošas un pareizas lietošanas nolūkiem Komersanti ar šiem Noteikumiem tiek brīdināti, ka šāda pieredze ir stingri konfidenciāla, un Komersantiem nav tiesību to jebkādā veidā izmantot, citās savās vajadzībās, ka arī šos datus patstāvīgi izmainīt vai pielāgot. Nekādos apstākļos Komersantiem nav tiesību pārveidot ne Dokumentus, ne Priekšmetus. Komersanti jau ar šiem Noteikumiem tiek brīdināti un piekrīt segt visus zaudējumus, kas DOKAi un/vai trešām personām radušies no šādas Dokumentu un/vai Priekšmetu pārveidošanas.

10.3 Atbildība par Dokumentiem, kas lejupielādēti no lejupielādes sadaļas (tostarp, bez ierobežojuma, DOKAs pamācības Priekšmetu lietotājiem, cita informācija vai dokumenti, publicēti, lai Priekšmetus padarītu pieejamus klientiem), gulstas uz Komersantu. Jo īpaši DOKA neuzņemas nekādu atbildību par klientiem, kuri lejupielādē pareizo dokumentu pareizā attiecīgā produkta valodā.

11. Kavējums

11.1 Ja Komersantii kavē Priekšmetu savākšanu vai pirkšanas cenas samaksu, DOKA var tiem piešķirt saprātīgu papildus labvēlības termiņu saistību izpildei vismaz 14 dienas, pēc kā rakstiski atceļ līgumu.

11.2 Ja kavējuma gadījumā līgums tomēr tiek pildīts, Komersantiem jāmaksā nokavējuma procenti 0,5 par kavēto kalendāro dienu. Turklāt Komersantiem ir pienākums atlīdzināt DOKAi par izmaksām, kas radušās, atgūstot debitoru parādus, Prasības par zaudējumiem, DOKa ceļ vispārīgā kārtībā.

11.3 DOKAi nav pienākums piegādāt / sagatavot jebkādus turpmākos Priekšmetus, kamēr Komersanti nepilda līdzšinējās saistības, tai skaitā, nemaksā rēķinā norādītās summas, nokavējuma procentus un / vai izdevumus.

12. Atcelšana

12.1 Līgumslēdzējas puses līgumu var atcelt paziņojot ierakstītā vēstulē būtiska iemesla dēļ (kā piemēram, būtisku līguma noteikumu pārkāpšana, maksājuma neizpildi, neskatoties uz vismaz 14 dienu labvēlības periodu (11.1.), piegādes kavēšana (7.5.)).  . Par vēstules sūtīšanu otrai pusei tiek vienlaikus paziņots e-pastā.

12.2 DOKA arī var atcelt līgumu, ja no DOKAs nevar pamatoti sagaidīt līguma izpildi, pat ja tas ir spēkā tikai uz noteiktu laiku.

13. Priekšmetu atgriešana

13.1 Pēc līguma atcelšanas visi jau piegādātie produkti tiek atdoti atpakaļ DOKAi 14 dienu laikā uz Komersanta risku un izdevumiem, ja vien līguma atcelšana nav saistīta ar kādu ar DOKAs rīcību kas atzīstama par pārkāpumu. Ciktāl Komersants neizpilda šo pienākumu, DOKAi ir tiesības savākt savus Priekšmetus pie Komersanta, pēdējam atlīdzinot visus DOKAs riskus un izdevumus.

13.2 Ja piegādātos un atgriežamos Priekšmetus nevar viennozīmīgi atšķīrt no citiem, DOKAi ir tiesības tos atpazīt un atlasīt pie Komersanta. Šādā gadījumā Komersants nodrošina DOKAi apstākļus un atlīdzina DOKAi trešo personu prasības, ja tādas rodas šādā sakarā.

14. Garantija, atbildība, skaita vai kvalitātes neatbilstība

14.1 Komersantiem ir pienākums nekavējoties pārbaudīt Priekšmetu kvalitāti, bet jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 8 kalendāro dienu laikā pēc piegādes un pirms šādu produktu izmantošanas, un rakstiski paziņot DOKAi par konstatētiem defektiem šajā laika posmā, sniedzot detalizētu aprakstu par jebkuru konstatētu defektu ar fakta fotofiksāciju.

14.2 Trūkumu un/vai defektu pierādīsanas pienākums gulstas uz Komersantu.

14.3 Komersantu konstatētos trūkumus un/vai defektus DOKA novērš pēc saviem ieskatiem, nekavējoties, tiklīdz tas iespējams, aizvietojot piegādi kopumā, piegādājot vai apmainot jebkādus trūkstošus Priekšmetus.

14.4 Sakarā ar Komersantam jau no šiem Noteikumiem zināmo datu uzglabāšanas sešu mēnešu termiņu sistēmā (3.1.), DOKA iepriekš brīdina, ka tā neatzīs par pamatotām un sev saistošām nekādas Komersantu pretenzijas par piegāžu un/vai priekšmetu konstatētiem trūkumiem un/vai defektiem, ja šīs pretenzijas netiks sniegtas savlaicīgi un strīda atrisināšanas sarunu (17.3.) lietvedība netiks uzsākta, kamēr pastāv reāla iespēja pieprasīt un saņemt strīda atrisināšanai nepieciešamos datus no Interneta veikala tiešsaistes sistēmas uzturētāja, pat ja piemērojamais likums paredz prasību celšanai ilgāku termiņu.

14.5 Paziņojums par trūkumiem un/vai defektiem neatbrīvo Komersantus no maksājuma saistībām. Lai DOKA būtu atbildīga saskaņā ar savām dotajām garantijām, Komersantiem jābūt izpildītiem visiem to pienākumiem, tostarp, bez ierobežojumiem, to pienākumiem veikt maksājumus, pienākumiem savlaicīgi informēt par defektiem, pienākumiem sniegt detalizētu informāciju par konstatētajiem defektiem.

14.6 Fakts, ka DOKA sāk sarunas par trūkumiem un/vai defektiem, pieņem Komersantu sūdzības, pats par sevi nenozīmē atteikšanos no DOKAs tiesībām celt iebildumus pret Komersantu sūdzībās norādīto, tai skaitā, ka paziņojums par defektiem iesniegts ar novēlošanos vai nav pietiekami detalizēts, lai varētu objektīvi saprast sūdzibā norādīto.

14.7 Ja Komersanti tiesiski (nepārkāpjot piemerojamo likumu un šos Noteikumus) pārdod Priekšmetus tālāk patērētājiem, atzīstams, ka to garantijas periods jau ir beidzies, ja vien katrā konkrētā gadījumā pārdošanai nav iespējams nodrošināt ar dokumentiem pienācīgi apstiprinātu DOKAs garantiju. Ja vien nav normatīvu noteikumu par pretējo, no kuriem nevar atkāpties, Komersanti, pārdodot Priekšmetus tālāk patērētājiem izslēdz to tiesības tiem izmantot un/vai pieprasīt ražotāja garantijas atlīdzību.

14.8 DOKA brīdina Komersantus, ka neuzņemas atbildību par jebkādu Komersanta sagaidāmo zaudējumu, Komersanta zaudējumu no tā saistībām pret trešām personām, vai Komersanta zaudētās peļņas atlīdzināšanu. Nekas šajos Noteikumos un līgumā nav noteikts un/vai tulkojams, ka DOKA pēc savas iniciatīvas uzņemtos kādu atbildību par Komersantam un/vai trešām personām nodarītiem zaudējumiem (arī kaitējumu), izņemot likumā tieši paredzētus gadījumus. Zaudējumu cēloniska sakara ar DOKAs rīcību pierādīšanas pienākums gulstas uz Komersantu.

14.9 Sakarā ar Komersantam jau no šiem Noteikumiem zināmo datu uzglabāšanas sešu mēnešu termiņu sistēmā (3.1.), DOKA iepriekš brīdina, ka tā neatzīs par pamatotām un sev saistošām nekādas Komersantu pretenzijas par zaudējumiem ja šīs pretenzijas netiks sniegtas savlaicīgi un strīda atrisināšanas sarunu (17.3.) lietvedība netiks uzsākta, kamēr pastāv reāla iespēja pieprasīt un saņemt strīda atrisināšanai nepieciešamos datus no Interneta veikala tiešsaistes sistēmas uzturētāja, pat ja piemērojamais likums paredz prasību celšanai ilgāku termiņu.

14.10 Izvairīšanās no līgumsaistību pildīsanas atsaucoties uz maldību (Civillikuma 1448-1451. u.c.) vai līguma spēkā neesamību tā slēgšanas kļūdu dēļ, nav pieļaujama.

14.11 DOKA negarantē nepārtrauktu Interneta veikala pieejamību tiešsaistes režīmā un vērš uzmanību uz to, ka Interneta veikala pakalpojumus var ierobežot vai uz laiku apturēt nepieciešamo iemeslu dēļ (piemēram, apkopi, drošību, jaudu vai uzlabošanas iemeslu dēļ).

14.12 Pašsaprotams, ka visi nomai paredzētie un piedāvātie Priekšmeti to pārsvarā būs lietoti. Lietota Priekšmeta piegāde pati par sevi nav trūkums, tādēļ Komersantam nav tiesību pieprasīt nelietotu nomas Priekšmetu piegādi, ja vien līgumslēdzējas puses nav par to skaidri vienojušās rakstiski.

15. Prasījumu norobežošana, ieskaita nepieļaujamība

15.1 Komersantiem nav tiesību pakļaut (arī likt priekšā) ieskaitam jebkuras saistības pret DOKu, un pret debitoru parādiem, kas Komersantiem radušies Doka dēļ, ja vien attiecīgās Komersantu prasības DOKA nav atzīinusi, vai tādas kļuvušas neapstrīdamas ar tiesas galīgo nolēmumu.

16. Atšķirības klauzula

16.1 Ja kāda iemesla dēļ kāds no šo Noteikumu punktiem vai uz to pamata slēgta kāda līguma noteikumiem, vairs nav spēkā vai nav piemērojams, tas neietekmē atlikušo noteikumu vai līguma derīgumu. Jebkurš spēkā neesošs noteikums tiek aizstāts ar noteikumu, kas pēc iespējas tuvāks nepiemērojamās normas iepriekš paredzētajam mērķim. To pašu piemēro katram konkrētam gadījumam (mutatis mutandis) attiecībā uz jebkādiem Noteikumu un/vai līguma trūkumiem. Jebkuru šaubu gadījumā līgums tulkojams, lai to izpildītu.

17. Piemērojamais likums, izpildes vieta, jurisdikcija

17.1 Piemērojamais likums: Visām tiesiskajām attiecībām starp DOKu un Komersantiem piemērojamas Latvijas Republikā piemērojamās tiesību normas.

17.2 Līguma izpildes vieta ir DOKAs reģistrētā adrese.

17.3 Visi strīdi starp DOKu un Komersantiem tiek risināti sarunu ceļā. Gadījumā, ja sarunas nedod vēlamo rezultātu, strīdu izšķir Baltijas Arbitrāžas un izlīgšanas tiesa, reģ. Nr. 50003763561, Elizabetes iela 69-9, Rīgā, viena šķīrējtiesneša sastāvā piemērojot Latvijas likumus, vadoties pēc šķīrējtiesas reglamenta, vai debitoru parādu piedziņai - citā tiesā pēc prasītāja izvēles.

18. Dažādi

18.1 Iepirkumi, kas tiek veikti Interneta veikalā, rada parastas interneta izmantošanas izmaksas.

18.2 Visas tiesības un pienākumi, kas izriet no šī Līguma, attiecas uz jebkuru tiesību pārņēmēju (vienreizēja vai vispārēja juridiska pēctecība). Klienti nedrīkst nodot jebkādas tiesības un pienākumus saskaņā ar šo līgumu trešai personai, ja nav ieguvusi tam precīzu, iepriekšēju, rakstisku DOKAs piekrišanu.

18.3 Jebkuru sagaidāmu domstarpību novēršanas nolūīkā, jau ar šiem Noteikumiem Komersanti tiek brīdināti, ka DOKAs darbinieku jebkādas mutvārdu norunas, solījumi un ieteikumi nav saistoši (nerada līgumattiecības) bez DOKAs to rakstiska apstiprinājuma.

18.4 Jebkuru sagaidāmu domstarpību novēršanas nolūīkā, jau ar šiem Noteikumiem Komersanti tiek brīdināti, ka mutiskas vienošanās to dažādas tulkošanas un/vai vēlāku strīdu gadījumā netiks atzītas par spēkā esošām, un puses vadīsies no tā brīža saistošajiem rakstiskajiem dokumentiem.

18.5 DOKAs un Komersanta saziņa Interneta veikala tiešsaistes formā, tiek saglabāta un katram konkrētam ziņojumam rada (vai nerada) tiesiskas sekas atbilstoši tiešsaistes formā tam tieši norādītajam (5.1.), (5.5.), (5.6.), (5.7.) u.c.. E-pasta sūtījums ārpus Interneta veikala tiešsaistes formas, tiek uzskatīts par atbilstošu rakstiskam dokumentam, ja tas tiek sūtīts no Interneta veikalā tiešsaistes formā reģistrētas Komersanta e-adreses. E-pasts arī ir pietiekams, lai saņemtu citus paziņojumus vai juridiski saistošus paziņojumus, ja vien kādā konkrētā gadījumā tiesību aktos vai šajos Noteikumos nav paredzēts citādi. Komersants pieņem kā saistošu DOKAs elektroniski nosūtītu rēķinu arī tad, ja tas nav parakstīts ar drošu elektronisko parakstu. Ja puse apšauba ārpus Interneta veikala tiešsaistes formas veikta e-pasta sūtījuma (izņemot DOKAs rēķinu) pietiekamību, lai radītu, grozītu vai izbeigtu tiesiskās attiecības starp pusēm, tā tiesīga pieprasīt attiecīgās ziņas sniegt juridiski saistoša dokumenta formā, un šādu pieprasījumu saņēmusī puse nevilcināsies to izpildīt.

 

GTC Download


Redakcijā uz 2018. gada 15. novembri