Imprint/Disclaimer/Atbildības norobežojumi

 

Doka Latvia SIA 

„Henrihi”, Vētras, Mārupes novads, LV-2167, LR, ES
Tālrunis: +371 67 02 97 00
Fakss: +371 67 02 97 01
E-pasts: latvia@doka.com

Uzņēmuma reģistrācijas numurs: 40003458424
PVN maksātāja numurs: LV40003458424

VALDE

  • Jānis Pinnis

TIRDZNIECĪBAS KAMERA

Kā starpnozaru komercsabiedrība DOKA Latvia SIA aktīvi darbojas, nesastāvot nozaru pārstāvības apvienībās.

NOZARE

Šo tīmekļa vietni, saskaņā ar vietnē norādīto informāciju uztur ES, Austrijā reģistrētais koncerna mātes uzņēmums ar tiešsaistes saitēm uz DOKA Latvia SIA tirdzniecības aģentiem. Doka veido un uztur šīs tīmekļa vietnes saturu ar vislielāko iespējamo rūpību. Doka neuzņemas nekādu atbildību par šajā tīmekļa vietnē publiskoto informāciju un noraida jebkādu atbildību par nepareizu vai nepilnīgu informāciju Doka tīmekļa vietnē. Vienīgi lietotājs ir atbildīgs par Doka tīmekļa vietnē izvietotās un brīvi pieejamās informācijas izmantošanu un lietošanu. Doka izvieto informāciju savā tīmekļa vietnē līdz citādam paziņojumam bez maksas pieejamu informācijas nolūkos un uzsver, ka tīmekļa vietnes lietošana pati par sevi nerada nekādas līgumiskas attiecības starp lietotāju un Doka. Īpašu lietojumu gadījumā (piemēram, slēdzot  ligumu interneta veikalā, un/vai izmantojot Doka lejupielādes centru, un/vai svaiga betona spiediena kalkulatoru) lietotājs vispirms tiek pakļauts atsevišķiem lietošanas noteikumiem.

SVARĪGI: DOKA visus iespējamos interesentus savlaicīgi un publiski brīdina, ka Interneta tirdzniecības vietnē- veikalā Online Shop- ir spēkā tās Noteikumos (1.5.p.) ietvertā Patērētāju tiesību neattiecināmības atruna, kur darījuma dalībnieki var būt tikai būvkomersanti savai saimnieciskai vai profesionālai darbībai, tādēļ darījumiem šajā vietnē nav piemērojami LR Patērētāju tiesību aizsardzības aktu noteikumi.

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS

Doka veido un uztur šīs tīmekļa vietnes saturu ar vislielāko iespējamo rūpību. Doka neuzņemas nekādu atbildību par šajā tīmekļa vietnē publiskoto informāciju un noraida jebkādu atbildību par nepareizu vai nepilnīgu informāciju Doka tīmekļa vietnē. Vienīgi lietotājs ir atbildīgs par Doka tīmekļa vietnē izvietotās un brīvi pieejamās informācijas izmantošanu un lietošanu. Doka izvieto informāciju savā tīmekļa vietnē līdz citādam paziņojumam bez maksas pieejamu informācijas nolūkos un uzsver, ka tīmekļa vietnes lietošana pati par sevi nerada nekādas līgumiskas attiecības starp lietotāju un Doka. Īpašu lietojumu gadījumā (piemēram, Doka lejupielādes centrs, svaiga betona spiediena kalkulators) lietotājs pakļaujas atsevišķiemlietošanas noteikumiem.

ATBILDĪBAS IZSLĒGŠANA PAR ĀRĒJĀM SAITĒM

Doka savā tīmekļa vietnē piedāvā saites uz citām tīmekļa vietnēm. Šīs elektroniskās norādes dod pieeju svešai informācijai, kuras saturu Doka nevienā brīdī nepasludina par savējo. Doka neatbild par šo saturu. Šāds saturs ir attiecīgā vietnes administratora atbildībā. Doka pirms saites publicēšanas, cik vien iespējams un pieļaujams, pārliecinās par to, ka ar saiti norādītajā vietnē neatrodas klaji pretlikumīgs saturs. Doka tomēr nekādi nevar ietekmēt šo lapu saturu un noformējumu. Pastāvīga ārēju saišu kontrole nav saprātīgi domājama. Tiklīdz Doka uzzina par prettiesisku, jebkura veida apdraudējumu lietotājam saturošu kādas ar saiti norādītās lapas saturu, šī saite tiek nekavējoties izdzēsta.

AUTORTIESĪBAS u.c. AIZSARGĀJAMAS TIESĪBAS

Ja vien nav norādīts citādi, visu Doka tīmekļa vietnē izvietoto dokumentu un tajos izmantoto materiālu rūpnieciskā īpašuma tiesības, autortiesības un blakustiesības, patentu, preču zīmju, dizainparaugu u.c. intelektuālā īpašuma aizsardzības tiesiskiem līdzekļiem aizsargātas tiesības pieder vienīgi Doka. Šīs tīmekļa vietnes failu lejupielāde, drukāšana un saglabāšana tikai privātiem mērķiem ir atļauta, bet jebkādai izmantošanai, kas pārsniedz iepriekš minēto, nepieciešama skaidra Doka piekrišana.

DATU AIZSARDZĪBA

https://www.doka.com/en/home/dataprivacy/index