ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ 

1.    Πεδίο εφαρμογής των γενικών όρων και όρων χρήσης

1.1    Οι παρόντες γενικοί όροι συναλλαγών και όροι χρήσης (ΓΟΣ) της Doka Osterreich GmbH (Doka) εφαρμόζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα shop.doka.com (Online Shop) καθώς και σε και υποτομείς και ιστοσελίδες που ανήκουν σε αυτό το όνομα. Οι παρόντες ΓΟΣ εφαρμόζονται σε όλες τις έννομες συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος για τον σκοπό της πώλησης ή της μίσθωσης καινούργιων ή μεταχειρισμένων υλικών, όπως αξεσουάρ ξυλοτύπων, ξυλότυπους επιτοίχιους ή οροφής και εξαρτήματα συστημάτων (Προϊόντα) από εμπορικούς πελάτες (Β2Β).

1.2    Οι παρόντες ΓΟΣ εφαρμόζονται επίσης σε οποιεσδήποτε μελλοντικές συναλλαγές μεταξύ του πελάτη και της  Doka που πραγματοποιούνται μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, ακόμη κι αν δεν υπάρχει περαιτέρω αναφορά σε αυτούς τους ΓΟΣ όταν επιχειρείται τέτοια μελλοντική συναλλαγή. Για τα προς μίσθωση υλικά εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι ακόλουθοι ΓΟΣ της DOKA που είναι διαθέσιμοι στην ηλεκτρονική διεύθυνση https//www.doka.com/at/home/termsandconditions/index. Σε περίπτωση οποιασδήποτε ασυνέπειας μεταξύ των παρόντων ΓΟΣ και των Γενικών Μισθωτικών όρων Συναλλαγών της Doka, για την ηλεκτρονική συναλλαγή θα υπερέχουν οι ειδικότεροι κανόνες των παρόντων ΓΟΣ.

1.3    Οι ΓΟΣ των πελατών ή προϋποθέσεις πώλησης δεν θα εφαρμόζονται εκτός κι αν τους έχει αποδεχθεί ρητώς η Doka. 

1.4    Η Doka διατηρεί το δικαίωμα της κατ΄οποιοδήπτε χρονικό σημείο τροποποίησης των παρόντων ΓΟΣ χωρίς να αναφέρονται οι λόγοι. Οι πελάτες θα ενημερώνονται για τυχόν τροποποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η συνεχής χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος θα εκλαμβάνεται ως συγκατάθεση στις τροποποιήσεις των ΓΟΣ. 

2.    ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

Στοιχεία της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://shop.doka.com οποιουδήποτε και όλων των διαδικτυακών χώρων και ιστοσελίδων που ανήκουν στο παρόν διαδικτυακό χώρο, όπως κείμενο, φωτογραφίες, εικόνες, γραφικά προστατεύονται από τις διατάξεις της πνευματικής και βιομηχανικής  ιδιοκτησίας. Τα προαναφερόμενα στοιχεία δεν επιτρέπεται να αντιγράφονται, να αναπαράγονται ή να χρησιμοποιούνται με  οποιονδήποτε άλλο τρόπο. 

3.    Προστασία Προσωπικών Δεδομένων. 

3.1    Οι διατάξεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική διεύθυνση Data Privacy εφαρμόζονται δε  και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των παρόντων  ΓΟΣ. 

3.2    Η Doka και η Doka  GmbH επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα των πελατών (όνομα, επώνυμο, τίτλο, ηλεκτρονική διεύθυνση, κωδικός πρόσβασης, ημερομηνία γέννησης, αριθμό φορολογικού μητρώου, αριθμό τηλεφώνου, αριθμό φαξ, διεύθυνση αποστολής και τιμολόγησης) για την αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή μέσω ταχυδρομείου για λόγους διαφημιστικούς παρεμφερών προϊόντων και για το λόγο αυτό κοινοποιούνται τα προαναφερόμενα προσωπικά δεδομένα στην doka GmbH. Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να αντιτεθεί στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων για τον ως άνω σκοπό και δύναται να υποβάλει την αντίρρησή του στην ηλεκτρονική διεύθυνση shop@doka.com

4.  Eγγραφή πελατών, εξουσιοδοτήσεις, έλεγχοι ταυτοτήτων και δικαιώματα εκπροσωπήσεων. 

4.1 Όλοι οι πελάτες πρέπει να εγγραφούν μέσω της καταχώρησης των απαραίτητων στοιχείων πληροφόρησης. Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από τους πελάτες οφείλουν να είναι ακριβή, ολοκληρωμένα, αληθή και σύμφωνα με τις νόμιμες διατάξεις. 

4.2 Μετά την αρχική εγγραφή, κάθε πελάτης λαμβάνει ένα όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης (σύνδεση δεδομένων) για επακόλουθη χρήση κατά τη σύνδεση με το ηλεκτρονικό κατάστημα. Είναι δυνατή η δημιουργία αρκετών χρηστών με διαφορετικές εξουσιοδοτήσεις για έναν  πελάτη, με εσωτερικές διαδικασίες έγκρισης για τον πελάτη. Η Doka δεν φέρει ευθύνη για τη χρήση και τον εντοπισμό τέτοιου είδους εξουσιοδοτήσεων και κάθε εσωτερική διαδικασία έγκρισης για τον πελάτη.

4.3 Η Doka διατηρεί το δικαίωμα να επαληθεύσει οποτεδήποτε την ταυτότητα και το δικαίωμα εκπροσώπησης του χρήστη που συνδέεται στην ιστοσελίδα και ενδέχεται να ζητήσει να αποδοθούν επαρκείς εξηγήσεις (άδεια άσκησης επαγγέλματος, πληρεξούσιο, απόσπασμα εγγραφής στα εμπορικά μητρώα κλπ).

4.4 Οι πελάτες υποχρεούνται να διατηρούν κρυφό τον κωδικό σύνδεσής τους και να τον προστατεύουν ενάντια οποιασδήποτε παράνομης πρόσβασης από τρίτα μέρη. Οι πελάτες οφείλουν άμεσα να ενημερώνουν τη Doka εγγράφως για παράνομη χρήση ή για χρήση χωρίς εξουσιοδότηση. Μέχρι να λάβει χώρα η ενημέρωση αυτή κάθε απόπειρα πρόσβασης και κάθε ενέργεια ή χρήση υπηρεσιών που σχετίζεται με τέτοια απόπειρα πρόσβασης θα αποδίδεται ως γενόμενη από τον πελάτη. 

4.5 Σε περίπτωση που οι πελάτες δεν επισκέπτονται και δεν χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό κατάστημα για διάστημα ενός έτους και άνω, ο εν λόγω λογαριασμός του πελάτη θα απενεργοποιείται. Παρά ταύτα είναι δυνατή η εκ νέου εγγραφή οποτεδήποτε. 

5.  Προσφορές, εντολές αγοράς, τρόποι πληρωμής, σύναψη σύμβασης, τιμολόγηση. 

5.1 Το σύνολο των προσφορών που πραγματοποποιούνται από την Doka δεν είναι δεσμευτικές εκτός και εάν δηλωθεί ρητώς η δεσμευτικότητά τους. Επίσης δεν είναι δεσμευτική η διαθεσιμότητα των προϊόντων έτσι όπως παρουσιάζεται κατά τη διαδικασία της παραγγελίας. 

5.2 Κατά την παραγγελία των προϊόντων, οι πελάτες οφείλουν επιπροσθέτως με την επιλογή των προϊόντων να εξειδικεύσουν τον τρόπο της παραλαβής (αποστολή στην έδρα τους ή παραλαβή από το κατάστημα), την προτιμούμενη ημερομηνία αποστολής ή παραλαβής και τον προτιμούμενο τρόπο πληρωμής. Η Doka θα παραδώσει τα προϊόντα στη διεύθυνση που θα δηλωθεί στην παραγγελία από τον πελάτη. Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμη διεύθυνση, ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει νέα παραγγελία που να συμπεριλαμβάνει μια διεύθυνση. 

5.3 Στην περίπτωση που τα προϊόντα παραλαμβάνονται από τον πελάτη, η πληρωμή ενδέχεται να πραγματοποιηθεί κατά την παραλαβή του τιμολογίου ή το αργότερο κατά την παραλαβή μέσω χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας. H πληρωμή κατά την παραλαβή του τιμολογίου προϋποθέτει την ρητή έγκριση της Doka. 

5.4. Εφόσον η παράδοση γίνεται από την Doka στο συμφωνηθέντα τόπο παράδοσης, η πληρωμή θα γίνεται είτε μέσω πιστωτικής κάρτας είτε κατά την παραλαβή του τιμολογίου. Η πληρωμή κατά την παραλαβή του τιμολογίου απαιτεί την ρητή έγκριση της Doka. Η Doka ενδέχεται κατά τη διακριτική της ευχέρεια να επιμένει η πληρωμή να πραγματοποιηθεί με πιστωτική κάρτα. Στην περίπτωση της πληρωμής με πιστωτική κάρτα, όλες οι σχετικές με την πιστωτική κάρτα πληροφορίες οφείλουν να αποδοθούν κατά την παραγγελία. Είναι ευθύνη του πελάτη να εξασφαλίσει ότι η πιστωτική κάρτα δεν είναι μπλοκαρισμένη ή ληγμένη, οποιαδήποτε καθυστέρηση στην πληρωμή οφειλόμενη σε τέτοια αιτία θα αποδίδεται στον πελάτη και ο πελάτης θα ευθύνεται να καταβάλει τόκους υπερημερίας. 

5.5 Από την στιγμή που μια παραγγελία πώλησης έχει υποβληθεί, ο πελάτης λαμβάνει μια αρχική επιβεβαίωση παραγγελίας. Σημειωτέον παρά ταύτα ότι τέτοιου είδους αρχικές επιβεβαιώσεις παραγγελίας δεν εκλαμβάνονται ότι αποτελούν αποδοχές της προσφοράς. Η Doka πρωτίστως θα ελέγξει την υποβληθείσα προσφορά σε σχέση με τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, δυνατότητα να παραδοθεί την προτιμώμενη ημερομηνία παράδοσης/ημερομηνία που το προϊόν θα είναι έτοιμο για παραλαβή και θα είναι σύμφωνη με τυχόν υπάρχοντα όρια αγορών. Οι πελάτες δύνανται να ενημερωθούν για την κατάσταση της παραγγελίας τους οποτεδήποτε ηλεκτρονικά. 

5.6 H Doka ενδέχεται οποτεδήποτε και χωρίς δικαιολογία να αρνηθεί να καταρτίσει σύμβαση χωρίς να πηγάζει από αυτήν  αξίωση για αποζημίωση εκ μέρους του πελάτη. 

5.7 Μια σύμβαση αγοράς ή μίσθωσης των προϊόντων  θα καταρτιστεί μόνον εφόσον η σχετική παραγγελία έχει γίνει αποδεκτή  ρητώς από την Doka. Σε περίπτωση που η Doka αποτύχει να παράσχει ρητή δήλωση αποδοχής, η σύμβαση θα συναφθεί όταν η Doka αποδεχθεί την παραγγελία αγοράς του πελάτη, ετοιμάσει τα προϊόντα για παραλαβή από την έδρα της ή παράδοση στον πελάτη. 

5.8 Τα τιμολόγια θα εκδίδονται στο όνομα/επωνυμία του πελάτη και στην διεύθυνση τιμολόγησης που ορίζεται από τον πελάτη. 

6. Τιμές 

6.1 Όλες οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ ή οποιονδήποτε άλλο εισαγωγικό ή εξαγωγικό φόρο ή δασμό από τις συμφωνίες Διεθνών Εμπορικών Όρων 2010 (Incoterms 2010). 

6.2 Εάν υφίσταται ένα ισχύον πλαίσιο συμφωνίας μεταξύ Doka και πελάτη και η τιμή μίσθωσης δεν εμφανίζεται στο ηλεκτρονικό κατάστημα εξαιτίας τεχνικών λόγων ή εμφανίζεται μόνο υπό δυσχερείς συνθήκες, η Doka κατά παρέκκλιση δύναται να αναφερθεί στην συμφωνία πλαίσιο αντί να δηλώνει το μηνιαίο μίσθωμα.

6.3 Η τιμή του προϊόντος ενδέχεται να κυμαίνεται ανάλογα με τον τόπο παράδοσης και το προκύπτον ποσό θα κοινοποιείται στον πελάτη αναλόγως. 

6.4 Οι τιμές της παράδοσης και τα μεταφορικά έξοδα εξαρτώνται από τον τόπο και τον τρόπο που επιλέγεται από τον πελάτη και θα κοινοποιείται στον πελάτη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της αγοράς μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος. 

7. Παράδοση και πληρωμή, μεταφορά κινδύνου. 

7.1 Οι πελάτες δύνανται κατά τη διακριτική τους ευχέρεια είτε να παραλάβουν οι ίδιοι τα προϊόντα από την έδρα της Doka  είτε να τους παραδοθούν σε συγκεκριμένο τόπο παράδοσης.

7.2 Παραλαβή από τον πελάτη. Ο πελάτης θα παραλάβει τα προϊόντα από το υποκατάστημα της Doka που βρίσκεται στην μικρότερη δυνατή απόσταση από τη διεύθυνση που έχει δηλώσει είτε από οποιοδήποτε άλλο τόπο που έχει ρητώς συμφωνηθεί.
Τα προϊόντα θα παραδίδονται στον πελάτη μόνον εφόσον το τίμημα της πώλησης και το σύνολο τυχόν άλλων εξόδων έχει εξοφληθεί, εκτός κι αν έχει συμφωνηθεί και αναγραφεί διαφορετικά επί του σώματος του σχετικού τιμολογίου.
Ο κίνδυνος της απώλειας ή ζημίας των προϊόντων θα μεταφερθεί στον πελάτη αμέσως κατά την παράδοση είτε σε αυτόν είτε σε εξουσιοδοτημένο τρίτο. 

7.3 Παράδοση 
Η Doka θα παραδώσει τα προϊόντα δεδομένου του τιμήματος της παράδοσης, του τρόπου πληρωμής και του τόπου που ρητώς συμφωνήθηκαν.
Η παράδοση που έχει συμφωνηθεί  σε τόπο παράδοσης που αποτελεί εργοτάξιο   θα πραγματοποιηθεί εντός εύλογου χρονικού διαστήματος μετά την παραγγελία ή μεταξύ άλλων περιόδων παράδοσης είτε κατά άλλες ημερομηνίες παράδοσης που τυχόν συμφωνηθούν.
Οποιεσδήποτε περίοδοι παράδοσης και ημερομηνίες παράδοσης θα είναι κατά προσέγγιση περίοδοι και ημερομηνίες. 
Στην περίπτωση που συμφωνήθηκε πληρωμή με πιστωτική κάρτα από τον πελάτη, η παράδοση θα πραγματοποιηθεί μόνον εφόσον το τίμημα της πώλησης έχει χρεωθεί επιτυχώς στην κάρτα του πελάτη.
Ο κίνδυνος της προμήθειας και η παράδοσης των αγορασθέντων προϊόντων βαρύνει τον πελάτη. Ο κίνδυνος της απώλειας ή καταστροφής των προϊόντων θα μεταφερθεί στον πελάτη μόλις τα προϊόντα παραδοθούν στην μεταφορική εταιρία. 

7.4 Σε περίπτωση που η παράδοση ή η παραλαβή παραταθεί για χρονικό διάστημα περισσότερο των δύο εβδομάδων, εκτός από τις περιπτώσεις της ανωτέρα βίας, ο πελάτης έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την σύμβαση αφού πρώτα διανυθεί περίοδος χάρητος τουλάχιστον δύο εβδομάδων. 

7.5 Εάν ο πελάτης αρνηθεί να παραλάβει τα προς παραλαβή προϊόντα, ο πελάτης θα διασφαλίσει ότι τα προϊόντα θα ξεφορτωθούν, αποθηκευθούν και τεθούν στη διάθεση της Doka. 

7.6 Περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή άλλα απρόβλεπτα εμπόδια που ενδέχεται να τύχουν στη σφαίρα επηρεασμού της Doka και δύνανται να παρεμποδίσουν την παράδοση ή την ετοιμότητα της παραλαβής των προϊόντων εντός της συμφωνηθείσας περιόδου / κατά την συμφωνηθείσα ημερομηνία θα έχουν ως αποτέλεσμα να δικαιούται η Doka να παρατείνει την περίοδο της παράδοσης ή της ετοιμότητας των προϊόντων για παραλαβή είτε ακόμη να μεταφέρει την ημερομηνία παράδοσης παραλαβής από την έδρα της για ένα εύλογο χρονικό διάστημα.

7.7 Η Doka έχει το δικαίωμα να πραγματοποιεί τμηματικές παραδόσεις. 

7.8 Πληρωμές και πιστώσεις στον λογαριασμό της Doka θα λογίζονται ως γενόμενες για πληρωμές εν ευθέτω χρόνω, τα δε ποσά που πιστώνονται θα υπολογίζονται ότι εξοφλούν τα παλαιότερα ανοικτά υπόλοιπα του πελάτη. 

7.9 Τα τιμολόγια καθίστανται διαθέσιμα στους  πελάτες σε ηλεκτρονική μορφή, δύναται να αποσταλούν ηλεκτρονικά και μπορούν να τα δουν στο σύστημα ηλεκτρονικά καθώς επίσης και να τα κατεβάσουν. Τα τιμολόγια θεωρούνται ως ληφθέντα από τους πελάτες μόλις οι πελάτες έχουν πρόσβαση σε αυτά ή ειδοποιηθούν για την έκδοσή τους υπό κανονικές συνθήκες (π.χ. απόδειξη αποστολής ηλεκτρονικής επιστολής). Εάν οι πελάτες επιθυμούν την παραλαβή των τιμολογίων σε έντυπη μορφή, η  Doka διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει τέλος (όπως το κόστος της εκτύπωσης) υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν αντίκειται στον εφαρμοστέο νόμο. Όπου τα τιμολόγια αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, οι πελάτες θα λαμβάνουν τα τιμολόγια στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν υποδείξει. 

7.10 Το συμφωνηθέν μηνιαίο μίσθωμα τιμολογείται την τελευταία ημέρα εκάστου ημερολογιακού μήνα και θα είναι απαιτητό άμεσα χωρίς εκπτώσεις. 

7.11 Επιστροφή μισθωμένων προϊόντων. Με την υπογραφή του δελτίου επιστροφής , η Doka απλώς επιβεβαιώνει την παραλαβή των προϊόντων και όχι την ποσοτική και ποιοτική τους κατάσταση. Εάν προκύψουν ασυμφωνίες μεταξύ των ποσοτήτων που δηλώθηκαν στα επιβεβαιωμένα δελτία επιστροφής και οι ποσότητες πράγματι παραδόθηκαν, θα ισχύουν οι ποσότητες που παραδόθηκαν. 

7.12 Τα μηνιαία μισθώματα αντιστοιχούν στη συνήθη χρήση και φθορά των προϊόντων που πραγματοποιείται σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και σε κάθε περίπτωση τις υποδείξεις της Doka για στοίβαξη και χρήση. Ο πελάτης θα αναζητήσει αυτές τις οδηγίες από την Doka, η οποία θα παρέχει τις οδηγίες αυτές στον πελάτη αζημίως κατόπιν ζήτησης. 
Ο μισθωτικός εξοπλισμός θα επιστρέφεται σε καθαρή κατάσταση που να ανταποκρίνεται στα κριτήρια της Doka εφαρμόσιμα κατά τον χρόνο της παράδοσης. Ο πελάτης θα αποζημιώσει την Doka για τα έξοδα του καθαρισμού. Η Doka θα παράσχει στον πελάτη τα ποιοτικά κριτήρια αζημίως κατόπιν ζήτησης. 
Εφόσον τα επιστραφέντα μισθωμένα υλικά δεν δύνανται να επισκευαστούν (ολική καταστροφή) είτε ο μισθωτικός εξοπλισμός δεν επιστρέφεται (έλλειψη /απώλεια υλικών), ο πελάτης θα αποζημιώσει την Doka αναλόγως με την καταβολή της αξίας της αντικατάστασης του μισθωτικού εξοπλισμού σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο που ισχύει κατά το χρονικό διάστημα της επιστροφής των υλικών, αφαιρετέου ενός ποσοστού της τάξης του 15% για μεταχειρισμένα υλικά. Οποιαδήποτε αξίωση της Doka που σχετίζεται με τη μίσθωση και προέκυψε κατά το χρονικό σημείο της επέλευσης της αποζημίωσης της αξίας του μισθωτικού εξοπλισμού θα παραμείνει ανεπηρέαστη. Η αποζημίωση δεν προσδίδει στον πελάτη κανέναν τίτλο ιδιοκτησίας επί του κατεστραφέντος μισθωτικού εξοπλισμού, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί ρητώς διαφορετικά ανά περίπτωση.  Ο πελάτης επίσης επιβαρύνεται με τα έξοδα της απομάκρυνσης του μη επαναχρησιμοποιήσιμου μισθωτικού εξοπλισμού. Περαιτέρω εάν τα υλικά φέρουν ζημίες, η Doka δύναται να επιλέξει να αξιώσει αποζημίωση είτε για τα έξοδα επισκευής είτε για την αξία της απώλειας. 

8. Περίοδος μίσθωσης 

8.1 Η ελάχιστη μισθωτική περίοδος ανέρχεται σε έναν μήνα, εκτός και εάν συμφωνηθεί συμβατικά διαφορετικά. 

8.2 Η μισθωτική σχέση άρχεται την ημέρα κατά την οποία η Doka καθιστά τα υλικά διαθέσιμα για παραλαβή ή χρήση,  είτε σε περίπτωση μεταφοράς τους, την ημέρα έναρξης της αποστολής. 

8.3 Η μισθωτική σχέση τερματίζεται την ημέρα που τα αγαθά επιστρέφονται στην συμβατικώς ορισθείσα αποθήκη της Doka. Η μέρα κατά την οποία τα υλικά συλλέγονται όσο και η ημέρα κατά την οποία τα υλικά επιστρέφονται θα θεωρούνται η κάθε μια τους ως πλήρεις μισθωτικές ημέρες. 

8.4 Ο  πελάτης φέρει τον κίνδυνο της μη χρήσης των μισθωθέντων υλικών λόγω κακών καιρικών συνθηκών ή από άλλους εξωτερικούς παράγοντες. 

8.5 Η υποχρέωση της καταβολής του μισθώματος παύει με την επιστροφή του μισθωτικού εξοπλισμού το συντομότερο παρά ταύτα κατά το τέλος της συμβατικώς ορισθείσας μισθωτικής περιόδου. 

9.  Μεταβίβαση ιδιοκτησίας, παρακράτηση κυριότητας. 

9.1 Η κυριότητα επί των πωληθέντων υλικών θα περάσει στον πελάτη μετά την παράδοση και πάντως μετά την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση των εμπορευμάτων. Η Doka πάντοτε παρακρατά την κυριότητα των μισθωμένων υλικών.9.2 The expertise contained in the documents is made available to customers for these purposes only. Customers shall treat such expertise as strictly confidential and shall not have the right to use it in any form whatsoever for the purpose of reverse engineering. Customers shall under no circumstances have to right to reverse-engineer the Products.

9.2  Η Doka παραδίδει το σύνολο των  πωληθέντων υλικών με παρακράτηση κυριότητας εκ μέρους της. H Doka παρακρατά την κυριότητα των πωληθέντων υλικών έως την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση των σχετικών τιμολογίων από τον πελάτη. 

9.3 Το δικαίωμα της κυριότητας της Doka επεκτείνεται και σε οποιοδήποτε νέο υλικό παραδίδεται κατά την επεξεργασία των ήδη παραδοθέντων προϊόντων. Κατά την επεξεργασία, τον συνδυασμό και τη μίξη των προϊόντων, η Doka θα έχει την συνιοδιοκτησία των υλικών που θα έχουν παραχθεί με τον τρόπο αυτό αναλογικά με την αξία των παραδοθέντων προϊόντων σε σχέση με το αντικείμενο που δημιουργήθηκε. 

9.4 Ο πελάτες δεν επιτρέπεται να θέσουν σε ενέχυρο προς τρίτα μέρη τα πωληθέντα και ή μισθωμένα υλικά που τους παραδόθηκαν και που τελούν υπό παρακράτηση κυριότητας, η να τα χρησιμοποιήσουν ως μορφή εγγύησης ή να τα εκποιήσουν με οποιονδήποτε τρόπο προς όφελος τρίτων μερών. Η επαναπώληση προϊόντων που τελούν υπό παρακράτηση κυριότητας επιτρέπεται μόνον έπειτα από τη ρητή συγκατάθεση και άδεια της Doka. Οι πελάτες εκχωρούν στην Doka, ήδη με το παρόν, οποιοδήποτε ποσό προκύπτει από τυχόν επαναπώληση πρϊόντων με παρακράτηση κυριότητας , από παραβίαση της παρούσας διάταξης είτε με τη συγκατάθεση της Doka, καθώς μια τέτοια είσπραξη οφείλει να θεωρηθεί ως οφειλόμενη στην Doka. To αυτό εφαρμόζεται αναλογικά σε καινούργια αντικείμενα, επί των οποίων η Doka θεμελιώνει δικαίωμα συνιδιοκτησίας. Οι πελάτες οφείλουν να ενημερώνουν τα λογιστικά τους βιβλία και τις λογιστικές τους καρτέλες με τα γεγονότα αυτά και κατόπιν ζήτησης από την Doka να της αποκαλύπτουν τις επωνυμίες και διευθύνσεις των αγοραστών τους καθώς και τα ποσά και τα τιμήματα που προκύπτουν από τέτοιου είδους μεταπωλήσεις και να ειδοποιούν τους αγοραστές ότι υφίσταται εκχώρηση των ποσών προς την Doka. Οποιοδήποτε κέρδος έχει παραχθεί από προϊόντα υποκείμενα σε παρακράτηση κυριότητας από την Doka θα καταβληθεί στην Doka άμεσα. 

9.5 Σε περίπτωση που τα μισθωμένα εξαρτήματα ή προϊόντα που τελούν υπό παρακράτηση κυριότητας κατασχεθούν είτε με άλλον τρόπο αξιωθούν από τρίτα μέρη, οι πελάτες υποχρεούνται να προβάλουν το δικαίωμα  κυριότητας της Doka και να ειδοποιήσουν την Doka αμελητί. Οι πελάτες αποζημιώνουν την Doka για κάθε δαπάνη που κατέβαλε για την προστασία του δικαιώματος της κυριότητάς της. Κατόπιν ζήτησης από την Doka, οι πελάτες θα δημιουργήσουν και προμηθεύσουν οποιοδήποτε  και κάθε έγγραφο που απαιτείται για την προστασία και την αξίωση των τίτλων έτσι ώστε να καθίστανται διαθέσιμα στην Doka. 

9.6 Σε περίπτωση υπερημερίας των πελατών, οι τελευταίοι οφείλουν να επιστρέψουν τα προϊόντα που τελούν σε παρακράτηση κυριότητας (μισθωμένα ή πωληθέντα) κατόπιν ζήτησης από την Doka. Εάν οι πελάτες δεν συμμορφωθούν με αυτή την εντολή άμεσα, η Doka έχει το δικαίωμα να ανακτήσει τα υλικά αυτά. Σε κάθε περίπτωση οποιοδήποτε κόστος προκύψει καθώς και κάθε κίνδυνος κατά την μεταφορά των υλικών από τον πελάτη στην Doka βαρύνει τον πρώτο. Στην περίπτωση αυτή η επιστροφή ή η συλλογή των προϊόντων δεν σημαίνει την ακύρωση της σύμβασης. Η Doka έχει το δικαίωμα να πωλήσει τα προϊόντα που επανάκτησε σε τρίτο μέρος και να αντιλογίσει τα κέρδη με τα ληξιπρόθεσμα και οφειλόμενα ποσά του πελάτη. Στην περίπτωση αυτή ο πελάτης θα ενημερώνεται από την Doka για την πρόθεσή της να επαναπωλήσει τα προϊόντα καθώς και το τίμημα αυτών και μπορεί να προτείνει πιθανούς αγοραστές εντός χρονικού διαστήματος τεσσάρων εβδομάδων. 

9.7 Εάν ο μισθωμένος εξοπλισμός πρόκειται να μεταφερθεί σε τόπο διαφορετικό του συμφωνηθέντος στη σχετική σύμβαση μίσθωσης, θα απαιτείται η πρότερη έγγραφη συναίνεση της Doka. 
Το σύνολο των δαπανών για την επιστροφή των υλικών από τον τόπο που δεν επιτρέπεται στον δηλωμένο στη σύμβαση μίσθωσης βαρύνει τον πελάτη, ο οποίος θα τιμολογηθεί σχετικά. 

10. Έγγραφα, μη αποκάλυψη εξειδικευμένων γνώσεων, απαγόρευση αντίστροφης μηχανικής, διαδικτυακή φόρτωση εγγράφων. 

10.1 Οι πελάτες δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τα έγγραφα που τους διαθέτει η Doka (πληροφορίες χρήσης, οδηγίες λειτουργίας, εγχειρίδιο χρήστη κλπ) για λόγο άλλον πέραν του ρητώς αναφερόμενου στη σχετική σύμβαση ή επί του σχετικού εγγράφου.

10.2 Οι εξειδικευμένες γνώσεις που εμπεριέχονται στα έγγραφα παρέχονται στον πελάτη μόνο για την ανωτέρω χρήση. Οι πελάτες οφείλουν να θεωρούν τα έγγραφα αυτά και ό,τι σε αυτά συμπεριλαμβάνεται ως αυστηρά εμπιστευτικό και δεν επιτρέπεται να τα χρησιμοποιήσουν σε οποιαδήποτε μορφή για σκοπούς αντίστροφής μηχανικής. Οι πελάτες σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να αντιγράψουν τα προϊόντα. 

10.3 Η ευθύνη της σωστής χρήσης των εγγράφων που κατεβάζουν οι πελάτες (συμπεριλαμβανομένου χωρίς περιορισμό πληροφορίες χρήστη, είτε έγγραφα για τα οποία υφίσταται υποχρέωση να διατεθούν στους πελάτες) ανήκει στους πελάτες εξολοκλήρου. Συγκεκριμένα η Doka αποδέχεται έλλειψη ευθύνης για πελάτες που κατεβάζουν τα σωστά έγγραφα στην σωστή γλώσσα για τα εν λόγω προϊόντα. 

11.  Υπερημερία 

11.1 Εάν οι πελάτες καθυστερούν να παραλάβουν τα προϊόντα, να εξοφλήσουν τα τιμήματα των τιμολογίων πώλησης, η Doka ενδέχεται να καταγγείλει τη σύμβαση εγγράφως μετά από εύλογο χρονικό διάστημα τουλάχιστον 14 ημερών. 

11.2 Σε διαφορετική περίπτωση οι πελάτες υποχρεούνται να καταβάλλουν τόκο υπερημερίας επί του οφειλόμενου κεφαλαίου πλέον του επιτοκίου υπερημερίας επί ποσοστού 9.2 % εξαιτίας της υπερημερίας τους. Περαιτέρω, οι πελάτες υποχρεούνται να αποζημιώσουν την Doka για δαπάνες που προέκυψαν για την είσπραξη των απαιτητών ποσών και την έγερση αξιώσεων, συμπεριλαμβανομένου χωρίς περιορισμό, κάθε δαπάνη όχλησης και είσπραξης με κατώτατο κατ΄αποκοπήν ποσό της τάξης των 40 ευρώ. Απαιτήσεις για δαπάνες πέραν των παραπάνω θα παραμένουν ακέραιες παρά ταύτα. 

11.3 Η Doka δεν φέρει υποχρέωση να παραδώσει / ετοιμάσει για παραλαβή περαιτέρω προϊόντα για όσο χρονικό διάστημα οι πελάτες τελούν σε υπερημερία ως προς την πληρωμή τιμολογηθέντων ποσών, τόκων υπερημερίας  και ή εξόδων.

12.    Καταγγελία 

12.1 Τα συμβαλλόμενα μέρη ενδέχεται να καταγγείλουν τη σύμβαση μέσω δικαστικού επιμελητή για σπουδαίο λόγο (όπως παραβίαση συμβατικών διατάξεων για τα προϊόντα, υπερημερία πληρωμής μετά από περίοδο χάρητος 14 ημερών).

12.2  Η Doka δύναται επίσης να καταγγείλει τη σύμβαση εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν καθίσταται δυνατή η εκτέλεσή της ακόμη και αν η αδυναμία φορά μικρό χρονικό διάστημα. 

13. Επιστροφές προϊόντων 

13.1 Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης, όλα τα προϊόντα που έχουν παραδοθεί θα επιστραφούν στην Doka εντός 14 ημερών με έξοδα και κίνδυνο του πελάτη, υπό την προϋπόθεση ότι η καταγγελία της σύμβασης δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Doka. Εφόσον ο πελάτης δεν συμμορφώνεται με την υποχρέωση αυτή, η Doka έχει το δικαίωμα να συλλέξει τα προϊόντα η ίδια ή μέσω τρίτου με έξοδα και κίνδυνο του πελάτη. 

13.2 Εάν τα επιστρεπτέα προϊόντα δεν δύνανται αναμφισβήτητα να διαχωριστούν από άλλα, η Doka έχει το δικαίωμα να επιλέξει ένα προϊόν της επιλογής της. Σε τέτοια περίπτωση, ο πελάτης δεν θα έχει καμία αξίωση εναντίον της Doka και θα αποζημιώσει την Doka εάν εγερθούν αξιώσεις εναντίον της από τρίτα μέρη. 

14. Εγγύηση, ευθύνη, λάθος. 

14.1 Οι πελάτες υποχρεούνται να εξετάζουν τα προϊόντα για τυχόν ελαττώματα χωρίς καθυστέρηση, και πάντως όχι μετά την παρέλευση 8 ημερών από την ημερομηνία παράδοσης και πριν τη χρήση αυτών, οφείλουν δε να ενημερώνουν εγγράφως με λεπτομερή αναφορά στο εντοπιζόμενο ελάττωμα εντός της ανωτέρας περιόδου. 

14.2 Το βάρος της απόδειξης της ύπαρξης ελαττώματος βαρύνει τους πελάτες. 

14.3 Τα ελαττώματα αποκαθίστανται κατά τη διακριτική ευχέρεια της Doka σε μεταγενέστερο στάδιο με την αποστολή προϊόντων προς αντικατάσταση είτε με την αποστολή προϊόντων που έλλειπαν.

14.4 Αξιώσεις πηγάζουσες από εγγύηση για δηλωθέντα ελαττώματα οφείλουν να εγερθούν ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων εντός προσθεμίας έξι μηνών. 

14.5 Η ειδοποίηση για ελαττωματικά προϊόντα δεν απαλλάσσει τους πελάτες από τις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Για να καταστεί η Doka υπεύθυνη να αποδώσει εγγύηση, οι πελάτες θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει όλες τις συμβατικές τους υποχρεώσεις συμπεριλαμβανομένου χωρίς περιορισμό τις οικονομικές και υπό την προϋπόθεση της έγκαιρης και εμπρόθεσμης ειδοποίησης και λεπτομερούς αναφοράς των ελαττωμάτων. 

14.6 Το γεγονός της διαπραγμάτευσης εκ μέρους της Doka για ελαττώματα ή οχλήσεις δεν θα συνιστά παραίτηση από τα δικαιώματά της να προβάλει ένσταση για μη εμπρόθεσμη ειδοποίηση περί ελαττωμάτων ή για έλλειψη τεκμηριωμένης αναφοράς σε αυτά. 

14.7 Αξιώσεις πελατών για απόδοση εγγυήσεων από την Doka αποκλείονται εφόσον οι πελάτες έχουν πωλήσει τα προϊόντα και η περίοδος της εγγύησης έχει παρέλθει. Εκτός αν υπάρχει διαφορετική συμβατική διάταξη μη ακυρώσιμη, οι πελάτες θα αποκλείουν κάθε αναγωγικό δικαίωμα των τρίτων έναντι της Doka. 14.8 Αποκλείεται οποιαδήποτε ευθύνη της Doka για ελαφρά αμέλεια. Περαιτέρω δεν προβλέπεται καμία ευθύνη για αποζημίωση από παρεπόμενες ζημίες ή διαφυγόντα κέρδη – εκτός από τις περιπτώσεις όπου η ζημία ή η απώλεια προκλήθηκε με δόλο. Οι παραπάνω διατάξεις αποκλεισμού ευθύνης  δεν εφαρμόζονται σε περιπτώσεις τραυματισμών. 

14.8 Οποιεσδήποτε αξιώσεις για ζημίες οφείλουν να εγερθούν ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων εντός προθεσμίας 6 μηνών από την λήψη της γνώσης των ζημιών το αργότερο πάντως εντός δύο ετών από την ημερομηνία παράδοσης των προϊόντων. 

14.9 Η μη εφαρμογή της σύμβασης λόγω λανθασμένων όρων σε αυτήν αποκλείεται.

14.10 Η Doka δεν εγγυάται συνεχή διαθεσιμότητα του ηλεκτρονικού της καταστήματος και επισημαίνει την πιθανότητα της προσωρινής παύσης ή έλλειψης διαθεσιμότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών για αναγκαίους λόγους  (όπως συντήρηση, ασφάλεια, βελτίωση).

14.11 Κατά αρχήν τα μισθωμένα υλικά αποτελούνται από μεταχειρισμένα προϊόντα και συνεπώς η παράδοση τέτοιων προϊόντων δεν είναι ελαττωματική και ως εκ τούτου ο πελάτης δεν έχει το δικαίωμα να απαιτήσει την αποστολή καινούργιών εκτός κι αν έχει συμβατικώς συμφωνηθεί αντιθέτως μεταξύ των συμβαλλομένων μερών. 

15. Απαγόρευση συμψηφισμού 

Οι πελάτες δεν επιτρέπεται να συμψηφίσουν οποιαδήποτε απαίτηση από την Doka με δικές τους οφειλές προς αυτή, εκτός κι αν οι εκατέρωθεν απαιτήσεις έχουν κριθεί άμεσα καταβλητέες και τελεσίδικες από το Δικαστήριο. 

16. Ρήτρα διαχωρισμού 

Εάν για οποιονδήποτε λόγο παρά ταύτα μια ή περισσότερες διατάξεις των παρόντων ΓΟΣ ή συμβάσεων που βασίζονται στους παρόντες ΓΟΣ κηρυχθούν άκυρες ή μη εφαρμόσιμες, οι υπόλοιπες διατάξεις θα ισχύουν κανονικά. Οποιαδήποτε άκυρη ή μη εφαρμόσιμη διάταξη θα αντικαθίσταται από μια διάταξη της οποίας το νόημα είναι συναφέστερο με το σκοπό της καταργηθείσας. Το ίδιο θα συμβαίνει κατά περίπτωση σε οποιοδήποτε κενό των λοιπών διατάξεων. 

17. Ισχύον δίκαιο, τόπος δικαιοπραξίας και αρμοδιότητας. 

17.1 Κάθε έννομη σχέση μεταξύ του Πελάτη και της Doka θα υπόκειται στο ελληνικό δίκαιο, με την εξαίρεση των ισχυόντων κανόνων σύγκρουσης του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου καθώς και στη Συνθήκη των Ηνωμένων Εθνών για τη διεθνή εμπορία αγαθών. 

17.2 O τόπος δικαιοπραξίας θα είναι η έδρα της Doka Hellas ΑΕ. 

17.3 Oποιαδήποτε διαφορά προκύψει από τους παρόντες ΓΟΣ ή σχετίζεται με τους παρόντες ΓΟΣ και τις συναλλαγές που βασίζονται σε αυτούς θα υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των καθύλην δικαστηρίων της έδρας της Doka Hellas AE. Η Doka Hellas AE διατηρεί το δικαίωμα να επιλέξει την κατά παρέκταση αρμοδιότητα των δικαστηρίων και να υπάγει τη διαφορά στο δικαστήριο του τόπου της έδρας του πελάτη. 

18. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

18.1 Αγορές που πραγματοποιούνται στο ηλεκτρονικό κατάστημα αυξάνουν τα συνήθη έξοδα της χρήσης του διαδικτύου. 

18.2 Δικαιώματα και υποχρεώσεις που πηγάζουν από τους παρόντες ΓΟΣ θα υπεισέρχονται σε διαδόχους και νόμιμους κληρονόμους (ατομικούς ή καθολικούς νόμιμους κληρονόμους). Οι πελάτες απαγορεύεται να μεταβιβάζουν οποιαδήποτε δικαιώματα και υποχρεώσεις σε τρίτα μέρη χωρίς την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση της Doka.

18.3 Οποιαδήποτε προφορική συμφωνία, υπόσχεση και συμβουλή που έχει παρασχεθεί από υπάλληλο της Doka δεν θα είναι έγκυρη χωρίς την ρητή επιβεβαίωση της Doka. 

18.4 Δεν υφίστανται παράλληλες συμφωνίες. Οποιαδήποτε τροποποίηση ή προσθήκη στους παρόντες ΓΟΣ ή στις συμβάσεις που έχουν συμβληθεί μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος πρέπει να είναι σε έγγραφη μορφή για είναι έγκυρη, το ίδιο εφαρμόζεται σε οποιεσδήποτε σε οποιαδήποτε συμπληρωματική συμφωνία και εγγύηση κι εξουσιοδοτήσεις καθώς και κάθε συμβατική τροποποίηση που έγινε μεταγενέστερα, συμπεριλαμβανομένου οποιασδήποτε παραίτησης που απαιτεί έγγραφη μορφή. 

18.5 Οι ηλεκτρονικές επιστολές θεωρούνται ως αποδεικτικά έγγραφης ενημέρωσης και αναλόγως θα επαρκούν για κάθε άλλη ειδοποίηση ή νομική επικοινωνία εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά σε συμφωνία είτε στους παρόντες ΓΟΣ. 

Όροι χρήσης λήψης


Δεκέμβριος 2021