BENDROSIOS NAUDOJIMO SĄLYGOS

 

1. Bendrųjų naudojimo sąlygų taikymo sritis

1.1. Šios bendrosios UAB „Doka Lietuva“ (toliau – „Doka“) naudojimo sąlygos taikomos „Doka“ internetinei parduotuvei https://shop.doka.com/shop/lt/lt/ (toliau – internetinė parduotuvė) ir visiems šiam domenui priklausantiems subdomenams ir svetainėms. Jos taip pat taikomos internetinėje parduotuvėje verslo klientų (verslas verslui) atliekamiems teisėtiems sandoriams siekiant nusipirkti arba išsinuomoti naujas ir panaudotas medžiagas, pavyzdžiui, klojinių priedus, sienų ir lubų klojinius ir sistemų komponentus (toliau – produktai).

1.2. Šios bendrosios naudojimo sąlygos taip pat taikomos visiems būsimiems klientų ir „Doka“ sandoriams, sudarytiems naudojantis internetine parduotuve, net jeigu sudarant tokį sandorį nenurodomos šios bendrosios naudojimo sąlygos. Nuomojant medžiagas, papildomai taikomos bendrosios „Doka“ nuomos sąlygos, kurias galima peržiūrėti adresu https://www.doka.com/at/home/termsandconditions/index. Jeigu bendrosios naudojimo sąlygos nesutaptų su bendrosiomis „Doka“ nuomos sąlygomis, internetiniams sandoriams viršenybę turi konkretesnės šių bendrųjų naudojimo sąlygų nuostatos.

1.3. Bendrosios sąlygos klientams ir pirkimo sąlygos netaikomos, nebent „Doka“ klientai raštu aiškiai su jomis sutinka.

1.4. „Doka“ pasilieka teisę nenurodydama priežasčių bet kada pakeisti šias bendrąsias naudojimo sąlygas. Klientai apie tokius pakeitimus informuojami elektroniniu paštu. Tolesnis internetinės parduotuvės naudojimas laikomas sutikimu su bendrųjų naudojimo sąlygų pakeitimu.

2. Autorių teisės

Internetinės parduotuvės https://shop.doka.com ir visų šiam domenui priklausančių subdomenų ir svetainių elementai, pavyzdžiui, tekstas, paveikslėliai, nuotraukos, grafikai, saugomi autorių teisių, taip pat intelektinės ir pramoninės nuosavybės teisių. Draudžiama šiuos elementus kopijuoti, redaguoti arba naudoti kitu būdu.

3. Duomenų apsauga

31. Taikomos duomenų apsaugos nuostatos, kurias galima parsisiųsti iš tinklalapio https://shop.doka.com/shop/lt/lt/dataprivacy/. Jos yra sudedamoji šių bendrųjų naudojimo sąlygų dalis.

3.2.„Doka“ ir „Doka GmbH“ naudoja klientų duomenis (vardą, pavardę, pareigų pavadinimą, elektroninio pašto adresą, slaptažodį, gimimo datą, bendrovės pavadinimą, kontaktinį asmenį, įmonių registro numerį, telefono numerį, fakso numerį, pristatymo adresą ir sąskaitų faktūrų pateikimo adresą), kad elektroniniu arba įprastu paštu reklamuotų panašius „Doka“ produktus ir paslaugas. Tam „Doka“ šiuos duomenis taip pat perduoda „Doka GmbH“. Klientas turi teisę nesutikti su šių duomenų tvarkymu tokiu tikslu ir gali nesutikimą išreikšti elektroniniu paštu shop@doka.com.

4. Klientų registracija, prieigos suteikimas, tapatybės tikrinimas ir atstovavimo įgaliojimas

4.1. Visi klientai turi užsiregistruoti įvesdami privalomą informaciją. Kliento pateikti duomenys turi būti tikslūs, išsamūs, teisingi ir atitikti teisines nuostatas. 

4.2. Atlikus pirminę registraciją kiekvienam klientui priskiriamas naudotojo vardas ir slaptažodis (prisijungimo duomenys), skirti toliau naudoti prisijungiant prie internetinės parduotuvės. Vienas klientas gali sukurti kelis naudotojus su skirtingais prieigos duomenimis, jeigu pats klientas vidaus procesų metu tai patvirtina. „Doka“ neprisiima jokios atsakomybės dėl tokios prieigos suteikimo ir naudojimo ir bet kokių kliento vidaus patvirtinimo procesų.

4.3. „Doka“ turi teisę bet kuriuo metu patikrinti prie svetainės prisijungiančio naudotojo tapatybę ir atstovavimo įgaliojimą, taip pat gali paprašyti pateikti tinkamų įrodymų (verslo licenciją, įgaliojimą, įmonių registro išrašą ir kt.).

4.4. Klientai privalo laikyti savo prisijungimo duomenis paslaptyje ir saugoti juos nuo neteisėto trečiųjų šalių naudojimo. Klientai nedelsdami raštu praneša „Doka“ apie bet kokį netinkamą arba neleistiną naudojimą. Kol toks pranešimas negautas, bet koks prisijungimas ir veiksmas arba paslaugų naudojimas, susiję su prisijungimu, priskiriamas atitinkamam klientui.

4.5. Jeigu klientas neatlieka jokių veiksmų ir nesilanko internetinėje parduotuvėje metus arba ilgiau, jo paskyra pašalinama. Tačiau bet kuriuo metu galima užsiregistruoti iš naujo.

5. Pasiūlymai, pirkimo užsakymai, mokėjimo būdai, sutarties sudarymas, sąskaitos faktūros pateikimas

5.1. Visi „Doka“ pateikti pasiūlymai yra neįpareigojantys, nebent aiškiai nurodyta kitaip. Užsakymo proceso metu nurodyta galimybė įsigyti produktus taip pat yra neįpareigojanti.

5.2. Užsisakydamas produktus, klientas ne tik juos pasirenka, bet ir nurodo pristatymo būdą (pristatymas arba atsiėmimas), pageidaujamą pristatymo arba atsiėmimo datą ir pageidaujamą mokėjimo būdą. „Doka“ pristato produktus adresu, nurodytu kliento sukurtame projekte. Jeigu adresas nenurodytas, klientas turi sukurti naują projektą ir įrašyti adresą.

5.3. Jeigu produktus atsiima pats klientas, jis gali sumokėti arba gavęs sąskaitą faktūrą, arba vėliausiai atsiimdamas produktus debeto arba kredito kortele. Mokėjimą gavus sąskaitą faktūrą turi patvirtinti „Doka“.

5.4. Jeigu „Doka“ pristato užsakymą į sutartą pristatymo vietą, mokėjimas atliekamas kredito kortele arba gavus sąskaitą faktūrą. Mokėjimą gavus sąskaitą faktūrą turi patvirtinti „Doka“. „Doka“ gali savo nuožiūra pareikalauti mokėti kredito kortele. Jeigu mokama kredito kortele, visa reikiama kredito kortelės informacija turi būti nurodoma pateikiant užsakymą. Klientas atsako už tai, kad kredito kortelė nebūtų užblokuota arba jos galiojimas pasibaigęs. Bet koks dėl tokios priežasties atsiradęs mokėjimo vėlavimas pripažįstamas kaip kliento kaltė ir iš kliento gali būti pareikalauta sumokėti delspinigius.

5.5. Kai pateikiamas pirkimo užsakymas, klientas gauna preliminarų užsakymo patvirtinimą. Tačiau būtina atkreipti dėmesį, kad toks preliminarus užsakymo patvirtinimas nelaikomas pasiūlymo priėmimu. „Doka“ pirmiausia patvirtina pateiktą pasiūlymą pagal produkto prieinamumą, galimybę pristatyti produktą pageidaujamą dieną arba paruošti atsiimti produktą pageidaujamą dieną, galimo pirkimo ribojimo atitikimą. Klientai pirkimo užsakymo statusą gali bet kuriuo metu peržiūrėti internete.

5.6. „Doka“ bet kuriuo metu nepateikusi priežasčių gali atsisakyti sudaryti sutartį. Dėl to klientas negali reikalauti jokios kompensacijos.

5.7. Produktų pirkimo-pardavimo arba nuomos sutartis įsigalioja tik tada, kai „Doka“ aiškiai patvirtina pirkimo užsakymą. Jeigu „Doka“ nepateikia aiškaus patvirtinimo, sutartis įsigalioja „Doka“ priėmus kliento pirkimo užsakymą paruošiant produktus atsiimti arba pristatant produktus.

5.8. Sąskaitos faktūros pateikiamos klientui jo nurodytu sąskaitų faktūrų pateikimo adresu.

6. Kainos

6.1. Visos kainos internetinėje parduotuvėje nurodytos be mokesčių, be PVM ir kitų importo arba eksporto muitų, „ex works“ pagal „Incoterm 2010“ sąlygas. 

6.2. Jeigu sudaryta galiojanti pirminė „Doka“ ir kliento sutartis, o nuomos kainos dėl techninių priežasčių neįmanoma nurodyti internetinėje parduotuvėje arba ją galima nurodyti tik sudėtingomis sąlygomis, „Doka“ taip pat gali išimties tvarka atsižvelgti į pirminę sutartį, užuot nurodžiusi mėnesio nuomos kainą.

6.3. Produkto kaina gali kisti atsižvelgiant į pasirinktą pristatymo adresą. Galutinė suma atitinkamai nurodoma klientui.

6.4. Pristatymo ir transportavimo kainos priklauso nuo vietos ir kliento pasirinkto pristatymo būdo. Jos nurodomos klientui pirkimo proceso metu internetinėje parduotuvėje.

7. Pristatymas ir mokėjimas, rizikos perdavimas

7.1. Klientai savo nuožiūra gali produktus atsiimti arba pasirinkti jų pristatymą į nurodytą pristatymo vietą.

7.2. Kliento atsiėmimas. Sutartą dieną klientas atsiima produktus iš „Doka“ padalinio, esančio arčiausiai kliento nurodyto adreso arba aiškiai sutartos kitos vietos.

Produktai perduodami klientui tik tada, kai sumokama pirkinio kaina ir visos išlaidos, nebent iš anksto aiškiai sutariama, kad klientas sumokės gavęs sąskaitą faktūrą. 

Praradimo arba atsitiktinio sugadinimo rizika pereina klientui, kai produktai perduodami klientui arba trečiajai šaliai, veikiančiai kaip kliento atstovas.

7.3. Pristatymas. Jeigu buvo aiškiai sutarta dėl pristatymo kainos, mokėjimo būdo ir pristatymo vietos (-ų), „Doka“ pristato produktus.

Produktai pristatomi į sutartą pristatymo vietą (statybų vietą) per pagrįstą terminą po užsakymo arba per bet kokį kitą sutartą pristatymo terminą arba bet kokią kitą sutartą pristatymo datą. 

Visi pristatymo terminai ir pristatymo datos yra apytiksliai. 

Jeigu buvo sutarta, kad klientas mokės kredito kortele, pristatymas vykdomas tik po to, kai pirkinio kaina sėkmingai išskaičiuojama iš kliento sąskaitos.

Nupirktų produktų tiekimo ir pristatymo rizika tenka klientui. Produkto praradimo arba atsitiktinio sugadinimo rizika pereina klientui, kai produktai perduodami vežėjui.

7.4. Jeigu pristatymo arba parengimo atsiimti terminas viršijamas daugiau nei dviem savaitėmis, klientas, išskyrus nenugalimos jėgos (force majeure) atvejus, turi teisę nutraukti sutartį, jeigu praėjo papildomas bent dviejų savaičių laikotarpis.

7.5. Jeigu klientas atsisako priimti pristatytus produktus, jis užtikrina, kad produktai būtų tinkamai iškrauti, laikomi ir saugomi „Doka“ žinioje.

7.6. Jeigu susidaro nenugalimos jėgos aplinkybės (force majeure) ir kyla kitų nenumatytų kliūčių, priklausančių „Doka“ įtakos sričiai ir trukdančių pristatyti produktus arba juos parengti atsiimti per sutartą terminą arba sutartą datą, „Doka“ privalo pagrįstai pratęsti produktų pristatymo arba produktų parengimo atsiimti terminą arba pagrįstai perkelti pristatymo arba parengimo atsiimti datą.

7.7. „Doka“ turi teisę atlikti dalinius pristatymus.

7.8. Įplaukos ir įskaitymai į „Doka“ sąskaitą aktualūs nustatant, ar mokėjimas atliktas laiku. Kilus abejonių, į sąskaitą įskaitytos sumos skaičiuojamos kaip seniausios kliento skolos padengimas.

7.9. Sąskaitos faktūros pateikiamos klientams internetu arba persiunčiamos elektroniniu būdu, jas galima peržiūrėti internete ir parsisiųsti. Sąskaitos faktūros laikomos pateiktomis, kai klientai įprastomis aplinkybėmis jas atidaro arba peržiūri (pavyzdžiui, gautas elektroninis laiškas). Jeigu klientai nori gauti popierines sąskaitas faktūras, „Doka“ pasilieka teisę rinkti mokestį (pavyzdžiui, tvarkymo mokestį), jeigu tai priimtina pagal taikytinus įstatymus. Kai sąskaitos faktūros siunčiamos elektroniniu paštu, klientai jas gaus į tokį elektroninį paštą, kurį nurodė.

7.10. Sąskaita faktūra sutartam nuomos mokesčiui pateikiama paskutinę kiekvieno kalendorinio mėnesio dieną ir turi būti nedelsiant sumokama nieko neatskaičius.

7.11. Nuomotų gaminių grąžinimas. Pasirašydama grąžinimo pristatymo raštą, „Doka“ tik patvirtina, kad gavo produktus, bet nepatvirtina jų kiekio ir kokybės. Jeigu būtų neatitikimų tarp kiekio, nurodyto patvirtintame grąžinimo pristatymo rašte, ir iš tikrųjų pristatyto kiekio, laikoma, kad grąžintas tik iš tikrųjų pristatytas kiekis. 

7.12. Nuomos mokesčiu atlyginamas dėl tinkamo naudojimo atsiradęs įprastas nusidėvėjimas. Bet kokiu atveju tinkamai naudojant produktus būtina laikytis atitinkamų „Doka“ montavimo ir naudojimo instrukcijų. Klientas paprašo „Doka“ šių instrukcijų, o paprašyta „Doka“ nemokamai suteikia klientui šiuos dokumentus.

Nuomota įranga grąžinama švari laikantis „Doka“ kokybės kriterijų, galiojančių pristatymo metu. Klientas atlygina „Doka“ valymo išlaidas. „Doka“ paprašyta nemokamai pateikia klientui kokybės kriterijus.

Jeigu grąžintos sugadintos įrangos pataisyti nebeįmanoma (visiškas nuostolis) arba nuomota įranga negrąžinama (trūksta medžiagų), klientas atitinkamai atlygina „Doka“ sumokėdamas nuomotos įrangos atkuriamąją vertę pagal „Doka“ kainas, taikomas pristatymo metu atskaičius 15 proc. nuolaidą už naudotas prekes. Tai neturi įtakos jokioms „Doka“ pretenzijoms, susijusioms su nuoma, priskaičiuota iki nuomotos įrangos atkuriamosios vertės atlyginimo. Atlyginimas nesuteikia klientui nuosavybės teisės į sugadintą nuomotą įrangą, nebent konkrečiu atveju aiškiai sutariama kitaip. Klientas taip pat apmoka nebenaudotinos nuomotos įrangos utilizavimo išlaidas. Be to, jeigu prekės sugadintos, „Doka“ gali pasirinkti reikalauti atlyginti arba remonto išlaidas, arba vertės praradimą.

8. Nuomos laikotarpis

8.1. Mažiausias nuomos laikotarpis – 1 (vienas) mėnuo, nebent sutartimi sutariama kitaip. 

8.2. Nuomos santykiai prasideda dieną, kai „Doka“ paruošia prekes atsiimti, naudoti arba (jeigu su „Doka“ buvo sutarta dėl transportavimo) dieną, kai jos buvo išsiųstos. 

8.3. Nuomos santykiai baigiasi dieną, kai prekės grąžinamos į sutartimi sutartą „Doka“ sandėlį. Tiek diena, kai prekės atsiimamos, tiek diena, kai prekės grąžinamos, skaičiuojama kaip viena visa nuomos diena. 

8.4. Rizika, kad klientas negalės naudoti nuomotų medžiagų dėl blogo oro arba kitų išorės veiksnių, tenka klientui. 

8.5. Įsipareigojimas mokėti nuomos mokestį nustoja galioti, kai nuomojama įranga grąžinama, bet ne anksčiau kaip sutartimi sutarto nuomos laikotarpio pabaigoje. 

9. Nuosavybės teisės perėjimas, nuosavybės teisės išlaikymas

9.1. Pirktų medžiagų nuosavybė pereina klientui šiam visiškai užmokėjus už nupirktas medžiagas ir jas priėmus. „Doka“ visada išlaiko nuosavybės teises į nuomojamas medžiagas.

9.2. „Doka“ pristato visas nupirktas medžiagas, kurioms išlaiko nuosavybės teisę. „Doka“ išlaiko nuosavybės teisę į nupirktas medžiagas, kol sumokama visa pirkinio kaina.

9.3. Nuosavybės teisė taip pat apima bet kokius naujus gaminius, pagamintus naudojant pristatytus produktus. Kai produktai naudojami, derinami arba maišomi, „Doka“ įgyja tokiu būdu pagamintų naujų gaminių dalinę nuosavybę, proporcingą pristatytų produktų vertei.

9.4. Klientams draudžiama trečiosioms šalims užstatyti pristatytas nupirktas ir (arba) išnuomotas medžiagas, kurių nuosavybės teisę išlaiko „Doka“, naudoti jas kaip įkaitą arba kitaip jomis disponuoti trečiųjų šalių naudai. Pristatytų produktų, kurių nuosavybės teisę išlaiko „Doka“, perpardavimas galimas tik gavus aiškų rašytinį „Doka“ sutikimą. Klientai jau šiuo metu perduoda „Doka“ bet kokias pinigų sumas, gautinas nesilaikant šios nuostatos arba gavus „Doka“ sutikimą perpardavus produktus, kurių nuosavybės teisę išlaiko „Doka“. Suprantama, kad tokios gautinos sumos perleidžiamos kaip įsipareigojimas mokėti. Tos pačios sąlygos mutatis mutandis taikomos naujiems gaminiams, kurių dalinę nuosavybę įgyja „Doka“. Šiuo tikslu klientai į savo apskaitą įtraukia įrašus ir neapmokėtų gautinų sumų sąrašus ir „Doka“ prašymu atskleidžia „Doka“ pirkėjų pavardes, adresus ir visas gautinas sumas, susijusius su tokiu perpardavimu, ir informuoja pirkėjus apie tokių mokėtinų sumų perdavimą. Bet koks kliento pelnas, gautas perpardavus produktus, kurių nuosavybės teisę išlaiko „Doka“, nedelsiant perduodamas „Doka“.

9.5. Jeigu nuomojamus gaminius arba produktus, kurių nuosavybės teisę išlaiko „Doka“, pasisavina arba kitaip perima trečiosios šalys, klientai įsipareigoja ginti „Doka“ nuosavybės teisę ir nedelsdami raštu informuoti „Doka“. Klientai atlygina „Doka“ bet kokias išlaidas, patirtas „Doka“ ginant savo nuosavybės teisę. „Doka“ prašymu klientai pateikia bet kokius dokumentus, reikiamus ginti ir naudotis „Doka“ nuosavybės teise į produktus

9.6. Jeigu klientai nevykdo mokėjimo įsipareigojimų, produktai, kuriems „Doka“ išlaiko nuosavybės teisę, arba nuomojami gaminiai nedelsiant grąžinami „Doka“ jos prašymu. Jeigu klientai nedelsdami nevykdo tokio prašymo, „Doka“ turi teisę pasiimti produktus, kuriems galioja „Doka“ nuosavybės teisė. Bet kokiu atveju produktų transportavimo bendrovei „Doka“ kainą padengia ir riziką prisiima atitinkamas klientas. Tokiu atveju produktų grąžinimas arba pasiėmimas nelaikomas sutarties nutraukimu. „Doka“ turi teisę parduoti tokiu būdu susigrąžintus produktus kitai šaliai, o tokio pardavimo pajamos įskaitomos kaip iš atitinkamo kliento gautina suma. Tokiu atveju klientas informuojamas apie „Doka“ ketinimą perparduoti produktus ir apie pirkinio kainą ir per keturias savaites gali pasiūlyti „Doka“ kitus klientus.

9.7. Jeigu norima, kad nuomojama įranga būtų pristatyta į kitą vietą nei nurodyta statybų vieta, būtinas išankstinis „Doka“ rašytinis patvirtinimas. Visos „Doka“ patirtos išlaidos dėl prekių gabenimo į kitą vietą nei nurodyta nuomos sutartyje atlyginamos kliento ir jam išrašoma sąskaita faktūra.

10. Dokumentai, žinių neatskleidimas, apgrąžos inžinerijos draudimas, dokumentų parsisiuntimas

10.1. Klientai neturi teisės naudoti „Doka“ pateiktų dokumentų (informacijos naudotojui, naudojimo instrukcijų, naudotojo žinyno) jokiems kitiems tikslams, nei nurodyta sutartyje arba atitinkamame dokumente.

10.2. Šiame dokumente išdėstomos žinios pateikiamos klientui tik šiems tikslams. Klientai šią informaciją turėtų laikyti griežtai konfidencialia. Jie neturi teisės bet kokia forma jos naudoti apgrąžos inžinerijos tikslams. Klientai jokiomis aplinkybėmis neturi teisės atkurti produktų apgrąžos inžinerijos būdu.

10.3. Atsakomybę už dokumentus, parsisiųstus iš atsisiuntimų skilties (įskaitant, bet neapsiribojant informacija naudotojui arba dokumentais, kuriuos „Doka“ įsipareigojusi pateikti klientams), prisiima patys klientai. Ypač „Doka“ neprisiima atsakomybės už tai, kad klientai atitinkamam produktui parsisiųstų tinkamą dokumentą tinkama kalba.

11. Įsipareigojimų nevykdymas

11.1. Jeigu klientas vėluoja atsiimti produktus arba sumokėti pirkinio kainą, „Doka“ pasibaigus pagrįstam bent 14 dienų papildomam laikotarpiui gali raštu nutraukti sutartį. 

11.2. Priešingu atveju klientas privalo sumokėti 0,7 proc. delspinigius nuo visos sumos, nesumokėtos už kiekvieną uždelsto mokėjimo dieną. Šalys sutaria, kad toks delspinigių procentas yra priimtinas, sąžiningas ir pagrįstas.

11.3. „Doka“ neprivalo pristatyti arba paruošti atsiimti jokių kitų produktų, kol klientas nesumoka sumos, už kurią pateikta sąskaita faktūra, delspinigių ir (arba) išlaidų.

12. Nutraukimas

12.1. Sutarties šalys gali nutraukti sutartį registruotu laišku dėl svarios priežasties (pavyzdžiui, pažeista reikšminga sutarties nuostata, nevykdomi mokėjimo įsipareigojimai praėjus bent 14 dienų trukmės papildomam laikotarpiui).

12.2. „Doka“ taip pat gali nutraukti sutartį, jeigu pagrįstai net ir trumpą laikotarpį nesitikima, kad „Doka“ vykdys sutartinius įsipareigojimus.

13. Produktų grąžinimas

13.1. Nutraukus sutartį, bet kokie jau pristatyti produktai grąžinami „Doka“ per 14 dienų kliento rizika ir sąskaita, jeigu sutartis nutraukiama ne dėl „Doka“ kaltės. Jeigu klientas nevykdo šio įsipareigojimo, „Doka“ turi teisę kliento rizika ir sąskaita pasiimti produktus arba pavesti kam nors kitam juos pasiimti.

13.2. Jeigu grąžintini produktai negali būti aiškiai atskirti nuo kitų, „Doka“ turi teisę pati pasirinkti produktą. Tokiu atveju klientas nelaiko „Doka“ atsakinga ir patenkina visus trečiųjų šalių reikalavimus bendrovei „Doka“.

14. Garantija, atsakomybė, klaida

14.1. Klientai įsipareigoja nedelsdami apžiūrėti, ar produktai neturi defektų, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 8 dienas po pristatymo priėmimo ir prieš naudojant tokius produktus. Taip pat per šį laikotarpį klientai raštu praneša apie defektus ir pateikia išsamius visų rastų defektų aprašymus.

14.2. Tai, kad yra defektų, turi įrodyti klientas. „Doka“ nuožiūra defektai gali būti pataisyti tolesne veikla (pakaitinių produktų pristatymas arba vėlesnis bet kokių trūkstamų gaminių pristatymas arba pakeitimas).

14.3. Pagal garantiją pareikštos pretenzijos dėl pastebėtų defektų turi būti patvirtintos teisme per šešis mėnesius.

14.4. Pastebėti defektai neatleidžia klientų nuo mokėjimo įsipareigojimų. Kad „Doka“ būtų atsakinga pagal garantiją, klientai turi įvykdyti visus įsipareigojimus, įskaitant, bet neapsiribojant, mokėjimo įsipareigojimus, taip pat klientai turi pranešti apie defektus laiku ir pateikti išsamų aprašymą.

14.5. Tai, kad „Doka“ gali įsitraukti į derybas dėl defektų arba skundų nereiškia, kad „Doka“ atsisako teisių prieštarauti, kad defektai buvo pastebėti per vėlai arba aprašymas nepakankamai išsamus.

14.6. Kliento kreipimasis į „Doka“ pagal garantiją nepatenkinamas, jeigu klientas perpardavė produktus vartotojams ir garantinis laikotarpis baigėsi. Nebent galioja priešingos įstatymų nuostatos, nuo kurių negalima nukrypti, klientai lygiai taip pat nesilaiko tokios savo pirkėjo kreipimosi teisės.

14.7. „Doka“ atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės už nedidelį aplaidumą dėl jos kaltės. Be to, neprisiimamas įsipareigojimas kompensuoti netiesioginę žalą arba pelno praradimą, išskyrus tuos atvejus, kai žala arba nuostoliai buvo sukelti tyčia. Prieš tai paminėtas atsakomybės netaikymas netaikomas asmens sužeidimo atvejais.

14.8. Bet kokius reikalavimus atlyginti nuostolius klientai pareiškia teisme per 6 mėnesius nuo tada, kai sužino apie nuostolius arba nuostolių sukėlėją, bet ne vėliau kaip per dvejus metus nuo to, kai buvo įvykdytas pristatymas.

14.9. Sutarties nuginčijimas klaidos pagrindu netaikomas.

14.10. „Doka“ negarantuoja nuolatinio internetinės parduotuvės pasiekiamumo ir atkreipia dėmesį, kad internetinės parduotuvės paslaugos gali būti apribotos arba trumpam sustabdytos dėl neišvengiamų priežasčių (pavyzdžiui, priežiūros, saugos, pajėgumo arba tobulinimo).

14.11. Iš esmės nuomojamos medžiagos yra naudotos. Naudotų medžiagų pristatymas savaime nėra defektas, todėl klientas neturi teisės reikalauti pristatyti naujas medžiagas, nebent sutarties šalys aiškiai dėl to sutaria raštu.

15. Įskaitymas

Klientai neturi teisės įskaityti bet kokios jiems bendrovės „Doka“ mokėtinos sumos jų bendrovei „Doka“ mokėtina suma, nebent atitinkami reikalavimai nenuginčytini arba buvo galutinai nustatyti teismo.

16. Atskiriamumas

Jeigu dėl kokios nors priežasties viena arba daugiau šių bendrųjų naudojimo sąlygų nuostatų arba bet kokios sutarties, grindžiamos šiomis bendrosiomis naudojimo sąlygomis, nuostatų pripažįstamos negaliojančiomis arba netaikytinomis, tai nedaro įtakos likusių nuostatų galiojimui. Bet kokios negaliojančios arba netaikytinos nuostatos pakeičiamos nuostata, kiek įmanoma artimesne numatytai nuostatos paskirčiai. Tas pats mutatis mutandis taikoma bet kokioms nuostatų spragoms.

17. Reglamentuojantys įstatymai, vykdymo vieta, ginčų nagrinėjimo vieta

17.1. Bet kokie teisiniai „Doka“ ir jos klientų santykiai reglamentuojami pagal Lietuvos įstatymus, išskyrus įstatymų kolizijos taisykles pagal tarptautinę privatinę teisę ir JT konvenciją dėl tarptautinių prekių pirkimo-pardavimo sutarčių.

17.2. Vykdymo vieta – „Doka“ registracijos adresas.

17.3. Išimtinę jurisdikciją sprendžiant bet kokius ginčus, kylančius iš šių bendrųjų naudojimo sąlygų arba dėl jų ir bendrosiomis naudojimo sąlygomis grindžiamų sandorių arba dėl jų, turi atitinkamoje srityje kompetentingas Vilniaus miesto apylinkės teismas.

18. Įvairios sąlygos

18.1. Perkant internetinėje parduotuvėje patiriamos įprastos interneto naudojimo išlaidos.

18.2. Visos teisės ir įsipareigojimai, nustatyti šiuo dokumentu, tenka ir bet kokiems teisių perėmėjams (materialinių subjektinių arba bendrų teisių perėmimas). Klientai negali perduoti trečiajai šaliai jokių teisių ir įsipareigojimų, nustatytų šiuo dokumentu, negavę išankstinio aiškaus rašytinio „Doka“ sutikimo.

18.3. Bet kokie žodiniai susitarimai su „Doka“ darbuotojais, „Doka“ darbuotojų pažadai ir patarimai negalioja be rašytinio „Doka“ patvirtinimo.

18.4. Nesudaromi papildomi žodiniai susitarimai. Bet kokie šių bendrųjų naudojimo sąlygų pakeitimai ir papildymai arba sutartys, sudarytos internetinėje parduotuvėje, turi būti rašytiniai, kad galiotų. Tokios pačios sąlygos taikomos ir bet kokiems papildomiems susitarimams, garantijoms, pareiškimams, taip pat bet kokiems sutarties pakeitimams, atliktiems vėliau, įskaitant bet kokį rašytinės formos reikalavimo panaikinimą.

18.5. Laikoma, kad elektroninis laiškas atitinka rašytinės formos reikalavimą. Elektroninio laiško taip pat pakanka bet kokiems kitiems pranešimams arba teisiškai aktualiems pareiškimams, nebent atitinkamu atveju arba šiose bendrosiose naudojimo sąlygose numatoma kitaip.

GTC Download

Data: 2020 m. sausis