VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

1. Rozsah uplatňovania všeobecných obchodných podmienok

1.1 Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") spoločnosti DOKA Slovakia, Debniaca technika s.r.o., so sídlom Ivanská cesta 28, Bratislava 821 04, Slovenská republika, IČO: 31 354 335, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 5405/B (ďalej len "Doka") sa vzťahujú na internetový obchod shop.doka.com/shop/sk (ďalej len "Internetový obchod") ako aj na všetky subdomény a webové stránky patriace k tejto doméne. Tieto VOP sa vzťahujú na všetky zmluvy uzatvorené prostredníctvom Internetového obchodu za účelom kúpy alebo prenájmu nových a použitých materiálov, ako napr. debniace príslušenstvo, stenové a stropné debnenie a systémové komponenty (ďalej len "Tovar"), podnikateľmi ako zákazníkmi (B2B).

1.2 Tieto VOP sa budú vzťahovať aj na akékoľvek budúce zmluvy medzi zákazníkom a Doka uzatvorené prostredníctvom Internetového obchodu, aj keď sa pri ich uzatváraní nebude odkazovať na tieto VOP. V prípade prenájmu materiálov sa uplatnia nasledujúce Všeobecné podmienky prenájmu Doka - dostupné na adrese https://www.doka.com/sk/home/termsandconditions/VOP. V prípade nezrovnalostí medzi týmito VOP a Všeobecnými podmienkami prenájmu Doka, majú prednosť osobitné pravidlá týchto VOP.

1.3 Všeobecné obchodné podmienky alebo podmienky nákupu zákazníkov neplatia, pokiaľ ich Doka výslovne neprijme písomnou formou.

1.4 Doka si vyhradzuje právo zmeniť tieto VOP kedykoľvek bez uvedenia dôvodov. Zákazníci budú o tejto zmene informovaní prostredníctvom e-mailu. Pokračujúce používanie Internetového obchodu sa považuje za súhlas so zmenou VOP.

2. Autorské právo

Prvky https://shop.doka.com a akýchkoľvek subdomén a webových stránok patriacich k tejto doméne, ako sú text, obrázky, fotografie a grafika sú chránené autorským právom a právom duševného a priemyselného vlastníctva. Takéto prvky sa nesmú kopírovať, upravovať ani používať akýmkoľvek iným spôsobom.

3. Ochrana osobných údajov

3.1 Uplatnia sa ustanovenia o ochrane osobných údajov, ktoré sú dostupné na https://shop.doka.com/sk/sk/dataprivacy/ a ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto VOP.

3.2 Doka a Doka Slovakia, Debniaca technica s.r.o. používajú údaje o zákazníkoch (e-mailová adresa, heslo, názov spoločnosti, kontaktná osoba, druh priemyslu, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, číslo zápisu v obchodnom registri, telefónne číslo, faxové číslo, dodacia adresa a fakturačná adresa) za účelom zasielania elektronickej pošty alebo poštovej zásielky týkajúcej sa marketingu podobného tovaru alebo služieb Doka a – na tento účel - Doka taktiež uskutočňuje prenos údajov do DOKA GmbH. Zákazník má právo namietať spracúvanie týchto údajov za týmto účelom a svoju námietku môže adresovať na Doka GmbH. Okrem toho, má zákazník právo ukončiť spracúvanie týchto údajov za týmto účelom kliknutím na odkaz uvedený v každom prijatom marketingovom e-maili.

4. Registrácia zákazníkov, oprávnenia, kontrola totožnosti a oprávnenie zastupovať

4.1 Všetci zákazníci sa musia zaregistrovať zadaním povinných informácií. Údaje poskytované zákazníkmi musia byť presné, úplné, pravdivé a v súlade s právnymi predpismi.

4.2 Po úvodnej registrácii je každému zákazníkovi priradené užívateľské meno a heslo (prihlasovacie údaje), ktoré zákazník použije pri ďalšom prihlásení do Internetového obchodu. Pre jedného zákazníka je možné vytvoriť viacero užívateľských účtov s rôznymi oprávneniami, ak zákazník v rámci svojich interných procesov schvaľovania súhlasí. Doka nezodpovedá za prideľovanie a používanie týchto oprávnení ani za interný proces udeľovania súhlasu zákazníkom.

4.3 Doka má právo kedykoľvek overiť totožnosť a oprávnenie zastupovať užívateľa, ktorý sa prihlasuje na stránku, a môže tiež požiadať o poskytnutie príslušného dôkazu (živnostenské oprávnenie, plnomocenstvo, výpis z obchodného registra, atď.).

4.4 Zákazníci sú povinní uchovávať svoje prihlasovacie údaje v tajnosti a chrániť ich pred neoprávneným prístupom tretích strán. Zákazníci okamžite písomne oznámia Doka akékoľvek zneužitie alebo neoprávnené použitie údajov. Kým nie je takéto oznámenie doručené, má sa za to, že akúkoľvek prístupovú operáciu a akúkoľvek operáciu alebo použitie služieb súvisiacich s touto prístupovou operáciou urobil príslušný zákazník.

4.5 Ak zákazník nevykonáva žiadne operácie a nenavštívi Internetový obchod po dobu jedného a viac rokov, bude príslušný užívateľský účet zrušený. Bude však možné kedykoľvek zaregistrovať nový zákaznícky účet.

5. Ponuky, objednávky, spôsoby platby, uzatvorenie zmluvy, fakturácia

5.1 Všetky ponuky Doka sa považujú za nezáväzné, pokiaľ nie sú výslovne označené ako záväzné. Zobrazovaná dostupnosť Tovaru v priebehu objednávacieho procesu je tiež nezáväzná.

5.2 Pri objednávaní Tovaru, zákazníci okrem výberu Tovaru určia aj spôsob dodania (dodanie alebo vyzdvihnutie), preferovaný dátum dodania alebo dátum vyzdvihnutia a preferovaný spôsob platby. Doka dodá Tovar na adresu uvedenú v projekte, vytvorenom zákazníkom. Ak nie je uvedená žiadna adresa, zákazník musí vytvoriť nový projekt s uvedením adresy.

5.3 Ak si Tovar vyzdvihne zákazník, platba sa môže uskutočniť buď po doručení faktúry, alebo najneskôr pri vyzdvihnutí Tovaru prostredníctvom úhrady v hotovosti. Spôsob platby, až po doručení faktúry, musí byť schválený Doka.

5.4 Ak Doka doručí Tovar na určené miesto dodania, platba sa uskutoční buď vopred zálohovou faktúrou, alebo po doručení faktúry. Spôsob platby, až po doručení faktúry, musí byť schválený Doka. 

5.5 Po odoslaní objednávky, bude zákazníkovi doručené predbežné potvrdenie objednávky. Upozorňujeme však, že takéto predbežné potvrdenie objednávky sa nepovažuje za prijatie návrhu na uzavretie zmluvy. Doka najskôr skontroluje odoslaný návrh na uzavretie zmluvy s ohľadom na dostupnosť Tovaru, schopnosť vyhovieť požiadavke dátumu dodania/dátumu vyzdvihnutia a súlad s prípadnými obmedzeniami nákupu. Zákazníci si môžu kedykoľvek pozrieť stav svojich objednávok on-line.

5.6 Doka môže kedykoľvek a bez uvedenia dôvodov odmietnuť uzavretie zmluvy bez nároku na náhradu škody, ktorá by týmto zákazníkovi mohla vzniknúť.

5.7 Kúpna alebo nájomná zmluva ohľadom Tovaru bude uzavretá až po tom, čo Doka výslovne potvrdí objednávku. Ak Doka objednávku výslovne nepotvrdí, zmluva bude uzavretá ihneď ako Doka potvrdí objednávku zákazníka tým, že Tovar pripraví na vyzdvihnutie alebo Tovar dodá.

5.8 Faktúry sa vystavujú zákazníkom na fakturačnú adresu určenú zákazníkmi.

6. Ceny

6.1 Všetky ceny v Internetovom obchode sú uvedené bez DPH alebo iného dovozného / vývozného cla, ex works podľa Incoterms 2010.

6.2 Ak je uzatvorená platná rámcová zmluva medzi Doka a zákazníkom a ak sa nájomné za Tovar z technických dôvodov v Internetovom obchode nemôže zobraziť môže byť zobrazené len s nepomernými ťažkosťami, Doka sa môže výnimočne odvolávať aj na rámcovú zmluvu namiesto uvedenia mesačného nájomného za Tovar.

6.3 Cena Tovaru sa môže líšiť v závislosti od zvoleného miesta dodania a podľa tohto bude výsledná cena oznámená zákazníkovi.

6.4 Cena dodania a prepravy závisí od miesta a spôsobu dodania, ktoré si zákazník zvolil, a zákazník o nej bude informovaný v priebehu objednávania prostredníctvom Internetového obchodu.

7. Dodanie a platba, prechod nebezpečenstva

7.1 Zákazníci si môžu podľa vlastného uváženia Tovar buď vyzdvihnúť alebo si ho nechať dodať na určené miesto dodania.

7.2 Vyzdvihnutie tovaru zákazníkom: Zákazník si vyzdvihne Tovar v zmluve určenom dni a v čase z pobočky Doka, ktorá je najbližšie k adrese určenej zákazníkom, alebo z akéhokoľvek iného miesta, ktoré bolo výslovne v zmluve dohodnuté.

Tovar sa zákazníkovi odovzdá až po zaplatení kúpnej ceny a všetkých nákladov, pokiaľ nebola výslovne dohodnutá platba až po doručení faktúry.

Nebezpečenstvo straty alebo poškodenia Tovaru prechádza na zákazníka alebo na tretiu stranu zastupujúcu zákazníka, po prevzatí Tovaru.

7.3 Doručenie: Za predpokladu, že bola výslovne dohodnutá cena za dodanie, spôsob platby a miesto(a) dodania, Doka Tovar doručí.

Dodanie na dohodnuté miesto dodania (stavenisko) sa uskutoční v primeranej lehote po odoslaní objednávky alebo v akejkoľvek inej dodacej lehote alebo v akýchkoľvek iných termínoch dodania dohodnutých v zmluve.

Dodacie lehoty a dátumy dodania sú približné.

Ak sa so zákazníkom dohodne platba kreditnou kartou, dodanie sa uskutoční až po úspešnom odpísaní kúpnej ceny zákazníkovi.

Dodávka a dodanie zakúpeného Tovaru je rizikom zákazníka. Nebezpečenstvo straty alebo poškodenia zaplateného Tovaru prechádza na zákazníka jeho odovzdaním dopravcovi, ktorý má prepraviť Tovar zákazníkovi.

7.4 V prípade prekročenia dodacej lehoty / lehoty na vyzdvihnutie o viac ako dva týždne, má Zákazník právo, s výnimkou prípadov vyššej moci, odstúpiť od zmluvy, ak ani v dodatočnej lehote dvoch týždňov Doka nesplní svoju povinnosť.

7.5 Ak zákazník odmietne prevziať dopravený Tovar, zákazník zabezpečí, aby boli produkty riadne vyložené, uskladnené a uložené tak, aby Doka mohla s Tovarom voľne nakladať.

7.6 V dôsledku vyššej moci alebo iných nepredvídateľných prekážok, ktoré sa vyskytnú a budú brániť Doka v doručení / v dohodnutej lehote na vyzdvihnutie / v dohodnutom dátume, bude mať spoločnosť Doka nárok na primerané predĺženie dodacej lehoty/ lehoty na vyzdvihnutie Tovaru alebo odloženie dodacej lehoty / lehoty na vyzdvihnutie Tovaru.

7.7 Doka má právo dodať Tovar po častiach.

7.8 Platba sa považuje za uskutočnenú včas vtedy, keď je prijatá/ pripísaná na účet spoločnosti Doka. V prípade pochybností sa započítava prijatá platba na najstarší dlh zákazníka.

7.9 Faktúry sa sprístupnia zákazníkom on-line alebo sa budú posielať elektronicky a môžu si ich pozrieť on-line, ako aj stiahnuť. Faktúry sa považujú za doručené ihneď po ich sprístupnení alebo oboznámení zákazníka za bežných okolností (napr. doručenie e-mailu). Ak si zákazníci želajú dostávať papierové faktúry v tlačenej forme, Doka si vyhradzuje právo účtovať poplatok (napríklad manipulačný poplatok) za predpokladu, že to je v súlade s platnými zákonmi. Ak sa faktúry posielajú prostredníctvom e-mailu, budú poslané na e-mailovú adresu, ktorú zákazníci uvedú.

7.10 Dohodnuté nájomné je fakturované v posledný deň každého kalendárneho mesiaca a je splatné okamžite bez zrážok.

7.11 Vrátenie prenajatého Tovaru: Podpisom návratky, Doka iba potvrdzuje vrátenie Tovaru, ale nie jeho množstvo a kvalitu. V prípade nezrovnalostí medzi množstvom uvedeným v potvrdených návratkách a skutočne vráteným množstvom sa za vrátené považujú iba skutočne vrátené množstvo.

7.12 Náklady na prenájom zahŕňajú bežné opotrebovanie v dôsledku primeraného používania; primerané použitie vyžaduje v každom prípade dodržiavanie príslušných pokynov Doka na montáž a používanie. Zákazník požiada o tieto pokyny Doka, ktorá ich poskytne zákazníkovi bezplatne na požiadanie.

Prenajaté zariadenie sa vráti v čistom stave, zodpovedajúcom kritériám kvality Doka, platným v čase doručenia. Zákazník uhradí Doka náklady na čistenie. Doka poskytne zákazníkovi kritériá kvality bezplatne na požiadanie.

Ak sa poškodené vrátené prenajaté zariadenie už nedá opraviť (úplná strata) alebo ak prenajaté zariadenie nie je vrátené (chýbajúci materiál), zákazník uhradí Doka hodnotu za náhradu prenajatého zariadenia v súlade s cenami Doka, platnými v čase dodania, pri odpočítaní zľavy za použitý tovar vo výške 15%. Akékoľvek nároky Doka na úhradu nájomného až do času uhradenia hodnoty náhradného prenajatého zariadenia zostávajú týmto nedotknuté. Uhradením hodnoty poškodeného prenajatého zariadenia nevzniká zákazníkovi vlastnícke právo k nemu, pokiaľ sa v jednotlivých prípadoch výslovne nedohodne inak. Zákazník tiež znáša náklady na zničenie nepoužiteľného prenajatého zariadenia. Okrem toho, ak je Tovar poškodený, Doka môže podľa vlastného uváženia žiadať buď náhradu nákladov na opravu alebo za stratu na hodnote (in value).

8. Doba nájmu

8.1 Minimálna doba nájmu je 1 (jeden) mesiac, pokiaľ nie je v zmluve dohodnuté inak.

8.2 Nájomný vzťah začína dňom, keď Doka pripraví a sprístupní Tovar na jeho vyzdvihnutie alebo použitie, alebo - v prípade, že sa dohodlo dodanie Doka - v deň, kedy bola zásielka odovzdaná na prepravu.

8.3 Nájomný vzťah končí ku dňu vrátenia Tovaru do zmluvne dohodnutého skladu Doka. Deň vyzdvihnutia Tovaru a deň vrátenia tovaru sa počítajú ako jeden celý deň nájmu.

8.4 Riziko, že zákazník prípadne nebude môcť využiť a použiť prenajatý materiál kvôli nepriaznivému počasiu alebo iným vonkajším okolnostiam, znáša zákazník.

8.5 Povinnosť zaplatiť nájomné zanikne najskôr vrátením prenajatého Tovaru, avšak najneskôr uplynutím dohodnutej doby nájmu.

9. Nadobudnutie vlastníckeho práva, výhrada vlastníckeho práva

9.1 Zákazník nadobudne vlastnícke právo k zakúpenému Tovaru až zaplatením úplnej kúpnej ceny a prevzatím zakúpeného Tovaru. Doka zostáva vždy vlastníkom prenajatého Tovaru.

9.2 Doka dodá celý zakúpený Tovar pod podmienkou výhrady vlastníckeho práva. Doka si vyhradzuje vlastnícke právo k zakúpenému Tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny.

9.3 Výhrada vlastníckeho práva sa vzťahuje aj na nové veci vyrobené spracovaním dodaného Tovaru. Po spracovaní alebo zmiešaní Tovaru, Doka nadobudne spoluvlastníctvo k takto vyrobeným veciam podľa podielu hodnoty dodaného Tovaru k takto vyrobeným veciam.

9.4 Zákazníkom nie je dovolené zriadiť záložné právo k zakúpenému a/alebo prenajatému Tovaru, na ktorý sa vzťahuje výhrada vlastníckeho práva tretích osôb alebo použiť Tovar ako záloh alebo inak s ním nakladať v prospech tretích osôb. Ďalší predaj dodaného Tovaru, na ktoré sa vzťahuje výhrada vlastníckeho práva, je možný len na základe výslovného písomného súhlasu Doka. Zákazníci postupujú Doka už v tomto okamihu akékoľvek pohľadávky splatné z ďalšieho predaja Tovaru tretím osobám, ku ktorému má Doka vyhradené vlastnícke právo, ak zákazník koná v rozpore s týmto ustanovením, alebo so súhlasom Doka. To isté sa mutatis mutandis vzťahuje aj na nové veci, ku ktorým Doka nadobudne spoluvlastnícke právo. Zákazníci za týmto účelom uvedú vo svojich účtovných záznamoch a neuhradených pohľadávkach poznámku o uvedenej skutočnosti a na základe žiadosti Doka, sprístupnia mená a adresy kupujúcich, ako aj počet a výšku pohľadávok vyplývajúcich z tohto ďalšieho predaja a svojim kupujúcim oznámia postúpenie takýchto pohľadávok. Akékoľvek zisky, ktoré zákazníci získajú z ďalšieho predaja Tovaru, ktoré sú predmetom výhrady vlastníckeho práva Doka, budú bezodkladne postúpené Doka.

9.5 V prípade, že prenajaté veci alebo Tovar, na ktorý sa vzťahuje výhrada vlastníckeho práva Doka, budú zhabané alebo inak nárokované tretími stranami, zákazníci sú povinní presadzovať vlastnícke právo Doka a bezodkladne písomne informovať Doka o tejto skutočnosti. Zákazníci uhradia Doka všetky náklady, ktoré Doka vznikli pri ochrane vlastníckeho práva. Zákazníci vyhotovia na žiadosť Doka akékoľvek dokumenty potrebné na ochranu a uplatnenie vlastníckeho práva k Tovaru.

9.6 V prípade, že zákazníci nezaplatia, Tovar, na ktorý sa vzťahuje výhrada vlastníckeho práva Doka alebo prenajaté veci sa musia bezodkladne vrátiť spoločnosti Doka na základe jej žiadosti. Pokiaľ zákazníci bezodkladne nevyhovejú takejto žiadosti, Doka má právo na odobratie Tovaru, ktorý je vo vlastníctve Doka. V každom prípade náklady a riziká spojené s prepravou Tovaru do spoločnosti Doka znáša príslušný zákazník. V takom prípade sa vrátenie alebo vyzdvihnutie Tovaru nepovažuje za odstúpenie od zmluvy. Doka má právo predať takto vrátený Tovar inej strane a započítať si výťažok z takéhoto predaja voči splatným pohľadávkam, ktoré eviduje voči príslušnému zákazníkovi. V takom prípade, Doka informuje zákazníka o zámere opätovne predať tento Tovar a o kúpnej cene a zákazník môže Doka navrhnúť iných zákazníkov do štyroch týždňov.

9.7 Doka musí vopred písomne schváliť, ak sa má prenajaté zariadenie prepraviť na iné miesto, ako je uvedené stavenisko. Všetky náklady, ktoré Doka vzniknú z dôvodu prepravy Tovaru na iné miesto, ako je uvedené v nájomnej zmluve, znáša zákazník a budú mu fakturované.

10. Dokumenty, nezverejnenie odborných znalostí, zákaz reverzného inžinierstva, sťahovanie dokumentov

10.1 Zákazníci nemajú právo používať dokumenty sprístupnené Doka (používateľské informácie, návody na obsluhu, používateľské príručky) na akýkoľvek iný účel než ten, ktorý je uvedený v zmluve alebo v príslušnom dokumente.

10.2 Odborné znalosti obsiahnuté v dokumentoch sa zákazníkovi sprístupňujú iba na tento účel. Zákazníci budú zaobchádzať s týmito odbornými znalosťami ako s prísne dôvernými a nebudú mať právo používať ich v žiadnej forme na účely reverzného inžinierstva. Zákazníci nemajú za žiadnych okolností právo reverzného inžinierstva k Tovaru.

10.3 Za dokumenty stiahnuté zo sekcie "download" (vrátane, ale nie výlučne, používateľské informácie alebo dokumenty, na ktoré sa vzťahuje povinnosť ich sprístupnenia zákazníkom) sú zodpovední samotní zákazníci. Doka najmä nezodpovedá za to, či si zákazníci stiahnu správny dokument v správnom jazyku pre príslušný Tovar.

11. Omeškanie

11.1 Ak sú zákazníci v omeškaní s vyzdvihnutím Tovaru alebo so zaplatením kúpnej ceny, Doka má právo po uplynutí dodatočnej lehoty najmenej 14 dní, písomne odstúpiť od zmluvy.

11.2 Inak sú zákazníci povinní zaplatiť úroky z omeškania v príslušnej základnej sadzbe úroku zvýšenej o 9,2 percentuálnych bodov ročne v prípade omeškania s platbou. Zákazníci sú navyše povinní uhradiť Doka náklady na vymáhanie pohľadávok a uplatnenie práv, vrátane avšak nie výlučne, paušálnej náhrady nákladov spojených s uplatnením pohľadávky vo výške 40 EUR. Nárok na náhradu škody vzniknutej nad rámec tejto sumy zostávajú týmto nedotknuté.

11.3 Doka nemá žiadnu povinnosť dodať/pripraviť na vyzdvihnutie žiaden ďalší Tovar, pokiaľ zákazníci neuhradia vyfakturované sumy, úroky z omeškania a/alebo náklady.

12. Odstúpenie

12.1 Zmluvné strany môžu odstúpiť od zmluvy doporučeným listom na základe udania relevantného dôvodu (napríklad podstatné porušenie zmluvy, nezaplatenie ani v dodatočnej lehote najmenej 14 dní).

12.2 Doka môže odstúpiť od zmluvy aj vtedy, ak plnenie podľa zmluvy nemožno odôvodnene od spoločnosti Doka očakávať, aj keď len na obmedzenú dobu.

13. Vrátenie Tovaru

13.1 Po odstúpení od zmluvy bude Tovar, ktorý už bol dodaný, vrátený Doka do 14 dní na riziko a náklady zákazníka, za predpokladu, že odstúpenie od zmluvy nebude spôsobené pochybením na strane Doka. Pokiaľ zákazník nesplní túto povinnosť, Doka má právo vyzdvihnúť Tovar alebo ho nechať vyzdvihnúť na riziko a náklady zákazníka.

13.2 Ak Tovar, ktorý sa má vrátiť, nemôže byť jednoznačne odlíšený od ostatných vecí, Doka má právo vybrať si Tovar podľa svojho vlastného výberu. V takom prípade zákazník zbaví Doka akejkoľvek zodpovednosti za škodu a odškodní Doka za akékoľvek nároky tretej strany.

14. Zodpovednosť, omyl

14.1 Zákazníci sú povinní prezrieť Tovar, či nemá vady bez zbytočného odkladu, avšak v každom prípade najneskôr do 8 dní od prevzatia Tovaru a pred použitím Tovaru a písomne podať oznámenie o vadách Tovaru v tejto lehote s podrobným opisom zistených vád. Zákazník je povinný upozorniť Doka na vady Tovaru, ktoré sa mohli zistiť neskôr pri vynaložení odbornej starostlivosti bez zbytočného odkladu potom ako ich zistí, najneskôr však do 6 mesiacov od prevzatia Tovaru.

14.2 Dôkazné bremeno o existencii vád znášajú zákazníci. Paragraf 425 Slovenského Obchodného zákonníka sa neuplatňuje.

14.3 Vady Tovaru môžu byť, podľa vlastného uváženia Doka, odstránené následným plnením (dodanie náhradného alebo chýbajúceho Tovaru alebo výmena Tovaru).

14.4 Oznámenie o vadách Tovaru nezbavuje zákazníkov ich povinnosti zaplatiť za Tovar. Aby Doka bola zodpovedná v rámci záruky, musia zákazníci splniť všetky svoje povinnosti vrátane, nie však výlučne, svojich platobných povinností a musia včas oznámiť chyby a poskytnúť podrobné špecifikácie.

14.5 Skutočnosť, že Doka začne rokovania o vadách alebo sťažnostiach, neznamená, že sa Doka vzdáva svojho práva vzniesť námietku o tom, že oznámenie o vadách bolo podané oneskorene alebo že v ňom chýba dostatočne podrobná špecifikácia.

14.6 Odvolávanie sa zákazníkov na spoločnosť Doka v záruke bude vylúčené, ak zákazníci predávajú produkty spotrebiteľom a záručná doba už uplynula. Pokiaľ neexistujú zákonné ustanovenia o opaku, od ktorých sa nemožno odchýliť, zákazníci takisto vylúčia akékoľvek takéto právo na nápravu vo vzťahu k svojim kupujúcim.

14.7 Akákoľvek zodpovednosť Doka za nevedomú nedbanlivosť je vylúčená. Navyše, Doka nezodpovedá za náhradu následnej škody a ušlého zisku - s výnimkou prípadov, keď bola škoda alebo strata na zisku spôsobená úmyselne. Vyššie uvedené vylúčenie zodpovednosti sa nevzťahujú na prípady poškodenia zdravia.

14.8 Odstúpenie od zmluvy na základe omylu je vylúčené.

14.9 Doka nezaručuje nepretržitú dostupnosť Internetového obchodu a upozorňuje na skutočnosť, že služby Internetového obchodu môžu byť obmedzené alebo dočasne pozastavené z nevyhnutných dôvodov (napríklad údržba, bezpečnosť, vylepšovanie).

14.10 V zásade, sa prenajatým materiálom rozumie použitý materiál; dodanie použitého materiálu ako takého nepredstavuje vadu, a preto zákazník nemá právo požadovať dodanie nového materiálu, pokiaľ to nie je výslovne písomne dohodnuté medzi zmluvnými stranami.

15. Vylúčenie započítania

15.1 Zákazníci nemajú právo vzájomne si započítať svoje splatné pohľadávky voči splatným pohľadávkam Doka, ibaže by boli tieto pohľadávky nesporné alebo priznané právoplatným rozhodnutím súdu.

16. Oddeliteľnosť

16.1 Ak sa z akéhokoľvek dôvodu stane jedno alebo viacero ustanovení týchto VOP alebo akejkoľvek zmluvy uzatvorenej podľa týchto VOP neplatné alebo nevykonateľné, neovplyvní to platnosť ostatných ustanovení. Akékoľvek neplatné alebo nevykonateľné ustanovenie sa nahradí ustanovením, ktoré sa čo najviac približuje zamýšľanému účelu ustanovenia. To isté platí mutatis mutandis pre akékoľvek medzery v ustanoveniach.

17. Rozhodné právo, miesto plnenia, právomoc súdu

17.1 Všetky právne vzťahy medzi Doka a zákazníkmi sa spravujú právom Slovenskej republiky, s výnimkou kolíznych noriem podľa medzinárodného súkromného práva a Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru.

17.2 Miestom plnenia je adresa sídla Doka.

17.3 Výlučná právomoc súdov pre rozhodovanie o akýchkoľvek sporoch vyplývajúcich z alebo v súvislosti s týmito VOP a zmluvami uzatvorenými podľa týchto VOP, je daná príslušným súdom v Slovenskej republike. Doka má právo podať žalobu na všeobecnom súde príslušného zákazníka.

18 Rôzne

18.1 Pri kúpe v Internetovom obchode vznikajú bežné náklady na využívanie internetu.

18.2 Všetky práva a povinnosti vyplývajúce z týchto VOP sa vzťahujú na akýchkoľvek právnych nástupcov (singulárne alebo univerzálne právne nástupníctvo). Zákazníci nesmú previesť žiadne práva a povinnosti z týchto VOP na tretiu stranu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Doka.

18.3 Akékoľvek ústne dohody, sľuby a odporúčania zamestnancov Doka nie sú platné bez písomného potvrdenia Doka.

18.4 Žiadne vedľajšie ústne dohody neexistujú. Na platnosť akýchkoľvek dodatkov a doplnení týchto VOP alebo zmlúv uzatvorených prostredníctvom Internetového obchodu sa vyžaduje písomná forma; to isté platí pre akékoľvek vedľajšie dohody, záruky a vyhlásenia, ako aj akékoľvek zmluvné zmeny vykonané neskôr, vrátane akéhokoľvek vzdania sa požiadavky písomnej formy.

18.5 E-mail spĺňa požiadavku písomnej formy. E-mail bude postačovať aj na akékoľvek iné oznámenia alebo právne relevantné oznámenia, pokiaľ nie je v danom prípade alebo v týchto VOP stanovené inak.

Download VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY


Dátum: September 2017