ALLMÄNNA VILLKOR OCH NVÄNDARVILLKOR

1. Tillämpningsområde för våra allmänna villkor och användarvillkor

1.1. Dessa allmänna villkor och användarvillkor (Villkoren) för Doka Österreich GmbH (Doka) gäller för Dokas nätbutik https://shop.doka.com/shop/se/sv/ (Nätbutiken) och alla tillhörande subdomäner och webbplatser i samma domän. Villkoren gäller för alla rättsliga transaktioner via Nätbutiken för köp respektive hyra av nytt och begagnat material, såsom formtillbehör, väggform, valvform och systemkomponenter, (Produkter), som förvärvas av kommersiella kunder (B2B).

1.2. Villkoren gäller även för alla framtida affärstransaktioner mellan kunden och Doka som genomförs via Nätbutiken, även om Villkoren inte nämns i ett framtida avtal. För hyrmaterial gäller även Dokas allmänna hyresvillkor, som finns tillgängliga på https://www.doka.com/se/home/termsandconditions/AGB. I händelse av motsägelser mellan dessa Villkor och Dokas allmänna hyresvillkor gäller i första hand de särskilda bestämmelserna för näthandel i dessa Villkor.

1.3. Kundens egna allmänna villkor eller köpvillkor ska inte tillämpas om inte Doka uttryckligen och skriftligen har godkänt dessa.

1.4. Doka förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i dessa Villkor utan att behöva ange något skäl till sådana ändringar. Kunden meddelas om sådana ändringar via e-post. Fortsatt användande av Nätbutiken ska betraktas som ett godkännande av ändrade Villkor från kundens sida. 

2. Upphovsrätt

Allt innehåll på https://shop.doka.com och alla underdomäner och webbplatser som tillhör denna domän, till exempel text, bilder, fotografier och grafik, skyddas av upphovsrätt och är Dokas immateriella egendom. Detta innehåll får inte kopieras, bearbetas eller på annat sätt användas.

3. Dataskydd

3.1. De dataskyddsbestämmelser som kan hämtas via https://www.doka.com/se/home/dataprivacy/index är tillämpliga, och ska betraktas som en del av dessa Villkor.

3.2. Doka och Doka GmbH använder sina kunders personuppgifter (förnamn, efternamn, titel, e-postadress, lösenord, födelsedatum, företagsnamn, kontaktperson, organisationsnummer, telefonnummer, faxnummer, postadress, fakturaadress) till att skicka reklam för liknande produkter eller tjänster från Doka via e-post och brev. För samma ändamål skickar Doka även dessa uppgifter till Doka GmbH. Kunden har rätt att när som helst göra invändningar mot detta genom att skriva till shop@doka.com.

4. Kundregistrering, behörighet och identitetskontroll

4.1. Varje kund ska registrera sig genom att ange de obligatoriska uppgifterna. De data som kunden uppger ska vara korrekta, fullständiga och sanningsenliga samt förenliga med gällande lagstiftning.

4.2. När en kund registrerar sig för första gången erhåller kunden ett användarnamn och ett lösenord (inloggningsuppgifter), som kunden sedan använder för åtkomst till Nätbutiken. Det är möjligt för kunden att skapa flera användare med olika behörigheter med tillämpning av kundens interna åtkomstprocesser. Doka tar inget ansvar för tilldelning och utövning av dessa behörigheter eller för kundens interna åtkomstprocesser.

4.3. Doka har rätt att när som helst kontrollera registrerade användares identitet och behörighet att företräda kunden. På uppmaning från Doka ska kunden uppvisa adekvat bekräftelse (till exempel verksamhetstillstånd, fullmakt eller registreringsbevis) på sådan identitet eller behörighet.

4.4. Kunden är skyldig att hålla sina inloggningsuppgifter hemliga och att skydda inloggningsuppgifterna mot obehörig åtkomst från tredje part. Kunden ska omedelbart meddela Doka skriftligen i händelse av missbruk eller obehörig användning av inloggningsuppgifter. Tills sådan händelse av missbruk eller obehörig användning anmälts till Doka ansvarar kunden för varje sådant besök, åtgärd eller nyttjande på webbplatsen.

4.5. Kundkontot raderas om kunden inte genomför några köp eller besöker Nätbutiken på ett år. En ny registrering kan göras när som helst.

5. Erbjudanden, beställningar, betalningssätt, avtal och fakturering

5.1 Dokas erbjudanden är inte bindande så länge inget annat uttryckligen anges. Doka garanterar inte heller att vid beställning uppgiven lagertillgänglighet är korrekt.

5.2 När kunden beställer Produkter ska även leveranssätt (frakt eller hämtning), önskat leveransdatum eller hämtningsdatum och önskat betalningssätt anges tillsammans med de valda Produkterna. Doka levererar Produkterna till den adress som angetts när kunden skapade projektet. Om ingen adress har angetts ska kunden skapa ett nytt projekt, inklusive adress.

5.3 Om kunden väljer att hämta Produkterna själv kan betalningen göras antingen vid erhållande av faktura eller som senast vid upphämtning. Betalningsalternativet faktura måste alltid godkännas på förhand av Doka.

5.4 Betalningsalternativet faktura måste alltid godkännas på förhand av Doka.

5.5 Kunden får en preliminär orderbekräftelse när beställningen mottagits. Den preliminära orderbekräftelsen utgör ingen garanti för att beställningen godtas. Doka kontrollerar först om Produkterna finns på lager och kan levereras eller överlämnas på önskat datum samt att eventuell avtalad inköpsgräns inte har nåtts. Kunden kan när som helst se beställningens status på sitt kundkonto.

5.6 Doka kan när som helst och utan att ange något skäl neka kunden att ingå ett avtal. Sådant nekande ska inte medföra någon rätt till ekonomisk ersättning för kunden.

5.7 Avtal om köp eller hyra av Produkter gäller först när Doka uttryckligen godkänner beställningen. Om Doka inte skickar någon uttrycklig bekräftelse gäller avtalet från det att Doka godkänner kundens beställning genom att avlämna eller överlämna Produkterna.

5.8 Fakturan skickas till den fakturaadress som kunden har angett.

6. Priser

6.1 Samtliga priser i Nätbutiken är nettopriser exklusive moms och/eller tullavgifter och gäller från fabriken (ex works enligt Incoterms 2010). 

6.2 Om ett giltigt ramavtal har tecknats mellan Doka och kunden och om hyresavgiften av tekniska skäl omöjligen eller endast med svårighet kan visas i Nätbutiken kan Doka undantagsvis hänvisa till gällande ramavtal mellan Doka och kunden istället för att ange en månadsavgift för hyresutrustningen.

6.3 Priser för Produkter kan variera beroende på vilken leveransadress som anges och meddelas kunden i förekommande fall.

6.4 Frakt- och transportavgifter beror på vilken leveransadress och vilket leveranssätt kunden anger och meddelas kunden i samband med köpet i Nätbutiken. 

7. Leverans, betalning och riskövergång

7.1 Kunden kan välja att antingen hämta Produkterna själv eller att få dem levererade till en angiven adress.

7.2 Hämtning: Kunden hämtar Produkterna själv i den Doka-filial som ligger närmast kundens angivna adress eller på en annan avtalad plats vid avtalad tidpunkt.

Risken för förlust och skada på Produkterna övergår till kunden då Produkterna överlämnas till kunden eller till en tredje part som agerar på uppdrag av kunden.

7.3 Leverans: Doka levererar Produkterna enligt avtalade leveranspriser, betalningsmetoder och leveransadress(er).

Leverans sker inom skälig tid efter beställning eller enligt avtalade leveransperioder eller leveransdatum till den avtalade leveransadressen (byggplatsen).

Alla leveransperioder och leveransdatum är uppskattningar.

Kunden står risken för leveransen av Produkterna. Risken för förlust eller oväntad försämring av Produkterna övergår på kunden i och med att Produkterna överlämnas till kunden eller till ett speditionsbolag som agerar på uppdrag av kunden.

7.4 Om det datum som överenskommits för leverans/hämtning överskrids med mer än två veckor har kunden rätt att annullera beställningen om en ytterligare frist på två veckor passerar utan att Produkterna har överlämnats, förutsatt att förseningen inte kan hänföras till force majeure.

7.5 Om kunden vägrar att ta emot Produkterna vid leveransen ska kunden se till att Produkterna lastas av, lagras och ställs till Dokas förfogande.

7.6 Vid force majeure eller andra icke förutsebara faktorer som beror på Doka, vilka förhindrar levererans/överlämning av Produkterna inom överenskommen tidsperiod eller på överenskommet leveransdatum, har Doka rätt att förlänga tidsfristen för leverans/överlämnande eller skjuta upp leveransen/överlämnandet.

7.7 Doka har rätt att leverera beställningen i omgångar.

7.8. Som betalningsdatum gäller det datum överföringen mottogs på Dokas konto. I tveksamma fall läggs betalningen till kundens äldsta skuld.

7.9 Kunden erhåller faktura via nätet eller i digital form och kan visa, kontrollera och ladda ner fakturan via nätet. Som fakturadatum gäller det datum då kunden under normala omständigheter kan öppna respektive få kännedom om fakturan (t.ex. i e-postbrevlådan). Om kunden önskar erhålla sina fakturor i brevform förbehåller sig Doka rätten att ålägga en avgift (t.ex. speditionsavgift) för detta i den mån sådan avgift är lagenlig. Fakturor som skickas per e-post skickas till den e-postadress som kunden har uppgett.

7.10 Den avtalade hyresavgiften faktureras sista dagen i varje kalendermånad och förfaller till betalning 30 dagar från fakturadatum.

7.11 Återlämnande av hyresutrustning: Genom att underteckna retursedeln bekräftas endast att Produkterna har mottagits, inte deras antal och kvalitet. Om Doka konstaterar att det antal som anges på retursedeln inte överenstämmelser med det faktiska antalet anses endast det faktiska antalet Produkter vara återlämnade.

7.12 I hyresavgiften har hänsyn tagits till det slitage som uppstår vid korrekt hantering; korrekt hantering förutsätter att Dokas monterings- och bruksanvisningar följs. Dessa anvisningar kan kunden beställa från Doka, som tillhandahåller dessa handlingar utan ytterligare avgift.

Hyresutrustningen ska återlämnas i rent skick, motsvarande de kvalitetskrav som Doka uppställt vid leveranstidpunkten. Kunden är skyldig att ersätta Doka för rengöringskostnader. Vid förfrågan skickar Doka kvalitetskraven till kunden utan kostnad.

Kunden är skyldig att ersätta Doka för hyresutrustning som återlämnas i så skadat skick att utrustningen inte kan repareras eller hyresutrustning som inte lämnas tillbaka. Ersättningen ska motsvara kostnaden för en ny produkt enligt den prislista som gällde vid tidpunkten för leverans, med ett avdrag på 15 % för begagnad utrustning. Dokas anspråk på upplupna hyresavgifter fram till den tidpunkt då kunden betalar ersättningsbeloppet för hyresutrustningen gäller fullt ut. Kunden förvärvar inte äganderätt till den skadade hyresutrustningen genom att betala ersättningen om ingen särskild överenskommelse om äganderättsövergång har gjorts mellan Doka och kunden i det enskilda fallet. Kunden är även skyldig att betala skrotningsavgift för hyresutrusning som inte längre kan användas. Vidare har Doka rätt att kräva antingen ersättning för reparationskostnader eller ersättning för det minskade värdet på skadade Produkter.

8. Hyresperiod

8.1 Minimiperioden för hyra är 1 (en) månad.

8.2 Hyresavtalet gäller från och med det datum då Doka tillhandahåller utrustningen för hämtning eller användning eller – vid överenskommelse om att Doka ska skicka utrustningen – på det datum Doka påbörjade fraktprocessen.

8.3 Hyresavtalet upphör på det datum då utrustningen återlämnas till det Doka-lager som överenskommits mellan Doka och kunden. Både hämtnings- och återlämningsdatum räknas som hela hyresdagar.

8.4 Kunden står risken för att hyresutrustningen inte kan användas på grund av dåliga väderförhållanden eller andra yttre omständigheter.

8.5 Skyldigheten att betala hyresavgift upphör när hyresutrustningen återlämnas, dock tidigast i slutet av den avtalade hyresperioden. 

9. Överlåtelse av äganderätt, äganderättsförbehåll

9.1 Produkt som köps av kunden blir kundens egendom vid fullständig betalning. Doka förbehåller sig äganderätt vid leverans av Produkten och Produkten förblir Dokas egendom till dess full betalning erlagts.

9.2 Innan full betalning erlagts har kunden inte rätt att (i) vidaresälja, konsumera eller avyttra Produkten, (ii) sammanblanda eller använda Produkten på ett sätt som innebär att Produkten inte kan särskiljas från kundens övriga utrustning eller på ett sätt som innebär att Produkten kan förväxlas med kundens övriga utrustning, (iii) bearbeta Produkten på ett sådant sätt att denna bildar en ny produkt eller (iv) på annat sätt disponera över Produkten på ett sätt som skulle göra det omöjligt för Doka att utöva sina rättigheter enligt denna punkt 9.

9.3 Innan full betalning erlagts har kunden inte rätt att infoga Produkten i fast egendom på sätt som innebär att Produkten utgör fastighets- eller byggnadstillbehör enligt jordabalken (1970:994).

9.4 Kunden åtar sig att hålla Produkten fysiskt åtskild från kundens övriga egendom till dess full betalning erlagts för Produkten.

9.5 Vad som framgår av punkt 9.1-9.4 ska endast gälla för Produkter som köps av kunden. Samtliga Produkter som utgör hyresutrustning förblir Dokas egendom, och äganderätten övergår således inte till kunden.

9.6 Kunden har inte rätt att använda Produkter som Doka förbehåller sig äganderätten till (inklusive levererad hyresutrusning) som pant eller säkerhet eller på annat sätt använda sådana Produkter till förmån för tredje part.

9.7 Vid konkurs, utmätning eller liknande beslagtagning av Produkter som Doka har äganderätt till (inklusive all hyresutrustning) är kunden skyldig att hävda Dokas äganderätt och meddela Doka skriftligen utan dröjsmål. Kunden ska ersätta Doka för samtliga kostnader som orsakas Doka i samband med Dokas hävdade av sin äganderätt. På Dokas begäran ska kunden tillhandahålla alla handlingar som krävs för att Doka ska kunna skydda och hävda sin äganderätt.

9.8 Om kunden är i dröjsmål med betalning ska alla Produkter som Doka har äganderätten till (inklusive all hyresutrustning) på Dokas begäran återlämnas till Doka utan dröjsmål. Doka har rätt att hämta Produkter som är Dokas egendom om kunden inte genast uppfyller detta krav. Kunden ansvarar alltid för de kostnader och risker som uppstår vid transport av Dokas Produkter. Ett återlämnande respektive en hämtning av Produkter gäller i så fall inte som uppsägning av avtalet. Doka har rätt att avyttra de returnerade Produkterna till tredje part och räkna av intäkterna från sina betalningsanspråk hos kunden.

9.9. Produkter som utgör hyresutrustning får inte flyttas från den överenskomna byggplatsen till en annan plats utan Dokas skriftliga godkännande. Kunden ansvarar för alla kostnader som orsakas Doka på grund av flytt av Produkter till en annan plats än den som angetts i hyresavtalet. Dessa kostnader debiteras kunden. 

10. Dokument, sekretess, förbud mot baklängeskonstruktion och nedladdning av dokument

10.1. Kunden har inte rätt att använda de dokument som Doka ställer till förfogande (till exempel användaruppgifter, manualer och bruksanvisningar) för andra ändamål än de som anges i avtalet eller i dokumentet i fråga.

10.2. De sakkunskaper som beskrivs i dokumentet ställs till kundens förfogande uteslutande för dessa ändamål. Kunden ska hålla sakkunskaper strängt konfidentiella och har inte rätt att använda dem i någon form i baklängeskonstruktionssyfte (så kallad ”reverse engineering”). Inte under några omständigheter har kunden rätt att vidta några åtgärder för baklängeskonstruktion av Produkter.

10.3. Kunden ansvarar själv för dokument som laddats ned från nedladdningsportalen (inklusive men inte begränsat till användaruppgifter eller dokument som Doka har skyldighet att ge kunden åtkomst till). Doka tar inget ansvar för att kunden laddar ner rätt dokument och på rätt språk för produkten i fråga.

11. Förseningar

11.1. Om kunden är sen med att hämta Produkter eller med betalning kan Doka säga upp avtalet i skriftlig form efter en skälig tidsfrist om minst 14 dagar.

11.2. I övrigt har kunden skyldighet att betala dröjsmålsränta för sen betalning enligt aktuell referensränta plus 8 procentenheter per år. Vidare är kunden skyldig att ersätta Doka för samtliga kostnader i samband med indrivning av skulder och rättsliga åtgärder, inklusive men inte begränsat till påminnelse- och inkassoavgifter. Denna ersättning ska utgå i enlighet med lag om ersättning för inkassokostnader m.m.. Inga ytterligare ersättningsanspråk påverkas av denna bestämmelse.

11.3. Doka är inte skyldiga att leverera/tillhandahålla ytterligare Produkter så länge kunden är sen med betalning av utestående fordringar, dröjsmålsränta och/eller övriga avgifter.

12. Uppsägning

12.1. Avtalsparterna har rätt att säga upp avtalet skriftligen om giltiga grunder för uppsägning finns (t.ex. överträdelser av väsentliga avtalsvillkor eller sen betalning).

12.2. Vidare har Doka rätt att säga upp avtalet om det inte kan förväntas att Doka, tillfälligt eller permanent, skäligen kommer kunna uppfylla sin del av avtalet.

13. Återlämnande av Produkter

13.1. Senast 14 dagar efter uppsägning av avtalet ska redan levererade Produkter lämnas tillbaka till Doka på kundens risk och bekostnad, förutsatt att Doka inte bär skulden till uppsägningen. Doka har rätt att hämta eller kräva in Produkterna på kundens risk och bekostnad om kunden inte uppfyller denna skyldighet.

14. Reklamation, ansvar och fel

14.1. Med avstående från vad som följer av köplag (1990:931) har kunden rätt att skriftligen reklamera eventuella fel inom sex månader efter att kunden mottagit Produkten. Reklamation som görs senare än sex månader efter att kunden mottagit Produkten lämnas utan avseende. Kunden har bevisbördan för att fel föreligger. Vad som framgår av denna punkt 14.1. ska endast gälla för nya Produkter.

14.2. Hyresutrustningen är i allmänhet begagnad. Samtliga begagnade Produkter säljs i befintligt skick. Det befintliga  skicket på levererad utrustning utgör inte fel i varan  och kunden har således inte rätt att göra gällande fel i begagnade Produkter på grund av Produkternas begagnade skick. Kunden har inte heller rätt att kräva leverans av ny utrustning om så inte uttryckligen och skriftligen har överenskommits mellan parterna.

14.3. Doka har rätt att åtgärda fel efter eget tycke (antingen leverera en annan produkt i stället för den bristfälliga Produkten, leverera saknade delar eller byta ut Produkten).

14.4. Eventuell reklamation fritar inte kunden från betalningsskyldighet.

15. Förbud mot kvittning

Kunden har ingen rätt att kvitta sina anspråk gentemot Doka mot Dokas fordringar, om inte Doka lämnar anspråken obestridda eller kvittningsrätten slutligen fastställts av domstol.

16. Förbehåll för ogiltiga avtalsbestämmelser

Om en bestämmelse i dessa Villkor eller i avtal som baseras på dessa Villkor av någon anledning visar sig vara ogiltig eller icke verkställbar påverkas inte de övriga bestämmelsernas giltighet. Den ogiltiga eller icke verkställbara bestämmelsen ersätts i så fall av den bestämmelse som är mest närliggande i fråga om att uppfylla det avsedda syftet. Samma sak gäller i händelse av att en bestämmelse saknas.

17. Tillämplig lagstiftning, plats, behörig domstol

17.1. Svensk rätt, med undantag för regler och principer rörande lagval, ska tillämpas på alla avtal och icke-kontraktuella förpliktelser mellan Doka och kunden.

17.2. Samtliga tvister som uppstår i anledning av dessa Villkor ska, med uteslutande av andra domstolar, avgöras av domstol i Sverige med Göteborgs tingsrätt som första instans.

18. Övrigt

18.1. Vid köp via Nätbutiken uppstår normala uppkopplingskostnader.

18.2. Doka garanterar inte konstant tillgänglighet av, och betonar särskilt att, tjänsterna på Nätbutiken kan begränsas eller tillfälligt avbrytas om så krävs (t.ex. för service eller på grund av säkerhetsåtgärder, reducerad kapacitet eller förbättringar).

18.3. Alla rättigheter och skyldigheter under dessa Villkor ska överföras till eventuella juridiska efterträdare vid singular- och universalsuccession. Kunden har ingen rätt att överlåta rättigheter eller skyldigheter till en tredje part utan Dokas på förhand skriftliga godkännande.

18.4. Inga muntliga överenskommelser, utfästelser eller rådgivning från Dokas medarbetare gäller utan skriftlig bekräftelse från Doka.

18.5. Inga muntliga överenskommelser har gjorts vid sidan av dessa Villkor. Alla ändringar och kompletteringar till dessa Villkor eller avtal som sluts via Nätbutiken ska ske skriftligen; samma sak gäller för överenskommelser och garantier samt ändringar av avtalet vid ett senare datum, inklusive avvikelser från det skriftliga formkravet.

18.6. E-postmeddelanden uppfyller det skriftliga formkravet. E-postformatet uppfyller även kraven för alla övriga meddelanden och rättslig kommunikation, om inte annat uttryckligen anges i dessa Villkor eller i annat fall särskilt överenskommits i det enskilda fallet.

Download

Version: Augusti 2021