Obecné podmínky a podmínky užívání

1. Rozsah platnosti obecných podmínek a podmínek užívání

1.1 Obecné podmínky a podmínky užívání ("OPP") společnosti Česká Doka bednicí technika spol. s r.o. ("Doka") platí pro online obchod Doka https://shop.doka.com ("Online obchod") i pro všechny poddomény a webové stránky patřící k této doméně. Tyto OPP platí pro všechny právní transakce uskutečněné prostřednictvím Online obchodu za účelem koupě nebo nájmu nových (nepoužitých) a použitých materiálů, např. příslušenství bednění, bednění stěn a stropu a systémových součástí ("Produkty") ze strany komerčních zákazníků ("B2B").

1.2 Tyto OPP také platí pro veškeré budoucí transakce mezi zákazníkem a společností Doka uskutečněné prostřednictvím Online obchodu, i kdyby při uzavírání budoucí smlouvy nebylo na tyto OPP výslovně odkázáno. Pro pronajímané materiály platí navíc následující Obecné podmínky pronájmu společnosti Doka, které jsou k dispozici na stránce https://www.doka.com/at/home/termsandconditions/index. V případě jakýchkoli rozporů mezi těmito OPP a Obecnými podmínkami pronájmu společnosti Doka platí pro online transakci přesněji vymezená ustanovení těchto OPP. 

1.3 Obecné podmínky zákazníka nebo podmínky nákupu zákazníka se neuplatní, pokud je společnost Doka výslovně nepřijme v písemné formě.

1.4 Společnost Doka si vyhrazuje právo kdykoli a bez uvedení důvodů tyto OPP změnit. Zákazníkům bude taková změna oznámena e-mailem. Následné užívání Online obchodu je považováno za vyjádření souhlasu se změnou OPP.

2. Autorské právo

Prvky https://shop.doka.com a veškerých poddomén a webových stránek náležejících k této doméně, jako např. text, obrázky, fotografie či grafika, jsou chráněny autorským právem a právy na ochranu duševního a průmyslového vlastnictví. Tyto prvky se nesmějí žádným jiným způsobem kopírovat, upravovat ani používat.

3. Ochrana údajů

3.1 Použijí se ustanovení o ochraně údajů, které lze stáhnout z https://shop.doka.com/shop/dataprivacy/ a které tvoří nedílnou součást těchto OPP.

3.2 Společnost Doka a Česká Doka bednicí technika spol. s r.o. používají údaje o zákazníkovi (jméno, příjmení, titul, e-mailová adresa, heslo, datum narození, obchodní firma, kontaktní osoba, číslo v obchodním rejstříku, telefonní číslo, číslo faxu, dodací adresa a fakturační adresa) k zasílaní e-mailů nebo poštovních zásilek s reklamou na podobné zboží a služby společnosti Doka a společnost Doka předává tyto údaje za tímto účelem společnosti Česká Doka bednicí technika spol. s r.o.. Zákazník má právo vznést námitku proti zpracovávání těchto údajů pro uvedený účel a tuto námitku může zaslat na shop-ceska@doka.com.

4. Registrace zákazníků, autorizace, kontroly totožnosti a zástupčí oprávnění

4.1 Všichni zákazníci se musejí registrovat zadáním povinných údajů. Údaje uvedené zákazníky musejí být přesné, úplné, pravdivé a v souladu s právními předpisy. 

4.2 Po úvodní registraci je každému zákazníkovi přiděleno uživatelské jméno a heslo (přihlašovací údaje) pro následná použití při přihlašování se do Online obchodu. Pro jednoho zákazníka lze vytvořit několik uživatelů s různými oprávněními, přičemž interní schvalovací procesy probíhají u zákazníka. Společnost Doka nepřebírá žádnou odpovědnost s ohledem na přidělování a užívání takových oprávnění a na jakékoli interní schvalovací procesy u zákazníka.

4.3 Společnost Doka má právo kdykoli ověřit totožnost a zástupčí oprávnění uživatele přihlašujícího se na stránky a může také požadovat předložení odpovídajících potvrzení (obchodní licence, plná moc, výpis z obchodního rejstříku apod.). 

4.4 Zákazníci jsou povinni uchovávat svoje přihlašovací údaje v tajnosti a chránit je před neoprávněným přístupem ze strany třetích osob. Každé zneužití nebo neoprávněné užití musí zákazníci okamžitě písemně oznámit společnosti Doka. Do takového oznámení bude veškerá činnost spojená s přístupem a jakékoli jednání nebo užívání služeb související s takovým přístupem připisováno danému zákazníkovi.

4.5 Pokud zákazník neuskutečňuje žádné transakce a nenavštěvuje Online obchod po dobu nejméně jednoho roku či déle, bude účet takového zákazníka odstraněn. Kdykoli si však lze zaregistrovat nový účet.

5. Nabídky, nákupní objednávky, typy plateb, uzavření smlouvy, fakturace

5.1 Veškeré nabídky ze strany společnosti Doka jsou nezávazné, pokud nejsou výslovně označeny jako závazné. Zobrazená dostupnost Produktů v průběhu objednávání je rovněž nezávazná.

5.2 Při objednávání Produktů zákazníci kromě výběru Produktů uvedou také typ dodání (dodání nebo vyzvednutí), preferované datum dodání nebo vyzvednutí a preferovaný typ platby. Společnost Doka dodá Produkty na adresu uvedenou v projektu vytvořeném zákazníkem. Není-li k dispozici žádná adresa, zákazník musí vytvořit nový projekt, v němž bude adresa uvedena.

5.3 Pokud zákazník Produkty vyzvedává, provede platbu buď při přijetí faktury nebo debetní či kreditní kartou nejpozději při převzetí Produktů. Platbu při přijetí faktury musí schválit společnost Doka. 

5.4 Pokud společnost Doka dodává Produkty na dohodnuté místo dodání, platba se provádí kreditní kartou nebo při přijetí faktury. Platbu při přijetí faktury musí schválit společnost Doka. Společnost Doka může dle vlastního uvážení trvat na platbě kreditní kartou. V případě platby kreditní kartou je nutno zadat veškeré příslušné údaje o kreditní kartě během objednávky. Zákazník odpovídá za to, že kreditní karta není zablokovaná a že jí nevypršela platnost; jakékoli prodlení s platbou z takového důvodu je přičitatelné zákazníkovi a zákazník může být povinen hradit úrok z prodlení.

5.5 Po odeslání nákupní objednávky zákazník obdrží předběžné potvrzení objednávky. Takové předběžné potvrzení objednávky však nepředstavuje přijetí nabídky. Společnost Doka nejprve zkontroluje zaslanou objednávku s ohledem na dostupnost Produktů, možnost vyhovět požadovanému datu dodání / datu připravení Produktů k vyzvednutí a souladu s jakýmikoli nákupními limity, které mohou vyvstat. Zákazníci si mohou kdykoli zobrazit stav svých nákupních objednávek online.

5.6 Společnost Doka může kdykoli a bez udání důvodů odmítnout uzavření smlouvy, a to bez nároku zákazníka na náhradu škody s tím spojené.

5.7 Kupní smlouva či nájemní smlouva vztahující se k Produktům bude uzavřena, až když společnost Doka výslovně nákupní objednávku přijme. V případě, že společnost Doka nevyjádří takové výslovné přijetí, smlouva bude považována za uzavřenou, jakmile společnost Doka přijme nákupní objednávku zákazníka tím, že připraví Produkty k vyzvednutí nebo dodáním Produktů.  

5.8 Faktury se zákazníkům vystavují na fakturační adresy, které zákazníci uvedli.

6. Ceny

6.1 Všechny ceny v Online obchodě jsou uvedeny jako čisté, bez DPH či dalších poplatků za dovoz/vývoz, a to EXW (Ze závodu) podle doložek Incoterms 2010. 

6.2 Pokud je mezi společností Doka a zákazníkem uzavřena platná rámcová smlouva a pokud cenu nájmu nelze v Online obchodě z technických důvodů zobrazit nebo ji lze zobrazit jen za obtížných podmínek, společnost Doka může výjimečně místo uvedení ceny měsíčního nájmu také odkázat na rámcovou smlouvu. 

6.3 Cena Produktu se může lišit v závislosti na zvolené dodací adrese a výsledná částka bude zákazníkovi sdělena odpovídajícím způsobem.

6.4 Ceny dodání a přepravy závisejí na místě a typu dodání, které zákazník zvolil, a budou zákazníku sděleny během provádění nákupu v Online obchodě.

7. Dodání a platba, přechod rizika

7.1 Zákazníci si mohou dle vlastního uvážení Produkty buď vyzvednout, nebo si je mohou nechat dodat na určené místo dodání.

7.2 Vyzvednutí zákazníkem: Zákazník si Produkty vyzvedne ve stanovené datum a čas na pobočce společnosti Doka, která se nachází nejblíže adrese určené zákazníkem, nebo na jiném výslovně sjednaném místě.

Produkty jsou zákazníkovi předány až v okamžiku uhrazení kupní ceny a veškerých nákladů, pokud nebyla výslovně sjednána platba až při přijetí faktury.

Riziko ztráty nebo náhodného poškození Produktů přechází na zákazníka v okamžiku předání Produktů zákazníkovi nebo třetí straně jednající jako zástupce zákazníka.

7.3 Dodání: Za předpokladu, že došlo k výslovnému sjednání ceny dodání, typu platby a míst(a) dodání, společnost Doka Produkty dodá.

Dodání na sjednané místo dodání (staveniště) proběhne v přiměřené lhůtě po objednání nebo v rámci jiných lhůt dodání nebo k jinému datu dodání dle dohody stran. 

Jakákoli dodací lhůty a data dodání jsou přibližná. 

Pokud byla se zákazníkem sjednána platba kreditní kartou, dodání proběhne po úspěšném odečtení kupní ceny z karty zákazníka.

Dodání a doručení zakoupených Produktů se uskutečňuje na odpovědnost zákazníka. Riziko ztráty nebo náhodného poškození Produktů proto přechází na zákazníka v okamžiku předání Produktů dopravci.

7.4 Pokud dodání / připravení k vyzvednutí překročí termín o více než dva týdny, zákazník má, kromě případů zásahu vyšší moci, právo odstoupit od smlouvy, a to po marném uplynutí dodatečné lhůty v délce nejméně dvou týdnů. 

7.5 Pokud zákazník odmítne převzít dodávku dodaných Produktů, musí zajistit, aby Produkty byly řádně vyloženy, uskladněny a uchovávány tak, aby bylo společnosti Doka k dispozici.

7.6 Zásahy vyšší moci nebo jiné nepředvídatelné překážky, které vyvstanou na straně společnosti Doka a budou bránit dodání Produktů / přípravě Produktů k vyzvednutí ve sjednané lhůtě / ve sjednaný den, budou mít za následek, že společnost Doka bude oprávněna prodloužit lhůtu pro dodání Produktů / přípravu Produktů k vyzvednutí nebo přiměřeným způsobem přesunout datum dodání / přípravy k vyzvednutí Produktů. 

7.7 Společnost Doka má právo provádět částečné dodávky.

7.8 Pro posouzení toho, zda platby byly provedeny v rámci doby splatnosti, je rozhodující příjem/připsání na účet společnosti Doka. V případech pochybností se připsané částky započítávají ke splacení nejstaršího dluhu zákazníka.

7.9 Faktury jsou zákazníkům zpřístupněny online nebo zaslány elektronicky a lze je online prohlížet a stahovat. Faktury jsou považovány za doručené, jakmile je za běžných okolností lze zobrazit nebo mohou být zákazníkem vztahy na vědomí (např. přijetím e-mailu). Pokud si zákazníci přejí dostávat faktury v papírové formě, společnost Doka si vyhrazuje právo účtovat za tento krok poplatek (např. manipulační poplatek), pokud je dle platných předpisů přípustný. Pokud se faktury zasílají e-mailem, zákazníci obdrží takové e-maily na e-mailovou adresu, kterou uvedli. 

7.10 Dohodnuté nájemné se fakturuje poslední den každého kalendářního měsíce a je splatné okamžitě a bez odpočtů.

7.11 Vracení pronajatých položek: Podpisem vratky dodacího listu společnost Doka potvrzuje pouze příjem Produktů, nikoli jejich množství a stav. V případě nesouladu mezi množstvím uvedeným v potvrzených vratkách dodacích listů a skutečně dodaným množstvím, je za vrácené považováno pouze skutečně dodané množství.

7.12 Nájemné zahrnuje běžné opotřebení z důvodu odpovídajícího užívání. Odpovídající užívání musí být vždy v souladu s příslušnými pokyny společnosti Doka ohledně montáže a užívání. Zákazník si musí takové pokyny od společnosti Doka vyžádat a společnost Doka mu na vyžádání poskytne příslušné dokumenty zdarma.

Pronajaté zařízení musí být vráceno v čistém stavu splňujícím kvalitativní kritéria společnosti Doka platná v době dodání. Zákazník společnosti Doka nahradí náklady na čištění. Společnost Doka poskytne zákazníkovi kvalitativní kritéria na vyžádání zdarma. 

Pokud poškozené pronajaté zařízení již nelze opravit (úplná ztráta) nebo pokud pronajaté zařízení není vráceno (chybějící materiál), zákazník musí společnosti Doka nahradit škodu uhrazením hodnoty náhrady zařízení v souladu s cenami společnosti Doka platnými v době dodání po odečtu slevy za použité zařízení ve výši 15 %. Veškerá práva společnosti Doka vztahující se k nájmu vzniklá do okamžiku poskytnutí náhrady za pronajaté zařízení zůstávají nedotčena. Náhradou škody zákazníkovi nevzniká vlastnické právo k poškozenému pronajatému zařízení, pokud není v konkrétním případě výslovně sjednáno jinak. Zákazník také nahradí náklady na likvidaci nepoužitelného pronajatého zařízení. Nadto, pokud je zboží poškozeno, společnost Doka může uplatnit právo na náhradu škody, a to buď jako náklady na opravu, nebo jako vyčíslenou hodnotu ztráty.

8. Doba nájmu

8.1 Minimální doba nájmu je 1 (jeden) měsíc, pokud není smluvně sjednáno jinak. 

8.2 Nájemní poměr vzniká ke dni, kdy společnosti Doka zpřístupní zboží k vyzvednutí nebo užití nebo – v případě, že bylo sjednáno zaslání zboží společností Doka – ke dni, kdy začalo odbavování. 

8.3 Nájemní poměr končí ke dni, kdy je zboží vráceno do smluvně dohodnutého skladu společnosti Doka. Den, kdy je zboží vyzvednuto, a den, kdy je zboží vráceno, se vždy počítá jako celý nájemní den. 

8.4 Riziko, že zákazník nemusí být schopen užívat pronajatý materiál z důvodu špatného počasí nebo jiných vnějších vlivů, nese zákazník. 

8.5 Povinnost uhradit nájemné končí, jakmile je pronajaté zařízení vráceno, ovšem nejdříve na konci smluvně sjednané doby nájmu.

9. Převod vlastnického práva, výhrada vlastnického práva

9.1 Vlastnické právo k zakoupenému materiálu přejde na zákazníka v okamžiku úplného zaplacení kupní ceny a převzetí dodávky zakoupeného materiálu. Vlastníkem pronajímaných materiálů za všech okolností zůstává společnost Doka. 

9.2 Společnost Doka dodává veškeré zakoupené materiály s výhradou vlastnického práva. Společnost Doka zůstává vlastníkem zakoupených materiálů do doby úplného zaplacení kupní ceny. 

9.3 Vlastnické právo se vztahuje i na veškeré nové položky vzniklé při zpracování dodaných Produktů. Při zpracování, sloučení nebo smísení Produktů se společnost Doka stává spoluvlastníkem takto vzniklých položek, a to v poměru hodnoty dodaných Produktů k nově vytvořené položce.

9.4 Zákazník nemá právo zřídit zástavní právo k zakoupeným a/nebo pronajatým materiálům dodaným s výhradou vlastnického práva ve prospěch třetích stran, ani je použít jako záruku nebo s nimi jiným způsobem nakládat ve prospěch třetích stran. Další prodej Produktů dodaných s výhradou vlastnického práva je možný pouze s výslovným písemným souhlasem společnosti Doka. Zákazníci již v tomto časovém okamžiku postoupí společnosti Doka veškeré pohledávky vzniklé na základě dalšího prodeje Produktů, k nimž má společnost Doka výhradu vlastnického práva a které je buď porušením tohoto ustanovení, nebo probíhá se souhlasem společnosti Doka.  To znamená, že převodem takové pohledávky vzniká povinnost k úhradě. To samé platí, s příslušnými úpravami (mutatis mutandis), pro nové položky, jichž se společnost Doka stane spoluvlastníkem. Zákazníci v tomto smyslu uvedou záznamy ve svém účetnictví a výkazech neuhrazených pohledávek a na základě žádosti společnosti Doka sdělí společnosti Doka jména/obchodní firmy a adresy kupujících i počet a výši pohledávek vzniklých z takového dalšího prodeje a oznámí kupujícím převod takových pohledávek. Veškerý zisk, který zákazníkům vznikne na základě dalšího prodeje Produktů s výhradou vlastnického práva společnosti Doka, bude neprodleně převeden na společnost Doka.

9.5 Pokud pronajaté položky nebo Produkty s výhradou vlastnického práva společnosti Doka budou zabaveny nebo jiným způsobem nárokovány třetími stranami, zákazníci jsou povinni prosazovat vlastnické právo společnosti Doka a bezodkladně společnost Doka informovat. Zákazníci nahradí společnosti Doka veškeré náklady, které společnosti Doka vzniknou z důvodu ochrany jejího vlastnického práva. Na žádost společnosti Doka zákazníci zpřístupní společnosti Doka veškeré dokumenty, které jsou vyžadovány k ochraně a uplatnění práva společnosti Doka k Produktům.

9.6 Při prodlení zákazníků s platbou budou Produkty s výhradou vlastnického práva společnosti Doka nebo pronajaté položky na vyžádání neprodleně vráceny společnosti Doka. Pokud zákazníci takové výzvě neprodleně nevyhoví, společnost Doka má právo vyzvednout si Produkty, které jsou ve vlastnictví společnosti Doka. Za náklady a rizika spojená s přepravou Produktů do společnosti Doka vždy odpovídá daný zákazník. Vrácení či vyzvednutí Produktů v tomto případě nepředstavuje odstoupení od smlouvy. Společnost Doka má právo prodat Produkty, které takto znovu nabyla do své držby, další osobě a započíst zisk z takového prodeje na uhrazení splatných pohledávek daného zákazníka. V takovém případě bude zákazník informován o záměru společnosti Doka znovu prodat Produkty a o kupní ceně a může společnosti Doka během období čtyř týdnů doporučit jiné zákazníky.

9.7 K převezení pronajatého zařízení na jiné místo než je uvedené staveniště se vyžaduje předchozí písemný souhlas společnosti Doka. Veškeré náklady, které společnosti Doka vzniknou ve spojitosti s převozem zboží na jiné místo, než je uvedené v nájemní smlouvě, budou hrazeny zákazníkem a budou mu fakturovány.

10. Dokumenty, mlčenlivost o odborných znalostech, zákaz zpětného inženýrství, stahování dokumentů

10.1 Zákazníci nemají právo užívat dokumenty zpřístupněné společností Doka (údaje o uživateli, provozní pokyny, uživatelské příručky) k žádnému jinému účelu, než jaký je uveden ve smlouvě nebo v předmětném dokumentu.

10.2 Odborné znalosti obsažené v dokumentech jsou zákazníkovi zpřístupněny pouze k těmto účelům. Zákazníci musejí k takovým odborným znalostem přistupovat jako k přísně důvěrným informacím a nemají právo užívat je v jakékoli formě ke zpětné analýze. Zákazníci nemají za žádných okolností právo provádět zpětnou analýzu Produktů.

10.3 Zákazníci odpovídají za dokumenty stažené ze sekce pro stahování (zejména údaje o uživateli nebo dokumenty, u nichž je povinnost poskytnout je zákazníkům). Společnost Doka obzvláště nenese odpovědnost za to, zda si zákazníci stáhnou k daným Produktům správný dokument ve správném jazyce.

11. Prodlení

11.1 Pokud jsou zákazníci v prodlení s vyzvednutím Produktů či s úhradou kupní ceny, společnost Doka má po marném uplynutí dodatečné přiměřené lhůty v délce nejméně 14 dní právo písemně odstoupit od smlouvy. 

11.2 Jinak zákazníkům v případě prodlení s platební povinností vznikne povinnost hradit úrok z prodlení ve výši odpovídající základní úrokové sazbě zvýšené o 9,2 procentního bodu ročně. Kromě toho jsou zákazníci povinni nahradit společnosti Doka náklady vzniklé ve spojitosti s vymáháním pohledávek a uplatněním práv, a to zejména veškeré náklady na upomínkování a paušální částku 40 EUR. Právo na náhradu škody převyšující tyto částky tímto zůstává nedotčeno.

11.3 Společnost Doka není povinna dodat / připravit k vyzvednutí žádné další Produkty po dobu, kdy se zákazníci nacházejí v prodlení s placením fakturovaných částek, úroků z prodlení a/nebo poplatků.

12. Odstoupení od smlouvy

12.1 Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy doporučeným dopisem z podstatných důvodů (např. z důvodu porušení podstatných smluvních ustanovení, prodlení s platbou i přes poskytnutí dodatečné lhůty v délce nejméně 14 dnů).

12.2 Společnost Doka může také odstoupit od smlouvy, pokud po společnosti Doka nelze spravedlivě požadovat plnění této smlouvy, byť pouze po omezenou dobu.

13. Vrácení Produktů

13.1 Při odstoupení od smlouvy v případě, že odstoupení od smlouvy není společnosti Doka přičitatelné pro jakékoli její pochybení, musí být již dodané Produkty společnosti Doka do 14 dní vráceny na odpovědnost a náklady zákazníka. Pokud zákazník tuto povinnost nesplní, společnost Doka má právo vyzvednout si Produkty či si je nechat vyzvednout, a to na odpovědnost a náklady zákazníka.

13.2 Pokud Produkty, které mají být vráceny, nelze jednoznačně odlišit od ostatního zboží, společnost Doka má právo vybrat si Produkty dle svého uvážení. V takovém případě zákazník zabrání vzniku škody na straně společnosti Doka a odškodní ji proti jakýmkoli nárokům třetích stran.

14. Záruka, odpovědnost, omyl

14.1 Zákazníci jsou povinni neprodleně, nejpozději do 8 dní po převzetí a před užitím předmětných Produktů, prohlédnout Produkty za účelem zjištění vad a v písemné formě během této lhůty vady oznámit a uvést podrobný popis jakékoli zjištěné vady.

14.2 Důkazní břemeno ohledně existence vad je na straně zákazníků. Ustanovení § 2161 Občanského zákoníku se neuplatní.

14.3 Dle uvážení společnosti Doka lze vady odstranit následným plněním (náhradním dodáním nebo následným dodáním jakýchkoli chybějících položek nebo výměnou).

14.4 Nároky vzniklé z oznámených vad v záruční době musí být uplatněny u soudu ve lhůtě jednoho roku. 

14.5 Oznámení vad nezbavuje zákazníky jejich platební povinnosti. K tomu, aby společnost Doka nesla odpovědnost ze záruky, musejí zákazníci nejprve splnit veškeré své povinnosti, zejména svou platební povinnost, a musí také včas vady oznámit a uvést jejich podrobný popis.

14.6 Skutečnost, že společnost Doka může o vadách nebo stížnostech vyjednávat, neznamená vzdání se práva společnosti Doka vznést námitku, že oznámení vad bylo učiněno příliš pozdě nebo neobsahuje přiměřeně podrobné popisy.

14.7 Možnost zákazníků obrátit se na společnost Doka v souvislosti s uplatněním svých práv ze záruky je vyloučena, pokud zákazníci dále prodali Produkty spotřebitelům a záruční doba již uplynula. Pokud ustanovení zákona, od nichž se nelze odchýlit, nestanoví jinak, zákazníci obdobně vyloučí jakékoli podobné právo postihu stran vystupujících vůči nim jako kupující.

14.8 Veškerá odpovědnost společnosti Doka za nevýznamnou nedbalost je vyloučena. Kromě toho společnost Doka nenese odpovědnost za náhradu následné škody či za ušlý zisk – s výjimkou případů, kdy škoda či ztráta byla způsobena úmyslně. Výše uvedené vyloučení odpovědnosti se nevztahuje na případy újmy na zdraví. 

14.9 Jakékoli nároky na náhradu škody musí být zákazníkem uplatněny u soudu během 1 roku od okamžiku zjištění škody a toho, kdo škodu způsobil, nejpozději ovšem do deseti let od dodání. 

14.10 Zrušení smlouvy z důvodu omylu je vyloučeno. 

14.11 Společnost Doka nezaručuje nepřetržitou dostupnost Online obchodu a upozorňuje na skutečnost, že služby Online obchodu mohou být z nezbytných důvodů (např. z důvodů údržby, bezpečnosti, kapacity nebo zlepšování) omezeny nebo dočasně pozastaveny. 

14.12 Pronajatý materiál je ze zásady použitý materiál; dodání použitého materiálu jako takového neznamená vadu, a proto zákazník nemá právo požadovat dodání nového materiálu, pokud není mezi smluvními stranami výslovně a v písemné formě sjednáno jinak.

15. Zákaz započtení

Zákazníci nemají právo započíst jakékoli vlastní pohledávky splatné vůči společnosti Doka proti pohledávkám společnosti Doka splatným vůči nim, až na případy, kdy předmětné pohledávky jsou nesporné nebo byly účinně postaveny na jisto soudem vykonatelným rozhodnutím.

16. Klauzule oddělitelnosti

Pokud jedno nebo více ustanovení těchto OPP nebo smlouvy uzavřené na základě těchto OPP pozbyde z jakéhokoli důvodu účinnosti, platnosti nebo vykonatelnosti, účinnost, platnost či vykonatelnost zbývající ustanovení zůstane tímto nedotčena. Jakékoli neúčinné, neplatné nebo nevykonatelné ustanovení bude nahrazeno ustanovením, které je co nejblíže zamýšlenému účelu takového ustanovení. Obdobné se uplatní pro jakékoli mezery v ujednáních.

17. Rozhodné právo, místo plnění, soudní pravomoc

1.1 Veškeré právní poměry mezi společností Doka a zákazníky se řídí českým právem, s výjimkou kolizních norem mezinárodního práva soukromého a Úmluvou OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.

1.2 Místem plnění je adresa sídla společnosti Doka.

1.3 Výhradní pravomoc ohledně veškerých sporů vzniklých na základě nebo ve spojitosti s těmito OPP a s nimi souvisejících transakcí náleží věcně příslušnému soudu v Praze, České republice, nebo, dle uvážení společnosti Doka, věcně příslušnému soudu v místě sídla zákazníka. Společnost Doka má právo zahájit soudní řízení u soudu obecně místně příslušného pro daného zákazníka.

18. Různé

18.1 Nákupy provedené v Online obchodě jsou spojeny s běžnými náklady na připojení k internetu.

18.2 Veškerá práva a povinnosti podle těchto OPP přecházejí na jakékoli právní nástupce (singulární či univerzální právní nástupnictví). Zákazníci nesmějí převádět žádná práva ani povinnosti podle těchto OPP na třetí stranu, aniž by k tomu předem získali výslovný souhlas společnosti Doka v písemné formě.

18.3 Jakékoli ústní dohody, sliby a rady ze strany zaměstnanců společnosti Doka nejsou platné, pokud je společnost Doka nepotvrdí písemně.

18.4 Neexistují žádná vedlejší ústní ujednání. Veškeré dodatky a změny těchto OPP nebo smluv uzavřených prostřednictvím Online obchodu ke své platnosti vyžadují písemnou formu; totožné platí rovněž pro jakákoli vedlejší ujednání, záruky a prohlášení i pro změny ve smlouvách učiněné k pozdějšímu datu, a to včetně jakéhokoli vzdání se práva na písemnou formu.

18.5 Požadavek na písemnou formu splňuje i e-mail. Obdobně je e-mail dostačující i pro jakákoli další oznámení nebo právně relevantní komunikaci, pokud není pro jakýkoli jednotlivý případ či v těchto OPP uvedeno jinak.

 

Datum: Září 2017