OPĆI UVJETI KORIŠTENJA

1    Područje primjene općih uvjeta korištenja 

1.1    Ovi opći uvjeti korištenja (Opći uvjeti) društva Doka Österreich GmbH i Doka Hrvatska d.o.o. (Doka), primjenjuju se na internetsku trgovinu shop.doka.com društva Doka (Internetska trgovina), kao i sve poddomene i internetske stranice koje pripadaju ovoj domeni. Ovi Opći uvjeti primjenjuju se na sve pravne transakcije koje se obavljaju putem Internetske trgovine u svrhu kupnje ili iznajmljivanja novih i rabljenih materijala, poput pribora za oplate, zidne i stropne oplate i komponenti sustava (Proizvodi), od strane komercijalnih kupaca (B2B). 

1.2    Ovi Opći uvjeti će se također primjenjivati na sve buduće transakcije između kupca i društva Doka koje se obavljaju putem Internetske trgovine, čak i ako se više ne upućuje na ove Opće uvjete pri sklapanju takvog budućeg ugovora. Za iznajmljivanje materijala dodatno se primjenjuju sljedeći Opći uvjeti iznajmljivanja društva Doka - dostupni na https://www.doka.com/at/home/termsandconditions/index. U slučaju bilo kakve nedosljednosti između ovih Općih uvjeta i Općih uvjeta iznajmljivanja društva Doka, za internetsku transakciju primjenjuju se specifičnija pravila ovih Općih uvjeta. 

1.3    Opći uvjeti ili uvjeti kupnje kupca ne primjenjuju se osim ako ih Doka izričito prihvati u pisanom obliku.

1.4    Doka zadržava pravo izmjene ovih Općih uvjeta u bilo koje vrijeme bez navođenja razloga. Kupci će o takvoj izmjeni biti obaviješteni elektroničkom poštom. Nastavak korištenja Internetske trgovine smatrat će se pristankom na izmjenu Općih uvjeta.

2    Autorsko pravo

Elementi stranice https://shop.doka.com i bilo koje poddomene i internetskih stranica koje pripadaju ovoj domeni, poput teksta, slika, fotografija, grafika, zaštićene su autorskim pravima i pravima intelektualnog i industrijskog vlasništva. Takvi se elementi ne smiju kopirati ili mijenjati ili koristiti ni na koji drugi način.

3    Zaštita podataka

3.1    Odredbe o zaštiti podataka koje se mogu preuzeti s Data Privacy primjenjuju se i čine sastavni dio ovih Općih uvjeta. 

3.2    Doka i Doka GmbH koriste podatke o kupcima (ime, prezime, titula, adresa elektroničke pošte, lozinka, OIB, tvrtka, osoba za kontakt, broj iz trgovačkog registra, broj telefona, broj faksa, adresa za dostavu i adresa za račune) za e-poruke ili poštu u vezi s oglašavanjem sličnih proizvoda ili usluga društva Doka, i u tu svrhu Doka isto tako prenosi te podatke društvu Doka GmbH s čime je Kupac suglasan. Kupac ima pravo prigovoriti obradi tih podataka u tu svrhu, a svoj prigovor može uputiti na shop@doka.com.  

4    Registracija kupaca, ovlaštenja, provjere identiteta i ovlast za zastupanje

4.1    Svi se kupci moraju registrirati unosom obaveznih podataka. Podaci koje pružaju kupci moraju biti točni, potpuni, istiniti i u skladu sa zakonskim odredbama. 

4.2    Nakon početne registracije, svakom kupcu se dodjeljuje korisničko ime i lozinka (podaci za prijavu) za kasniju upotrebu pri prijavi na Internetsku trgovinu. Moguće je izraditi nekoliko korisnika s različitim ovlaštenjima za jednog kupca, s internim procesima odobrenja uspostavljenih kod kupca. Doka ne prihvaća nikakvu odgovornost u pogledu dodjele i uporabe takvih ovlaštenja i bilo kakvih internih procesa odobrenja uspostavljenih kod kupca.

4.3    Doka ima pravo u bilo kojem trenutku provjeriti identitet i ovlast za zastupanje korisnika koji se prijavljuje na internetsku stranicu, a može zatražiti i dostavu odgovarajućih dokaza (poslovna dozvola, punomoć, izvadak iz trgovačkog registra itd.). 

4.4    Kupci su dužni čuvati svoje podatke za prijavu tajnima i štititi ih od neovlaštenog pristupa trećih strana. Kupci će odmah u pisanom obliku obavijestiti društvo Doka o svakoj zlouporabi ili neovlaštenoj uporabi. Do takve obavijesti bilo koji pristup i bilo koja radnja ili korištenje usluga vezanih uz takav pristup smatra se da potječu od tog kupca.

4.5    Ako kupci ne obavljaju nikakve radnje i ne posjete Internetsku trgovinu godinu dana ili duže, dotični korisnički račun bit će izbrisan. No, u svakom se trenutku moguće ponovno registrirati.

5    Ponude, narudžbenice, vrste plaćanja, zaključivanje ugovora, naplata

5.1    Sve ponude društva Doka neobvezujuće su, osim ako su izričito označene kao obvezujuće. Prikazana dostupnost Proizvoda tijekom postupka naručivanja također je neobvezujuća.

5.2    Prilikom naručivanja proizvoda, osim odabira Proizvoda, Kupci navode i način isporuke (isporuka ili preuzimanje), željeni datum isporuke ili datum preuzimanja te željenu vrstu plaćanja. Doka Proizvode isporučuje na adresu navedenu u projektu koji je izradio kupac. Ako adresa nije dostupna, kupac mora izraditi novi projekt koji uključuje adresu.

5.3    Ako kupac preuzima Proizvode, plaćanje se može izvršiti ili po primitku računa ili, najkasnije, prilikom preuzimanja debitnom ili kreditnom karticom. Za plaćanje po primitku računa potrebno je odobrenje društva Doka. 

5.4    Ako Doka vrši isporuku na dogovoreno mjesto isporuke, plaćanje se vrši ili kreditnom karticom ili po primitku računa. Za plaćanje po primitku računa potrebno je odobrenje društva Doka. Doka može, prema vlastitom nahođenju, inzistirati na plaćanju kreditnom karticom. U slučaju plaćanja kreditnom karticom, svi se relevantni podaci o kreditnoj kartici moraju navesti prilikom naručivanja. Kupac je odgovoran osigurati da kreditna kartica nije blokirana niti istekla; svako kašnjenje u plaćanju iz tog razloga tereti kupca, i kupac može biti dužan platiti zatezne kamate.

5.5    Nakon predaje narudžbenice, kupac će dobiti preliminarnu potvrdu narudžbe. Međutim, napominjemo da se takva preliminarna potvrda narudžbe ne smatra prihvaćanjem ponude. Doka će prvo provjeriti dostavljenu ponudu s obzirom na raspoloživost Proizvoda, mogućnost poštivanja željenog datuma isporuke/spremnosti za datum preuzimanja i poštivanje bilo kakvih ograničenja kupnje koja mogu postojati. Kupci mogu u bilo kojem trenutku pregledati status svojih narudžbenica na internetu.

5.6    Doka može u bilo koje vrijeme i bez navođenja razloga odbiti sklapanje ugovora u kojem slučaju je u cijelosti isključena bilo kakva odštetna odgovornost DOKE.

5.7    Ugovor o kupnji ili najmu Proizvoda stupa na snagu tek nakon što Doka izričito prihvati narudžbenicu. Ako Doka ne dostavi izričitu izjavu o prihvaćanju, ugovor će stupiti na snagu čim Doka prihvati narudžbenicu kupca pripremom Proizvoda za preuzimanje ili isporukom Proizvoda.

5.8    Računi se izdaju kupcima na adresu za račune koju su odredili kupci.

6    Cijene

6.1  Sve cijene u Internetskoj trgovini navedene su u neto iznosu, bez PDV-a ili bilo kojih drugih uvoznih/izvoznih carina, po cijeni franko tvornice u skladu s Incoterms 2010. 

6.2  Ako postoji važeći okvirni ugovor između društva Doka i kupca i ako se cijena najma ne može prikazati u Internetskoj trgovini iz tehničkih razloga ili se može prikazati samo u otežanim uvjetima, Doka se, iznimno, može pozvati i na okvirni ugovor umjesto navođenja mjesečne cijene najma. 

6.3  Cijena Proizvoda može varirati ovisno o odabranoj adresi za dostavu, a kupac će biti odgovarajuće obaviješten o konačnom cjelokupnom iznosu.

6.4    Cijene dostave i prijevoza ovise o mjestu i vrsti dostave koje je kupac odabrao i o njima će kupac biti obaviješten tijekom postupka kupnje putem Internetske trgovine. 

7    Dostava i plaćanje, prijenos rizika 

7.1    Kupci mogu, prema vlastitom nahođenju, ili preuzeti Proizvode ili naručiti njihovu dostavu na određeno mjesto isporuke.

7.2    Preuzimanje od strane kupca: u dogovoreni datum i vrijeme kupac preuzima Proizvode iz podružnice društva Doka koja je najbliža adresi koju je naveo kupac ili s bilo kojeg drugog mjesta koje je izričito dogovoreno.
Proizvodi se predaju kupcu tek nakon što su kupovna cijena i svi troškovi plaćeni, osim ako je izričito dogovoreno plaćanje po primitku računa. 
Rizik od gubitka ili slučajnog oštećenja Proizvoda prelazi na kupca nakon predaje kupcu ili trećoj strani koja predstavlja kupca.

7.3    Isporuka: pod uvjetom da su cijena dostave, vrsta plaćanja i mjesto isporuke (ili više njih) izričito dogovoreni, Doka će isporučiti Proizvode.
Dostava na dogovoreno mjesto isporuke (gradilište) izvršit će se u razumnom roku nakon narudžbe ili u bilo kojem drugom roku isporuke ili na bilo koji drugi dogovoreni datum isporuke. 
Svi rokovi isporuke i datumi isporuke približni su rokovi i datumi. 
Ako je s kupcem dogovoreno plaćanje kreditnom karticom, isporuka će se izvršiti tek nakon što je kupcu uspješno naplaćena kupovna cijena.
Dobava i isporuka kupljenih Proizvoda odvija se na rizik kupca. Rizik od gubitka ili slučajnog oštećenja Proizvoda stoga prelazi na kupca nakon primopredaje prijevozniku.

7.4    Ako se rok isporuke/priprema za preuzimanje prekorači za više od dva tjedna, kupac će, osim u slučajevima više sile, imati pravo raskinuti ugovor nakon isteka primjerenog roka počeka u trajanju od najmanje dva iduća tjedna. 

7.5    Ako kupac odbije preuzeti isporučene proizvode, kupac osigurava da se Proizvodi pravilno iskrcaju, čuvaju i drže na raspolaganju društvu Doka.

7.6    Viša sila ili druge nepredvidive prepreke koje se javljaju u sferi utjecaja društva Doka i ometaju isporuku/spremnost za prikupljanje Proizvoda u dogovorenom roku/na dogovoreni datum rezultirat će time da Doka ima pravo produžiti rok za isporuku/pripremu Proizvoda za preuzimanje ili premjestiti datum isporuke/pripreme proizvoda za preuzimanje, u razumnoj mjeri. 

7.7    Doka ima pravo na djelomične isporuke.

7.8    Primitak/doznaka na račun društva Doka relevantni su za smatranje da je plaćanje izvršeno pravovremeno. U slučajevima sumnje, naplaćeni iznosi koristit će se za podmirenje najstarijeg duga kupca.

7.9    Računi su dostupni kupcima putem interneta ili se šalju elektroničkim putem, a mogu se pregledavati putem interneta, kao i preuzimati. Smatrat će se da su računi isporučeni čim im kupac u normalnim okolnostima može pristupiti ili ih primiti na znanje (npr. primitak e-pošte). Ako kupci žele primati račune u papirnatom obliku, Doka zadržava pravo naplatiti naknadu (poput naknade za rukovanje) pod uvjetom da je to prihvatljivo prema važećem zakonu. Kada se računi šalju e-poštom, kupcima će takva e-pošta biti poslana na adresu elektroničke pošte koju su sami naznačili. 

7.10    Ugovorena naknada za najam fakturira se posljednjeg dana svakog kalendarskog mjeseca i plaća se odmah bez odbitaka. 

7.11    Povratak unajmljenih stavaka: potpisom povratnice Doka samo potvrđuje primitak proizvoda, ali ne i njihovu količinu i kvalitetu. U slučaju odstupanja između količina navedenih u potvrđenim povratnicama i stvarno isporučenih količina, samo će se stvarno isporučene količine smatrati vraćenima. 

7.12    Naknade za najam uzimaju u obzir normalno trošenje uslijed odgovarajuće uporabe; odgovarajuća upotreba u svakom slučaju zahtijeva poštivanje relevantnih uputa za montažu i uporabu društva Doka. Kupac će zatražiti takve upute od društva Doka, koje će mu na zahtjev besplatno dostaviti dokumente.
Oprema za najam vraća se u čistom stanju koje odgovara kriterijima kvalitete društva Doka koji se primjenjuju u vrijeme isporuke. Kupac društvu Doka nadoknađuje troškove čišćenja. Doka kupcu na zahtjev besplatno dostavlja kriterije kvalitete. 
Ako se oštećena vraćena oprema za najam više ne može popraviti (potpuni gubitak) ili ako se oprema za najam ne vrati (nedostatak materijala), kupac će nadoknaditi štetu društvu Doka plaćanjem vrijednosti nove opreme iste vrste i količine u skladu s cijenama društva Doka primjenjivim u trenutku dostave, umanjenim za popust za rabljenu robu u iznosu od 15%. Bilo koja potraživanja društva Doka koja se odnose na najam nastala do trenutka nadoknade zamjenske vrijednosti opreme za najam ostaju nepromijenjena. Nadoknada ne daje kupcu nikakvo vlasništvo nad oštećenom opremom za najam, osim ako je izričito drugačije dogovoreno od slučaja do slučaja. Kupac snosi i troškove zbrinjavanja neupotrebljive opreme za najam. Nadalje, ako je roba oštećena, Doka može odlučiti da li će zahtijevati naknadu ili troškova popravka ili gubitka vrijednosti.

8    Trajanje najma

8.1    Minimalno trajanje najma iznosi 1 (jedan) mjesec, osim ako je ugovorom drugačije dogovoreno. 

8.2    Odnos najma počinje danom kada Doka stavi robu na raspolaganje za preuzimanje ili upotrebu ili – u slučaju da je dogovorena otprema od strane društva Doka – na dan kada je roba otpremljena. 

8.3    Odnos najma prestaje onog dana kada se roba vrati u ugovoreno skladište društva Doka. Dan preuzimanja robe i dan vraćanja robe računaju se svaki kao jedan puni dan najma.

8.4    Rizik da kupac možda neće moći upotrijebiti i koristiti iznajmljeni materijal zbog lošeg vremena ili drugih vanjskih utjecaja snosi kupac.

8.5    Obveza plaćanja naknade za najam prestaje nakon što se oprema za najam vrati, a najranije završetkom ugovorenog trajanja najma. 

9    Prijenos vlasništva, zadržavanje prava vlasništva

9.1    Vlasništvo nad kupljenim materijalom prelazi na kupca nakon potpune uplate cijene preuzimanja kupljenog materijala. Doka uvijek zadržava vlasništvo nad iznajmljenom opremom.

9.2    Doka zadržava prava vlasništva nad kupljenim materijalom sve dok kupovna cijena ne bude u potpunosti plaćena. 

9.3    Vlasništvo se također proširuje na sve nove artikle proizvedene obradom isporučenih Proizvoda. Nakon obrade, kombiniranja ili spajanja Proizvoda, Doka stječe suvlasništvo nad tako proizvedenim predmetima razmjerno vrijednosti isporučenih Proizvoda u odnosu na novonastali proizvod.

9.4    Kupci ne smiju založiti kupljene i/ili unajmljene materijale/opremu koji su isporučeni uz zadržavanje prava vlasništva trećim stranama ili ih koristiti kao zalog ili na drugi način raspolagati njima u korist trećih strana. Preprodaja Proizvoda isporučenih uz zadržavanje prava vlasništva dopuštena je samo uz izričiti pisani pristanak društva Doka. Kupci prenose društvu Doka, već u ovom trenutku, bilo koja i sva potraživanja nastala preprodajom, bilo kršenjem ove odredbe ili iz privolu društva Doka, Proizvoda nad kojima je društvo Doka zadržalo pravo vlasništva, podrazumijevajući da će se takva potraživanja ustupiti kao obveza plaćanja. Isto se mutatis mutandis primjenjuje na nove artikle nad kojima Doka stječe suvlasništvo. Kupci će isto upisati u poslovne knjige i popis nepodmirenih potraživanja te će, na zahtjev društva Doka, dostaviti društvu Doka nazive i adrese svojih kupaca, kao i broj i iznos potraživanja koja proizlaze iz takve preprodaje i obavijestiti svoje kupce o ustupanju takvih potraživanja. Sav prihod koji kupci ostvare preprodajom Proizvoda koji podliježu zadržavanju prava vlasništva od strane društva Doka prenosi se društvu Doka bez odgode.

9.5    Ako predmete/opremu za najam ili Proizvode koji su predmet zadržavanja prava vlasništva od strane društva Doka oduzmu ili ih na drugi način zatraže treće strane, kupci su dužni potvrditi pravo vlasništva društva Doka i bez odgode u pisanom obliku obavijestiti društvo Doka. Kupci će društvu Doka nadoknaditi bilo koje i sve troškove koje je društvo Doka imalo u zaštiti svojeg prava vlasništva. Na zahtjev društva Doka, kupci će bilo koje i sve dokumente potrebne za zaštitu i utvrđivanje prava vlasništva nad Proizvodima učiniti dostupnima društvu Doka.

9.6    U slučaju neplaćanja od strane kupaca, Proizvodi podložni zadržavanju prava vlasništva od strane društva Doka ili predmeti za najam vraćaju se društvu Doka bez odgode na njegov zahtjev. Ukoliko kupci ne ispune takav zahtjev bez odgode, Doka ima pravo preuzeti Proizvode koji su u njezinom vlasništvu. U svakom slučaju, troškove i rizike povezane s transportom Proizvoda društvu Doka snosi dotični kupac. U takvom slučaju vraćanje ili preuzimanje Proizvoda neće se smatrati raskidom ugovora. Doka ima pravo prodati Proizvode koji su tako vraćeni drugoj stranci i prebiti prihod od te prodaje s potraživanjima dotičnog kupca. U tom slučaju, kupac će biti obaviješten o namjeri društva Doka da preproda Proizvode i o kupovnoj cijeni te može pronaći druge kupce društvu Doka u roku od četiri tjedna.

9.7    Ako se oprema za najam dostavlja na mjesto koje nije navedeno gradilište, za to je potrebno prethodno pisano odobrenje društva Doka. Sve troškove koje Doka ima zbog dostave robe na mjesto koje nije navedeno u ugovoru o najmu snosi kupac te mu se fakturiraju. 

10    Dokumenti, neotkrivanje stručnog znanja, zabrana obrnutog inženjeringa, preuzimanje dokumenata

10.1    Kupci nemaju pravo koristiti dokumente koje je Doka stavila na raspolaganje (podatke o korisniku, upute za uporabu, korisničke priručnike) u bilo koju drugu svrhu osim onih predviđenih ugovorom ili predmetnim dokumentom. 

10.2    Stručno znanje sadržano u dokumentima dostupno je kupcu samo u te svrhe. Kupci takvo stručno znanje tretiraju kao strogo povjerljivo i nemaju ga imati pravo koristiti u bilo kojem obliku u svrhu obrnutog inženjeringa. Kupci ni pod kojim uvjetima nemaju pravo izvršiti obrnuti inženjering nad Proizvodima.

10.3    Odgovornost za dokumente preuzete s odjeljka za preuzimanje (uključujući, bez ograničenja, podatke o korisnicima ili dokumente za koje postoji obveza da se učine dostupnima korisnicima) snose sami kupci. Konkretno, Doka ne preuzima nikakvu odgovornost da kupci preuzmu ispravan dokument na ispravnom jeziku za dotični Proizvod.

11    Neispunjenje obveza

11.1    Ako kupci zakasne s preuzimanjem Proizvoda ili plaćanjem kupoprodajne cijene, Doka može, a nakon što pozove Kupca na ispunjenje obveze u daljnjem razumnom roku od 14 dana, otkazati ugovor u pisanom obliku.

11.2    U protivnom će kupci biti dužni platiti zatezne kamate u iznosu odgovarajuće osnovne kamatne stope uvećane za 9,2 postotna poena godišnje u slučaju kašnjenja plaćanja. Nadalje, kupci će biti obvezni nadoknaditi društvu Doka troškove nastale u naplati potraživanja i ostvarivanju prava, uključujući, bez ograničenja, bilo koje i sve troškove upozorenja i naplate paušalnog iznosa od 40 EUR. Zahtjevi za nadoknadu štete koji nisu ovime obuhvaćeni ostaju nepromijenjeni.

11.3    Doka nije obvezna isporučiti/pripremiti za preuzimanje nikakve daljnje Proizvode sve dok kupci ne plate fakturirane iznose, zatezne kamate i/ili troškove.

12    Odustanak

12.1    Ugovorne strane mogu otkazati ugovor preporučenim pismom iz opravdanih razloga (kao što je kršenje materijalnih ugovornih odredbi, neispunjenje uvjeta plaćanja unatoč razdoblju počeka / razumnog roka za ispunjenje od najmanje 14 dana).

12.2    Doka također može raskinuti ugovor ako se od društva Doka ne može opravdano očekivati izvršenje ugovora, čak na samo ograničeno vremensko razdoblje.

13    Povrat proizvoda

13.1    Nakon raskida ugovora, svi isporučeni Proizvodi vraćaju se društvu Doka u roku od 14 dana, na rizik i trošak kupca. U slučaju da kupac ne ispuni ovu obvezu, Doka ima pravo preuzeti Proizvode ili organizirati njihovo preuzimanje, na odgovornost i trošak kupca.

13.2    Ako se Proizvodi koje treba vratiti ne mogu nedvosmisleno razlikovati od drugih, Doka ima pravo odabrati proizvod po svojem izboru. U takvom slučaju, kupac će društvo Doka osloboditi od odgovornosti i obeštetiti u odnosu na sve zahtjeve trećih strana.

14    Jamstvo, odgovornost, greška

14.1    Kupci su dužni bez odgode pregledati Proizvode na nedostatke, ali u svakom slučaju najkasnije u roku od 8 dana od preuzimanja isporuke i prije korištenja tih Proizvoda, te u tom roku moraju u pisanom obliku obavijestiti o nedostacima pružajući detaljan opis svih identificiranih nedostataka.

14.2    Teret dokazivanja postojanja nedostataka snose kupci. 

14.3    Nedostaci se, prema odluci društva Doka, mogu otkloniti naknadnom radnjom (zamjenska dostava ili naknadna isporuka nedostajućih artikala ili zamjena).

14.4    Odštetni zahtjevi/tužbe na temelju jamstva za prijavljene nedostatke moraju se podnijeti sudu u roku od šest mjeseci.

14.5    Obavijest o nedostacima ne oslobađa kupce njihove obveze plaćanja. Da bi društvo Doka bilo odgovorno po jamstvu, kupci moraju ispuniti sve obveze, uključujući, bez ograničenja, svoje obveze plaćanja, te moraju pravovremeno obavijestiti o nedostacima i pružiti detaljne specifikacije.

14.6    Činjenica da Doka može započeti pregovore o nedostacima ili prigovorima neće značiti da se Doka odriče prava da uloži prigovor da je obavijest o nedostacima dostavljena prekasno ili da nema odgovarajuće detaljne specifikacije.

14.7    Regresno pravo kupca u odnosu na društvo Doka na temelju jamstva bit će isključeno ako su kupci preprodali Proizvode potrošačima i jamstveni je rok već istekao. Osim ako postoje suprotne zakonske odredbe od kojih se ne može odstupiti, kupci će također isključiti svako takvo pravo regresa u odnosu na svoje kupce.

14.8    Isključuje se svaka odgovornost društva Doka za manji nemar. Nadalje, neće se preuzeti odgovornost za naknadu posljedične štete ili izgubljene dobiti – osim u slučajevima kada je šteta ili gubitak uzrokovan namjerno. 

14.9    Kupci sve zahtjeve za naknadu štete podnose sudu u roku od 6 mjeseci od saznanja o šteti i štetniku, međutim najkasnije u roku od dvije godine nakon isporuke.

14.10    Isključeno je izbjegavanje ugovornih obveza zbog greške.

14.11    Doka ne jamči kontinuiranu dostupnost Internetske trgovine i skreće pozornost na činjenicu da usluge Internetske trgovine mogu biti ograničene ili privremeno obustavljene iz nužnih razloga (kao što su održavanje, sigurnost, kapaciteti ili poboljšanja). 

14.12    U načelu je iznajmljeni materijal rabljeni materijal; dostava rabljenog materijala kao takvog ne predstavlja nedostatak, zbog čega kupac nema pravo zahtijevati isporuku novog materijala, osim ako se ugovorne strane izričito tako ne dogovore u pisanom obliku. 

15    Bez prijeboja

Kupci nemaju pravo prebiti bilo kakva potraživanja koja imaju od društva Doka s potraživanjima koja društvo Doka ima prema njima, osim ako su relevantna potraživanja nesporna ili su sudski utvrđena s konačnim učinkom.

16    Odvojivost odredbi

Ako su iz bilo kojeg razloga jedna ili više odredbi ovih Općih uvjeta ili bilo kojeg ugovora temeljenog na ovim Općim uvjetima nevažeće ili neprovedive, to neće utjecati na valjanost preostalih odredbi. Svaka nevažeća ili neprovediva odredba zamijenit će se odredbom koja je najbliža moguća predviđenoj svrsi odredbe. Isto se primjenjuje mutatis mutandis na sve praznine u odredbama.

17    Mjerodavno pravo, mjesto izvršenja, mjesto sudske nadležnosti

17.1    Bilo koji i svi pravni odnosi između društva Doka i kupaca podliježu hrvatskom pravu.

17.2    Mjesto izvršenja bit će registrirana adresa društva Doka.

17.3    Isključivu nadležnost za bilo koje i sve sporove koji proizlaze iz ili u vezi s ovim Općim uvjetima i transakcijama na temelju njih, ima stvarno nadležan sud u Zagrebu ili, po odluci društva Doka. Doka ima pravo tužiti na općem mjestu sudske nadležnosti nadležnom za dotičnog kupca.

18    Razno

18.1    Kupnje izvršene u Internetskoj trgovini uzrokuju uobičajene troškove korištenja interneta.

18.2    Sva prava i obveze prema ovim Općim uvjetima pripadaju svim pravnim sljednicima (pojedinačno ili univerzalno pravno nasljedstvo). Kupci ne smiju prenositi nikakva prava ni obveze prema ovim Općim uvjetima na treću stranu bez prethodnog izričitog pisanog pristanka društva Doka.

18.3    Svi usmeni dogovori, obećanja i savjeti zaposlenika društva Doka neće biti valjani bez pisane potvrde društva Doka.

18.4    Ne postoje usmeni sporedni dogovori. Sve izmjene i dopune ovih Općih uvjeta ili ugovora zaključenih putem Internetske trgovine moraju biti učinjene u pisanom obliku da bi bile valjane; isto se primjenjuje na sve sporedne ugovore i jamstva i izjave, kao i na sve kasnije dogovorene izmjene ugovora, uključujući svako odricanje od zahtjeva za pisanim oblikom.

18.5    Smatrat će se da e-pošta ispunjava zahtjev za pisanim oblikom. E-pošta će također biti dovoljna za bilo koju drugu obavijest ili pravno relevantnu komunikaciju, osim ako je u bilo kojem slučaju ili ovim Općim uvjetima drugačije određeno.

GTC Download

Date:December 2021