ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОКУПКА ОТ ОНЛАЙН МАГАЗИНА НА „ДОКА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

1. Приложно поле на "Общите условия за покупка от Онлайн магазина"

1.1 Настоящите “Общи условия за покупка от Онлайн магазина” на „Дока България“ ЕООД, ЕИК: 131263776, се прилагат за Онлайн магазина на  shop.doka.com (Онлайн магазина). Тези “Общи условия за покупка от Онлайн магазина” се прилагат за всички сделки, които се търгуват от търговски клиенти чрез Онлайн магазина, с цел закупуване на нови или употребявани материали, като например кофражни спомагателни средства, кофраж стени и плочи, и системни компоненти (продукти). 

1.2 Тези “Общи условия за покупка от Онлайн магазина” се прилагат и за всички бъдещи сделки между клиенти и „Дока България“ ЕООД, които се обработват чрез Онлайн магазина, дори и ако не е направено по-нататъшно позоваване на тези “Общи условия за покупка от Онлайн магазина”, когато се встъпва в такъв бъдещ договор.

1.3 Общите условия на клиентите или условията им за покупка не се прилагат, освен ако „Дока България“ ЕООД изрично ги е приело с писмен документ.

1.4 „Дока България“ ЕООД си запазва правото да променя тези “Общи условия за покупка от Онлайн магазина” по всяко време, без да посочва причини. Продължаването на използването на Онлайн магазина от клиента се счита за съгласие с изменението на тези “Общи условия за покупка от Онлайн магазина”.

2. Авторско право

Елементи на https://shop.doka.com всички поддомейни и уебсайтове, принадлежащи на този домейн, като текст, снимки, изображения, графики, са защитени с авторско право и права на интелектуална и индустриална собственост. Такива елементи не трябва да се копират, редактират или използват по никакъв друг начин.

3. Защита на данните

3.1 Разпоредбите за защита на данните, които могат да се изтеглят от Декларация за защита на личните данни се прилагат и представляват неразделна част от тези “Общи условия за покупка от Онлайн магазина”.

3.2 „Дока България“ ЕООД и Doka GmbH използват данни на клиенти (лично име, фамилия, длъжност, имейл адрес, парола, дата на раждане, фирма на дружеството, лице за контакт, номер на търговска регистрация, телефонен номер, факс номер, адрес за доставка и адрес за фактуриране) за имейли или пощенски пратки за реклама на подобни продукти или услуги на „Дока България“ ЕООД. Клиентът има право да възрази срещу обработването на тези данни за тази цел на мейл https://shop.doka.com.

4. Регистрация на клиенти, разрешения, проверки за идентичност и право на представителство

4.1 Всички клиенти трябва да се регистрират, като въведат задължителните елементи за информация. Данните, предоставени от клиентите, трябва да бъдат точни, пълни, верни и в съответствие с правните разпоредби. 

4.2 След първоначалната регистрация на всеки клиент се присвоява потребителско име и парола (данни за влизане) за последващо използване при влизане в Онлайн магазина. Възможно е да се създадат няколко потребители с различни разрешения за един клиент, като процесите на вътрешно одобрение са на разположение на клиента.  „Дока България“ ЕООД не поема никаква отговорност по отношение на разпределението и използването на такива разрешения, както и за всички вътрешни процеси за одобрение, действащи при клиента.

4.3 „Дока България“ ЕООД има право да провери по всяко време самоличността и правомощията за представяне на потребителя, който е влязъл в сайта, и може също така да поиска да бъде представено подходящо доказателство (извадка от търговски и/или друг регистър, пълномощно и др.). 

4.4 Клиентите са длъжни да запазят данните си за вход в тайна и да ги защитават от неупълномощен достъп от трети страни. Клиентите трябва да уведомят незабавно „Дока България“ ЕООД за всяка неправилна или неразрешена употреба. До такова уведомление, всяка операция по достъп, и всяко действие или използване на услуги, свързани с такава операция за достъп, се свързват с въпросния клиент.

4.5 Ако клиентите не извършват никакви операции и не посещават Онлайн магазина за една година или повече, въпросният клиентски акаунт се отстранява. Отстранените клиенти е възможно да се регистрират отново по всяко време.

5. Оферти, поръчки за покупка, видове плащане, сключване на договор, фактуриране

5.1 Всички оферти, издадени от „Дока България“ ЕООД не са обвързващи, освен ако изрично не са посочени като обвързващи. Показаните наличности на продуктите в процеса на поръчване също не са обвързващи.

5.2 При поръчка на продукти, клиентите, освен избора на продуктите, уточняват също вида на доставката (доставка от „Дока България“ ЕООД или самостоятелно вземане от клиента), предпочитаната дата на доставка или самостоятелно вземане  и предпочитания начин на плащане. „Дока България“ ЕООД доставя продуктите на адреса, посочен в поръчката. Ако няма наличен адрес, клиентът трябва да направи нова поръчка, включваща адрес.

5.3 Ако продуктите се вземат самостоятелно от клиента, плащането трябва да се извърши най-късно до вземането на стоката с платежно нареждане по банковата сметка на „Дока България“ ЕООД или с дебитна или кредитна карта. 

5.4 В случай на плащане с кредитна карта, цялата релевантна информация за кредитната карта трябва да бъде предоставена при поръчката. Отговорност на клиента е да се погрижи кредитната карта да не бъде нито блокирана, нито изтекла; всяко забавяне на плащането по такава причина се счита, че е по вина на клиента и клиентът може да бъде задължен да плати и лихва за забава.

5.5 След като поръчката за покупка бъде подадена, клиентът получава предварително потвърждение на поръчката, което не се счита за окончателно. „Дока България“ ЕООД ще провери преди всичко подадената поръчка по отношение на наличността на продукта, възможността да бъде подготвен продукта и да се спази предпочитаната от клиента дата на доставка или самостоятелно вземане, както и спазването на всички други условия за изпълнение на поръчката, които може да съществуват. Клиентите могат да преглеждат състоянието на своите поръчки за покупка онлайн по всяко време.

5.6 „Дока България“ ЕООД може по всяко време и без да посочва причини, да откаже да сключи договор без от това да възниква за клиента искане за обезщетение.

5.7 Договорът за покупка на избраните продукти се счита за сключен само след като поръчката е окончателно потвърдена от „Дока България“ ЕООД и след като цялата покупна цена е платена от клиента. Клиентите могат да преглеждат състоянието на своите поръчки за покупка онлайн по всяко време.

5.8 Доказателства за сключения договор са: поръчката, окончателното й потвърждение от „Дока България“ ЕООД и платежните документи за платената покупна цена. Клиентите могат да даунлодват и разпечатват окончателното потвърждение от „Дока България“ ЕООД на своите поръчки по всяко време.

5.9 За всяка покупка „Дока България“ ЕООД издава фактура на клиентите на посочените от тях адреси за фактуриране. Към фактурите се прилагат материални листи с  описание на закупените продукти по вид, количество, единични и крайни цени. 

6. Цени

6.1 Всички цени в Онлайн магазина са оферирани без ДДС, франко склада на „Дока България“ ЕООД, находящ се на адрес: ул. Розова градина № 12,  в село Кривина (София-град). 

6.2 Цената на продукта може да варира в зависимост от избрания адрес за доставка.

6.3 Цените на доставката и транспорта зависят от мястото и вида на доставката, избрани от клиента, и се съобщават на клиента по време на процеса на закупуване чрез Онлайн магазина. 

7. Доставка и плащане, преминаване на риска 

7.1 Клиентите могат по свое усмотрение да вземат поръчаните продукти самостоятелно или те да им бъдат доставени на уговорено място за доставка.

7.2 При самостоятелно вземане на продуктите от клиента, те се вземат от него на уговорената дата и час от склада на „Дока България“ ЕООД, за което се съставя приемо-предавателен протокол .

Продуктите се предават на клиента само след като покупната цена и всички разходи са платени.

Рискът от загуба или случайна повреда на продуктите преминава към клиента при предаването им на клиента или на трета страна, действаща като агент на клиента.

7.3 „Дока България“ ЕООД доставя продуктите при условие, че цената на доставката е платена и мястото (местата) на доставката са изрично договорени. 

Доставката до уговорено място на доставка (например: склад или строителен обект) се извършва на договорените дати, които могат да бъдат точно или приблизително определени в разумен срок след окончателното потвърждение на поръчката от „Дока България“ ЕООД. 

Доколкото с клиента е договорено плащане с кредитна карта, доставката се извършва след ефективното дебитиране на покупната цена по сметката на клиента.

Доставката на закупените продукти се изпълнява на риск на клиента. По този начин рискът от загуба или случайна повреда на продуктите преминава към клиента при предаването на превозвача.

7.4 Ако доставката или готовността за самостоятелно вземане надхвърли с повече от две седмици уговорената дата, клиентът има право, освен в случай на непреодолима сила, да развали договора с писмен документ, след като е определил гратисен период от поне още две седмици.

7.5 Ако, въпреки че е платил цената им, клиентът откаже да приеме доставените продукти, то той се задължава да ги пази с грижата на добър стопанин до изясняване на причините за отказа, и да води сметка за разноските по пазенето им.

7.6 Форсмажорни или други непредвидими пречки, настъпили в сферата на влияние на „Дока България“ ЕООД и възпрепятстващи доставката или готовността за самостоятелно вземане на продуктите в договорения срок (на уговорената дата), водят до удължаване на срока за доставката или подготовката на продуктите за самостоятелно вземане, или до изместване в разумен срок на доставката респ. датата за самостоятелно вземане. 

7.7 „Дока България“ ЕООД има право да извършва частични доставки.

7.8 По изключение, за малки количества продукти, „Дока България“ ЕООД може да извършва доставки и с наложен платеж. Ако клиентът откаже да приеме продуктите или по други причини не ги получи и не подпише товарителницата за доставката им, връщането им се извършва за сметка и на риск на „Дока България“ ЕООД. В тези случаи  „Дока България“ ЕООД може да претендира обезщетение от клиента за причинени вреди и пропуснати ползи по общите правила. 

7.9 Фактурите се считат за достъпни от клиентите онлайн или се предават по електронен път и могат да се разглеждат както онлайн, така и даунлоадвани. Фактурите се считат за връчени веднага щом потребителят може да получи достъп до тях. Ако клиентите желаят да получат фактури на хартиен носител,  „Дока България“ ЕООД си запазва правото да начисли съответна сума, покриваща разходите за обработването и изпращането им. Когато фактурите се изпращат чрез електронна поща, на клиентите се изпраща имейл на посочен от тях адрес на електронна поща. 

8. Предаване на собствеността, съхраняване на собствеността

8.1 Собствеността върху закупения продукт преминава към клиента след пълното заплащане на цената му и получаването й от „Дока България“ ЕООД. 

8.2 „Дока България“ ЕООД съхранява правото си на собственост върху закупените от клиента продукти до получаване на пълната им цена. 

9. Документи, неразкриване на експертиза, изтегляне на документи

9.1 Клиентите нямат право да използват документите, предоставени от „Дока България“ ЕООД (информация за потребителя, инструкции за работа, ръководства за употреба) за други цели, освен предвидените в договора или въпросния документ. 

9.2 Експертизата, която се съдържа в документите, се предоставя на клиента единствено за използването на закупения продукт.

9.3 Отговорността за документите, изтеглени от секцията за даунлоадване (включително, но не само, информация за потребителя или документи, за които има задължение да се предоставят на клиентите) е отговорност на самите клиенти. По-конкретно,  „Дока България“ ЕООД не поема отговорност за клиентите, които изтеглят неправилен документ за използване на конкретен продукт и/или на неправилен език.

10. Пропуски и разваляне на договори

10.1 Ако клиентите закъснеят със самостоятелното вземане на продуктите, „Дока България“ ЕООД може, след като им предостави разумен гратисен период от най-малко 14 дни, да развали договора с писмен документ. В тези случаи след изтичането на гратисния срок и след като развали договора „Дока България“ ЕООД връща на клиента получената сума, като има право да си удържи всички суми за всички разходи, свързани с подготовката за изпълнение на поръчката. 

10.2 „Дока България“ ЕООД може също така да развали договора, ако изпълнението на договора не може разумно да се очаква от „Дока България“ ЕООД, дори и само за ограничен период от време. В тези случаи „Дока България“ ЕООД уведомява клиента за развалянето на договора с писмен документ и му връща цялата получена сума.

10.3 Дока България“ ЕООД се задължава също така да върне цялата получена сума на клиента,  ако не изпълни поръчката в гратисния срок, определен от клиента при условията на т.7.4.

11. Гаранции и отговорности

11.1 Клиентите са длъжни да прегледат продуктите за дефекти незабавно, но във всеки случай не по-късно от 5 работни дни от получаването и преди използването им, като в този срок трябва да уведомят „Дока България“ ЕООД за евентуални дефекти в писмен вид и да представят подробно описание и снимки на установените дефекти.

11.2 Тежестта на доказване на наличието на дефекти се носи от клиентите.

11.3 Дефектите могат, по преценка на „Дока България“ ЕООД, да бъдат отстранени чрез последващо изпълнение (заместваща доставка или последваща доставка на липсващи предмети или замяна).

11.4 Искове, които са предмет на гаранция за дефекти, могат да бъдат предявени в съда в срок от шест месеца от доставката на продуктите.

11.5 За да може „Дока България“ ЕООД да носи отговорност, клиентите трябва да са изпълнили всички свои задължения, включително, но не само, задълженията си за плащане, и да са уведомили своевременно „Дока България“ ЕООД с изрична жалба с подробно описание и снимки на установените дефекти.

11.6 Фактът, че  „Дока България“ ЕООД може да встъпи в преговори с клиента относно негова жалба за наличие на евентуални дефекти, не означава отказ от правото на „Дока България“ ЕООД да повдигне възражение за твърде късно уведомление за дефекти или недостатъчно подробно описание и липса на снимки на дефекти.

11.7 „Дока България“ ЕООД не гарантира непрекъсната наличност на Онлайн магазина и обръща внимание на факта, че услугите на Онлайн магазина могат да бъдат ограничени или временно прекратени по наложителни причини (като поддръжка, сигурност, капацитет или подобрение).

12. Разделност на клаузите

Ако по някаква причина една или повече клаузи на тези “Общи условия за покупка от Онлайн магазина ” или на който и да е договор, основан на тези “Общи условия за покупка от Онлайн магазина”, се окажат недействителни или неприложими, това не засяга валидността на останалите клаузи. Всяка невалидна или неприложима разпоредба се заменя с разпоредба, която се доближава възможно най-близо до предвиденото предназначение на разпоредбата. Същото се прилага със съответстващите изменения при всякакви пропуски в разпоредбите.

13. Приложимо право, юрисдикция

13.1 Всички правоотношения между „Дока България“ ЕООД и клиентите се подчиняват на българското законодателство. 

13.2 Съдебните спорове се решават от компетентния български съд.

14. Разни

14.1 Покупките, направени от Онлайн магазина, водят до обичайните разходи за използване на Интернет.

14.2 Всички права и задължения, поети по настоящите “Общи условия за покупка от Онлайн магазина”, преминават към законните правоприемници на страните.

14.3 За права и задължения, поети по настоящите “Общи условия за покупка от Онлайн магазина”, не се приемат никакви устни странични споразумения. Всички изменения или допълнения на договорите, сключени чрез Онлайн магазина, изискват писмена форма, за да бъдат валидни.

14.4 Приема се, че електронната поща отговаря на изискването за писмена форма. Също така, електронната поща ще бъде достатъчна за всякакви други уведомления или правно обосновани съобщения, освен ако не е предвидено друго в даден конкретен случай или в настоящите "Общи условия за покупка от Онлайн магазина“.

Общи търговски условия Указания
 

ноември 2021 г