Buy Doka formwork and components quickly and easily online!

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE SHOP

 

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden van Doka Nederland B.V., hierna genoemd Doka NL, zijn van toepassing op de online Doka webwinkel https://shop.doka.com, evenals alle subdomeinen en websites die behoren tot dit domein. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle wettelijke transacties afgehandeld via de Online Shop met het oog op de aankoop van nieuwe en gebruikte materialen, zoals bekisting accessoires, wand en vloer bekisting en systeemonderdelen (producten), door zakelijke klanten (B2B)..

1.2 Deze algemene voorwaarden gelden ook voor eventuele toekomstige online transacties die daaruit voortvloeien en/of daarmee verband houden, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.

1.3 De toepasselijkheid van eventuele andere algemene voorwaarden, inclusief algemene voorwaarden waar de wederpartij zich op beroept, worden uitdrukkelijk afgewezen, tenzij Doka NL deze uitdrukkelijk in schrift heeft geaccepteerd.

2. Intellectueel eigendom

Onderdelen van https://shop.doka.com en van alle subdomeinen en websites die behoren tot dit domein, zoals teksten, afbeeldingen en foto’s zijn beschermd door auteursrecht en intellectuele en industriële eigendomsrechten. Deze onderdelen mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden worden verstrekt of op andere wijze worden gebruikt.

3. Gegevensbescherming

3.1 De bepalingen inzake gegevensbescherming is te downloaden op https://www.doka.com/nl/home/dataprivacy/index en vormt een integrerend deel van deze algemene voorwaarden.

3.2 Doka NL en Doka GmbH gebruiken klantgegevens (voornaam, achternaam, titel, e-mailadres, wachtwoord, datum van geboorte, bedrijfsnaam, contactpersoon, handelsregister nummer, telefoonnummer, leveringsadres en factuuradres) voor e-mailberichten of mailings met betrekking tot reclame van soortgelijke producten of diensten van Doka NL en - voor dit doel – stuurt Doka NL deze gegevens naar Doka GmbH. De klant behoudt te allen tijde het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van  persoonsgegevens via shop@doka.com.

4. Registratie van klanten, autorisaties en identiteitscontroles

4.1 De klant dient zich voorafgaand te registreren om gebruik te kunnen maken van het aanbod. De klant staat in voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens met inachtneming van wettelijke bepalingen.

4.2 Na de initiële registratie, ontvangt elke klant een bevestiging van de inschrijving, met daarin een  persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord (login gegevens) voor toekomstig gebruik van de Doka NL online shop.

4.3 Het is mogelijk om meerdere gebruikers te registeren voor één klant met persoonsgebonden login gegevens. De klant kan in lijn met de interne goedkeuringsprocessen, zelf rechten toe wijzen aan haar gebruikers. Doka NL aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de toewijzing en het gebruik van dergelijke rechten en goedkeuringen.

4.4 Doka NL heeft het recht om op elk moment de identiteit van de gebruiker van de online shop te controleren en kan u vragen om bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie (zakelijke licentie, volmacht, uittreksel van het handelsregister, enz.).

4.5 Gebruikers zullen zorg dragen om hun login gegevens te beveiligen en te beschermen tegen ongeoorloofde toegang door derden. Misbruik of onbevoegd gebruik dient onmiddellijk telefonisch of schriftelijk aan Doka NL te worden gemeld. Tot dergelijke kennisgeving zal elke actie of het gebruik van diensten in verband met de werking van dergelijke toegang worden toegeschreven aan de klant in kwestie.

4.6 Als er langer dan één jaar geen interactie tussen Doka NL en de klant plaatsvindt of de klant langer dan één jaar de online shop niet heeft bezocht, wordt het klantaccount in kwestie verwijderd. Het is echter mogelijk om op elk gewenst moment opnieuw te registeren.

5. Aanbiedingen, orders, betalingsmethoden, sluiting van het contract, facturering

5.1 Alle door Doka NL gedane aanbiedingen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vrijblijvend. De weergegeven beschikbaarheid van producten in de loop van het bestelproces is dan ook niet-bindend. 

5.2 Bij het bestellen van producten, moeten klanten naast het selecteren van de artikelen ook de gewenste leverdatum en de manier van betaling specificeren. Doka NL levert de artikelen op het adres gelinkt aan het door de klant aangemaakte project. Indien er geen adres beschikbaar is, dient de klant een nieuw project aan te maken, met inbegrip van een adres. 

5.3 Als de klant ervoor kiest dat de levering door Doka NL wordt verzorgd, dient betaling te geschieden via creditcard of na ontvangst van de factuur. Indien de klant met factuur wenst te betalen, is de goedkeuring van Doka NL vereist. Doka NL mag, naar eigen welbehagen, aandringen op betaling per creditcard. In geval van betaling via credit card moet alle relevante creditcardinformatie worden verstrekt bij het bestellen. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat de creditcard niet is verlopen; noch geblokkeerd. Indien de betaling door schuld van de klant vertraging optreedt kan deze hiervoor aansprakelijk worden gesteld en kan rente in rekening worden gebracht. 

5.4 Zodra een order is geplaatst, ontvangt de klant een bevestiging van de bestelling. Houd er echter rekening mee dat een dergelijke voorlopige orderbevestiging niet wordt beschouwd als een aanvaarding van de order. Doka NL zal in de eerste plaats de ingediende aanbieding controleren met betrekking tot de beschikbaarheid van het product, het vermogen om de gewenste leverdatum te halen en de naleving van de mogelijke aankooplimieten. Klanten kunnen op elk moment online de status van hun order bekijken.  

5.5 Doka NL kan te allen tijde en zonder opgave van reden weigeren een contract aan te gaan zonder dat er een recht tot schadevergoeding ontstaat voor de klant. 

5.6 Een koopcontract voor de artikelen komt pas tot stand nadat de bestelling uitdrukkelijk door Doka NL is geaccepteerd. Mocht Doka NL geen uitdrukkelijke verklaring van acceptatie verstrekken, dan komt het contract tot stand zodra Doka NL de bestelling van de klant accepteert door de producten af te leveren. 

5.7 Facturen worden aan klanten verstrekt op het factuuradres dat door de klanten is opgegeven.

6. Prijzen

6.1 Alle prijzen in de online shop zijn netto, exclusief btw of enige andere invoer-/ uitvoerrechten. 

6.2 De prijs van een artikel kan variëren afhankelijk van het gekozen afleveradres, en de daaruit voortvloeiende hoeveelheid zal dienovereenkomstig aan de klant worden gecommuniceerd. 

6.3 Prijzen van levering en transport zijn afhankelijk van de plaats en het type levering gekozen door de klant en zullen tijdens het aankoopproces via de online shop aan de klant worden gecommuniceerd.

7. Levering en betaling, overgang van risico’s

7.1 Levering verzorgd door Doka NL: Op voorwaarde dat de prijs van levering, type betaling en plaats (en) van levering uitdrukkelijk werd overeengekomen, zal Doka NL de producten leveren. 

Alle aflevertermijnen en afleverdata zijn een indicatie.

Voor zover betaling met creditcard is overeengekomen met de klant, vindt levering pas plaats nadat de aankoopprijs met succes van de klant is afgeschreven.

Het risico van toevallig verlies van de goederen en van beschadiging tijdens het transport van en naar de plaats van bestemming wordt door de koper gedragen, ook als het transport door Doka NL wordt uitgevoerd of als een vrachtvrije levering overeengekomen is.

7.2 Indien de levering / klaar voor verzameling met meer dan twee weken wordt overschreden, heeft de klant, behalve in geval van overmacht, het recht om het contract te herroepen.

7.3 Overmacht of andere onvoorzienbare obstakels die zich voordoen binnen de invloedsfeer van Doka NL en die de levering van de producten binnen de overeengekomen periode / op de afgesproken datum belemmeren, hebben tot gevolg dat Doka NL het recht heeft om de termijn voor levering van de producten te verlengen. 

7.4 Doka NL behoudt zich het recht om te leveren middels een nalevering. 

7.5 Ontvangst /creditering van Doka NL is relevant voor betalingen die geacht worden tijdig te zijn gedaan. In geval van twijfel worden de gecrediteerde bedragen meegeteld voor het verrekenen van de oudste schuld van de klant. 

7.6 Facturen worden online aan klanten ter beschikking gesteld of elektronisch verzonden en kunnen zowel online als gedownload worden bekeken. Als klanten facturen op papier wensen te ontvangen, behoudt Doka NL zich het recht voor om een vergoeding in rekening te brengen (zoals een administratiekosten), mits dit volgens de toepasselijke wetgeving toelaatbaar is. Wanneer facturen via e-mail worden verzonden, zal Doka NL dergelijke e-mails naar het door hen aangegeven e-mailadres sturen.

8. Overgang van eigendom, eigendomsbehoud

8.1 Eigendom van het gekochte materiaal gaat over op de klant bij volledige betaling en ontvangst van het gekochte materiaal. 

8.2 Doka NL levert alle gekochte materialen onder voorbehoud van eigendomsvoorbehoud. Doka NL behoudt het eigendom van de gekochte materiaal totdat de koopprijs volledig is betaald. 

8.3 Het is klanten niet toegestaan de gekochte materialen onder eigendomsvoorbehoud aan derden te verpanden of deze als onderpand te gebruiken of anderszins te vervreemden ten voordele van derden. De doorverkoop van producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd, is alleen toegestaan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Doka NL. Klanten zullen aan Doka NL, al op dit moment, alle vorderingen toewijzen die voortvloeien uit de wederverkoop, in strijd met deze bepaling of met toestemming van Doka NL, van de producten waartoe Doka NL de titel heeft behouden, met dien verstande dat dergelijke vorderingen zullen worden overgedragen als een belofte om te betalen. Winsten gemaakt door klanten bij de wederverkoop van producten onder eigendomsvoorbehoud door Doka NL zullen onverwijld aan Doka NL worden doorgegeven.

8.4 Indien producten onder eigendomsvoorbehoud van Doka NL door derden in beslag worden genomen of anderszins worden geclaimd, zijn klanten verplicht het eigendomsrecht van Doka NL te doen gelden en Doka NL onverwijld schriftelijk op de hoogte te stellen. Klanten zullen Doka NL alle kosten vergoeden die Doka NL heeft gemaakt om zijn eigendomsrecht te beschermen. Op verzoek van Doka NL moeten klanten alle documenten die nodig zijn voor het beschermen en eigendomsrecht op de producten beschikbaar stellen aan Doka NL.

8.5 Indien klanten in gebreke blijven bij betaling, zullen de producten die onder eigendomsvoorbehoud van Doka NL zijn op haar verzoek onverwijld aan Doka NL worden geretourneerd. Voor zover klanten niet onverwijld aan een dergelijk verzoek voldoen, heeft Doka NL het recht om de producten die eigendom zijn van Doka NL te verzamelen. In ieder geval zijn de kosten en risico's verbonden aan het transport van de producten naar Doka NL, voor rekening van de klant in kwestie.

9. Documenten, vertrouwelijkheid, downloaden van documenten

9.1 Klanten hebben niet het recht om de door Doka NL beschikbaar gestelde documenten (gebruikersinformatie, bedieningsinstructies, gebruikershandleidingen) te gebruiken voor andere doeleinden dan die voorzien in het contract of het document in kwestie.

9.2 De deskundigheid die is vervat in de documenten wordt uitsluitend voor deze doeleinden ter beschikking van de klant gesteld. Klanten zullen dergelijke expertise als strikt vertrouwelijk beschouwen.

9.3 De verantwoordelijkheid voor de documenten gedownload van de downloadsectie (inclusief, zonder beperking, gebruikersinformatie of documenten waarvoor een verplichting is om ze beschikbaar te maken voor klanten) ligt bij de klant zelf. Doka NL aanvaardt geen aansprakelijkheid voor klanten die het onjuiste document downloaden voor het betreffende product.

10. Ingebrekestelling

10.1 Als klanten te laat zijn met het betalen van de aankoopprijs, kan Doka NL, door een redelijke respijtperiode van ten minste 14 dagen toe te kennen, het contract schriftelijk annuleren. 

10.2 Klanten zijn verplicht om aan Doka NL kosten te vergoeden die zij hebben gemaakt om vorderingen terug te vorderen en rechten te doen gelden.

10.3 Doka NL is niet verplicht om verdere producten af te leveren zolang klant in gebreke blijft met het betalen van gefactureerde bedragen, vertragingsrente en / of kosten.

11. Ontbinden

11.1 Partijen bij de overeenkomst kunnen de overeenkomst door een aangetekend schrijven om gegronde redenen ontbinden (zoals schending van wezenlijke contractuele bepalingen, wanbetaling bij betaling ondanks een aflossingsvrije periode van ten minste 14 dagen).

11.2 Doka NL kan ook het contract ontbinden als het uitvoeren van het contract redelijkerwijs niet van Doka NL kan worden verwacht, ook al is het maar voor een beperkte periode.

12. Retour materiaal

Bij ontbinding van het contract moeten alle reeds geleverde producten binnen 7 dagen aan Doka NL worden geretourneerd, voor rekening en risico van de klant, op voorwaarde dat de ontbinding van het contract niet te wijten is aan een fout van Doka NL. Voor zover een klant niet aan deze verplichting voldoet, heeft Doka NL het recht om de producten te verzamelen, of te laten verzamelen, voor rekening en risico van de klant.

13. Garantie, aansprakelijkheid, fout

13.1 In het geval dat de koper een onjuiste hoeveelheid materiaal en/of materiaal van onvoldoende kwaliteit heeft ontvangen, zal de koper dit binnen twee werkdagen bij Doka NL melden. Wanneer een dergelijke melding niet tijdig heeft plaatsgevonden gaat Doka NL er vanuit dat de koper instemt met de levering. 

13.2 De  koper draagt de verantwoordelijkheid voor het aanleveren van bewijslast van eventuele onjuistheid of ondeugdelijkheid.

13.3 Doka NL zal het door haar geleverde ondeugdelijke of onjuiste materiaal, voor zover vallend onder de garantieverplichting als bedoeld in het vorige lid, op haar kosten herstellen of vervangen. 

13.4 De kennisgeving van gebreken ontslaat klanten niet van hun betalingsverplichting. Om ervoor te zorgen dat Doka NL aansprakelijk is onder de garantie, moeten klanten aan alle verplichtingen hebben voldaan, inclusief, maar niet beperkt tot, hun betalingsverplichtingen en moeten ze de defecten te gepasten tijde hebben gemeld en gedetailleerde specificaties hebben verstrekt. 

13.5 Doka NL garandeert niet continu beschikbaarheid van de Online Shop en vestigt de aandacht op het feit dat Online Shop-diensten beperkt of tijdelijk kunnen worden opgeschort om noodzakelijke redenen (zoals onderhoud, beveiliging, capaciteit of verbeteringsredenen).

14. Verrekenen

Klanten hebben niet het recht om eventuele vorderingen die zij van Doka NL hebben te verrekenen met vorderingen op Doka NL, tenzij de relevante claims niet worden betwist of definitief zijn vastgesteld door een rechtbank.

15. Scheidbaarheid clausule

15.1 Indien om welke reden dan ook één of meerdere bepalingen van deze AV of van enige overeenkomst op basis van deze AV ongeldig of niet-afdwingbaar zijn, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. Elke ongeldige of niet-afdwingbare bepaling zal worden vervangen door een bepaling die het doel van de bepaling zo dicht mogelijk benadert. Hetzelfde geldt voor eventuele lacunes in de bepalingen. 

15.2 Op  alle overeenkomsten van Doka NL met de koper is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank Oost-Brabant is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen die voortvloeien uit tussen Doka NL en de koper gesloten overeenkomsten.

16. Diversen

16.1 Mondelinge afspraken, toezeggingen en adviezen van medewerkers van Doka NL zijn niet geldig zonder schriftelijke bevestiging van Doka NL.

16.2 Er zijn geen mondelinge nevenafspraken. Eventuele wijzigingen of toevoegingen aan deze algemene voorwaarden of de contracten gesloten via de Online Shop vereisen een schriftelijke vorm om geldig te zijn; Hetzelfde geldt voor eventuele nevenafspraken en garanties en vertegenwoordigingen, alsook voor eventuele contractuele wijzigingen die op een later tijdstip zijn aangebracht, inclusief het afstand doen van de vereiste schriftelijke vorm.

16.3 E-mail wordt geacht te voldoen aan de schriftelijke vormvereiste. E-mail is eveneens voldoende voor andere kennisgevingen of juridisch relevante berichten, tenzij anders bepaald in een bepaald geval of in deze algemene voorwaarden.

 

GTC Download

Datum: September 2018