ÜLD- JA KASUTUSTINGIMUSED

1. Üld- ja kasutustingimuste kohaldamisala

1.1 Doka Eesti OÜ (Doka) üld- ja kasutustingimused (ÜKT) kehtivad Doka veebipoele https://shop.doka.com (veebipood) ning kõikidele selle domeeni alla kuuluvatele alamdomeenidele ja veebilehtedele. ÜKT-d kehtivad kõikidele äriklientide poolt (B2B) veebipoe kaudu tehtavatele tehingutele, mille eesmärk on osta ja/või rentida uusi ja/või kasutatud materjale, nagu näiteks raketisetarvikuid, seina- ja laeraketisi ning teisi süsteemi komponente (tooted), kuid mitte ainult.

1.2 ÜKT-d kehtivad ka kõikidele teistele, veebipoe kaudu, kliendi ja Doka vahel sõlmitavatele tulevastele tehingutele, isegi kui sellise tulevase lepingu sõlmimisel enam nendele ÜKT-dele eraldi ei viidata. Rendimaterjalide ja -tarvikute korral kehtivad lisaks Doka vara rendi üldised tingimused, mis on kättesaadavad aadressil https://www.doka.com/ee/home/termsandconditions/AGB?changecountry=EE. Rendimaterjalide ja -tarvikute müügi korral kehtivad lisaks Vara müügi üldised tingimused, mis on kättesaadavad aadressil https://www.doka.com/web/media/files/VARA_MUUGI_ULDISED_TINGIMUSED.pdf Kui need ÜKT-d ja Doka vara rendi/müügi üldised tingimused on teineteisega vastuolus, siis veebitehingu korral jäävad kehtima ÜKT-des määratletud tingimused.

1.3 Klientide üldtingimused (sh vara rendi- ja müügitingimused) ei ole kohaldatavad, välja arvatud juhul, kui Doka on need selgesõnaliselt ja kirjalikult heaks kiitnud.

1.4 Doka jätab endale õiguse neid ÜKT-sid mistahes ajal ja ilma põhjendusi toomata muuta. Kliente teavitatakse sellisest muudatus(t)est e-posti teel. Kui klient jätkab veebipoe kasutamist, loetakse, et klient on ÜKT muutmisega nõustunud.

2. Autoriõigus

Domeeni https://shop.doka.com ja kõikide selle domeeni alamdomeenide ja veebilehtede elemendid, nagu näiteks tekst, pildid, fotod, graafika, on kaitstud autoriõigusega ning intellektuaalse omandi õigustega, sealhulgas tööstusomandi õigustega. Neid elemente ei tohi kopeerida, muuta ega muul viisil kasutada.

3    Andmekaitse

3.1    Kohalduvad veebilehelt https://www.doka.com/ee/home/dataprivacy/index alla laetavad andmekaitsenõuded, mis moodustavad nende ÜKT-de lahutamatu osa.

3.2    Doka Eesti OÜ ja Doka GmbH kasutavad kliendi andmeid (eesnimi, perekonnanimi, ametinimetus, e-posti aadress, parool, sünniaeg, ärinimi, kontaktisik, registrikood, telefoninumber, tarne- ja arveldusaadressid) Doka toodete ja teenuste reklaamiga seotud e-kirjade ja postituste saatmiseks ning Doka Eesti OÜ edastab sellel eesmärgil need andmed ka Doka GmbH-le. Kliendil on õigus esitada vastuväiteid oma andmete töötlemise kohta sellel eesmärgil ja ta võib oma vastuväited saata aadressil dataprotection@doka.com.

4    Klientide registreerimine, volitused, isikusamasuse kontrollimine ja esindusõigus

4.1    Kõik kliendid peavad end registreerima, täites kohustuslikud andmeväljad. Klientide esitatud andmed peavad olema täpsed, täielikud, tõesed ja vastama kehtivatele õigusnormidele.

4.2    Pärast esmast registreerimist määratakse igale kliendile kasutajanimi ja parool (sisselogimisandmed), mida ta saab edaspidi kasutada veebipoodi sisselogimisel. Ühele kliendile on võimalik luua mitu erinevate õigustega kasutajat, kusjuures kliendi poolel on kasutajate kinnitamiseks oma sisemised protseduurid. Doka ei võta mistahes vastutust seoses selliste õiguste andmise ja/või kasutamisega ega vastuta kliendipoolsete sisemiste kinnitamisprotseduuride järgmise eest.

4.3    Dokal on õigus igal ajal kontrollida veebilehele sisse logiva kasutaja isikut ja esindusõigust ning selleks võib Doka nõuda ka asjakohaste tõendite esitamist (isikut tõendavat dokumenti, tegevusluba, volitust, äriregistri väljavõtet jne).

4.4    Kliendid on kohustatud hoidma oma sisselogimisandmeid salajas ja kaitsma neid kolmandate isikute volitamata juurdepääsu eest. Kliendid peavad Dokat viivitamatult ja  kirjalikult teavitama igast väärkasutusest või volitamata kasutamisest. Kuni sellise teatamiseni omistatakse iga juurdepääsutoiming ja iga sellise juurdepääsutoiminguga seotud tegevus või teenuste kasutamine asjaomase kliendi toiminguks ja/või tegevuseks.

4.5    Kui klient ei tee ühtegi toimingut ega külasta veebipoodi ühe aasta jooksul või kauem, siis vastav kliendikonto kustutatakse. Soovi korral on võimalik end igal ajal uuesti registreerida.

5    Pakkumised, ostutellimused, makseviisid, lepingu sõlmimine, arveldamine

5.1    Kõik Doka tehtud pakkumised on mittesiduvad, kui neid ei ole selgesõnaliselt nimetatud siduvaks. Tellimisprotsessi ajal veebipoes näidatud toodete saadavus on samuti mittesiduv.

5.2    Toodete tellimisel peab klient lisaks toodete valimisele määrama ka tarne tüübi (kohaletoimetamine või kokkulepitud kohast kättesaamine), eelistatud tarne- või kättesaamise kuupäeva ja eelistatud makseviisi. Doka toimetab tooted kliendi loodud projektis märgitud aadressile. Kui aadress puudub, siis peab klient looma uue projekti, mis sisaldab aadressi.

5.3    Kui klient tuleb toodetele ise järgi, siis saab makse sooritada kas arve kättesaamisel või hiljemalt toodete kättesaamisel maksekaardiga. Maksmine peale arve kättesaamist eeldab Doka eelnevat nõusolekut.

5.4    Kui Doka toimetab tooted kokkulepitud sihtkohta, siis toimub maksmine kas maksekaardiga või arve kättesaamisel. Maksmine arve kättesaamisel eeldab Doka eelnevat heakskiitu. Doka võib omal äranägemisel nõuda maksekaardiga maksmist.

5.5    Kui müügi- ja/või renditellimus on esitatud, saab klient teavituse tellimuse esitamise kohta. Selline teavitus ei ole  tellimuse kinnitus ja ei loeta pakkumisega nõustumiseks. Doka kontrollib esmalt esitatud pakkumist, tuvastamaks toodete saadavus, eelistatud tarnekuupäevast või kättesaamisvalmiduse kuupäevast kinnipidamise võimalikkus ja et järgida võimalikke ostupiiranguid. Kliendid saavad igal ajal vaadata oma ostutellimuste staatust veebilehelt.

5.6    Doka võib igal ajal ja ilma põhjendusi esitamata keelduda lepingu sõlmimisest, ilma et kliendil oleks sellest tulenevalt õigus esitada Doka vastu mistahes hüvitise nõudeid.

5.7    Toodete müügi- ja/või rendileping jõustub hetkest, kui Doka on müügi- ja/või renditellimuse selgesõnaliselt kinnitanud, saates kinnituse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis  kliendile. Juhul, kui Doka ei edasta kliendile sõnaselget tellimuse kinnitust, jõustub toodete müügi- ja/või rendileping alates hetkest, kui Doka aktsepteerib kliendi tellimuse, seades tooted kättesaamiskohas valmis või toimetades tooted kokkulepitud sihtkohta.

5.8    Arved väljastatakse klientidele nende poolt määratud e-posti aadressile või arveldusaadressile.

6    Hinnad

6.1    Kõik veebipoe hinnad on esitatud netohindadena, millele lisandub käibemaks ja vastava kohustuse korral muud impordi- ja ekspordimaksud (Ex Works Incoterms 2010).

6.2    Kui Doka ja kliendi vahel on kehtiv raamleping ja kui rendihinda ei ole tehnilistel põhjustel võimalik veebipoes näidata või seda on võimalik näidata ainult piiratud tingimustel, siis võib Doka erandkorras päevapõhise rendihinna asemel viidata ka varasemates tellimustes fikseeritud hindadele.

6.3    Toote hind võib valitud tarneaadressist olenevalt erineda ning vastavast hinnaerinevusest teavitatakse klienti.

6.4    Kohaletoimetamise ja transpordi hinnad olenevad kliendi valitud tarnekohast ja tarneviisist ning nendest teavitatakse klienti ostuprotsessi käigus veebipoe kaudu.

7    Kohaletoimetamine ja maksmine, riski üleminek

7.1    Kliendid võivad omal valikul kas toodetele ise järgi minna või lasta need tarnida kindlaksmääratud tarnekohta.

7.2    Kättesaamine kokkulepitud kohast. Klient saab tooted kokkulepitud kuupäeval ja kellaajal kätte kliendi poolt märgitud aadressile kõige lähemal asuvast Doka filiaalist või muust selgesõnaliselt kokkulepitud kohast.
Tooted antakse kliendile üle alles siis, kui ostuhind ja kõik kulud on tasutud, välja arvatud juhul, kui on selgesõnaliselt kokku lepitud maksmine arve kättesaamisel.
Kõik tarneperioodid ja tarnekuupäevad on ligikaudsed perioodid ja kuupäevad.
Toodete kaotsimineku või juhusliku hävimise või kahjustumise riisiko läheb kliendile üle siis, kui tooted antakse üle kliendile või kliendi esindajana tegutsevale kolmandale isikule.

7.3    Kohaletoimetamine. Doka toimetab tooted kohale, kui tarne maksumuses, makseviisis ja tarnekohas(-kohtades) on selgesõnaliselt kokku lepitud.
Kohaletoimetamine kokkulepitud tarnekohta (ehitusplatsile) toimub mõistliku aja jooksul pärast tellimuse esitamist või muudel kokkulepitud ligikaudsetel tarnekuupäevadel.
Kui kliendiga on kokku lepitud maksekaardiga maksmises, siis toimub kohaletoimetamine alles pärast makse sooritamist ja raha laekumist Doka pangaarvele.
Toodete kaotsimineku või juhusliku hävimise või kahjustumise riisiko läheb kliendile üle hetkel, mil tooted antakse vedajale üle.

7.4    Kui tarne- või kättesaamisvalmiduse tähtaega ületatakse rohkem kui 14 päeva võrra, siis on kliendil, välja arvatud vääramatu jõu korral, õigus lepingust taganeda eeldusel, et klient on andnud Dokale kohustuse täitmiseks vähemalt 14 päeva pikkuse täiendava tähtaja.

7.5    Kui klient keeldub tarnitud toodete vastuvõtmisest, kohustub klient tagama, et tooted on nõuetekohaselt maha laaditud, ladustatud ja Doka käsutuses.

7.6    Vääramatu jõud või muud ettenägematud takistused, mis ilmnevad Doka mõjusfääris ja takistavad toodete kohaletoimetamist / kättesaamiseks valmisolekut kokkulepitud ajavahemikul / kokkulepitud kuupäeval, annavad Dokale õiguse pikendada mõistlikus ulatuses tarneperioodi / toodete kättesaamiseks valmisolekut või nihutada tarnetähtaega / kättesaamiseks valmisoleku kuupäeva.

7.7    Dokal on õigus teha osalisi tarneid.

7.8    Doka pangakontole laekumine/krediteerimine on oluline eeltingimus, et makseid saaks lugeda õigeaegselt sooritatuks. Ebakorrektse ja/või puuduliku makse selgituse korral arvestatakse krediteeritud summad kliendi vanima võla katteks.

7.9    Arved tehakse klientidele kättesaadavaks veebis ja/või edastatakse elektroonselt ning neid saab veebis vaadata ja alla laadida. Arved loetakse kätte toimetatuks kohe, kui need on kliendile tavapärasel viisil kättesaadavaks või teatavaks tehtud (nt e-posti teel). Kui kliendid soovivad saada arveid paberil, siis jätab Doka endale õiguse nõuda selle eest käitlemistasu. Kui arved saadetakse e-posti teel, siis saadetakse need klientidele nende poolt märgitud e-posti aadressile.

7.10    Kokkulepitud renditasu kohta esitatakse arve vähemalt üks kord kuus jooksva kuu eest hiljemalt järgmise kuu 7. (seitsmendaks) kalendripäevaks või rendiperioodi lõppemisel või eraldi kirjalikult kokkulepitud aegadel ning vastav arve tuleb tasuda (mistahes mahaarvamisi tegemata) arvel märgitud maksetähtaja jooksul.

7.11    Renditud materjali tagastamine. Doka kinnitab kliendi poolt tehtud tagastuslehe allkirjastamisega üksnes toodete kättesaamist, kuid mitte nende kogust ega kvaliteeti. Kui kinnitatud tagastuslehel märgitud kogused ja tegelikult üle antud kogused erinevad, siis loetakse tagastatuks ainult tegelikult üle antud kogused, mille kohta Doka saadab oma tagastuslehe.

7.12    Renditasude korral võetakse arvesse nõuetekohasest kasutamisest tulenevat tavapärast kulumist ning nõuetekohane kasutamine eeldab igal juhul, et järgitud on Doka asjakohaseid paigaldus- ja kasutusjuhendeid. Klient kohustub küsima nimetatud juhendeid Dokalt, kes edastab need dokumendid kliendile viimase nõudmise korral tasuta.

Rendimaterjal tuleb tagastada puhastatuna ning selliselt, et need vastaksid tarnimise hetkel kehtinud Doka kvaliteedikriteeriumitele. Klient hüvitab Dokale puhastuskulud. Doka esitab kvaliteedikriteeriumid kliendile viimase nõudmisel tasuta.
Kui kahjustatud tagastatud rendimaterjali ei saa enam parandada (täielik hävimine) või kui rendimaterjali ei tagastata (toodete puudujääk), kohustub klient selle Dokale hüvitama, tasudes rendimaterjali asendusväärtuse vastavalt Doka tarne hetkel kehtivatele hindadele. Kasutatud materjali puhul  arvestatakse maha  kasutatud toodete allahindlus määras 35%. Kõik Doka rendiga seotud nõuded, mis on tekkinud kuni rendimaterjali asendusväärtuse hüvitamiseni, jäävad kehtima. Vastav asendusväärtuse hüvitamine ei anna kliendile kahjustatud rendimaterjali omandiõigust, välja arvatud juhul, kui pooled on konkreetsel juhul selgesõnaliselt teisiti kokku leppinud. Klient kohustub kandma  kasutuskõlbmatu rendimaterjali utiliseerimise kulud. Lisaks eeltoodule võib Doka kahjustatud toodete korral nõuda ka remondikulude või toote väärtuse vähenemise hüvitamist.

8    Rendiperiood

8.1    Minimaalne rendiperiood on 7 kalendripäeva, kui ei ole kirjalikult kokku lepitud teisiti.

8.2    Rendisuhe algab päeval, mil Doka teeb tooted kliendile kättesaamiseks või kasutamiseks kättesaadavaks, või juhul, kui kokku oli lepitud Doka poolses kohaletoimetamises, siis päeval, mil saadetis läks teele.

8.3    Rendisuhe lõpeb päeval, mil tooted tagastatakse lepingus fikseeritud Doka lattu. Toodete kättesaamise ja tagastamise päevad loetakse mõlemal juhul rendipäevadeks.

8.4    Riski, et klient ei saa renditud materjali halva ilma või muude väliste tegurite tõttu kasutada, kannab klient.

8.5    Renditasu arvestus lõpeb rendimaterjali tagastamise kuupäeval, kuid mitte varem kui kirjalikult kokkulepitud rendiperioodi möödumisel.

9    Omandiõiguse üleminek, omandireservatsioon

9.1    Ostetud materjali omandiõigus läheb kliendile üle pärast toodete ostuhinna täies ulatuses tasumist kliendi poolt ja ostetud materjali üleandmist kliendile. Rendimaterjali omandiõigus kuulub alati Dokale.

9.2    Doka tarnib kõik ostetud materjalid omandireservatsiooniga. Ostetud materjalide omandiõigus kuulub kuni ostuhinna täieliku tasumiseni Dokale.

9.3    Viidatud Doka omandiõigus laieneb ka kõigile uutele toodetele, mis on valmistatud tarnitud toodete töötlemise teel. Toodete ühendamise, segamise või ümbertöötamise korral omandab Doka kaasomandiõiguse sel viisil toodetud esemetele proportsionaalselt tarnitud toodete väärtusega uute loodud eseme väärtusesse.

9.4    Klientidel ei ole lubatud omandireservatsiooniga tarnitud ja/või renditud materjale pantida kolmandatele isikutele ega kasutada neid tagatisena või neid muul viisil kolmandate isikute kasuks võõrandada. Omandireservatsiooniga tarnitud toodete edasimüük on lubatud ainult Doka eelneva selgesõnalise kirjalikul nõusolekul. Kliendid kohustuvad sellisel juhul koheselt loovutama Dokale kõik nõuded, mis tulenevad Doka omandireservatsiooniga toodete edasimüügist kas käesolevat lepingutingimust rikkudes või Doka nõusolekul, kusjuures eeldatakse, et sellised nõuded loovutatakse maksekohustusena. Sama kehtib mutatis mutandis ka uute toodete kohta, millele Doka omandab kaasomandiõiguse. Kliendid peavad lisama sellekohased märkused oma raamatupidamisse ja võlgnevuste nimekirjadesse ning Doka nõudmisel avalikustama Dokale oma ostjate nimed ja aadressid ning sellisest edasimüügist tulenevate nõuete arvu ja summa ning teavitama oma ostjaid selliste nõuete loovutamisest. Mistahes kasum, mille kliendid on teeninud Doka omandireservatsiooniga toodete edasimüügist, tuleb viivitamatult Dokale üle kanda.

9.5    Kui Doka omandireservatsiooniga rendiartiklid või tooted arestitakse või kolmandad isikud esitavad neile muid nõudeid, siis on kliendid kohustatud kinnitama Doka omandiõigust ja Dokat viivitamatult kirjalikult teavitama. Kliendid hüvitavad Dokale kõik Dokale omandiõiguse kaitsmisega tekkinud kulud. Doka nõudmisel peavad kliendid tegema Dokale kättesaadavaks kõik dokumendid, mis on vajalikud toodete omandiõiguse kaitsmiseks ja kinnitamiseks.

9.6    Kui klient viivitab maksekohustuse täitmisega, siis tuleb Doka nõudmise korral Doka omandireservatsiooniga tooted või renditooted viivitamatult Dokale tagastada. Kui klient sellist nõudmist viivitamatult ei täida, siis on Dokal õigus Doka omandis olevad tooted sisse nõuda. Igal juhul kannab toodete Dokasse transportimisega seotud kulud ja riskid asjaomane klient. Sellisel juhul ei loeta toodete tagastamist või kättesaamist lepingust taganemiseks. Dokal on õigus müüa sel viisil tagasi saadud tooted teisele isikule ja tasaarvestada müügist saadud tulu asjaomase kliendi vastu olevatest nõuetest. Sellisel juhul teavitatakse klienti Doka kavatsusest tooted edasi müüa ja ostuhinnast ning ta võib nelja nädala jooksul nimetada Dokale teisi kliente.

9.7    Kui rendimaterajal tuleb viia mujale kui kindlaksmääratud ehitusplatsile, siis on selleks vaja Doka eelnevat kirjalikku nõusolekut. Kõik kulud, mis tekivad Dokale seoses toodete viimisega mujale kui rendilepingus märgitud kohta, kannab asjakohase arve alusel klient.

10    Dokumendid, oskusteabe mitteavaldamine, pöördprojekteerimise keeld, dokumentide allalaadimise keeld

10.1    Klientidel on keelatud kasutada Dokalt saadud dokumente (kasutajateave, tööjuhendid, kasutusjuhendid jms) muudel eesmärkidel kui on lepingus või konkreetses dokumendis ette nähtud.

10.2    Dokumentides sisalduv oskusteave tehakse kliendile kättesaadavaks ainult eelnimetatud eesmärkidel. Kliendid peavad käsitlema kõnealust oskusteavet rangelt konfidentsiaalsetena ja neil ei ole õigust seda mistahes viisil pöördprojekteerimiseks kasutada. Klientidel ei ole mitte mingil juhul õigust tooteid pöördprojekteerida.

10.3    Vastutus allalaadimisjaotisest allalaaditud dokumentide eest (sealhulgas, kuid mitte ainult, kasutajateave või dokumendid, mille puhul eksisteerib kohustus need klientidele kättesaadavaks teha) lasub klientidel endil. Eelkõige puudub Dokal mistahes vastutus osas, et kliendid laadivad konkreetse toote jaoks alla õige dokumendi, õiges keeles.

11    Lepinguliste kohustuste täitmatajätmine

11.1    Kui klient hilineb talle kättesaamiseks valmispandud toodetele järele tulemisega või ostuhinna tasumisega, võib Doka lepingust kirjalikku taasesitamist võimaldavas  vormis taganeda, andes eelnevalt kliendile kohustuse täitmiseks vähemalt 14-päevase täiendava tähtaja.

11.2    Kliendi poolt Dokale mis tahes lepingujärgse makse tasumisega viivitamisel on kliendil kohustus tasuda Dokale viivist määras 0,25% (null koma kakskümmend viis protsenti) tasumisega viivitatud summalt kalendripäevas. Lisaks eeltoodule on kliendid kohustatud hüvitama Dokale nõuete sissenõudmise ja õiguste jõustamisega seotud kulud, sealhulgas kõik võlgnevuste sissenõudmise ja inkasseerimisega seotud mõistlikud kulud.

11.3    Doka ei ole kohustatud tarnima / kättesaamiseks valmis panema uusi tooteid seni, kuni kliendil on võlgnevusi arvete, viiviste ja/või kulude tasumisel.

12    Taganemisõigus

12.1    Lepinguosalised võivad mõjuval põhjusel (näiteks oluliste lepingutingimuste rikkumine, maksevõlgnevus hoolimata vähemalt 14-päevasest täiendavast tähtajast) lepingust taganeda, teatades teist lepinguosalist taganemisest kirjalikult taasesitamist võimaldavas vormis.

12.2    Doka võib lepingust taganeda ka juhul, kui Dokalt ei saa mõistlikult eeldada lepingu täitmist, isegi kui seda vaid piiratud aja jooksul.

13    Toodete tagastamine

13.1    Lepingust taganemise korral tagastatakse juba tarnitud tooted 14 päeva jooksul Dokale kliendi riisikol ja kulul, tingimusel, et lepingust taganemine ei ole tingitud Doka süüst. Kui klient seda kohustust ei täida, siis on Dokal õigus tooted kliendi riisikol ja kulul ära viia või lasta need ära tuua.

13.2    Kui tagastatavaid tooteid ei ole võimalik teistest toodetest üheselt eristada, siis on Dokal õigus valida toode oma äranägemisel. Sellisel juhul vastutab võimalike Doka vastu esitavate kolmandate isikute nõuete eest klient ja klient kohustub hüvitama Dokale kõik Doka vastu esitatavad kolmandate isikute nõuded.

14    Garantii, vastutus, eksimus

14.1    Klient peab koheselt peale toodete vastuvõtmist kontrollima Reni-/müügimaterjali kogust, kvaliteeti ja korrasolekut ning tegema viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 2 (kahe) tööpäeva jooksul peale Reni-/müügimaterjali vastuvõtmist, oma märkused kirjalikult taasesitamist võimaldavas vormis, kirjeldades üksikasjalikult igat leitud puudust.

14.2    Puuduste olemasolu tõendamise kohustus lasub kliendil.

14.3    Doka parandab puudused või asendab puudustega tooted (asendustarne ja/või puuduvate esemete järeltarne ja/või vahetus) omal äranägemisel.

14.4    Puudustest teavitamine ei vabasta klienti maksekohustusest. Doka poolse vastutuse kohaldamiseks garantii alusel peavad kliendid olema täitnud kõik kohustused, sealhulgas, kuid mitte ainult, oma maksekohustused, ning olema teatanud defektidest õigeaegselt ja esitanud üksikasjalikud defektide kirjeldused.

14.5    Asjaolu, et Doka võib pidada läbirääkimisi puuduste või pretensioonide üle, ei tähenda Doka loobumist õigusest esitada vastuväiteid selle kohta, et puudusest teavitati liiga hilja või et sellises teates puudub piisavalt üksikasjalik kirjeldus. 

14.6    Klientide nõudeõigus Doka vastu garantii alusel on välistatud, kui kliendid on tooted tarbijale edasi müünud.

14.7    Doka ei vastuta mistahes rikkumise eest, mille on põhjustanud Doka poolne kerge hooletus. Doka vastutus piirdub üksnes otsese varalise kahjuga, mis on põhjuslikus seoses Doka poolse rikkumisega ning nii ei vastuta Doka ka mistahes saamata jäänud tulu eest, välja arvatud juhul, kui kahju tekitati Doka poolt tahtlikult. Eelnimetatud vastutuse välistamise tingimused ei kehti kehavigastuse või tervisekahjustuse või surma põhjustamise korral.

14.8    Lepingu tühistamine eksimuse tõttu on välistatud, kui lepingupool kannab vastavalt lepingu sõlmimise asjaoludele ja sisule eksimuse riisikot.

14.9    Doka ei taga veebipoe pidevat kättesaadavust ja juhib tähelepanu sellele, et veebipoe teenused võivad olla vajalikel põhjustel (näiteks hooldamine, turvalisuse ja jõudluse suurendamine, kasutatavuse parendamine) piiratud või ajutiselt peatatud.

14.10    Rendimaterjali tuleb nende omaduste tõttu lugeda kasutatud materjalideks ning kasutatud materjali kui sellise tarnimine ei kujuta endast puudust, mistõttu ei ole kliendil õigust nõuda uue toote tarnimist, välja arvatud juhul, kui lepinguosalised on selles selgesõnaliselt kirjalikult taasesitamist  võimaldavas vormis kokku leppinud.

15    Tasaarvestamine ei ole lubatud

Klientidel ei ole õigust tasaarvestada neile Doka poolt esitatud nõudeid Dokale esitatavate nõuetega, välja arvatud juhul, kui asjaomaseid nõudeid ei ole vaidlustatud või kui need on kohtu poolt lõplikult hinnatud ja kinnitatud.

16    Välistuse klausel

Kui üks või mitu nende ÜKT-de või nendel ÜKT-del põhineva mistahes lepingu tingimust on mistahes põhjusel kehtetu(d) või ei ole kohaldatav(ad), siis ei mõjuta see ülejäänud tingimuste kehtivust. Iga kehtetu või mittekohaldatav tingimus asendatakse tingimusega, mis vastab võimalikult täpselt selle tingimuse ettenähtud otstarbele. Sama kehtib mutatis mutandis ka lepingutingimuste mistahes lünkade kohta.

17    Kohaldatav õigus, täitmiskoht, kohtualluvus

17.1    Kõikidele Doka ja klientide vahelistele õigussuhetele kohaldatakse Eesti Vabariigis kehtivat seadusandlust, millele lisanduvad rahvusvahelise eraõiguse kollisiooninormid ja ÜRO konventsioon kaupade rahvusvahelise ostu-müügi lepingute kohta (osas, milles need on kohaldatavad).

17.2    Täitmiskohaks on Doka registreeritud aadress.

17.3    ÜKT-dest ja nendel põhinevatest tehingutest tulenevate või nendega seotud vaidlused lahendatakse poolte vahel heas usus läbirääkimiste teel. Kui läbirääkimised osutuvad tulemusetuks, lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus. Lepingutele kohaldub Eesti Vabariigi õigus.

18    Muud tingimused

18.1    Veebipoes tehtud ostudega kaasnevad tavapärased Interneti kasutamise kulud.

18.2    Kõik sellest lepingust tulenevad õigused ja kohustused lähevad üle õigusjärglastele (üksik- või üldõigusjärglastele). Klientidel on keelatud oma lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi üle anda kolmandale isikule ilma Doka eelneva selgesõnalise kirjaliku nõusolekuta.

18.3    Doka töötajate poolt tehtud või antud mistahes suulised kokkulepped, lubadused ja nõuanded ei kehti ilma Doka poolse kirjaliku kinnituseta.

18.4    ÜKT-de mistahes muudatuse või täienduse või veebipoe kaudu sõlmitud lepingute muudatuse või täienduse kehtivuse tagamiseks on nõutav kirjalik vorm; sama kehtib ka lisakokkulepete, garantiide ja kinnituste ning hilisemate lepingumuudatuste kohta, sealhulgas kirjaliku vormi nõudest loobumise kohta.

18.5    E-kiri loetakse kirjaliku taasesitamist võimaldava vormi nõudele vastavaks. E-kiri on piisav ka muude teatiste või õiguslikult asjakohaste teadete korral, kui konkreetsel juhul või nendes ÜKT-des ei ole otsesõnu ette nähtud teisiti.

Lae alla ÜLD- JA KASUTUSTINGIMUSED


Kuupäev: juuli 2023