REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

1. Zakres zastosowania regulaminu sklepu internetowego

1.1 Niniejszy Regulamin sklepu internetowego (Regulamin) spółki Doka Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Zielonce, ul. Szklarniowa 8, 03-046 Warszawa, numer KRS: 0000170519, NIP: 8971346159 (Doka), ma zastosowanie do sklepu internetowego Doka https://shop.doka.com/shop/pl/pl (Sklep internetowy) a także do wszystkich subdomen i witryn należących do tej domeny. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszystkich transakcji prawnych obsługiwanych za pośrednictwem Sklepu internetowego w celu zakupu lub wynajmu produktów nowych i używanych, takich jak akcesoria szalunkowe, szalunki ścienne i sufitowe oraz komponenty systemowe (Produkty), przez odbiorców biznesowych (B2B). 

1.2 Niniejszy Regulamin ma również zastosowanie do wszelkich przyszłych transakcji między klientem a Doka obsługiwanych za pośrednictwem Sklepu internetowego, nawet jeśli w chwili zawierania takiej przyszłej umowy nie dokonuje się żadnych dalszych odniesień do niniejszego Regulaminu. Ogólne Warunki Wynajmu Doka, dostępne pod adresem https://www.doka.com/at/home/termsandconditions/index obowiązują dodatkowo dla artykułów wynajmowanych.  W przypadku sprzeczności między niniejszymi Warunkami a Ogólnymi Warunkami Wynajmu Doka, do transakcji online stosuje się bardziej szczegółowe postanowienia niniejszego Regulaminu. 

1.3 Ogólne warunki handlowe lub warunki zakupu obowiązujące u klientów nie mają zastosowania, chyba że Doka wyraźnie zaakceptuje je na piśmie.

1.4 Doka zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnej chwili, bez podawania przyczyn. Klienci zostaną powiadomieni o takiej zmianie za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dalze korzystanie ze Sklepu internetowego będzie rozumiane jako zgoda na zmianę Regulaminu.

2. Prawa autorskie

Elementy witryny https://shop.doka.com/shop/pl/pl i wszystkich subdomen i witryn należących do tej domeny, takie jak teksty, obrazy, fotografie i grafiki są chronione prawem autorskim oraz prawami własności intelektualnej i przemysłowej. Zabrania się kopiowana, edytowania lub wykorzystywania takich w jakikolwiek sposób.

3. Ochrona danych

3.1 W stosunkach pomiędzy Stronami mają zastosowanie zasady dotyczące ochrony danych dostępne pod adresem https://shop.doka.com/shop-at/en/dataprivacy/, które stanowią integralną część niniejszego Regulaminu.

3.2 Pod warunkiem uzyskania zgody klienta, Doka i Doka GmbH korzystają z danych klientów (imię, nazwisko, tytuł, adres e-mail, hasło, data urodzenia, firma, osoba kontaktowa, numer w rejestrze handlowym, numer telefonu, numer telefaksu, adres dostawy i adres rozliczeniowy) na potrzeby poczty elektronicznej i poczty tradycyjnej w zakresie reklamowania podobnych usług i produktów Doka oraz - w tym celu - Doka przekazuje te dane również firmie Doka GmbH. Klient ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych w tym celu, który to sprzeciw może zgłosić na adres shop-pl@doka.com

4. Rejestracja klientów, zgody, kontrola tożsamości i uprawnienia do reprezentacji

4.1 Wszyscy klienci zobowiązani są zarejestrować, wprowadzając wymagane informacje. Dane podawane przez klientów muszą być dokładne, kompletne, zgodne z prawdą i zgodne z przepisami. 

4.2 Po wstępnej rejestracji, każdemu klientowi przypisuje się nazwę użytkownika i hasło (dane logowania) do późniejszego wykorzystania podczas logowania do Sklepu internetowego. Istnieje możliwość utworzenia kilku użytkowników z różnymi uprawnieniami dla jednego klienta, zgodnie z wewnętrznymi procesami zatwierdzania u klienta. Doka nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu przydzielania i wykorzystywania takich uprawnień oraz procesów wewnętrznych zatwierdzania obowiązujących u klienta.

4.3 Doka ma prawo zweryfikować w dowolnym momencie tożsamość i uprawnienia do reprezentacji użytkownika logującego się na witrynie i może również zażądać dostarczenia odpowiedniego dowodu (zezwolenia na prowadzenie działalności, pełnomocnictwa, wyciągu z rejestru handlowego itp.). 

4.4 Klienci są zobowiązani do zachowania w tajemnicy swoich danych logowania i zabezpieczenia ich przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich. Klienci niezwłocznie powiadomią Doka na piśmie o wszelkich nadużyciach lub nieautoryzowanym użyciu. Do czasu takiego powiadomienia, wszelkie operacje dostępu oraz wszelkie działania lub korzystanie z usług związanych z taką operacją dostępu będzie przypisane do danego klienta.

4.5 Jeśli klienci nie będą wykonywać żadnych operacji i nie będą odwiedzać Sklepu internetowego przez rok lub dłużej, dane konto klienta zostanie usunięte. Istnieje jednak możliwość ponownego zarejestrowania się w dowolnym momencie.

5. Oferty, zamówienia, rodzaje płatności, zawarcie umowy, faktury

5.1 Wszystkie oferty składane przez firmę Doka będą niewiążące, chyba że zostaną wyraźnie oznaczone jako wiążące. Wyświetlona dostępność Produktów podczas procesu zamawiania ma charakter niewiążący.

5.2 Przy zamawianiu produktów, klienci, oprócz wyboru Produktów, określają również rodzaj dostawy (dostawa lub odbiór), preferowany termin dostawy lub datę odbioru oraz preferowany rodzaj płatności. Doka dostarcza Produkty na adres wskazany w projekcie utworzonym przez klienta. Jeśli nie podano adresu, klient musi utworzyć nowy projekt, wraz z adresem.

5.3 Jeśli Produkty są odbierane przez klienta, płatność może być dokonana po otrzymaniu faktury lub najpóźniej przy odbiorze, za pomocą karty debetowej lub kredytowej. Płatność po otrzymaniu faktury wymaga zgody firmy Doka. 

5.4 W przypadku dostawy przez firmę Doka do uzgodnionego miejsca dostawy, płatność zostanie dokonana kartą kredytową lub po otrzymaniu faktury. Płatność po otrzymaniu faktury wymaga zgody firmy Doka. Doka może, według własnego uznania, wymagać dokonania zapłaty kartą kredytową. W przypadku płatności kartą kredytową, wszystkie istotne dane karty kredytowej muszą być dostarczone podczas składania zamówienia. Obowiązkiem klienta jest dopilnowanie, aby karta kredytowa nie była zablokowana ani nie wygasła; klient odpowiada za wszelkie opóźnienia w płatnościach z tego tytułu, ponadto klient może być zobowiązany do zapłaty odsetek za zwłokę.

5.5 Po złożeniu zamówienia, klient otrzymuje wstępne potwierdzenie zamówienia. Należy pamiętać, że takie wstępne potwierdzenie zamówienia nie stanowi przyjęcia oferty. Doka najpierw sprawdza złożoną ofertę pod kątem dostępności Produktu, możliwości dotrzymania preferowanego terminu dostawy/ terminu gotowości do odbioru oraz zgodności z ewentualnymi limitami zakupu. Klienci mogą sprawdzać stan swoich zamówień online w dowolnym momencie.

5.6 Doka może, w dowolnym momencie i bez podawania przyczyn, odmówić zawarcia umowy, bez prawa do odszkodowania z tego tytułu dla klienta.

5.7 Umowa zakupu lub wynajmu Produktów wchodzi w życie dopiero po wyraźnym przyjęciu zamówienia przez Doka. Jeżeli Doka wyraźnie nie potwierdzi przyjęcia zamówienia, umowa wchodzi w życie, gdy Doka przyjmie zamówienie klienta, udostępniając Produkty do odbioru lub dostarczając Produkty.

5.8 Faktury będą wystawiane klientom na adres rozliczeniowy podany przez klientów.

6. Ceny

6.1 Wszystkie ceny w Sklepie internetowym są kwotami netto, bez podatku VAT lub innych opłat importowych/eksportowych, na warunkach loco fabryka (Incoterms 2010). 

6.2 W razie zawarcia wiążącej umowy ramowej między Doka a klientem, jeśli w Sklepie internetowym nie wyświetla się cena wynajmu z przyczyn technicznych lub można ją wyświetlić tylko w utrudniony sposób, Doka może, w drodze wyjątku, odnieść się do umowy ramowej, zamiast podawania miesięcznej ceny wynajmu. 

6.3 Cena Produktu może się różnić w zależności od wybranego adresu dostawy; końcowa kwota zostanie stosownie podana klientowi.

6.4 Ceny dostawy i transportu zależą od miejsca i rodzaju dostawy wybranego przez klienta i zostaną podane klientowi podczas procesu zakupu za pośrednictwem Sklepu internetowego. 

7. Dostawa i płatność, przeniesienie ryzyka

7.1 Klienci mogą, według własnego uznania, odebrać Produkty lub zamówić ich dostawę do określonego miejsca dostawy.

7.2 Odbiór przez klienta: W uzgodnionym terminie, klient odbiera Produkty z oddziału firmy Doka najbliższego adresowi wskazanemu przez klienta lub z dowolnego innego wyraźnie uzgodnionego miejsca.

Produkty są przekazywane klientowi po uregulowaniu ceny zakupu i wszystkich kosztów, chyba że wyraźnie uzgodniono płatność po otrzymaniu faktury. 

Ryzyko utraty lub przypadkowego uszkodzenia Produktów przechodzi na klienta w momencie przekazania Produktów klientowi lub stronie trzeciej działającej w charakterze pełnomocnika klienta.

7.3 Dostawa: Doka dostarcza Produkty po wyraźnym uzgodnieniu kosztów dostawy, rodzaju płatności i miejsca lub miejsc dostawy.

Dostawa do uzgodnionego miejsca dostawy (placu budowy) następuje w odpowiednim terminie, po złożeniu zamówienia lub w innych terminach dostawy lub w innych uzgodnionych datach dostawy. 

Wszelkie terminy i daty dostaw są przybliżonymi terminami i datami. 

Jeśli z klientem uzgodniono płatność kartą kredytową, dostawa jest realizowana dopiero po pomyślnym obciążeniu klienta kwotą zakupu.

Dostawa i dostarczenie zakupionego towaru odbywa się na ryzyko klienta. Ryzyko utraty lub przypadkowego uszkodzenia Produktów przechodzi na klienta w momencie przekazania Produktów przewoźnikowi.

7.4 W przypadku przekroczenia terminu dostawy/ gotowości do odbioru o ponad dwa tygodnie, klient, z wyjątkiem przypadków siły wyższej, jest uprawniony do odstąpienia od umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego. 

7.5 Jeśli klient odmówi odbioru dostawy dostarczonych Produktów, klient zapewni, by Produkty zostały należycie rozładowane, składowane i przechowywane wedle poleceń firmy Doka.

7.6 Zdarzenia siły wyższej lub inne nieprzewidziane przeszkody leżące po stronie firmy Doka i utrudniające dostawę / gotowość do odbioru Produktów w uzgodnionym terminie/ w uzgodnionej dacie uprawniają firmę Doka do przedłużenia okresu realizacji dostawy / zapewnienia gotowości Produktów do odbioru lub stosownego przełożenia daty dostawy / gotowości do odbioru. 

7.7 Doka ma prawo realizacji dostaw częściowych.

7.8 Wpływ na rachunek/ uznanie rachunku Doka ma charakter decydujący dla uznania płatności za dokonane w odpowiednim czasie. W razie wątpliwości, uznane kwoty zalicza się na poczet najstarszej wierzytelności klienta.

7.9 Faktury są udostępniane klientom online i są dostępne do wglądu online oraz do pobrania. Faktury uważa się za doręczone, gdy są one dostępne dla klienta lub zostały odnotowane przez klienta w zwykłych okolicznościach (np. potwierdzenie za pośrednictwem poczty elektronicznej). Doka zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty z tytułu faktur wystawianych w postaci papierowej (np. opłaty manipulacyjnej) pod warunkiem, że jest to dopuszczalne na mocy obowiązujących przepisów prawa. W przypadku wysyłania faktur pocztą elektroniczną, są one wysyłane do klientów na adresy poczty elektronicznej wskazane przez klientów. 

7.10 Faktura z tytułu uzgodnionej opłaty za wynajem jest wystawiana ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego i jest płatna niezwłocznie, bez potrąceń. 

7.11 Zwrot artykułów wynajmowanych: Podpisując protokół dostawy zwrotnej, Doka jedynie potwierdza odbiór produktów, a nie ich jakość i ilość. W razie rozbieżności między ilościami podanymi w potwierdzonym protokole dostawy zwrotnej i ilościami faktycznie dostarczonymi, uważa się, że zwrócono jedynie ilości faktycznie dostarczone. 

7.12 Opłaty z tytułu wynajmu dotyczą normalnego zużycia wynikającego z właściwego użycia; właściwe użycie musi być zgodne z odpowiednimi instrukcjami firmy Doka w zakresie montażu i użytkowania. Klient zobowiązuje się zażądać takich instrukcji od firmy Doka, która przekaże stosowne dokumenty klientowi nieodpłatnie na jego żądanie.

Zwracane urządzenia wynajmowane muszą być czyste, zgodnie z kryteriami jakościowymi Doka obowiązującymi w chwili dostawy. Klient zobowiązuje się zwrócić firmie Doka koszt czyszczenia urządzenia. Na żądanie, Doka nieodpłatnie przekaże klientowi kryteria jakościowe. 

Jeśli nie ma możliwości naprawy uszkodzonego, zwracanego sprzętu wynajmowanego (szkoda całkowita) lub jeśli sprzęt wynajmowany nie zostanie zwrócony (brak materiału), klient zwróci firmie Doka koszty według wartości odtworzeniowej sprzętu, zgodnie z cenami Doka obowiązującymi w chwili dostawy, minus rabat za towary używane w wysokości 15%. Powyższe nie ma wpływu na roszczenia firmy Doka dotyczące wynajmu wnoszone do chwili pokrycia wartości odtworzeniowej sprzętu wynajmowanego. Zwrot kosztów nie zapewnia klientowi tytułu własności do uszkodzonego sprzętu wynajmowanego, chyba że strony tak postanowią w danym wypadku. Klient ponosi również koszty utylizacji niezdatnego sprzętu wynajmowanego. Ponadto, w razie uszkodzenia towaru, firma Doka może zdecydować się na wystąpienie o odszkodowanie z tytułu kosztów naprawy lub utraty wartości.

8. Okres wynajmu

8.1 Minimalny okres wynajmu wynosi 1 (jeden) miesiąc, o ile strony nie postanowią inaczej w umowie. 

8.2 Stosunek najmu rozpoczyna się w dniu, w którym Doka udostępni towar do odbioru lub użytkowania lub – w przypadku uzgodnienia wysyłki przez Doka – w dniu rozpoczęcia wysyłki. 

8.3 Stosunek najmu kończy się z dniem zwrócenia towaru do magazynu Doka określonego w umowie. Dzień odbioru towaru i dzień zwrotu towaru liczą się jako pełne dni najmu. 

8.4 Klient ponosi ryzyko niemożności użytkowania i stosowania wynajmowanego sprzętu ze względu na złe warunki pogodowe lub inne czynniki natury zewnętrznej. 

8.5 Obowiązek uiszczenia opłaty z tytułu wynajmu wygasa po zwróceniu sprzętu wynajmowanego, najwcześniej na koniec okresu najmu uzgodnionego w umowie.

9. Przejście tytułu własności, zastrzeżenie tytułu własności

9.1 Własność zakupionego materiału przechodzi na klienta po dokonaniu pełnej zapłaty i odebraniu zakupionego materiału. Doka zawsze zachowuje tytuł własności do wynajmowanych materiałów. 

9.2 Doka dostarcza wszystkie zakupione materiały objęte zastrzeżeniem tytułu własności. Doka zatrzymuje tytuł własności do zakupionych materiałów do momentu pełnego uregulowania ceny zakupu. 

9.3 Doka uzyska również własność nowych rzeczy, powstałych wskutek przetworzenia  dostarczonych Produktów. W przypadku przetworzenia, połączenia lub zmieszania Produktów, Doka stanie się właścicielem tak powstałych rzeczy w zakresie proporcjonalnym do wartości dostarczonych Produktów w porównaniu z nowo powstałą rzeczą. Powyższa reguła będzie miała zastosowanie niezależnie od tego, czy wartość nakładu pracy w postaci przetworzenia, połączenia lub zmieszania jest wyższa czy niższa niż wartość dostarczonych Produktów. W związku z powyższym nie ma zastosowania art. 192 § 1 polskiego Kodeksu cywilnego

9.4 Klientom zabrania się ustanawiania zastawu na zakupionych i/lub wynajętych dostarczonych materiałach objętych zastrzeżeniem tytułu własności, na rzecz osób trzecich lub używania ich jako zabezpieczenia lub w inny sposób rozporządzania nimi na rzecz osób trzecich. Odsprzedaż dostarczonych Produktów objętych zastrzeżeniem tytułu własności jest dopuszczalna wyłącznie za wyraźną pisemną zgodą Doka. Klienci zobowiązują się przenieść na rzecz Doka wszelkie wierzytelności powstałe w przyszłości z tytułu odsprzedaży Produktów, do których Doka zachowała tytuł własności, dokonanej z naruszeniem niniejszego postanowienia lub wobec udzielonej przez Doka zgody, przy czym rozumie się, że takie przeniesienie wierzytelności rozumie się jako zobowiązanie do zapłaty. Dotyczy to również wszelkich nowych artykułów, których Doka staje się współwłaścicielem. Klienci są zobowiązani dokonać stosownej adnotacji z tego tytułu w swoich księgach i listach wierzytelności, a na żądanie firmy Doka ujawnić firmie Doka nazwy i adresy swoich nabywców, a także liczbę i kwotę wierzytelności wynikających z takiej odsprzedaży i powiadomić nabywców o cesji takich wierzytelności. Wszelkie zyski klientów z tytułu odsprzedaży Produktów objętych zastrzeżeniem tytułu własności przez firmę Doka będą niezwłocznie przekazywane firmie Doka.

9.5 Jeśli artykuły wynajmowane lub Produkty objęte zastrzeżeniem tytułu własności przez firmę Doka zostaną zajęte lub strony trzecie zgłoszą wobec nich inne roszczenia, klienci są zobowiązani do zapewnienia firmie Doka prawa własności i niezwłocznego powiadomienia firmy o tym fakcie Doka na piśmie. Klienci są zobowiązani zwrócić firmie Doka wszelkie koszty poniesione przez firmę Doka z tytułu ochrony jej prawa własności. Na żądanie firmy Doka, klienci są zobowiązani przedłożyć wszelkie dokumenty wymagane do ochrony i zapewnienia tytułu własności do Produktów dostępnych firmie Doka.

9.6 W przypadku nieuregulowania płatności przez klienta, Produkty objęte zastrzeżeniem tytułu własności przez firmę Doka lub artykuły wynajmowane zostaną niezwłocznie zwrócone firmie Doka na jej żądanie. Jeśli klienci nie zastosują się do takiego żądania niezwłocznie, Doka ma prawo odebrania Produktów będących własnością firmy Doka. W każdym wypadku, koszty i ryzyko związane z transportem Produktów do firmy Doka ponosi dany klient. W takim wypadku, zwrot lub odbiór Produktów nie stanowi odstąpienia od umowy. Doka ma prawo sprzedać przejęte w ten sposób Produkty innej stronie i rozliczyć wpływy z takiej sprzedaży z wierzytelnościami od danego klienta. W takim wypadku, klient jest informowany o zamiarze firmy Doka co do odsprzedaży Produktów oraz o cenie zakupu i może wyznaczyć innych klientów dla firmy Doka w okresie czterech tygodni.

9.7 Dostawa sprzętu wynajmowanego do miejsca innego, niż określony plac budowy wymaga uprzedniej, pisemnej zgody firmy Doka. Wszystkie koszty poniesione przez firmę Doka w wyniku dostawy towaru do miejsca innego, niż miejsce podane w umowie najmu są ponoszone i przez klienta i na jego rzecz fakturowane.

10. Dokumenty, nieujawnianie wiedzy specjalistycznej, zakaz odtwarzania, pobieranie dokumentów

10.1 Klientom zabrania się korzystania z dokumentów udostępnianych przez Doka (informacje dla użytkownika, instrukcje obsługi, podręczniki użytkownika) w jakimkolwiek celu innym, niż cel przewidziany w umowie lub danym dokumencie. 

10.2 Wiedza specjalistyczna zawarta w dokumentach jest udostępniana klientom wyłącznie w tych celach. Klienci będą traktować tę wiedzę jako wiedzę ściśle poufną i nie będą mieli prawa jej używać w jakiejkolwiek formie do celów zwrotnego odtwarzania (reverse engineering). Klienci w żadnym wypadku nie mają prawa do zwrotnego odtwarzania Produktów.

10.3 Odpowiedzialność za dokumenty pobrane z sekcji pobierania (w tym, między innymi, informacje dla użytkownika lub dokumenty, dla których przewidziano obowiązek udostępnienia ich klientom) spoczywa na samych klientach. W szczególności, firma Doka nie ponosi odpowiedzialności za pobranie przez klientów właściwego dokumentu we właściwym języku dla danego Produktu.

11. Opóźnienie

11.1 W razie zwłoki w odbiorze Produktów przez klienta lub w uregulowaniu ceny zakupu, Doka może, za udzieleniem odpowiedniego okresu oczekiwania wynoszącego co najmniej 14 dni, odstąpić od umowy, z zachowaniem formy pisemnej lub formy email. 

11.2 W przeciwnym razie, klienci będą zobowiązani do zapłaty odsetek za zwłokę w wysokości odpowiedniej podstawowej stopy procentowej powiększonej o 9,2 punktu procentowego rocznie w przypadku zwłoki w zapłacie. Ponadto, klienci są zobowiązani pokryć firmie Doka koszty poniesione w związku z odzyskiwaniem wierzytelności i dochodzeniem praw, w tym, bez ograniczeń, wszelkie koszty monitowania i windykacji, w wysokości ryczałtowej wynoszącej 40 EUR. Powyższe nie ma wpływu na roszczenia z tytułu szkód przekraczające tę kwotę.

11.3 Firma Doka nie jest zobowiązana do dostarczenia/ przygotowania do odbioru żadnych dalszych Produktów tak długo, jak klienci uchybiają z uregulowaniem zafakturowanych kwot, odsetek za zwłokę i/lub kosztów.

12. Odstąpienie

12.1 Strony umowy mogą odstąpić od umowy listem poleconym, z ważnych przyczyn (takich jak naruszenie istotnych postanowień umownych, niedokonanie zapłaty pomimo wyznaczenia okresu karencji wynoszącego co najmniej 14 dni).

12.2 Firma Doka może również odstąpić od umowy, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać wykonania umowy od firmy Doka, choćby przez ograniczony czas.

13. Zwroty Produktów

13.1 Po odstąpieniu od umowy, wszelkie Produkty już dostarczone zostaną zwrócone do firmy Doka w ciągu 14 dni, na ryzyko i koszt klienta, pod warunkiem, że odstąpienie od umowy nie wynika z winy Doka. Jeśli klient nie spełni tego obowiązku, Doka ma prawo odebrać Produkty lub zlecić ich odbiór, na ryzyko i koszt klienta.

13.2 Jeśli zwracanych Produktów nie można jednoznacznie odróżnić od innych, Doka ma prawo wybrać dowolny Produkt. W takim przypadku, klient zwolni i zabezpieczy firmę Doka od wszelkich roszczeń osób trzecich.

14. Gwarancja, odpowiedzialność, błędy

14.1 Klienci są zobowiązani do niezwłocznego sprawdzenia Produktów pod kątem wad, w każdym przypadku nie później niż w ciągu 8 dni od daty dostawy i przed rozpoczęciem korzystania z takich Produktów oraz są zobowiązani do zgłoszenia wad na piśmie w tym terminie, podając szczegółowy opis zidentyfikowanych wad.

14.2 Ciężar udowodnienia istnienia wad spoczywa na klientach. 

14.3 Według uznania firmy Doka, wady mogą zostać usunięte w ramach późniejszego świadczenia (dostawy zastępczej lub późniejszej dostawy brakujących artykułów lub wymiany).

14.4 Zgłoszenie wady nie zwalnia klientów z obowiązku zapłaty. Odpowiedzialność gwarancyjna Doka jest uzależniona od spełnienia wszystkich zobowiązań klientów, w tym, między innymi, zobowiązań płatniczych i zgłoszenia wad w odpowiednim terminie, wraz ze szczegółową specyfikacją.

14.5 Fakt, że Doka może przystąpić do negocjacji w sprawie wad lub reklamacji nie oznacza zrzeczenia się przez firmę Doka prawa do wniesienia sprzeciwu z tytułu zbyt późnego zgłoszenia wady lub braku odpowiednio szczegółowych specyfikacji.

14.6 Wyklucza się prawa wynikające z rękojmi przysługujące klientom wobec Doka, jeśli klienci odsprzedali Produkty konsumentom, a okres rękojmi już upłynął. O ile nie istnieją odmienne przepisy ustawowe, których zastosowania nie można wyłączyć, klienci wyłączają również takie prawo regresu wobec swoich nabywców.

14.7 Wyłącza się wszelką odpowiedzialność Doka z tytułu drobnych zaniedbań. Ponadto, wyklucza się odpowiedzialność z tytułu szkód wtórnych lub utraconych zysków - z wyjątkiem przypadków, gdy szkoda lub strata została spowodowana umyślnie. Wyżej wymienione wyłączenia odpowiedzialności nie dotyczą przypadków obrażeń ciała. 

14.8 Odpowiedzialność Doka z tytułu rękojmi obowiązuje w okresie 2 lat od wykrycia wady fizycznej rzeczy. Jednakże, roszczenie o usunięcie wady lub wymianę na rzecz wolną od wad przedawnia się w ciągu 1 roku od wykrycia wady. Niezależnie od powyższego, ogólna odpowiedzialność Doka z tytułu rękojmi za wady rzeczy obowiązuje w okresie 2 lat od momentu dostarczenia rzeczy.

14.9 Doka nie gwarantuje ciągłej dostępności Sklepu internetowego i zwraca uwagę na fakt, że usługi Sklepu internetowego mogą zostać ograniczone lub czasowo zawieszone z przyczyn koniecznych (takich jak konserwacja, bezpieczeństwo, kwestie przepustowości lub modernizacji). 

14.10 Zasadniczo, wynajmowany materiał stanowi materiał używany; dostawa materiału używanego nie stanowi wady, dlatego też klientowi nie przysługuje prawo żądania dostawy nowego materiału, chyba że strony wyraźnie tak postanowią w umowie na piśmie. 

15. Potrącanie wierzytelności

Klienci nie są uprawnieni do potrącania należnych im wierzytelności od Doka z wierzytelnościami przysługującymi Doka, chyba że dane roszczenia są bezsporne lub zostały potwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu.

16. Klauzula salwatoryjna

Jeżeli, z dowolnej przyczyny, jedno lub większa liczba postanowień niniejszego Regulaminu lub dowolnej umowy opartej na niniejszym Regulaminie okaże się nieważna lub niewykonalna, nie wpłynie to na moc obowiązującą pozostałych postanowień. Każde nieważne lub niewykonalne postanowienie zostanie zastąpione postanowieniem, które będzie jak najbliższe zamierzonemu celowi pierwotnego postanowienia. Powyższe stosuje się odpowiednio do wszelkich luk w niniejszych postanowieniach.

17. Obowiązujące prawo, miejsce wykonania, właściwość sądów

17.1 Wszelkie stosunki prawne między Doka a klientami podlegają przepisom prawa polskiego, z wyłączeniem mocy obowiązującej przepisów kolizyjnych wynikających z międzynarodowego prawa prywatnego i postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów. 

17.2 Miejscem wykonania zobowiązań będzie siedziba Doka.

17.3 Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu lub z nim związane lub wynikające z transakcji na nim opartych rozstrzygać będzie polski sąd powszechny, właściwy rzeczowo dla danej sprawy, z właściwością miejscową wg siedziby Doka lub, według uznania Doka, sąd właściwy rzeczowo dla danej sprawy, z właściwością miejscową wg siedziby klienta. Doka ma prawo wnieść pozew do sądu właściwego miejscowo dla danego klienta.

18. Postanowienia końcowe

18.1 Zakupy dokonywane w sklepie internetowym wiążą się z typowymi kosztami korzystania z sieci Internet.

18.2 Wszelkie prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy przechodzą się na wszelkich następców prawnych (sukcesja ogólna lub szczególna). Klienci nie mają prawa do przenoszenia żadnych praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody firmy Doka.

18.3 Wszelkie porozumienia ustne, obietnice i informacje przekazywane przez pracowników Doka nie mają mocy wiążącej bez pisemnego lub e-mailowego potwierdzenia ze strony firmy Doka.

18.4 Nie zawarto żadnych ustnych umów pobocznych. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszego Regulaminu lub umów zawartych za pośrednictwem Sklepu internetowego wymagają formy pisemnej lub formy email pod rygorem nieważności; to samo dotyczy wszelkich umów pobocznych, gwarancji i oświadczeń, a także wszelkich zmian umownych dokonanych w terminie późniejszym, w tym zrzeczenia się wymogu formy pisemnej.

18.5 Uznaje się, że w przypadkach, gdy na mocy niniejszego regulaminu wymagana jest forma pisemna, wystarczające będzie zachowanie formy e-mail. E-mail będzie także formą wystarczającą dla wszelkich powiadomień lub komunikatów o znaczeniu prawnym, chyba że w danym przypadku lub w niniejszym Regulaminie przewidziano inaczej.

18.6 Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 25.07.2019.

Download

Data: 25.07.2019