ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER OG BRUGSVILKÅR

1 De almindelige forretningsbetingelsers anvendelsesområde og brugsvilkår

1.1 Doka Denmark ApS’ (Doka) Almindelige Forretningsbetingelser og Brugsvilkår (AFB) gælder for Dokas webshop https://shop.doka.com/shop/dk/ (webshoppen) samt alle underdomæner og websteder, der tilhører dette domæne. Disse AFB gælder for alle juridiske transaktioner, der håndteres via webshoppen med henblik på køb eller leje af nye og brugte materialer, såsom forskallingstilbehør, væg- og dækforskalling og systemkomponenter (produkter), og som foretages af erhvervskunder (B2B). 

1.2 Disse AFB gælder også for alle fremtidige transaktioner mellem kunden og Doka, der håndteres via webshoppen, også selv om der ikke henvises yderligere til disse AFB i forbindelse med indgåelsen af en sådan fremtidig kontrakt. For udlejningsmaterialer finder Dokas generelle lejebetingelser – som findes på https://www.doka.com/dk/home/termsandconditions/generelle-betingelser-og-vilkar - ligeledes anvendelse.  I tilfælde af uoverensstemmelser mellem disse AFB og Dokas generelle lejebetingelser har de mere specifikke regler i AFB forrang i forbindelse med onlinetransaktionen.

1.3 Kundernes almindelige forretningsbetingelser eller købsbetingelser finder ikke anvendelse, medmindre Doka udtrykkeligt har accepteret dem skriftligt.

1.4 Doka forbeholder sig ret til at ændre disse AFB til enhver tid uden at anføre grunde hertil. Kunderne vil blive underrettet om en sådan ændring via e-mail. Den fortsatte brug af webshoppen anses for være et samtykke til ændringen af AFB.

2 Ophavsret

Alle elementer på https://shop.doka.com og alle underdomæner og websteder, der tilhører dette domæne, såsom tekst, billeder, fotografier og grafik, er beskyttet af ophavsrettigheder og industrielle enerettigheder. Elementerne må således ikke kopieres eller redigeres eller anvendes på anden vis.

3 Beskyttelse af personoplysninger

3.1 Databeskyttelsesbestemmelserne, der kan downloades på https://www.doka.com/dk/home/dataprivacy/, finder anvendelse og udgør en integreret del af disse AFB.

3.2 Doka og Doka GmbH anvender kundedata (fornavn, efternavn, titel, mailadresse, adgangskode, fødselsdato, firmanavn, kontaktperson, CVR-nummer, telefonnummer, faxnummer, leveringsadresse og faktureringsadresse) til brug for reklamemails eller   -forsendelser vedrørende lignende produkter eller tjenester fra Doka, og - til dette formål – videregiver Doka også disse data til Doka GmbH. Kunden har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af disse oplysninger til det anførte formål og kan sende sin indsigelse til shop@doka.com.  

4 Registrering af kunder, tilladelser, identitetskontrol og tegningsret

4.1 Alle kunder skal registrere sig ved at indtaste de obligatoriske oplysninger. De oplysninger, som kunderne kommer med, skal være nøjagtige, fuldstændige, sande og i overensstemmelse med lovgivningen. 

4.2 Efter den første registrering tildeles hver kunde et brugernavn og en adgangskode (logindata) til efterfølgende brug, når de logger på webshoppen. Det er muligt at oprette flere brugere med forskellig adgang til én kunde, hvor de interne godkendelsesprocesser ligger hos kunden. Doka påtager sig intet ansvar for tildelingen og brugen af sådanne adgange og eventuelle interne godkendelsesprocesser hos kunden.

4.3 Doka har til enhver tid ret til at kontrollere identiteten på og tegningsretten for den bruger, der logger på webstedet, og kan også anmode om, at der gives tilstrækkelig dokumentation herfor (erhvervslicens, fuldmagt, CVR- eller handelsregisterudskrift etc.).

4.4 Kunderne er forpligtet til at holde deres logindata hemmelig samt beskytte dem mod uautoriseret adgang fra tredjemands side. Kunder skal straks underrette Doka skriftligt om ethvert misbrug eller enhver uautoriseret brug. Indtil en sådan underretning foreligger, vil enhver adgang og enhver handling eller brug af tjenester i forbindelse med en sådan adgang blive tilskrevet den pågældende kunde.

4.5 Hvis kunderne ikke udfører handlinger eller ikke besøger webshoppen i et år eller mere, vil den pågældende kundekonto blive fjernet. Det er dog muligt at registrere sig på ny på et hvilket som helst tidspunkt.

5 Tilbud, indkøbsordrer, betalingstyper, kontraktindgåelse, fakturering

5.1 Alle tilbud fra Doka er bindende, medmindre det udtrykkeligt er anført, at de er uforpligtende.

5.2 Ved bestilling af produkter skal kunderne ud over at vælge produkterne også specificere leveringsmåde (levering eller afhentning), den foretrukne leverings- eller afhentningsdato og den foretrukne betalingsmåde. Doka leverer produkterne til den adresse, der er angivet i det projekt, som kunden har oprettet. Hvis der ikke er nogen adresse, der kan anvendes, skal kunden oprette et nyt projekt inkl. en adresse.

5.3 Hvis produkterne afhentes af kunden, kan betaling enten ske ved modtagelsen af fakturaen eller senest ved afhentningen ved hjælp af et debet- eller kreditkort. Betaling ved modtagelse af fakturaen kræver Dokas godkendelse.

5.4 Hvis Doka leverer på det aftalte leveringssted, skal betalingen enten ske med kreditkort eller ved modtagelsen af fakturaen. Betaling ved modtagelsen af fakturaen kræver Dokas godkendelse. Doka kan efter eget valg insistere på betaling med kreditkort. I tilfælde af betaling med kreditkort skal alle relevante kreditkortoplysninger meddeles i forbindelse med bestillingen. Det er kundens eget ansvar at sørge for, at kreditkortet ikke er spærret eller udløbet. Enhver forsinkelse af betalingen af disse årsager er kundens ansvar, og kunden kan være forpligtet til at betale morarenter.

5.5 Efter afgivelsen af en købsordre modtager kunden en ordrebekræftelse. Man skal dog være opmærksom på, at Doka først skal efterprøve det indsendte købstilbud i forhold til produkttilgængelighed, Dokas egen evne til at overholde den foretrukne leveringsdato /have produkterne klar til afhentningsdatoen samt tjekke overholdelsen af eventuelt eksisterende købsgrænser. Kunderne kan til enhver tid se status på deres købsordrer online.

5.6 Doka kan til enhver tid og uden begrundelse nægte at opfylde kontrakten eller dele heraf. Doka refunderer de beløb, som kunden allerede har betalt, i et forhold svarerende til de dele af kontrakten, som Doka ikke opfylder. Kunden vil ikke modtage kompensation som følge heraf.

5.7 Hvis Doka undlader at fremkomme med en udtrykkelig accept, så kommer kontrakten til eksistens, så snart Doka accepterer kundens indkøbsordre ved at gøre produkterne klar til afhentning eller ved at levere produkterne.

5.8 Fakturaer udstedes til kunderne på den faktureringsadresse, som kunderne har anført.

6 Priser

6.1 Alle priser i webshoppen er anført netto, eksklusive moms og eventuel import-/ eksporttold, ab lager Ullsvej 4, 4600 Køge i henhold til Incoterms 2010.

6.2 Hvis der foreligger en gyldig rammeaftale mellem Doka og kunden, og hvis lejeprisen ikke kan vises i webshoppen af tekniske årsager eller kun kan vises under vanskelige forhold, så kan Doka undtagelsesvis også henvise til rammeaftalen i stedet for at anføre den månedlige lejepris.

6.3 Prisen på et produkt kan variere alt efter den valgte leveringsadresse, og kunden vil få meddelt det beløb, som fremkommer i den forbindelse.

6.4 Leverings- og transportpriser afhænger af det sted og den leveringstype, som kunden har valgt, og vil blive meddelt kunden som led i købsprocessen via webshoppen.

7 Levering og betaling, risikoovergang 

7.1 Kunderne kan efter eget valg enten afhente produkterne eller få dem leveret til et bestemt leveringssted.

7.2 Hvis kunden afhenter: Kunden skal afhente produkterne på den aftalte dato, som kunden har oplyst, eller på et andet udtrykkeligt aftalt sted.

Produkterne udleveres først til kunden, når købsprisen og alle omkostninger er betalt, medmindre det er udtrykkeligt aftalt, at betalingen skal finde sted ved modtagelse af fakturaen.

Risikoen for tab eller hændelig beskadigelse af produkterne overgår til kunden ved udleveringen til kunden eller en tredjemand, der fungerer som repræsentant for kunden.

7.3 Levering: Hvis der er truffet udtrykkelig aftale om leveringspris, betalingstype og leveringssted(er), skal Doka levere produkterne.

Levering til det aftalte leveringssted (byggeplads) skal finde sted inden for en rimelig tid efter bestillingen eller inden for de leveringsperioder eller på de leveringsdatoer, der er aftalt.

Eventuelle leveringsfrister og leveringsdatoer skal være omtrentlige perioder og datoer.

Hvis det er aftalt med kunden, at betaling skal finde sted med kreditkort, skal leveringen først udføres, når købsprisen er blevet debiteret kunden.

Kunden bærer risikoen for forsyningen og leveringen af de købte produkter. Risikoen for tab eller hændelig beskadigelse af produkterne overgår således til kunden ved udleveringen til transportøren.

7.4 Hvis leveringen/ afhentningen overskrides med mere end to uger, har kunden ret til at ophæve kontrakten efter forgæves at have sat en frist på mindst to uger. Undtaget herfra er tilfælde af force majeure.

7.5 Hvis kunden nægter at modtage de leverede produkter, skal kunden sikre, at produkterne bliver behørigt losset, oplagret og opbevaret til Dokas disposition.

7.6 Force majeure eller andre uforudsigelige hindringer, der indtræder inden for Dokas interessesfære og forhindrer levering/afhentning af produkterne inden for den aftalte periode/på den aftalte dato, giver Doka har ret til at forlænge leveringsperioden / perioden til at gøre produkterne klar til afhentning eller til at flytte leverings- /afhentningsdatoen i rimeligt omfang.

7.7 Doka har ret til at foretage delleveringer.

7.8 Tidspunktet for modtagelse /kreditering på Dokas konto er afgørende for, om betalinger anses for at være foretaget rettidigt. I tvivlstilfælde skal de krediterede beløb medregnes med henblik på at få afviklet kundens ældste gæld.

7.9 Fakturaer skal gøres tilgængelige for kunder online eller fremsendes elektronisk og kan tilgås og downloades online. Fakturaer anses for at være blevet afleveret, så snart kunden kan tilgå dem eller ville have lagt mærke den under normale omstændigheder (f.eks. e-mailkvittering). Hvis kunderne ønsker at modtage fakturaer på papir, forbeholder Doka sig ret til at opkræve et gebyr for dette (f.eks. et ekspeditionsgebyr) under forudsætning af, at dette er tilladt i henhold til gældende lovgivning. Hvis fakturaer er fremsendt pr. e-mail, sendes sådanne e-mail til kunderne på den e-mailadresse, som de har anført.

7.10 Den aftalte lejepris faktureres den sidste dag i hver kalendermåned og forfalder straks til betaling uden fradrag.

7.11 Returnering af lejet udstyr: Ved underskrivelse af retursedlen bekræfter Doka blot at have modtaget produkterne, men ikke mængden og kvaliteten heraf. Hvis der er uoverensstemmelser mellem de mængder, der er anført i de bekræftede retursedler, og de faktisk leverede mængder, skal kun de faktisk leverede mængder anses for at være blevet returneret.

7.12 Lejepriserne omfatter normal slitage som følge af behørig brug. For at der kan være tale om behørig brug, er det under alle omstændigheder en forudsætning, at Dokas relevante montage- og brugsanvisninger er overholdt. Kunden skal anmode Doka om at modtage sådanne vejledninger, og Doka skal efter anmodning herom levere dokumenterne vederlagsfrit til kunden.

Udlejningsudstyret skal returneres i ren stand svarende til Dokas kvalitetskriterier, som er gældende på leveringstidspunktet. Kunden skal godtgøre Doka for omkostninger til rengøring. Doka skal efter anmodning herom udlevere kvalitetskriterierne til kunden uden vederlag.

Hvis beskadiget lejeudstyr, som er blevet returneret, ikke længere kan repareres (totalskade), eller hvis lejeudstyret ikke returneres (manglende materiale), skal kunden betale godtgørelse til Doka herfor ved betaling af lejeudstyrets erstatningsværdi i overensstemmelse med de Doka-priser, der er gældende på leveringstidspunktet, minus en rabat for brugte varer på 15%. Dokas eventuelle krav i forbindelse med lejen, der er opstået indtil det tidspunkt, hvor godtgørelsen for det lejede udstyrs erstatningsværdi blev betalt, berøres ikke heraf. Godtgørelsen giver ikke kunden nogen form for ejendomsret til det beskadigede lejede udstyr, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt fra sag til sag. Kunden skal også afholde omkostningerne til bortskaffelse af ubrugeligt lejet udstyr. Hvis varerne er beskadigede, kan Doka desuden vælge at kræve erstatning af enten reparationsomkostningerne eller af værditabet.

8 Lejeperiode

8.1 Lejeperioden skal mindst være 1 (en) måned, medmindre andet er aftalt i kontrakten.

8.2 Lejeforholdet løber fra den dag, hvor Doka stiller varerne til rådighed for afhentning eller brug eller – hvis det er aftalt, at Dokas skal sende varerne – fra forsendelsesdagen.

8.3 Lejeforholdet ophører den dag, hvor varerne returneres til det Doka-lager, som er aftalt i kontrakten. Den dag, hvor varerne afhentes, og den dag, hvor varerne returneres, regnes dog hver især for en fuld lejedag.

8.4 Kunden bærer risikoen for, at kunden kan være ude af stand til at anvende og bruge det lejede materiale på grund af vejrlig eller andre udefrakommende påvirkninger.

8.5 Forpligtelsen til at betale en lejepris ophører, så snart det lejede udstyr er returneret, dog tidligst ved udløbet af den kontraktligt aftalte lejeperiode.  

9 Ejendomsrettens overgang, bevarelse af ejendomsretten

9.1 Ejendomsretten til det købte materiale overgår til kunden ved fuld betaling og levering af det købte materiale. Doka beholder dog altid ejendomsretten til lejede materialer.

9.2 Doka leverer alle købte materialer under ejendomsforbehold. Doka beholder ejendomsretten til de købte materialer, indtil købsprisen er betalt fuldt ud.

9.3 Ejendomsretten omfatter også alle nye produkter, der produceres ved forarbejdning af de leverede produkter. Ved forarbejdning, kombination eller sammenblanding af produkterne bliver Doka medejer af derved producerede varer alt efter forholdet mellem værdien af de leverede produkter og den nyproducerede vare.

9.4 På grund af ejendomsforbeholdet må kunderne ikke pantsætte de leverede købte og/eller lejede materialer til fordel for tredjemand eller bruge dem som sikkerhed eller disponere over dem på anden vis til fordel for tredjemand. Videresalg af de under ejendomsforbehold leverede produkter er kun tilladt med Dokas udtrykkelige skriftlige samtykke. Kunder skal allerede på dette tidspunkt transportere alle fordringer, der hidrører fra videresalget af de produkter, som Doka har ejendomsretten til, hvad enten dette videresalg sker i strid med denne bestemmelse eller efter samtykke fra Doka, således at der til sådanne fordringer skal være tilknyttet en betalingsforpligtelse. Det samme gælder med de modifikationer, der følger af forskellene i forholdenes natur, for nye produkter, som Doka opnår medejerskab til. Kunderne skal notere dette i deres regnskabsbøger og lister over udestående fordringer, og skal efter Dokas anmodning herom, oplyse Doka navne og adresse på deres købere samt angive antal og beløbsstørrelse på de fordringer, der opstår som følge af et sådant videresalg, og underrette deres købere om overdragelsen af sådanne fordringer. Evt. overskud, som kunderne opnår ved videresalg af produkter, som er omfattet af Dokas ejendomsforbehold, skal straks overføres til Doka.

9.5 Hvis det lejede udstyr eller produkter, der er omfattet af Dokas ejendomsforbehold, beslaglægges eller der på anden vis bliver gjort krav gældende herpå af tredjemand, er kunderne forpligtet til straks at gøre Dokas ejendomsret gældende og underrette Doka skriftligt. Kunderne skal refundere alle de omkostninger, som Doka har haft i forbindelse med beskyttelsen af sin ejendomsret. Efter anmodning fra Doka skal kunderne gøre alle dokumenter, der er nødvendige for at beskytte og forsvare ejendomsretten til produkterne, tilgængelige for Doka.

9.6 Hvis kunderne misligholder deres betalingsforpligtelse, skal de produkter, der er underlagt Dokas ejendomsforbehold, eller det lejede udstyr straks returneres til Doka efter anmodning herom. Såfremt kunderne ikke straks efterkommer en sådan anmodning, er Doka berettiget til at afhente de produkter, som Doka ejer. Under alle omstændigheder bærer den pågældende kunde de med transporten af produkterne til Doka forbundne omkostninger samt risici. I så fald anses en returnering eller afhentning af produkterne ikke for at være en ophævelse af kontrakten. Doka har ret til at sælge de således tilbagetagne produkter til en anden part og modregne provenuet af et sådant salg i de beløb, der skal betales af den pågældende kunde. Kunden skal i så fald underrettes om, at Doka har til hensigt at videresælge produkterne, og hvad købsprisen er, og kunden kan bringe andre købere i forslag til Doka inden for en periode på fire uger.

9.7 Hvis udlejningsudstyret skal leveres et andet sted end den angivne byggeplads, kræver dette Dokas forudgående skriftlige godkendelse. Alle Dokas omkostninger til levering af varerne et andet sted end det, der er angivet i lejeaftalen, bæres af og faktureres til kunden. 

10 Dokumenter, hemmeligholdelse af specialviden, forbud mod reverse     engineering, download af dokumenter

10.1 Kunderne er ikke berettiget til at anvende de dokumenter, som Doka stiller til rådighed (brugeroplysninger, betjeningsvejledninger, brugermanualer) til andre formål end dem, der er fastsat i kontrakten eller i det pågældende dokument.

10.2 Den specialviden, der er indeholdt i dokumenterne, stilles kun til rådighed for kunden til disse formål. Kunderne skal behandle en sådan specialviden strengt fortroligt og er ikke berettiget til at bruge den i nogen som helst form med henblik på reverse engineering. Kunderne er under ingen omstændigheder berettiget til at foretage reverse engineering af produkterne.

10.3 Ansvaret for de dokumenter, der downloades fra downloadafsnittet (herunder, men ikke begrænset til, brugeroplysninger eller dokumenter, der skal gøres tilgængelige for kunderne) påhviler kunderne selv. Doka påtager sig især intet ansvar for, at kunderne downloader det rigtige dokument på det rigtige sprog for det pågældende produkt.

11 Misligholdelse

11.1 Hvis kunderne afhenter produkterne eller betaler købsprisen for sent, er Doka efter indrømmelse af en rimelig frist på mindst 14 dage berettiget til at ophæve kontrakten skriftligt.

11.2 Kunderne er desuden forpligtet til at betale morarenter svarende til den relevante referencesats plus 9,2 procentpoint p.a. i tilfælde af forsinket betaling. Herudover er kunderne forpligtet til at godtgøre Doka for de omkostninger, der opstår i forbindelse med inddrivelse af tilgodehavender og fremsættelse af krav, herunder, men ikke begrænset til, alle omkostninger til rykkerskrivelser og fordringsinddrivelse i overensstemmelse med inkassoloven. Videregående erstatningskrav berøres ikke heraf.

11.3 Doka er ikke forpligtet til at levere/gøre yderligere produkter klar til afhentning, så længe kunderne er i misligholdelse med betalingen af fakturerede beløb, morarenter og/eller omkostninger.

12 Tilbagetræden

12.1 Aftaleparterne kan træde tilbage fra kontrakten ved anbefalet brev, hvis der foreligger vigtige grunde hertil (f.eks. misligholdelse af væsentlige kontraktbestemmelser, manglende betaling på trods af frist på mindst 14 dage).

12.2 Doka kan også træde tilbage fra kontrakten, hvis det ikke med rimelighed kan forventes, at Doka opfylder kontrakten, også selvom det kun er i en begrænset periode.

13 Returnering af produkter

13.1 Efter ophævelse af kontrakten skal alle produkter, der allerede er leveret, returneres til Doka inden for 14 dage for kundens risiko og regning, forudsat at opsigelsen af kontrakten ikke kan tilskrives misligholdelse fra Dokas side. I det omfang en kunde ikke opfylder sine forpligtelser, har Doka ret til at afhente produkterne eller få dem afhentet for kundens risiko og regning.

13.2 Hvis de produkter, der skal returneres, ikke entydigt kan skelnes fra andre produkter, er Doka berettiget til at vælge et produkt efter eget valg. I så fald skal kunden holde Doka skadesløs for eventuelle krav fra tredjemand.

14 Garanti, ansvar, fejl

14.1 Kunderne er forpligtet til straks at undersøge produkterne for fejl, men dette dog ikke senere end 8 dage efter leveringen og inden produkterne ibrugtages. Kunderne skal inden for denne frist skriftligt foretage reklamation over mangler, idet der skal gives en detaljeret beskrivelse af eventuelt identificerede mangler.

14.2 Kunderne har bevisbyrden for, at der foreligger mangler.

14.3 Mangler kan efter Dokas valg afhjælpes ved efterfølgende opfyldelse (erstatningslevering eller efterlevering af manglende varer eller ombytning).

14.4 Krav under garantien vedrørende reklamerede mangler skal gøres gældende ad rettens vej inden for en periode på seks måneder.

14.5 En reklamation over mangler fritager ikke kunderne fra deres betalingsforpligtelse. For at Doka skal være ansvarlig i henhold til garantien kræver det, at kunderne skal have opfyldt alle forpligtelser, herunder, men ikke begrænset til, deres betalingsforpligtelse og reklamation over manglerne i god tid med detaljeret beskrivelse.

14.6 Den omstændighed, at Doka måske indleder forhandlinger om mangler eller klager, indebærer ikke, at Doka mister retten til at gøre indsigelse om, at reklamationen over mangler er foretaget for sent eller mangler tilstrækkeligt detaljeret beskrivelse.

14.7 Kunders regreskrav mod Doka under garantien er udelukket, hvis kunderne har videresolgt produkterne til forbrugerne, og garantiperioden allerede er udløbet. Medmindre der findes ufravigelige lovbestemmelser om det modsatte, skal kunderne ligeledes afskære deres købere for en sådan regresadgang.

14.8 Ethvert ansvar fra Dokas side for mindre uagtsomhed er udelukket. Desuden påtager Doka sig intet ansvar for erstatning af følgeskader eller tabt fortjeneste – undtagen i tilfælde, hvor skaden eller tabet er forvoldt forsætligt. Ovennævnte ansvarsfraskrivelser gælder ikke i tilfælde af personskade.

14.9 Kunderne skal gøre eventuelle erstatningskrav gældende ad rettens vej senest 6 måneder efter, at de har fået kendskab til skaden og skadevolderen, men dog senest to år efter leveringen.

14.10 En ophævelse af kontrakten på grund af fejl er udelukket.

14.11 Doka garanterer ikke, at webshoppen er kontinuerligt tilgængelig, og henleder opmærksomheden på, at webshop-tjenester kan være begrænset eller midlertidigt suspenderet af nødvendige årsager (såsom vedligeholdelse, sikkerhed, kapacitet eller forbedringer).

14.12 Som udgangspunkt er det lejede materiale brugt materiale. Levering af brugt materiale udgør som sådan ikke en mangel, hvorfor kunden ikke er berettiget til at kræve levering af nyt materiale, medmindre dette udtrykkeligt er aftalt skriftligt mellem kontraktens parter.

15 Modregningsforbud

Kunderne er ikke berettiget til at modregne eventuelle krav, som de måtte have mod Doka, i de beløb, som de skal betale til Doka, medmindre de pågældende krav er ubestridte eller er fastslået endeligt af en domstol.

16 Salvatorisk bestemmelse

Såfremt en eller flere af bestemmelserne i nærværende AFB af en eller anden årsag måtte være ugyldige eller uvirksomme, så berører dette ikke de øvrige bestemmelsers gyldighed. Enhver ugyldig eller uvirksom bestemmelse skal erstattes af en bestemmelse, der ligger så tæt som muligt på det formål, der var tiltænkt med den pågældende bestemmelse. Dette gælder tilsvarende for eventuelle mangler ved bestemmelserne.

17 Lovvalg, opfyldelsessted, værneting

17.1 Alle retsforhold mellem Doka og kunderne er underlagt dansk ret med undtagelse af lovvalgsregler i henhold til international privatret og FN's konvention om aftaler om internationalt salg af varer (CISG).

17.2 Opfyldelsesstedet er Dokas hjemsted.

17.3 Eksklusivt værneting for alle tvister, der opstår som følge af eller i forbindelse med disse AFB og de transaktioner, der er baseret herpå, er den domstol i København, Danmark, der har saglig kompetence, eller efter Dokas valg den domstol på kundens hjemsted, der har saglig kompetence. Doka er dog berettiget til at anlægge sag ved den pågældende kundes almindelige hjemting.

18 Diverse

18.1 Køb foretaget i webshoppen er forbundet med de sædvanlige omkostninger for brug af internettet.

18.2 Alle rettigheder og forpligtelser i henhold hertil skal tilfalde eventuelle retsefterfølgere (enkelt eller universalsuccession). Kunderne må ikke overføre rettigheder og forpligtelser i henhold hertil til tredjemand uden Dokas udtrykkelige forudgående skriftlige samtykke.

18.3 Mundtlige aftaler, løfter og råd med/fra Dokas medarbejdere er ikke gyldige uden skriftlig bekræftelse fra Doka.

18.4 Der er ingen mundtlige biaftaler. Eventuelle ændringer eller tilføjelser til disse AFB eller de kontrakter, der indgås via webshoppen, kræver skriftlighed for at være gyldige. Det samme gælder for alle biaftaler, garantier og erklæringer samt eventuelle kontraktmæssige ændringer, der foretages på et senere tidspunkt. Dette gælder også for et afkald på kravet om skriftlighed.

18.5 E-mail anses for at opfylde kravet om skriftlighed. E-mail skal ligeledes være tilstrækkelig til alle øvrige meddelelser eller juridisk relevant kommunikation, medmindre andet er bestemt i et givet tilfælde eller i disse AFB.

Download

Version fra maj 2021