SPLOŠNI POGOJI UPORABE

1. Področje uporabe splošnih pogojev uporabe

1.1 Ti splošni pogoji uporabe podjetja DOKA SLOVENIJA opažna tehnologija d.o.o. (Doka), veljajo za spletno trgovino Doka https://shop.doka.com/si/sl/ (Spletna trgovina), kot tudi za vse poddomene in spletna mesta, ki pripadajo tej domeni, če kupec kot državo izbere Slovenijo. Ti splošni pogoji uporabe veljajo za vse pravne posle, ki se prek spletne trgovine opravljajo za nakup ali najem novih in rabljenih materialov, kot so dodatki za opaže, stene in strope ter sistemski deli (Izdelki), s strani komercialnih kupcev (B2B). 

1.2 Ti splošni pogoji uporabe veljajo tudi za vse prihodnje transakcije med kupcem in podjetjem Doka, prek spletne trgovine, tudi če se ob sklenitvi takšne prihodnje pogodbe ti splošni pogoji uporabe ne omenjajo več. Za materiale za najem dodatno veljajo naslednji Splošni pogoji najema podjetja Doka - na voljo na  https://www.doka.com/si/home/termsandconditions/Splosni-pogoji-poslovanja. Če pride do neskladnosti med temi splošnimi pogoji uporabe in splošnimi pogoji najema podjetja Doka bodo za spletno transakcijo prevladala natančnejša pravila teh splošnih pogojev uporabe. 

1.3 Splošni pogoji uporabe ali pogoji nakupa kupca ne veljajo, razen če jih podjetje Doka izrecno sprejme v pisni obliki.

1.4 Podjetje Doka si pridržuje pravico, da te splošne pogoje uporabe kadar koli spremeni brez navedbe razlogov. Kupci bodo o takšni spremembi obveščeni po elektronski pošti. Nadaljnja uporaba spletne trgovine se šteje za soglasje k spremembam splošnih pogojev uporabe. 

2. Avtorske pravice

Elementi https://shop.doka.com in vse poddomene in spletna mesta, ki pripadajo tej domeni, kot so besedila, slike, fotografije, grafike, so zaščiteni z avtorskimi pravicami in pravicami intelektualne in industrijske lastnine. Takšnih elementov ni dovoljen kopirati, urejati ali uporabljati na kakršen koli drug način.

3. Varstvo podatkov

3.1 Določbe o varstvu podatkov, ki jih je mogoče prenesti s spletne strani Izjava o varovanju podatkov veljajo in so sestavni del teh splošnih pogojev uporabe.

3.2 Podjetje Doka in Doka GmbH uporabljata podatke o kupcih (ime, priimek, naziv, e-poštni naslov, geslo, datum rojstva, ime podjetja, kontaktna oseba, številka trgovskega registra, telefonska številka, številka faksa, naslov za dostavo in naslov za izstavitev računa) za elektronsko pošto ali poštna sporočila v zvezi z oglaševanjem podobnih izdelkov ali storitev podjetja Doka in - v ta namen - družba Doka te podatke posreduje tudi podjetju Doka GmbH. Kupec ima pravico nasprotovati obdelavi teh podatkov v ta namen in lahko naslovi svoj ugovor na shop@doka.com

4. Registracija kupcev, pooblastila, preverjanje identitete in pooblastilo za zastopanje

4.1 Vsi kupci se morajo registrirati, tako da vnesejo obvezne podatke. Podatki, ki jih posredujejo kupci, morajo biti točni, popolni, resnični in v skladu z zakonskimi določbami. 

4.2 Po začetni registraciji se vsakemu kupcu dodeli uporabniško ime in geslo (prijavni podatki) za nadaljnjo uporabo ob prijavi v spletno trgovino. Možno je ustvariti več uporabnikov z različnimi pooblastili za enega kupca z internimi postopki odobritve, ki veljajo pri kupcu. Podjetje Doka ne prevzema nobene odgovornosti v zvezi z dodeljevanjem in uporabo takšnih pooblastil ter kakršnimi koli internimi postopki odobritve, ki veljajo pri kupcu. 

4.3 Podjetje Doka ima pravico, da kadar koli preveri identiteto in pooblastilo za zastopanje uporabnika, ki se prijavi na spletno mesto, in lahko zahteva, da ta predloži ustrezna dokazila (poslovna licenca, pooblastilo, izvleček iz poslovnega registra itd.). 

4.4 Kupci so dolžni svoje podatke za prijavo varovati v tajnosti in jih zaščititi pred nepooblaščenim dostopom s strani tretjih oseb. Kupci morajo podjetje Doka o vsaki zlorabi ali nedovoljeni uporabi takoj pisno obvestiti. Do prejema takšnega obvestila se dostop do postopkov in uporabe storitev šteje, kot da jih je opravil ta kupec. 

4.5 Če kupci ne izvajajo nobenih postopkov in eno leto ali več ne obiščejo spletne trgovine, se račun zadevnega kupca izbriše. Vendar se je mogoče kadar koli ponovno registrirati. 

5. Ponudbe, naročilnice, vrste plačil, sklenitev pogodbe, obračun

5.1. Vse ponudbe podjetja Doka so nezavezujoče, razen če so izrecno določene kot zavezujoče. Prikazana razpoložljivost izdelkov med postopkom naročanja prav tako ni zavezujoča.

5.2  Ko naročijo izdelke, kupci poleg izbire izdelkov navedejo tudi način dostave (dostava ali prevzem), želeni datum dostave ali datum prevzema in najprimernejši način plačila. Podjetje Doka dostavi izdelke na naslov, ki je naveden v projektu, ki ga je ustvaril kupec. Če naslov ni na voljo, mora kupec ustvariti nov projekt, vključno z naslovom.

5.3 Če izdelke prevzame kupec, lahko plačilo izvede najpozneje ob prevzemu z debetno ali kreditno kartico. Za kasnejše plačilo po prejemu računa je potrebna predhodna odobritev podjetja Doka. 

5.4 Če podjetje Doka opravi dostavo na dogovorjeni kraj dostave, mora biti plačilo izvedeno s kreditno kartico ali po prejemu računa, pri čemer je za plačilo po prejemu računa potrebna predhodna odobritev podjetja Doka. Podjetje Doka lahko po lastni presoji vztraja pri plačilu s kreditno kartico. V primeru plačila s kreditno kartico je potrebno ob naročilu navesti vse ustrezne podatke o kreditni kartici. Kupec mora poskrbeti, da kreditna kartica ni bila blokirana ali ni potekla; za kakršno koli zamudo pri plačilu iz takšnega razloga je odgovoren kupec, ki bo moral plačati zamudne obresti.

5.5 Po oddaji naročila kupec prejme predhodno potrditev naročila, ki pa ne pomeni, da je bila ponudba sprejeta. Podjetje Doka najprej preveri predloženo ponudbo, tako da upošteva razpoložljivost izdelka, izvedljivost želenega datuma dobave/datuma prevzema in skladnost z morebitnimi omejitvami nakupa. Kupci si lahko kadar koli ogledajo stanje svojih naročil na spletu.

5.6 Podjetje Doka lahko kadar koli in brez navedbe razlogov zavrne sklenitev pogodbe, pri čemer je v celoti izključena kakršnakoli odškodninska odgovornost. 

5.7 Pogodba o nakupu ali najemu izdelkov začne veljati šele, ko podjetje Doka izrecno sprejme naročilo nakupa. Če podjetje Doka ne predloži izrecne izjave o sprejetju, pogodba začne veljati takoj, ko podjetje Doka sprejme naročilo kupca, tako da pripravi izdelke za prevzem ali tako da dostavi izdelke. 

5.8 Računi se izdajo kupcem na naslov za izstavitev računa, ki ga navedejo kupci. 

6. Cene

6.1 Vse cene v spletni trgovini so navedene neto, brez DDV ali drugih uvoznih/izvoznih dajatev, franko tovarna v skladu z Incoterms 2010. 

6.2  Če med podjetjem Doka in kupcem obstaja veljavna okvirna pogodba in če cene najema iz tehničnih razlogov ni mogoče prikazati v spletni trgovini ali je težko prikazati, se lahko podjetje Doka sklicuje tudi na okvirno pogodbo, namesto da bi navedlo mesečno ceno najema. 

6.3  Cena izdelka se lahko razlikuje glede na izbrani naslov za dostavo, kupcu pa se sporoči celotni znesek.

6.4  Cene dostave in prevoza so odvisne od kraja in vrste dostave, ki jih izbere kupec, to pa je potrebno sporočiti kupcu med postopkom nakupa prek spletne trgovine.    

7. Dobava in plačilo, prenos tveganja 

7.1 Kupci lahko po lastni presoji izdelke prevzamejo ali pa zahtevajo dostavo na določeno mesto dostave.

7.2  Prevzem s strani kupca: Ob dogovorjenem datumu in času kupec prevzame izdelke od poslovalnice Doka, ki je najbližja naslovu, ki ga je navedel kupec, ali na drugem izrecno dogovorjenem mestu. Izdelke kupcu izročimo šele potem, ko plača kupnino in vse stroške, razen če je bilo izrecno dogovorjeno, da se izvede plačilo po prejemu računa. Tveganje za izgubo blaga ali nenamerno škodo na izdelkih preide na kupca ob predaji kupcu ali tretji osebi, ki je za kupca prevzel izdelke. 

7.3 Dostava: Pod pogojem, da so bili cena dostave, način plačila in kraj (-i) dostave izrecno dogovorjeni, bo podjetje Doka dostavilo izdelke. Dostava do dogovorjenega kraja dostave (gradbišča) se opravi v razumnem roku po naročilu ali v katerem koli drugem roku dobave ali ob drugih dogovorjenih datumih dobave.  Vsi roki dostave in datumi dostave so približni roki in datumi. Če je bilo s kupcem dogovorjeno, da plača s kreditno kartico, se dostava izvede šele potem, ko je kupcu uspešno bremenjena kupnina. Dobava in dostava kupljenih izdelkov sta na odgovornost kupca. Tveganje za izgubo ali nenamerno poškodbo Izdelkov se tako prenese na kupca ob predaji prevozniku.

7.4  Če je dostava / pripravljenost za prevzem presežena za več kot dva tedna, ima kupec, razen v primerih višje sile, pravico, da odstopi od pogodbe, potem ko je določil dodaten rok dobave v trajanju najmanj dva tedna, podjetje Doka pa v tem dodatnem roku blaga ni uspela dostaviti / pripraviti za prevzem. 

7.5  Če kupec ne želi prevzeti dobavljenih izdelkov, mora zagotoviti, da so izdelki pravilno raztovorjeni, shranjeni in na razpolago podjetju Doka za prevzem. 

7.6  Zaradi višje sile ali drugih nepredvidljivih ovir, ki so pod vplivom podjetja Doka in ovirajo dostavo / pripravljenost za prevzem izdelkov v dogovorjenem roku / na dogovorjeni datum, ima podjetje Doka pravico, da podaljša rok za dostavo / za pripravo izdelkov za prevzem ali v razumni meri premakne datum dostave / pripravljenost za prevzem. 

7.7  Doka ima pravico do delnih dostav.

7.8 Šteje se, da so bila plačila opravljena pravočasno, če jih podjetje Doka prejme na svoj transakcijski račun. V primeru dvoma se knjiženi zneski štejejo za poravnavo najstarejšega dolga kupca, pri čemer se najprej poravnajo stroški, nato zamudne obresti in na koncu glavnica. 

7.9 Računi morajo biti na voljo kupcem na spletu ali poslani v elektronski obliki, tako da si jih kupci lahko ogledajo na spletu ali jih prenesejo. Šteje se, da je kupec prejel račun, ko kupec v običajnih okoliščinah (npr. e-poštni prejemnik) lahko dostopa do njih ali se z njimi seznani. Če želijo kupci prejemati račune v papirni obliki, si podjetje Doka pridržuje pravico, da zaračuna pristojbino (na primer strošek ravnanja), če to dovoljuje veljavna zakonodaja. Kadar se računi pošiljajo po e-pošti, se kupcem pošljejo takšna e-poštna sporočila na e-poštni naslov, ki so ga navedli. 

7.10 Dogovorjena najemnina se zaračuna zadnji dan vsakega koledarskega meseca in se plača takoj brez odbitkov. 

7.11 Vračanje najetih predmetov: Podjetje Doka s podpisom povratnice potrdi prejem izdelkov, ne pa tudi njihove količine in kakovosti. Če pride do razlik med količinami, navedenimi v potrjenih povratnicah, in dejansko dobavljenimi količinami, se šteje, da so vrnjene le dejansko dobavljene količine. 

7.12  Najemnine predstavljajo običajno obrabo zaradi ustrezne uporabe; ustrezna uporaba mora biti v vsakem primeru skladna z ustreznimi navodili za vgradnjo in uporabo podjetja Doka. Kupec mora takšna navodila zahtevati od podjetja Doka, ki bo kupcu na njegovo zahtevo brezplačno predložilo dokumente. Izposojena oprema se vrne v čistem stanju, ki ustreza merilom kakovosti podjetja Doka, ki veljajo ob dostavi. Kupec podjetju Doka povrne stroške čiščenja. Podjetje Doka kupcu na zahtevo brezplačno priskrbi merila kakovosti. Če poškodovane vrnjene opreme ni več mogoče popraviti (celotna izguba) ali če oprema ni vrnjena (brez materiala), kupec podjetju Doka povrne škodo, ki ustreza nadomestitveni vrednosti nove opreme v skladu s cenami podjetja Doka, ki so veljavne v času dostave, minus popust za rabljeno blago v višini 15%. Morebitni zahtevki podjetja Doka v zvezi z najemnino, ki je bila obračunana do trenutka povračila nadomestne vrednosti opreme, ostanejo nespremenjeni.Plačilo škode kupcu ne daje lastninske pravice za poškodovano opremo, razen če ni izrecno drugače dogovorjeno za vsak primer posebej. V primeru, da je bila oprema, ki jo je imel Kupec v najemu, poškodovana do te mere, da je ni več možno uporabiti, je dolžan kupec plačati tudi stroške za uničenja te opreme.  V primeru, da je oprema, ki jo je imel kupec v najemu, poškodovana, ko je pa še vedno možno uporabiti, je dolžan Kupec podjetju Doka plačati tudi stroške popravila ali znesek manjvrednosti opreme, pri čemer podjetje Doka sama izbira, katero možnost bo uporabilo. 

8. Obdobje najema

8.1 Minimalno obdobje najema je 14 (štirinajst) dni, razen če je s pogodbo drugače dogovorjeno. 

8.2 Najemno razmerje se začne z dnem, ko podjetje Doka da blago na razpolago za prevzem ali uporabo ali - če je bilo s strani podjetja Doka dogovorjeno pošiljanje - z dnem, ko je bilo blago poslano. 

8.3 Najemno razmerje se konča z dnem, ko je blago vrnjeno v pogodbeno dogovorjeno skladišče podjetja Doka. Dan, ko je blago prevzeto, in dan, ko je blago vrnjeno, se štejeta za dan najema. 

8.4 Tveganje, da kupec zaradi slabega vremena ali drugih zunanjih vplivov ne bo mogel uporabljati najetega materiala, nosi kupec. 

8.5. Obveznost za plačilo najemnine preneha, ko je oprema vrnjena.

9. Prehod lastništva, pridržek lastninske pravice

9.1 Lastništvo kupljenega blaga oz. izdelkov preide na kupca po polnem plačilu in prevzemu. Podjetje Doka bo vedno obdržalo lastništvo najetega blaga. 

9.2 Podjetje Doka dostavi kupljeno blago, za katere velja pridržek lastninske pravice. Podjetje Doka obdrži lastninsko pravico za kupljeno blago, dokler nabavna cena v celoti ni plačana. 

9.3 Lastništvo se razširi tudi na vse nove izdelke, proizvedene s predelavo dobavljenih izdelkov. Po predelavi, kombiniranju ali mešanju izdelkov bo podjetje Doka pridobilo solastništvo tako proizvedenih izdelkov, sorazmerno z vrednostjo dobavljenih izdelkov glede na novo ustvarjeni izdelek.

9.4 Kupci ne smejo zastaviti kupljenega in/ali najetega blaga, dobavljenega s pridržkom lastninske pravice, tretjim osebam ali ga uporabljati kot poroštvo ali z njim kako drugače razpolagati v korist tretjih oseb. Nadaljnja prodaja izdelkov, ki so dobavljeni z pridržkom lastninske pravice, je dovoljena le z izrecnim pisnim soglasjem podjetja Doka. Kupci bodo podjetju Doka že v na tej točki dodelili vse terjatve, ki izhajajo iz preprodaje, bodisi v nasprotju s to določbo bodisi s soglasjem podjetja Doka, za izdelke, za katere je podjetje Doka ohranilo lastništvo, pri čemer se razume, da se takšne terjatve dodelijo kot zaveza za plačilo. Enako velja smiselno za nove izdelke, pri katerih podjetje Doka pridobi solastništvo. Kupci bodo v svoje knjige in na seznam neporavnanih terjatev vključili ustrezne opombe in na zahtevo podjetja Doka razkrili podjetju Doka imena in naslove svojih kupcev ter število in znesek terjatev, ki izhajajo iz takšne preprodaje, in obvestili svoje kupce o dodelitvi takšnih terjatev. Vsi dobički, ki jih kupci ustvarijo pri nadaljnji prodaji izdelkov, za katere je podjetje Doka ohranilo lastninsko pravico, se nemudoma posredujejo podjetju Doka.

9.5 Če izposojene izdelke ali izdelke, za katere podjetje Doka zadrži lastninsko pravico, zasežejo ali drugače zahtevajo tretje osebe, so kupci dolžni uveljaviti lastninsko pravico podjetja Doka in o tem nemudoma pisno obvestiti podjetje Doka. Kupci podjetju Doka povrnejo vse stroške, ki jih ima podjetje Doka zaradi zaščite lastninske pravice. Na zahtevo podjetja Doka kupci dajo podjetju Doka vse dokumente, ki so potrebni za zaščito in uveljavljanje lastništva izdelkov.

9.6 Če kupci plačajo z zamudo, bodo izdelki, za katere podjetje Doka zadrži lastninsko pravico ali najeti izdelki, na zahtevo podjetja Doka nemudoma vrnjeni podjetju Doka. V kolikor kupci te zahteve ne bodo nemudoma izpolnili, ima podjetje Doka pravico, da samo prevzame izdelke, ki so v lasti podjetja Doka. V vsakem primeru stroške in tveganja, povezana s prevozom izdelkov v podjetje Doka, krije zadevni kupec. V takem primeru se vračilo ali prevzem izdelkov ne šteje za razvezo pogodbe. Podjetje Doka ima pravico, da proda tako vrnjene izdelke drugi stranki, in da uveljavi koristi takšne prodaje iz terjatev zadevnega kupca. V takem primeru je kupec obveščen o nameri podjetja Doka, da proda izdelke naprej, in o nabavni ceni, podjetju Doka pa lahko v štirih tednih sporočijo druge kupce. 

9.7 Če naj bi opremo za najem pripeljali na kraj, ki ni navedeno gradbišče, je za to potrebno predhodno pisno dovoljenje podjetja Doka. Vse stroške, ki jih ima podjetje Doka zaradi prevoza blaga na kraj, ki ni naveden v najemni pogodbi, krije kupec. 

10. Dokumenti, nerazkritje strokovnega znanja, prepoved povratnega inženiringa, prenos dokumentov

10.1 Kupci nimajo pravice uporabljati dokumentov, ki jih daje na voljo podjetje Doka (informacije o uporabniku, navodila za uporabo, uporabniški priročniki), za noben drug namen, razen za tiste, ki jih določa pogodba ali zadevni dokument. 

10.2 Strokovno znanje, ki ga vsebujejo dokumenti, je kupcu na voljo samo za te namene. Kupci bodo tako strokovno znanje obravnavali kot strogo zaupno in ga nimajo pravice uporabljati v kakršni koli obliki za obratni inženiring. Kupci v nobenem primeru nimajo pravice do ponovnega načrtovanja izdelkov.

10.3 Za dokumente, prenesene iz razdelka za prenos (vključno z informacijami o uporabnikih ali dokumenti, ki morajo biti na voljo kupcem), so odgovorni kupci sami. Podjetje Doka zlasti ne prevzema nobene odgovornosti za kupce, ki prenesejo pravi dokument v pravem jeziku zadevnega izdelka.

11. Neizpolnjevanje obveznosti

11.1 Če kupci zamujajo s prevzemom izdelkov ali s plačilom kupnine, lahko podjetje Doka pozove na izpolnitev pogodbe in dodelu kupcu za to najmanj 14. dnevni rok, po katerem lahko odstopi od pogodbe.

11.2  V nasprotnem primeru morajo kupci plačati zamudne obresti v višini zakonske obrestne mere, povišane za 9,2 odstotne točke na leto. Poleg tega morajo kupci podjetju Doka povrniti stroške, ki so nastali pri izterjavi terjatev in uveljavljanju pravic, vključno z vsemi stroški za izterjavo in pobiranje pavšalnih zneskov v višini 40 EUR. Zahtevki za odškodnino, ki presegajo to, ostanejo nespremenjeni.

11.3  Podjetje Doka ni dolžno dostaviti / pripraviti za prevzem nadaljnjih izdelkov, dokler kupci ne plačujejo fakturiranih zneskov, zamudnih obresti in/ali stroškov.

12. Odstop

12.1 Pogodbene stranke lahko prekinejo pogodbo s priporočenim pismom z utemeljenim razlogom (na primer kršitev bistvenih pogodbenih določb, zamuda pri plačilu kljub podaljšanemu obdobju najmanj 14 dni).

12.2 Podjetje Doka lahko odpove pogodbo, če od kupca ni mogoče upravičeno pričakovati, da bo izpolnjevalo pogodbo, četudi le za omejeno obdobje.

13. Vrnitev izdelka

13.1 Po odpovedi pogodbe je dolžan kupec v roku 14 dneh na svoje tveganje in stroške vse dobavljene izdelke vrniti podjetju Doka. V kolikor kupec ne izpolni te obveznosti, ima podjetje Doka pravico, da prevzame izdelke na tveganje in stroške kupca. 

13.2  Če izdelkov, ki jih je treba vrniti, ni mogoče nedvoumno razlikovati od drugih, ima podjetje Doka pravico izbrati izdelek po svoji izbiri. V takem primeru je kupec dolžan podjetje Doka odvezati kakršnekoli odgovornosti v razmerju do tretje osebe in povrniti škodo podjetju Doka za morebitne zahtevke tretjih oseb.

14. Garancija, odgovornost, napaka

14.1 Kupci so dolžni izdelke nemudoma pregledati zaradi napak, vsekakor pa najpozneje v roku 8 dni od prevzema in pred uporabo takih izdelkov, v tem roku pa pisno obvestiti o napakah s podrobnim opisom ugotovljene napake.

14.2 Kupci nosijo breme za dokazovanje napak. 

14.3 Napake lahko podjetje Doka po lastni presoji odpravi z naknadno izvedbo (naknadna dostava ali naknadna dostava manjkajočih izdelkov ali zamenjava).

14.4 Garancijske zahtevke za prijavljene napake je treba vložiti na sodišču v roku šestih mesecev.

14.5 Obvestilo o napakah kupcev ne odvezuje obveznosti plačila. Da je podjetje Doka odgovorno pod garancijo, morajo kupci izpolniti vse obveznosti, vključno z njihovimi plačilnimi obveznostmi, ne glede na omejitve, ter pravočasno obvestiti o napakah in zagotoviti podrobne specifikacije.

14.6 Dejstvo, da se lahko podjetje Doka začne pogajati o napakah ali pritožbah, ne pomeni odpovedi pravice podjetja Doka, da vloži ugovor, da je bilo obvestilo o napakah prepozno ali da nima dovolj podrobnih specifikacij.

14.7 Garancijsko nadomestilo kupca podjetju Doka je izključeno, če so kupci prodali izdelke potrošnikom in je garancijski rok že potekel (. Če ne obstajajo nasprotne zakonske določbe, od katerih ni mogoče odstopati, kupci prav tako izključijo kakršno koli regresno pravico do svojih kupcev.

14.8 Vsaka odgovornost s strani podjetja Doka za manjšo malomarnost je izključena. Poleg tega ne prevzema nobene odgovornosti za povrnitev posledične škode ali izgubljenega dobička - razen v primerih, ko je bila škoda ali izguba povzročena namerno. 

14.9 Morebitne odškodninske zahtevke bodo kupci uveljavili na sodišču v 6 mesecih od seznanitve s škodo, najpozneje pa v dveh letih po dostavi. 

14.10 Izogibanje pogodbenim obveznostim zaradi napake je izključeno.

14.11 Podjetje Doka ne jamči za neprekinjeno razpoložljivost spletne trgovine in opozarja na dejstvo, da je mogoče storitve spletne trgovine zaradi potrebnih razlogov (kot so vzdrževanje, varnost, zmogljivost ali izboljšave) omejiti ali začasno ukiniti. 

14.12  Najeti material je načeloma uporabljeni material; dostava uporabljenega materiala kot takega ne predstavlja napake, zato kupec nima pravice zahtevati dostave novega materiala, razen če se pogodbeni stranki o tem izrecno pisno dogovorita.

15. Brez pobotanja 

Kupci nimajo pravice do pobota terjatev do podjetja Doka, razen če so ustrezni zahtevki nesporni ali če jih je pravnomočno ugotovilo sodišče.

16. Klavzula o ločljivosti

Če je iz kakršnega koli razloga ena ali več določb teh splošnih pogojev uporabe ali katere koli pogodbe, ki temelji na teh splošnih pogojih uporabe, neveljavnih ali neizvršljivih, to ne vpliva na veljavnost preostalih določb. Vsaka neveljavna ali neizvršljiva določba se nadomesti z določbo, ki se čim bolj približa predvidenemu namenu določbe.  Enako velja smiselno za vse vrzeli v določbah.

17. Veljavno pravo, kraj izvedbe, kraj pristojnosti

17.1 Za vsa pravna razmerja med podjetjem Doka in kupci velja slovenska zakonodaja. 

17.2 Kraj izvedbe bo registrirani naslov podjetja Doka.

17.3 Izključna pristojnost za kakršne koli in vse spore, ki izhajajo iz ali so v zvezi s temi splošnimi pogoji uporabe in transakcijami, ki temeljijo na njih, je sodišče, pristojno za zadevo v Kranju. Podjetje Doka ima pravico tožbo vložiti tudi pred sodiščem, ki je krajevno pristojno po zakonu.

18. Razno

18.1 Vse pravice in obveznosti po tej pogodbi veljajo za vse pravne naslednike (posamezno ali univerzalno pravno nasledstvo). Kupci ne smejo prenesti nobenih pravic in obveznosti po tej pogodbi na tretjo osebo, ne da bi za to pridobili izrecno predhodno pisno soglasje podjetja Doka. 

18.2 Morebitni ustni dogovori, obljube in nasveti zaposlenih v podjetju Doka ne bodo veljavni brez pisne potrditve podjetja Doka.

18.3 Ustnih stranskih dogovorov ni. Za kakršne koli spremembe ali dopolnitve teh splošnih pogojev uporabe ali pogodb, ki so sklenjeni prek spletne trgovine, je potrebna veljavna pisna potrditev; enako velja za morebitne stranske sporazume in garancije ter izjave ter za kakršne koli poznejše pogodbene spremembe, vključno z odpovedjo v pisni obliki.

18.4 Šteje se, da elektronska pošta izpolnjuje zahtevo po pisni obliki. E-pošta zadostuje tudi za vsa druga obvestila ali pravno pomembna sporočila, razen če je v danem primeru ali v teh splošnih pogojih uporabe določeno drugače.

Splošni poslovni pogoji za prenos

Novembra 2021