Adatkezelési tájékoztató

BEVEZETÉS

A Magyar DOKA Zsalutechnika Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-261300, adószám: 10568998-2-41, székhely: 1037 Budapest, Törökkő u. 5-7.) (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő tájékoztatónak.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk.

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi oldalak adatkezelését szabályozza: https://www.doka.com/hu/

Az adatkezelési tájékoztató elérhető az alábbi oldalról: https://www.doka.com/hu/home/dataprivacy/index?changecountry=HU 

A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

AZ ADATKEZELŐ ÉS ELÉRHETŐSÉGEI:

Név: Magyar DOKA Zsalutechnika Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1037 Budapest, Törökkő u. 5-7
E-mail: magyar@doka.com
Telefon: +36 1 436 7373

FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

3. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

4. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

5. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

6. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

7. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELVEK

A személyes adatok:

a) kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

b) gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);

c) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);

d) pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);

e) tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);

f) kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

ADATKEZELÉSEK

WEBÁRUHÁZ MŰKÖDTETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS

1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

 

Személyes adat

Az adatkezelés célja

Jogalap

Jelszó

A felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja.

a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja és az Elker tv. 13/A. § (3) bekezdése.

Vezeték-és keresztnév (kapcsolattartó)

A kapcsolatfelvételhez, a vásárláshoz, a szabályszerű számla kiállításához, az elállási jog gyakorlásához szükséges.

E-mail cím (kapcsolattartó)

Kapcsolattartás.

Telefonszám (kapcsolattartó)

Kapcsolattartás, a számlázással, vagy a szállítással kapcsolatos kérdések hatékonyabb egyeztetése.

Számlázási név és cím

A szabályszerű számla kiállítása, továbbá a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.

6. cikk (1) bekezdés c) pontja, és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése

Szállítási név és cím

A házhoz szállítás lehetővé tétele.

a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja és az Elker tv. 13/A. § (3) bekezdése.

A vásárlás/regisztráció időpontja

Technikai művelet végrehajtása.

A vásárlás/regisztráció kori IP cím

Technikai művelet végrehajtása.

 Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.

2. Az érintettek köre: A webshop weboldalon regisztrált/vásárló valamennyi érintett.

3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A regisztráció törlésével azonnal. Az érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az adatkezelő a GDPR 19. cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.

A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő sales és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: 

 • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
 • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

6. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

- postai úton a 1037 Budapest, Törökkő u. 5-7. címen,
- e-mail útján a magyar@doka.com e-mail címen, 
- telefonon a +36 1 436 7373 számon.

7. Az adatkezelés jogalapja: 

7.1. a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, 

7.2. Az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése: 

A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

7.3. A számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása esetén a 6. cikk (1) bekezdés c) pontja.

7.4. A szerződésből eredő követelések érvényesítése esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:21. §-a szerint 5 év.

6:22. § [Elévülés]
(1) Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a követelések öt év alatt évülnek el.
(2) Az elévülés akkor kezdődik, amikor a követelés esedékessé válik.
(3) Az elévülési idő megváltoztatására irányuló megállapodást írásba kell foglalni.
(4) Az elévülést kizáró megállapodás semmis.
 
8. Tájékoztatjuk, hogy 
 • az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges.
 • köteles a személyes adatokat megadni, hogy tudjuk a rendelését teljesíteni.
 • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk a rendelését feldolgozni.

AZ IGÉNYBE VETT ADATFELDOLGOZÓK

Fuvarszervező

1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Termékek kiszállítása, fuvarozás

2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

Futárszolgálat:

5 tonnáig (KCR):

5 tonnáig (ponyvás):

8 tonnáig (KCR):

15 tonnáig:

21 tonnáig (KCR):

24 tonnáig (ponyvás):

 

3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Szállítási név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím.

4. Az érintettek köre: A házhozszállítást kérő valamennyi érintett.

5. Az adatkezelés célja: A megrendelt termék házhoz szállítása.

6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A házhozszállítás lebonyolításáig tart.

7. Az adatfeldolgozás jogalapja: 6. cikk (1) bekezdés b) pontja.

Tárhely-szolgáltató

1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás

2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége: 
Doka GmbH.
Josef Umdasch Platz 1, 
3300 Amstetten, Ausztria
info@doka.com

3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.

4. Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.

5. Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.

6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a tárhely-szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.

7. Az adatfeldolgozás jogalapja: a 6. cikk (1) bekezdés c) és f) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése. Jogos érdek a weboldal megfelelő üzemeltetése, támadások, csalások elleni védelem.

Egyéb adatfeldolgozó

GeoLite2
MaxMind, Inc. 14 Spring Street,
3rd Floor Waltham,
MA 02451 USA („MaxMind“)

A GeoLite 2 szolgáltatást az IP-cím meghatározására használjuk, hogy közvetlenül az Ön országának megfelelő webáruházat bocsáthassuk rendelkezésére. A GeoLite 2 adatait a MaxMind vállalat bocsátja rendelkezésre. Bővebb információk a következő oldalon találhatók: https://www.maxmind.com/en/privacy_policy

COOKIE-K (SÜTIK) KEZELÉSE

1. Webáruházakra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k” és „biztonsági cookie-k”, melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.

2. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok

3. Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.

4. Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása, a „bevásárlókosár” nyilvántartására és a látogatók nyomon követése.

5. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.

6. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

7. Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

8. Ezenkívül weboldalaink használata során sütiket mentünk el azon az eszközön, amellyel a felhasználó megnyitotta az alkalmazást. A sütik olyan kis fájlok, amelyek lehetővé teszik az alkalmazás megnyitásához használt eszközre (PC, okostelefon vagy hasonló) jellemző, adott eszközre vonatkozó információk elmentését. Ezek egyrészt felhasználóbaráttá teszik a weboldalakat, és így a felhasználó érdekeit szolgálják (pl. a bejelentkezési adatok tárolása révén), másrészt lehetővé teszik a weboldal használatával kapcsolatos statisztikai adatok gyűjtését, valamint a kínálat javítása érdekében történő elemzését. A felhasználó korlátozhatja a sütik használatát. A legtöbb böngésző lehetőséget kínál a sütik mentésének korlátozására, ill. teljes letiltására. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy a sütik letiltása korlátozza az alkalmazás használatát, különösen pedig a használat kényelmét.

9. A webáruház használatakor szintén sütiket tárolunk el a felhasználó számítógépén, hogy nyomon követhessük a webáruházban való mozgásokat, használni lehessen a bevásárlókosarat, és felismerhessük a felhasználókat, ha újból ellátogatnak weboldalunkra.

10. Weboldalaink az alábbi típusú sütiket használják, melyek terjedelmét és működését az alábbiakban ismertetjük:

COOKIE-K (SÜTIK) KEZELÉSE

1. Webáruházakra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k” és „biztonsági cookie-k”, melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.

2. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok

3. Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.

4. Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása, a „bevásárlókosár” nyilvántartására és a látogatók nyomon követése.

5. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.

6. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

7. Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

8. Ezenkívül weboldalaink használata során sütiket mentünk el azon az eszközön, amellyel a felhasználó megnyitotta az alkalmazást. A sütik olyan kis fájlok, amelyek lehetővé teszik az alkalmazás megnyitásához használt eszközre (PC, okostelefon vagy hasonló) jellemző, adott eszközre vonatkozó információk elmentését. Ezek egyrészt felhasználóbaráttá teszik a weboldalakat, és így a felhasználó érdekeit szolgálják (pl. a bejelentkezési adatok tárolása révén), másrészt lehetővé teszik a weboldal használatával kapcsolatos statisztikai adatok gyűjtését, valamint a kínálat javítása érdekében történő elemzését. A felhasználó korlátozhatja a sütik használatát. A legtöbb böngésző lehetőséget kínál a sütik mentésének korlátozására, ill. teljes letiltására. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy a sütik letiltása korlátozza az alkalmazás használatát, különösen pedig a használat kényelmét.

9. A webáruház használatakor szintén sütiket tárolunk el a felhasználó számítógépén, hogy nyomon követhessük a webáruházban való mozgásokat, használni lehessen a bevásárlókosarat, és felismerhessük a felhasználókat, ha újból ellátogatnak weboldalunkra.

10. Weboldalaink az alábbi típusú sütiket használják, melyek terjedelmét és működését az alábbiakban ismertetjük: Analytics”). Ezenkívül bizonyos beágyazott beépülő modulok (lásd alább) is használnak sütiket szolgáltatásaik végrehajtásához.

11. Weboldalainkon alapvetően az alábbi sütiket helyezzük el:

 

NÉV 

CÉL ÉS LEJÁRAT

PHPSESSID

Megőrzi a felhasználó előnyben részesített beállításait, hogy az oldal újbóli felkeresésekor automatikusan rendelkezésre bocsáthassa azokat; munkamenet-süti.

country

E süti segítségével azt az információt tároljuk el, hogy mely ország weboldalát látogatta meg a felhasználó és mely nyelvet részesíti előnyben. Amikor a felhasználó újból felkeresi weboldalunkat, kiolvassuk a sütiből az adatokat, és az adott országra jellemző információk jelennek meg.

hideLanguageHintUs

Ha egyesült államokbeli IP-címről látogat el valaki a doka.com oldalra, akkor a helymeghatározó szolgáltatáson keresztül nem irányítjuk át a felhasználót a doka.com/us/index weboldalra. A felhasználó továbbra is a nemzetközi verziót látja, és megjelenik számára egy üzenet. A „hideLanguageHintUs“ süti elhelyezésére akkor kerül sor, ha a felhasználó nem szeretné ezt az üzenetet megjeleníteni, ill. ha a felhasználó már tudomásul vette a sütik használatára vonatkozó figyelmeztetést.

acceptcookie

Amikor a felhasználók ellátogatnak a Doka weboldalaira, sütik használatára vonatkozó figyelmeztetés jelenik meg. Amennyiben a felhasználók hozzájárulnak a sütik használatához, megtörténik az „acceptcookie” nevű süti elhelyezése, és a következő látogatásnál nem jelenik meg újból a sütik használatára vonatkozó figyelmeztetés. 

Language

A felhasználó nyelvi beállításait tárolja, hogy újbóli megnyitáskor automatikusan az adott nyelven jelenjen meg az oldal.

ISAWPLB

Ezt a sütit (ISA Web Publishing Load Balancing) akkor alkalmazzák, ha több front-end webszervert szolgál ki az ISA szerver/TMG. A kérések így ugyanahhoz a szerverhez jutnak el.

acceleratorSecureGUID und
cpAcceleratorSecureGUID

Ezek a biztonságos munkamenethez használatos tokenek.

JSESSIONID

E süti segítségével egyedi szám rendelhető az adott felhasználó munkamenetéhez. A weboldal működéséhez szükséges; munkamenet-süti.

hide_cookieoverlay
hide_cookieoverlay__medium
performance-cookies_allowed
performance-cookies_allowed__medium
socialmedia-cookies_allowed

Ezek a sütik eltárolják a felhasználó által preferált-, valamint a harmadik felek alkalmazásaival kapcsolatos beállításokat.

 12. Harmadik felektől származó alkalmazások:

Alkalmazás:
Google Analytics
Szolgáltató:
Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA (“Google”)
Leírás:
Ezek a weboldalak a Google Inc. („Google“) Google Analytics nevű webelemző szolgáltatását használják. A Google Analytics úgynevezett sütiket, azaz olyan, a számítógépen elmentett szövegfájlokat használ, amelyek lehetővé teszik a weboldalak használatának elemzését. Azokat az információkat, amelyeket a süti a weboldalak használatáról hozott létre, általában a Google egyik egyesült államokbeli szerverére továbbítják, és ott tárolják. A weboldalak IP-anonimizálásának aktiválása esetén (_gat._anonymizeIp) a Google azonban az Európai Unió tagállamain, ill. az Európai Gazdasági Térségre vonatkozó megállapodás más szerződéses államain belül előbb lerövidíti az IP-címet. A Google csak kivételes esetekben küldi át a teljes IP-címet valamely egyesült államokbeli szerverére, és végzi el ott a lerövidítést. Jelen weboldalak üzemeltetőjének megbízásából a Google arra használja fel ezeket az információkat, hogy kiértékelje a weboldalak használatát, jelentéseket állítson össze a weboldalakon végzett tevékenységekről, valamint a weboldalak és az internet használatával kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtson a weboldalak üzemeltetőjének. A Google Analytics szolgáltatás használata keretében a böngésző által megadott IP-címet nem kapcsolják össze más Google adatokkal. A böngészőszoftver megfelelő beállításával megakadályozható a sütik mentése; felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy nem használható teljes mértékben a weboldalak összes funkciója. Ezen kívül a süti által generált és a weboldalak használatával kapcsolatos adatok (beleértve az Ön IP-címét is) Google számára történő rögzítése, valamint ezeknek az adatoknak a Google által történő feldolgozása megakadályozható egy böngészőhöz való beépülő modul telepítésével.
A legelterjedtebb böngészőkhöz a Google letiltó bővítményt kínál, amellyel jobban ellenőrizhető, milyen adatokat rögzít a Google a megnyitott weboldalakkal kapcsolatban. A bővítmény tudatja a Google Analytics JavaScriptjével (ga.js), hogy a felhasználó nem járul hozzá, hogy a weboldalon tett látogatásról információkat továbbítsanak a Google Analytics-hoz. A Google Analytics által kínált, böngészőkhöz való letiltó bővítmény azonban nem akadályozza meg, hogy a Doka vagy az esetlegesen használt más webanalitikai szolgáltatás adatokat kapjon.
Weboldalainkon az alábbi Google-től származó sütiket helyezzük el:
„_ga“ Ezt a sütit a Google Analytics használja a weboldal látogatóinak megkülönböztetésére és az oldalakon tett látogatások, ill. a látogatások időtartamának nyomon követésére; érvényességi idő: 2 év;
„_gat“ Ezt a Google Analytics által használt sütit a szerverek lekérési arányának megfigyelésére és blokkolására használják; érvényességi idő: 10 perc;
„_gid“ E süti segítségével megkülönböztethetők egymástól a felhasználók. Érvényességi idő: 24 óra.
„_gali" Ezt a sütit a Google Analytics Enhanced Link Attribution funkciója használja, amely lehetővé teszi az egy oldalon több, ugyanarra a címre mutató link közötti automatikus megkülönböztetést, ezzel javítva a felhasználók oldalon belüli analitikai jelentését.
Amikor ellátogat weboldalainkra, a Google információkat kap arról, hogy Ön weboldalunk adott aloldalát megnyitotta, valamint a 2. pontban megadott személyes adatokat is megkapja. Ez attól függetlenül történik, hogy Ön bejelentkezett-e a Google-fiókján keresztül vagy sem. Ha be van jelentkezve a Google-fiókjába, akkor az adatait közvetlenül hozzárendelik az Ön fiókjához. Amennyiben nem szeretné ezt, akkor a szolgáltatás használata előtt ki kell jelentkeznie a Google oldalán. A Google reklám- és piackutatási célokra, valamint a weboldalak igényeknek megfelelő kialakítása érdekében használja az Ön adatait. Önnek joga van adatai ilyen jellegű felhasználása ellen tiltakozni. A tiltakozást közvetlenül a Google vállalathoz kell címeznie.
Ezenkívül szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a Google az Amerikai Egyesült Államokon belül is végzi adatai feldolgozását, és hogy a vállalat az EU–USA adatvédelmi pajzs résztvevője. Az adatgyűjtés céljáról és terjedelméről további információk a Google adatvédelmi nyilatkozatában, a következő weboldalon találhatók: https://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=hu.
A hozzájárulás visszavonása:

Böngészőbővítmény a Google Analytics szolgáltatás letiltásához: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
A Google Analytics által használt sütiket általános sütibeállítási funkciónkon keresztül is kezelheti.
Az adatgyűjtés céljáról és terjedelméről a Google adatvédelmi nyilatkozatában, a következő weboldalon találhatók információk: https://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=hu

Alkalmazás:
Facebook beépülő modul
Szolgáltató:
Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“)
Leírás:
A Doka használja a Facebook közösségi hálózat beépülő moduljait. A Facebook beépülő moduljai a Facebook logóról vagy a „Kedvelés” („Like”) gombról ismerhetők fel. Ha ezekről a weboldalakról ellátogat a Facebook oldalára, akkor a beépülő modul közvetlen kapcsolatot létesít a böngésző és a Facebook szervere között. Így a Facebook információt kap arról, hogy az adott IP-címmel ellátogattak a weboldalakra. Ha a felhasználó be van jelentkezve a Facebook oldalán, és rákattint a „Kedvelés” gombra, akkor e weboldalak tartalmai összekapcsolhatóak a Facebook-profillal. Így a Facebook a weboldalon tett látogatást hozzárendelheti a felhasználói fiókhoz. A Doka nem szerez tudomást a továbbított adatokról, valamint azok Facebook általi használatáról. Ezzel kapcsolatban további információk a Facebook adatvédelmi nyilatkozatában találhatók.
A hozzájárulás visszavonása:
Amennyiben nem kívánja, hogy a Facebook az ezeken a weboldalakon tett látogatást hozzárendelje a felhasználói fiókjához, akkor kérjük, jelentkezzen ki Facebook-fiókjából.
www.facebook.com

Alkalmazás:
Facebook-képpont
Szolgáltató:
Facebook
Leírás:
Ezeken a weboldalakon a Doka a Facebook-képpont szolgáltatást használja. Így nyomon követhető a felhasználók magatartása, amikor a Facebookon megjelenő hirdetésre kattintva a hirdető weboldalára irányítják át őket. Ez az eljárás a Facebookon megjelenő hirdetések hatékonyságának statisztikai és piackutatási célokból történő elemzésére használatos, és hozzájárulhat a jövőbeni promóciós tevékenységek optimalizálásához. A begyűjtött adatok névtelenek a Doka számára, tehát a vállalat nem tudja azonosítani a felhasználót. Azonban az adatokat a Facebook menti el és dolgozza fel, így összekapcsolhatja azokat az adott felhasználói profillal, és a Facebook saját adatfelhasználási irányelvének (https://www.facebook.com/about/privacy) megfelelően saját hirdetési céljaira használhatja az adatokat. A felhasználó engedélyezheti a Facebook, valamint annak partnerei számára, hogy a Facebook oldalán és azon kívül hirdetéseket jelenítsenek meg. E célokból ez a szolgáltatás sütit helyezhet el a weboldal megnyitásához használt eszközön.
A hozzájárulás visszavonása:
Visszavonás a Facebook oldalán: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/

Alkalmazás:
YouTube Plug-In
Szolgáltató:
YouTube LLC, 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA
Leírás:
A Doka a videók beágyazásához többek között a Google által üzemeltetett YouTube oldal beépülő modulját használja. Ha a felhasználó olyan weboldalra látogat el, melyet a Doka a YouTube beépülő moduljával látott el, akkor kapcsolat jön létre a YouTube szervereivel. Ezen a kapcsolaton keresztül a YouTube szervere információt kap arról, hogy a Doka mely weboldalát kereste fel a felhasználó. Ha a felhasználó ezenkívül be van jelentkezve a YouTube-fiókjába, akkor a YouTube közvetlenül a felhasználói profilhoz rendelheti a felhasználó böngészési szokásait.
A hozzájárulás visszavonása:
Ez a hozzárendelés úgy akadályozható meg, hogy a felhasználó kijelentkezik a YouTube-fiókjából, valamint a többi a YouTube LLC, ill. a Google Inc vállalat által fenntartott felhasználói fiókból, majd törli a megfelelő sütiket: www.youtube.com

Alkalmazás:
Vimeo beépülő modul
Szolgáltató:

Vimeo LCC, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA („Vimeo“)
Leírás:
Ezeken a weboldalakon a Vimeo.com beépülő moduljait használjuk. Ha a felhasználó olyan weboldalra látogat el, melyet a Vimeo beépülő moduljával láttunk el, akkor kapcsolat jön létre a Vimeo szervereivel, és megjelenik a beépülő modul. Ha a felhasználó ezenkívül be van jelentkezve a Vimeo oldalán, akkor a Vimeo ezt az információt az adott platformon található személyes felhasználói profilhoz rendelheti. Ez a hozzárendelés azonban megakadályozható úgy, hogy a felhasználó a Doka weboldalának használata előtt kijelentkezik a Vimeo-fiókjából, majd törli a megfelelő, Vimeo által használt sütiket. Az adatok Vimeo által történő feldolgozásával és az adatvédelmi iránymutatásokkal kapcsolatban további információk a következő oldalon találhatók: https://vimeo.com/privacy
A hozzájárulás visszavonása:
Ez a hozzárendelés azonban megakadályozható úgy, hogy a felhasználó a Doka weboldalának használata előtt kijelentkezik a Vimeo-fiókjából, majd törli a megfelelő, Vimeo által használt sütiket: www.vimeo.com

Alkalmazás:
Sketchfab beépülő modul
Szolgáltató:
Sketchfab, Inc., Sketchfab HQ, 1123 Broadway #501 (25th St), New York City, NY 10010 US („Sketchfab“)
Leírás:
A Doka többek között a Sketchfab, Inc. által üzemeltetett sketchfab.com oldal beépülő moduljait használja. Ha a felhasználó a Doka olyan weboldalára látogat el, melyet a Sketchfab beépülő moduljával láttunk el, akkor kapcsolat jön létre a Sketchfab szervereivel, és a weboldalon megjelenik a beépülő modul, úgy, hogy a felhasználó böngészője üzenetet kap. Ha a felhasználó be van jelentkezve a Sketchfab-fiókjába, akkor a vállalat közvetlenül a felhasználói profiljához rendelheti a böngészési szokásait.
A hozzájárulás visszavonása:
Ez a folyamat a Sketchfab-fiókból való kijelentkezéssel megakadályozható: www.sketchfab.com

Alkalmazás:
Watchado beépülő modul
Szolgáltató:
whatchado GmbH, Möllwaldplatz 4/39, 1040 Wien, Österreich („Whatchado“)
Leírás:
A Doka többek között a Watchado által üzemeltetett watchado.com oldal beépülő moduljait használja, hogy videókat ágyazzon be a weboldalakon. A whatchado.com oldalt a whatchado GmbH, Möllwaldplatz 4/39, 1040 Bécs, Ausztria üzemelteti. Ha a felhasználó a Doka olyan weboldalára látogat el, melyet ilyen beépülő modullal láttunk el, akkor kapcsolat jön létre a Watchado szervereivel. Ha a felhasználó be van jelentkezve a Watchado-fiókjába, akkor a Watchado közvetlenül a felhasználó profiljához rendelheti a böngészési szokásait.
A hozzájárulás visszavonása:
Ez a felhasználói fiókból való kijelentkezéssel megakadályozható: www.whatchado.com

 

Alkalmazás:
Mandrill
Szolgáltató:
Rocket Science Group, LLC, 512 Means St. Suite 404, Atlanta, GA 30318, USA („Mandrill“)
Leírás:
A Doka a Mandrill szolgáltatást használja. Ennek során a megadott kapcsolattartási adatokat – úgymint az e-mail címet, a megszólítást, a vezeték- és utónevet –, valamint az e-mail tartalmát továbbítjuk a Mandrillhoz, mely elmenti azokat. A szolgáltatás adatokat kezel arról, hogy milyen időpontban olvasták el a Doka által elküldött e-maileket, és mikor nyitották meg az azokban található hivatkozásokat. A szolgáltatás arról is képes adatokat gyűjteni, hogy milyen gyakran nyitottak meg egy e-mailt, és milyen IP-címet, levelezőprogramot és operációs rendszert használtak hozzá. A The Rocket Science Group, LLC vállalat az Amerikai Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériuma és az Európai Bizottság által létrehozott EU–USA adatvédelmi pajzs résztvevője. E keretprogram az Európai Gazdasági Térség tagállamaiból származó személyes adatok gyűjtésére, használatára és őrzésére vonatkozik. Az alábbi weboldalon információkat talál arról, hogy milyen adatokat gyűjt, dolgoz fel és használ a The Rocket Science Group, LLC az EU–USA adatvédelmi pajzs keretprogram keretében, és milyen célokból teszi azt: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG. További információk a Mandrillról és a Mandrill adatvédelméről a következő oldalon találhatók: https://mailchimp.com/legal/privacy/
A hozzájárulás visszavonása:
A Mandrill szolgáltatást a doka.com weboldalon található kapcsolatfelvételi űrlap használata során használjuk. Amennyiben nem szeretné használni ezt a szolgáltatást, javasoljuk, hogy más módon, az adott weboldalon megadott kapcsolattartási adatokat használva vegye fel a kapcsolatot a Doka vállalattal.

 

HÍRLEVÉL, DM TEVÉKENYSÉG

1. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse.

2. Továbbá Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

3. Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató minden - a reklámüzenetek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.

4. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

 

Személyes adat

Az adatkezelés célja

Jogalap

Név, e-mail cím.

Azonosítás, a hírlevélre/akciós kuponokra való feliratkozás lehetővé tétele.

Az érintett hozzájárulása,

6. cikk (1) bekezdés a) pontja.

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.

A feliratkozás időpontja

Technikai művelet végrehajtása.

A feliratkozás kori IP cím

Technikai művelet végrehajtása.

 

5. Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.

6. Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail, sms, push üzenet) küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb. 

7. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.

8. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő sales és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

9. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: 

 • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
 • tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint 
 • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

10. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

- postai úton a 1037 Budapest, Törökkő u. 5-7. címen,
- e-mail útján a magyar@doka.com e-mail címen,
- telefonon a +36 1 436 7373 számon.

11. Az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről.

12. Az adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozó:

eworx Network & Internet GmbH
„eworx“, Hanriederstraße 25,
4150 Rohrbach-Berg, Ausztria

13. Tájékoztatjuk, hogy 

 • az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul.
 • köteles a személyes adatokat megadni, ha hírlevelet szeretne kapni tőlünk.
 • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudunk Önnek hírlevelet küldeni.
 • a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

KÖZÖSSÉGI OLDALAK

1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

2. Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt.

3. Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.

4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

5. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

ÜGYFÉLKAPCSOLATOK ÉS EGYÉB ADATKEZELÉSEK

1. Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, e-mail, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel.

2. Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb. megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törli.

3. E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

4. Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.

5. A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

AZ ÉRINTETTEK JOGAI

1. A hozzáférés joga

Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

2. A helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

3. A törléshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.

4. Az elfeledtetéshez való jog

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; 
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; 
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; 
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e Ön jogos indokaival szemben.

6. Az adathordozhatósághoz való jog 

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta (...)

7. A tiltakozáshoz való jog 

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a (...) kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. 

8. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

9. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

 • Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
 • Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

INTÉZKEDÉSI HATÁRIDŐ

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről. 

Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt. 

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

a) a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;

b) a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;

c) fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;

d) az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

AZ ÉRINTETT TÁJÉKOZTATÁSA AZ ADATVÉDELMI INCIDENSRŐL

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 • az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
 • az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.

ADATVÉDELMI INCIDENS BEJELENTÉSE A HATÓSÁGNAK

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

FELÜLVIZSGÁLAT KÖTELEZŐ ADATKEZELÉS ESETÉN

Ha a kötelező adatkezelés időtartamát, vagy szükségessége időszakos felülvizsgálatát törvény, helyi önkormányzat rendelete, vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusa nem határozza meg, az adatkezelő az adatkezelés megkezdésétől legalább háromévente felülvizsgálja, hogy az általa, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adat kezelése az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges-e

Ezen felülvizsgálat körülményeit és eredményét az adatkezelő dokumentálja, e dokumentációt a felülvizsgálat elvégzését követő tíz évig megőrzi és azt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) kérésére a Hatóság rendelkezésére bocsátja.

PANASZTÉTELI LEHETŐSÉG

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

ZÁRSZÓ

A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:

- A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.)
- 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
- 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
- 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
- 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
- 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
- 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
- 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról
- A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről

 

Download (PDF)