YLEISET EHDOT JA KÄYTTÖEHDOT

1 Yleisten ehtojen ja käyttöehtojen soveltamisalue

1.1 Näitä Doka Finland Oy:n ("Doka") yleisiä ehtoja ja käyttöehtoja ("YEK") sovelletaan Dokan verkkokauppaan https://shop.doka.com/shop/fi/ ("Verkkokauppa") sekä kyseiseen domainiin kuuluviin alidomaineihin ja verkkosivustoihin. YEK:ta sovelletaan kaikkiin kaupallisten (B2B) asiakkaiden (”Asiakas”) Verkkokaupassa tekemiin liiketoimiin, joiden tarkoituksena on hankkia käyttämättömiä tai käytettyjä materiaaleja, kuten muottitarvikkeita, seinä- ja kattomuotteja sekä järjestelmäkomponentteja ("Tuotteita"). 

1.2 YEK:ta sovelletaan myös kaikkiin tuleviin Asiakkaan ja Dokan välisiin liiketoimiin, jotka suoritetaan Verkkokaupan kautta, vaikkei YEK:hon viitattaisikaan erikseen tällaista tulevaa sopimusta solmittaessa. Vuokrattaviin materiaaleihin sovelletaan lisäksi Dokan yleisiä vuokrausehtoja, jotka ovat saatavilla osoitteessa https://www.doka.com/fi/home/termsandconditions/AGB. Mikäli YEK:n ja Dokan yleisten vuokrausehtojen välillä on ristiriita, YEK:n yksityiskohtaisempia sääntöjä sovelletaan verkossa tapahtuviin liiketoimiin.

1.3 Asiakkaiden omia yleisiä ehtoja tai hankintaehtoja ei sovelleta, ellei Doka ole nimenomaisesti ja kirjallisesti niitä hyväksynyt.

1.4 Doka varaa oikeuden muuttaa YEK:ta koska tahansa perusteluja esittämättä. Asiakkaille ilmoitetaan tällaisista muutoksista sähköpostitse. Verkkokaupan käytön jatkamista pidetään YEK:n muutosten hyväksymisenä.

2 Tekijänoikeus

Domainin https://shop.doka.com/shop/fi/ sekä kaikkien siihen kuuluvien alidomainien ja verkkosivustojen elementit, kuten teksti, kuvat, valokuvat ja grafiikat, ovat teollis- ja tekijänoikeuksien suojaamia. Kyseisiä elementtejä ei saa kopioida, muunnella tai käyttää millään muulla tavalla.

3 Tietosuoja

3.1 Osoitteessa https://www.doka.com/fi/home/dataprivacy/index saatavilla olevia tietosuojamääräyksiä sovelletaan kaikissa Dokan ja Asiakkaan välisissä toimissa ja ne ovat YEK:n olennainen osa.

3.2 Doka ja Doka GmbH käyttävät Asiakkaiden ja niiden yhteyshenkilöiden tietoja (etunimi, sukunimi, asema, sähköpostiosoite, salasana, syntymäaika, yrityksen nimi, yhteyshenkilö, kaupparekisterinumero, puhelinnumero, faksinumero, toimitus- ja laskutusosoite) sähköpostien tai Dokan muiden vastaavien tuotteiden ja palvelujen markkinointia koskevien viestien lähettämiseen, ja tässä tarkoituksessa Doka myös siirtää tietoja Doka GmbH:lle. Asiakkaalla on oikeus vastustaa näiden tietojen käsittelyä tätä tarkoitusta varten ilmoittamalla siitä osoitteessa shop@doka.com

4 Asiakkaan rekisteröinti, valtuutukset, tunnistustarkastukset ja edustusoikeudet

4.1 Asiakkaan on rekisteröidyttävä ja annettava pakolliset tiedot. Asiakkaan antamien tietojen on oltava täsmällisiä, täydellisiä, totuudenmukaisia ja lain määräysten mukaisia.

4.2 Rekisteröitymisen jälkeen kukin Asiakas saa käyttäjänimen ja salasanan (kirjautumistiedot) Verkkokauppaan kirjautumista varten. Yhdelle Asiakkaalle voidaan luoda useita käyttäjiä, joilla on erilaiset valtuudet, jos Asiakas on itse tämän hyväksynyt. Doka ei ole vastuussa tällaisten valtuuksien myöntämisestä tai käyttämisestä tai Asiakkaan sisäisistä hyväksyntäprosesseista.

4.3 Dokalla on oikeus koska tahansa todentaa sivustolle kirjautuvan käyttäjän henkilöllisyys ja edustusoikeudet ja pyytää toimittamaan niistä riittävät todisteet (toimilupa, valtakirja, kaupparekisteriote tms.).

4.4 Asiakkaalla on velvollisuus pitää kirjautumistietonsa salassa ja suojata niitä kolmansien osapuolten luvattomalta käytöltä. Asiakkaan tulee ilmoittaa tietojensa luvattomasta tai väärinkäytöstä Dokalle kirjallisesti ja viipymättä. Tähän ilmoitukseen asti kirjautumisten ja niihin liittyvien toimien ja palveluiden käyttämisen katsotaan olevan kyseisen asiakkaan tekemiä.

4.5 Ellei Asiakas tee toimia tai vieraile Verkkokaupassa vuoteen, kyseinen asiakastili poistetaan. Uudelleenrekisteröityminen on kuitenkin aina mahdollista.

5 Tarjoukset, tilaukset, maksutavat, sopimuksen päättäminen, laskutus

5.1 Kaikki Dokan tekemät tarjoukset ovat ei-sitovia, ellei niitä ole nimenomaisesti ilmoitettu sitoviksi. Tilausprosessin yhteydessä ilmoitettu tuotteiden saatavuus on myös ei-sitova.
5.2 Tuotteita tilatessaan Asiakkaan tulee Tuotteiden valitsemisen lisäksi valita toimitustapa (toimitus) toivottu toimituspäivä ja toivottu maksutapa. Doka toimittaa Tuotteet Asiakkaan luomalle projektille annettuun osoitteeseen. Ellei osoitetta ole saatavilla, Asiakkaan tulee luoda uusi projekti ja antaa sille osoite.

5.3 Mikäli Doka toimittaa Tuotteet sovittuun paikkaan, maksu suoritetaan joko luottokortilla tai laskun vastaanottamisen jälkeen. Maksu laskun vastaanottamisen jälkeen edellyttää Dokan hyväksyntää. Doka voi harkintansa mukaan vaatia luottokorttimaksua. Luottokorttimaksu edellyttää asiaankuuluvien luottokorttitietojen antamista tilaamisen yhteydessä. Asiakkaan vastuulla on varmistaa, ettei luottokortin käyttöä ole estetty tai ettei kortti ole vanhentunut. Maksun viivästyminen tällaisista syistä on Asiakkaan vastuulla, ja Asiakas voi tällöin olla velvollinen maksamaan viivästyskorkoa.

5.4 Kun tilaus on tehty, Asiakas saa alustavan tilausvahvistuksen. On kuitenkin huomattava, että tällaista tilausvahvistusta ei katsota tilauksen hyväksymiseksi. Ensin Doka tarkastaa lähetetyn tilauksen liittyen Tuotteiden saatavuuteen, toivottuun toimitus- tai noutopäivään sekä mahdollisiin ostorajoituksiin. Asiakas voi tarkastella tilauksensa tilaa verkossa koska tahansa.

5.5 Doka voi koska tahansa ja perusteluja esittämättä kieltäytyä solmimasta sopimusta. Asiakkaalle ei tällöin synny oikeutta korvaukseen.

5.6 Tuotteiden osto- tai vuokrasopimus syntyy vasta, kun Doka on nimenomaisesti hyväksynyt tilauksen. Mikäli Doka ei nimenomaisesti ilmoita hyväksymisestä, sopimus syntyy heti, kun Doka asettaa Tuotteet valmiiksi noutoa varten tai toimittaa ne.

5.7 Laskut toimitetaan Asiakkaalle tämän ilmoittamaan laskutusosoitteeseen.

6 Hinnat

6.1 Kaikki Verkkokaupan hinnat ovat nettohintoja ilman arvonlisäveroa tai muita tuonti-/vientitulleja noudettuna (ex works) Incoterms 2020:n mukaisesti.

6.2 Jos Dokan ja Asiakkaan välillä on voimassa oleva puitesopimus ja jos vuokrahintaa ei voida ilmoittaa Verkkokaupassa teknisistä syistä tai sen ilmoittaminen on vaikeaa, Doka voi poikkeuksellisesti viitata puitesopimukseen kuukausittaisen vuokrahinnan ilmoittamisen sijasta.

6.3 Tuotteen hinta voi vaihdella valitusta toimitusosoitteesta riippuen, ja lopullinen summa ilmoitetaan Asiakkaalle tämän mukaisesti.

6.4 Toimitus- ja kuljetuskustannukset riippuvat Asiakkaan valitsemasta toimituspaikasta, ja ne ilmoitetaan Asiakkaalle Verkkokaupassa ostoprosessin yhteydessä.

7 Toimitus ja maksu, riskin siirtyminen

7.1 Toimitus: Mikäli toimituksen hinta, maksutapa ja toimituspaikka (tai -paikat) on nimenomaisesti sovittu, Doka toimittaa Tuotteet.

Toimitus sovittuun paikkaan (työmaalle) tapahtuu kohtuullisen ajan kuluessa tilauksesta tai muun sovitun toimitusajan tai -päivän puitteissa.

Toimitusajat ja -päivät ovat arvioita.

Mikäli Asiakkaan kanssa on sovittu luottokorttimaksusta, toimitus tapahtuu vasta kun ostohinta on veloitettu Asiakkaalta.

Hankittujen Tuotteiden toimitus tapahtuu Asiakkaan vastuulla. Riski Tuotteiden tuhoutumisesta tai vaurioitumisesta siirtyy täten Asiakkaalle, kun Tuotteet luovutetaan Asiakkaalle, sen edustajalle tai rahdinkuljettajalle.

7.2 Jos toimitus viivästyy yli kaksi viikkoa sovitusta, Asiakkaalla on, force majeure -tilanteita lukuun ottamatta, oikeus peruuttaa sopimus, mikäli Doka ei ole kyennyt tekemään toimitusta tai noudettavaksi valmistelua vähintään kahden viikon lisäajassa.

7.3 Jos Asiakas kieltäytyy vastaanottamasta toimitettuja Tuotteita, Asiakkaan tulee varmistaa, että Tuotteet puretaan, varastoidaan ja pidetään Dokan saatavilla asianmukaisesti.

7.4 Jos force majeure tai muu Dokan vaikutusalueella ilmenevä ennalta-arvaamaton este estää Tuotteiden toimituksen sovittuna aikana / päivänä, Dokalla on oikeus lykätä Tuotteiden toimitusta / noudettavaksi valmistelua tai siirtää toimitus- tai noutopäivää kohtuullisella tavalla.

7.5 Dokalla on oikeus tehdä osatoimitus.

7.6 Maksun saapumisaika Dokan tilille on merkitsevä arvioitaessa, onko maksut suoritettu ajallaan. Epäselvissä tapauksissa maksetun summan katsotaan kohdistuvan Asiakkaan vanhimpaan velkaan.

7.7 Laskut asetetaan verkkoon Asiakkaan saataville tai lähetetään sähköisesti, ja niitä voi tarkastella verkossa sekä ladata sieltä. Lasku katsotaan vastaanotetuksi heti kun se on Asiakkaan saatavilla tai kun Asiakas on sen normaaleissa olosuhteissa huomannut (esim. sähköpostin vastaanottaminen). Jos Asiakas haluaa saada paperilaskun, Doka varaa oikeuden veloittaa siitä (esimerkiksi käsittelymaksun), edellyttäen että sovellettava laki sallii tämän. Sähköpostilaskut lähetetään Asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

8 Omistusoikeuden siirtyminen ja omistuksenpidätys

8.1 Ostetun materiaalin omistusoikeus siirtyy Asiakkaalle, kun maksu on suoritettu kokonaisuudessaan ja materiaali on vastaanotettu. Vuokratuotteiden omistusoikeus säilyy aina Dokalla.

8.2 Doka toimittaa kaikki ostetut, omistuksenpidätyksen alaiset materiaalit. Ostettujen materiaalien omistusoikeus säilyy Dokalla, kunnes ostohinta on kokonaan maksettu.

8.3 Omistusoikeus kattaa myös uudet tuotteet, jotka ovat syntyneet toimitettuja Tuotteita jalostamalla. Doka saa yhteisomistusoikeuden Tuotteita jalostamalla, yhdistelemällä tai sekoittamalla syntyneisiin tuotteisiin. Dokan omistusoikeus vastaa toimitettujen Tuotteiden arvoa suhteessa uuden tuotteen arvoon.

8.4 Asiakas ei saa pantata ostettuja ja/tai vuokrattuja, omistuksenpidätyksen alaisia materiaaleja kolmansille osapuolille tai käyttää niitä vakuutena tai muuten luopua niistä kolmansien osapuolten hyväksi. Toimitettujen, omistuksenpidätyksen alaisten Tuotteiden jälleenmyynti on sallittua vain Dokan nimenomaisella kirjallisella luvalla. Asiakas siirtää jo tässä vaiheessa Dokalle kaikki joko ehtoja rikkovasta tai Dokan hyväksymästä, Dokan omistuksenpidätyksen alaisten Tuotteiden jälleenmyynnistä syntyvät saatavat. Saatavien siirto katsotaan sitoutumiseksi maksun suorittamiseen. Sama pätee soveltuvin osin uusiin tuotteisiin, joihin Dokalla on yhteisomistusoikeus. Asiakas lisää kirjanpitoonsa ja saatavaluetteloihinsa maininnan tästä sekä Dokan pyynnöstä kertoo Dokalle ostajiensa nimet ja osoitteet sekä kyseisestä jälleenmyynnistä syntyvien saatavien lukumäärän ja summat sekä ilmoittaa ostajilleen kyseisten saatavien siirrosta. Asiakas siirtää Dokan omistuksenpidätyksen alaisten Tuotteiden jälleenmyynnistä saamansa tuoton Dokalle viivytyksettä.

8.5 Jos Dokan omistuksenpidätyksen alaisia Tuotteita takavarikoidaan tai niihin kohdistuu muita kolmansien osapuolten vaateita, Asiakkaalla on velvollisuus puolustaa Dokan omistusoikeutta sekä ilmoittaa Dokalle asiasta kirjallisesti ja viivytyksettä. Asiakas korvaa Dokalle kaikki kulut, jotka Dokalle aiheutuvat omistusoikeutensa turvaamisesta. Dokan pyynnöstä Asiakas asettaa Dokan saataville kaikki asiakirjat, joita tarvitaan Tuotteiden omistusoikeuden turvaamiseen ja puolustamiseen.

8.6 Jos Asiakas laiminlyö maksun, Dokan omistuksenpidätyksen alaiset Tuotteet tai vuokratuotteet on palautettava Dokan pyynnöstä viivytyksettä. Ellei Asiakas noudata pyyntöä viivytyksettä, Dokalla on oikeus noutaa omistamansa Tuotteet. Tuotteiden kuljetukseen liittyvät kustannukset ja riskit ovat kyseisen Asiakkaan vastuulla. Tällaisessa tapauksessa Tuotteiden palauttamista tai noutamista ei pidetä sopimuksen purkamisena. Dokalla on oikeus myydä näin haltuunottamansa Tuotteet toiselle osapuolelle ja kuitata myyntituotolla kyseisen Asiakkaan saatavia. Tällaisessa tapauksessa Asiakkaalle ilmoitetaan Dokan aikomuksesta myydä Tuotteet ja hankintahinta, ja Asiakas voi nimetä muita asiakkaita Dokalle neljän viikon kuluessa.

8.7 Vuokratuotteiden toimittaminen muualle kuin ilmoitetulle työmaalle edellyttää Dokan etukäteen saatua kirjallista lupaa. Kaikki kustannukset, jotka ovat aiheutuneet Dokalle tuotteiden toimittamisesta muualle kuin vuokrasopimuksessa mainittuun paikkaan, ovat Asiakkaan vastuulla ja laskutetaan tältä.

9 Asiakirjat, asiantuntemuksen salassapito, takaisinmallinnuskielto, asiakirjojen lataaminen

9.1 Asiakkaalla ei ole oikeutta käyttää Dokan tarjoamia asiakirjkl5oja (käyttäjätietoja, käyttöohjeita, käyttäjän käsikirjoja) muuhun kuin sopimuksessa tai kyseisessä asiakirjassa mainittuihin tarkoituksiin.

9.2 Asiakirjojen sisältämä asiantuntemus on Asiakkaan käytettävissä vain näitä tarkoituksia varten. Asiakas kohtelee tällaista asiantuntemusta erittäin luottamuksellisena ilman oikeutta käyttää sitä missään muodossa takaisinmallinnustarkoituksiin. Asiakkaalla ei missään olosuhteissa ole oikeutta takaisinmallintaa Tuotteita.

9.3 Vastuu asiakirjaosiosta ladatuista asiakirjoista (muun muassa käyttäjätiedot tai asiakirjat, jotka Doka on velvollinen asettamaan Asiakkaan käyttöön) on Asiakkaalla. Doka ei ota vastuuta siitä, että Asiakas lataa Tuotteeseen liittyvän oikean asiakirjan oikealla kielellä.

10 Maksun viivästyminen

10.1 Jos Asiakkaan suorittama Tuotteiden ostohinnan maksaminen myöhästyy, Doka voi kohtuullisen, vähintään 14 päivän lisäajan jälkeen peruuttaa sopimuksen kirjallisesti.

10.2 Muussa tapauksessa Asiakkaalla on velvollisuus maksaa myöhästyneestä maksusta viivästyskorkoa asiaankuuluvan peruskorkotason mukaisesti plus 9,2 prosenttiyksikköä per vuosi. Lisäksi Asiakkaalla on velvollisuus korvata Dokalle saatavien perinnästä ja oikeuksien puolustamisesta aiheutuneet kulut, mukaan lukien saatavien perinnästä annetun lain 10e §:n mukaisen 40 euron vakiokorvauksen. Mikäli Dokalle aiheutunut vahinko on tätä suurempi, on Dokalla oikeus vaatia vahingonkorvausta täysimääräisesti.

10.3 Dokalla ei ole velvollisuutta toimittaa / valmistella noudettavaksi muita Tuotteita niin kauan kuin Asiakkaalla on maksamattomia maksuja, viivästyskorkoja ja/tai kuluja.

11 Peruuttaminen

11.1 Sopimuksen osapuolet voivat peruuttaa sopimuksen kirjatulla kirjeellä perustellusta syystä (kuten olennaisten sopimusehtojen rikkominen tai maksujen viivästyminen vähintään 14 päivän lisäajasta huolimatta).

11.2 Doka voi myös peruuttaa sopimuksen, jos sen täyttäminen lyhyeksikään ajaksi ei ole Dokan kannalta kohtuullista.

12 Tuotteiden palauttaminen

12.1 Sopimuksen peruuttamisen jälkeen jo toimitetut Tuotteet palautetaan Dokalle 14 päivän kuluessa Asiakkaan riskillä ja kustannuksella edellyttäen, että sopimuksen peruuttaminen ei johdu Dokasta. Jos Asiakas laiminlyö tämän velvoitteen, Dokalla on oikeus noutaa Tuotteet tai järjestää niiden noutaminen Asiakkaan riskillä ja kustannuksella.

12.2 Jos palautettavia Tuotteita ei voi yksiselitteisesti tunnistaa muiden joukosta, Dokalla on oikeus valita haluamansa Tuote. Tällaisessa tapauksessa Asiakas pitää Dokaa syyttömänä ja korvaa Dokalle kolmansien osapuolten vaateet.

13 Takuu, vastuu, virhe

13.1 Asiakkaalla on velvollisuus tarkastaa Tuotteet virheiden varalta viivytyksettä ja joka tapauksessa viimeistään 8 päivän kuluessa toimituksen vastaanottamisesta ja ennen Tuotteiden käyttämistä ja ilmoittaa kirjallisesti virheistä, mukaan lukien yksityiskohtaisen kuvauksen huomatuista virheistä, kyseisen ajan sisällä.

13.2 Todistustaakka virheistä on Asiakkaalla.

13.3 Virheet voidaan Dokan harkinnan mukaan korjata korvaavalla toimituksella, toimittamalla puuttuvat tuotteet tai tuotteet vaihtamalla.

13.4 Ilmoitettuihin virheisiin liittyvät takuuvaatimukset on esitettävä oikeudessa kuuden kuukauden kuluessa niiden havaitsemisesta.

13.5 Ilmoitus virheistä ei vapauta Asiakasta maksuvelvoitteesta. Jotta Dokalla olisi takuuseen liittyvä vastuu, Asiakkaan on täytettävä kaikki velvollisuutensa mukaan lukien maksuvelvoitteensa hoitaminen, virheistä ilmoittaminen ajoissa ja yksityiskohtaisen kuvauksen toimittaminen.

13.6 Doka voi käydä neuvotteluja virheisiin tai valituksiin liittyen, mutta se ei merkitse sitä, että Doka luopuu oikeudestaan vedota siihen, että virheistä ilmoitettiin liian myöhään tai niitä ei kuvattu tarpeeksi tarkasti.

13.7 Asiakkaan takuuseen liittyvä vaade Dokaa kohtaan raukeaa, jos Asiakas jälleenmyy Tuotteet kuluttajille ja takuuaika on päättynyt.

13.8 Dokalla ei ole korvausvastuuta vähäisestä huolimattomuudesta. Lisäksi korvausvastuu ei päde välillisiin vahinkoihin tai ansionmenetykseen, paitsi kun vahinko tai menetys on aiheutettu tahallisesti. Edellä mainitut vastuunrajoitukset eivät päde henkilövahinkoihin.

13.9 Asiakkaan on esitettävä vahingonkorvausvaatimukset oikeudessa kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun on saanut vahingon ja sen aiheuttajan tietoonsa, kuitenkin viimeistään kahden vuoden kuluttua toimituksesta.

13.10 Sopimuksesta peräytyminen virheen vuoksi ei ole sallittua.

13.11 Doka ei takaa Verkkokaupan keskeytymätöntä saatavuutta ja huomauttaa, että Verkkokaupan palvelut voivat olla rajoitettuja tai väliaikaisesti poissa käytöstä tarpeellisista syistä (kuten ylläpito, turvallisuus, kapasiteetti tai parannukset).

14 Ei kuittausoikeutta

Asiakkaalla ei ole oikeutta kuitata Dokalle maksettavia saatavia Dokalta tulossa olevilla saatavilla, elleivät kyseiset saatavat ole kiistattomia tai tuomioistuin ole tehnyt niistä lopullista päätöstä.

15 Erotettavuus

Jos mistä tahansa syystä jokin tämän YEK:n tai siihen perustuvan sopimuksen ehdoista on pätemätön tai toimeenpanokelvoton, se ei vaikuta muiden ehtojen voimassaoloon. Pätemätön tai toimeenpanokelvoton ehto korvataan ehdolla, joka on mahdollisimman lähellä ehdon aiottua tarkoitusta. Sama pätee soveltuvin osin ehdoissa esiintyviin puutteisiin.

16 Sovellettava laki, suorituspaikka, oikeuspaikka

16.1 Kaikkiin Dokan ja Asiakkaan välisiin oikeussuhteisiin sovelletaan Suomen lakia lukuun ottamatta ristiriitoja liittyen kansainvälisen yksityisoikeuden sääntöihin ja YK:n kauppalakiin (UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods).

16.2 Kaikki tästä YEK:sta taikka siihen liittyvistä osapuolten välisistä oikeussuhteista aiheutuvat riitaisuudet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Dokalla on myös oikeus nostaa kanne Asiakasta vastaan Asiakkaan kotipaikan tuomioistuimessa.

17 Muuta

17.1 Verkkokaupasta ostamisesta koituu tavalliset internetin käyttöön liittyvät kulut.

17.2 Kaikki tässä määritellyt oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät mahdolliselle oikeudelliselle seuraajalle (erityis- tai yleisseuraanto). Asiakas ei saa siirtää tässä määritettyjä oikeuksiaan tai velvollisuuksiaan kolmannelle osapuolelle ilman Dokan etukäteen antamaa nimenomaista kirjallista hyväksyntää.

17.3 Dokan työntekijöiden suulliset sopimukset, lupaukset ja neuvot eivät ole päteviä ilman Dokan kirjallista vahvistusta.

17.4 Suullisia lisäsopimuksia ei hyväksytä. Tämän YEK:n tai Verkkokaupan kautta tehtyjen sopimusten muutokset ja lisäykset on tehtävä kirjallisessa muodossa. Sama pätee lisäsopimuksiin, takuisiin ja edustusoikeuksiin sekä myöhemmin tehtyihin sopimusmuutoksiin, mukaan lukien kirjallisen muodon vaatimuksesta luopumiseen.

17.5 Sähköpostin katsotaan täyttävän kirjallisen muodon vaatimuksen. Sähköposti riittää myös kaikkiin muihin ilmoituksiin ja asiaankuuluvaan oikeudelliseen viestintään, ellei tietyssä tapauksessa tai tässä YEK:ssa ole muuta sanottu.

Lataus YLEISET EHDOT JA KÄYTTÖEHDOT

Päivämäärä: Syyskuu 2021