GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUK

 

1. Anvendelsesområde for de generelle vilkårene og betingelsene for bruk

1.1 Disse generelle vilkår og betingelser for bruk ("Vilkårene") laget av Doka Österreich GmbH ("Doka"), skal gjelde for Dokas nettbutikk https://shop.doka.com/shop/no/nb ("Nettbutikken"), samt alle underdomener og nettsteder tilhørende dette domenet. Vilkårene skal gjelde for alle transaksjoner som håndteres via Nettbutikken med det formål å kjøpe eller leie nye og brukte materialer, som forskalingstilbehør, vegg- og takforskaling og systemkomponenter ("Produkter"), av kommersielle kunder (B2B). 

1.2 Disse Vilkårene skal også gjelde ved fremtidige transaksjoner mellom kunden og Doka gjennomført via Nettbutikken, selv om det ikke blir gjort ytterligere referanser til Vilkårene når en slik fremtidig kontrakt inngås. For utleiematerialer skal følgende generelle utleievilkår for Doka, tilgjengelig på https://www.doka.com/no/home/termsandconditions/terms-and-conditions, gjelde i tillegg. Dersom det skulle være uoverensstemmelse mellom disse Vilkårene og Dokas generelle utleievilkår, skal de mer spesifikke reglene i disse Vilkårene gjelde for online transaksjonen. 

1.3 Kunders generelle vilkår og betingelser eller vilkår for kjøpet skal ikke gjelde med mindre Doka uttrykkelig har akseptert disse skriftlig.

1.4 Doka forbeholder seg retten til å endre Vilkårene når som helst uten å oppgi sine grunner. Kunder skal varsles om slike endringer via e-post. Fortsatt bruk av Nettbutikken skal anses som samtykke til endring av Vilkårene.

2. Immaterielle rettigheter

Elementer i https://Shop.Doka.com og alle underdomener og nettsteder som tilhører dette domenet, som for eksempel tekst, bilder, fotografier og grafikk er beskyttet av opphavsrett og intellektuelle og industrielle rettigheter. Slike elementer må ikke kopieres, redigeres eller brukes på noen annen måte.

3. Personvern

3.1 Vår personvernerklæring inneholder detaljert informasjon om innsamling, behandling og utlevering av dine personlige data, og dine rettigheter som registrert. Personvernerklæringen, nedlastbar på https://www.doka.com/no/home/dataprivacy/index, skal gjelde som en integrert del av disse Vilkårene. 

3.2 Kunden samtykker herved eksplisitt til at personopplysninger (for eksempel fornavn, etternavn, tittel, e-postadresse, passord, fødselsdato, firmanavn, kontaktperson, organisasjonsnummer, telefonnummer, faksnummer, leveringsadresse og faktureringsadresse) blir brukt til utsendelse av e-post eller brev med annonsering av lignende produkter eller tjenester fra Doka og – for dette formålet – at Doka også overfører disse dataene til Doka GmbH. De innsamlede personopplysningene vil ikke bli solgt, delt eller utleid på noen annen måte enn hva som er oppgitt i vår personvernerklæring. Kunden skal ha rett til å motsette seg den ovennevnte behandlingen av personopplysninger ved å henvende seg til Shop@doka.com.

4. Kunderegistrering, autorisasjoner, identitetskontroll og representasjonsfullmakt

4.1 Alle kunder må registrere seg ved fylle ut nærmere bestemt obligatorisk informasjon. Informasjonen kundene leverer må være nøyaktig, fullstendig, sannferdig og i samsvar med relevante lovbestemmelser. 

4.2 Etter første gangs registrering blir hver kunde tildelt et brukernavn og passord (innloggingsdata) for senere innlogging i Nettbutikken. Det er mulig å opprette flere brukere med ulike autorisasjoner for én kunde, dersom det er interne godkjenningsprosesser til stede hos kunden. Doka påtar intet ansvar med hensyn til tildeling og bruk av slike autorisasjoner og eventuelle interne godkjenningsprosesser som kunden måtte ha.

4.3 Doka skal ha rett til å når som helst verifisere identiteten og representasjonsfullmakten til brukeren som logger seg på nettsiden og kan også kreve tilstrekkelig beviser for dette (forretningslisens, fullmaktserklæring, utskrift fra firmaattest, etc.). 

4.4 Kunder skal være forpliktet til å holde innloggingsdata hemmelig og beskytte dette mot uautorisert tilgang fra tredjeparter. Kunder skal umiddelbart varsle Doka skriftlig ved misbruk eller uautorisert bruk. Inntil slike varsler er gitt vil enhver tilgang og enhver handling eller bruk av tjenesten knyttet til slik tilgang tilskrives den aktuelle kunden.

4.5 Hvis kundene ikke utfører noen handlinger og ikke besøker Nettbutikken i løpet av ett år eller mer, skal den aktuelle brukerkontoen fjernes. Det er imidlertid mulig å registrere seg på nytt når som helst.

5. Tilbud, innkjøpsordrer, betalingstyper, inngåelse av kontrakt, fakturering

5.1 Alle Dokas tilbud skal være uforpliktende, med mindre det fremgår eksplisitt at de skal være bindende. Den fremviste tilgjengeligheten av Produkter i løpet av bestillingsprosessen skal også være uforpliktende.

5.2 Når du bestiller produkter, skal kunder, i tillegg til å velge Produkter, også angi leveringstype (levering eller henting), foretrukket leverings- eller hentedato og foretrukket betalingsmåte. Doka skal levere Produktene til den adressen som er angitt i prosjektet som kunden har opprettet. Hvis ingen adresse er tilgjengelig, plikter kunden å opprette et nytt prosjekt, inkludert en adresse.

5.3 Hvis Produktene blir hentet av kunden, kan betaling enten gjøres ved mottak av faktura, eller senest ved henting dersom det brukes et debet- eller kredittkort. Betaling ved bruk av faktura skal kreve godkjennelse fra Doka. 

5.4 Dersom Doka leverer til et avtalt leveringssted, må betalingen gjøres enten med kredittkort eller ved mottak av faktura. Betaling ved bruk av faktura skal kreve godkjennelse av Doka. Doka kan, etter eget skjønn, kreve betaling med kredittkort. I tilfelle av betaling med kredittkort, må all relevant kredittkortinformasjon oppgis ved bestilling. Det skal være kundens ansvar å se til at kredittkortet verken er blokkert eller er utløpt; eventuelle forsinkelser i betaling med bakgrunn i dette skal tilskrives kunden, og kunden kan være ansvarlig for å betale forsinkelsesrenter.

5.5 Når en kjøpsordre er sendt inn, skal kunden motta en foreløpig ordrebekreftelse. Merk imidlertid at en slik foreløpig ordrebekreftelse ikke anses å utgjøre en aksept av tilbudet. Doka skal først sjekke det innsendte tilbudet med hensyn til tilgjengelighet av det etterspurte Produktet, evne til å møte foretrukket leveringsdato/klar for henting-dato og overholdelse av eventuelle begrensninger som måtte foreligge. Kunder kan når som helst se statusen for sine kjøpsordre på internett.

5.6 Doka kan, når som helst og uten å oppgi årsak, nekte å inngå en kontrakt uten at dette medfører et  erstatningskrav fra kunden.

5.7 En kjøps- eller leiekontrakt for Produktene er inngått når kjøpsordren er uttrykkelig akseptert av Doka. Dersom Doka unnlater å levere en eksplisitt aksepterklæring, skal kontrakten anses inngått så snart Doka aksepterer kundens kjøpsordre ved å gjøre Produktene klare for henting eller ved å levere Produktene.

5.8 Fakturaer skal utstedes til kunder på en faktureringsadresse spesifisert av kundene.

6. Priser

6.1 Alle priser i Nettbutikken er nettopriser, eksklusive moms og andre import-/eksportavgifter, Ex Works etter Incoterms 2010. 

6.2 Hvis det foreligger en gyldig rammeavtale mellom Doka og kunden, og hvis leieprisen ikke fremgår av Nettbutikken på grunn av tekniske årsaker eller bare kan vises under vanskelige forhold, kan Doka, som et unntak, også referere til rammeavtalen i stedet for å oppgi den månedlige leieprisen. 

6.3 Prisen på et Produkt kan variere avhengig av den valgte leveringsadressen, og det resulterende beløpet skal formidles til kunden tilsvarende.

6.4 Prisene på levering og transport avhenger av sted og type levering kunden har valgt og skal formidles til kunden under kjøpsprosessen via Nettbutikken.

6.5 Vi tar forbehold om at feilprising kan forekomme og at kjøpet i dette tilfellet ansees som ugyldig.

7. Levering og betaling, risikoens overgang

7.1 Kunder kan, etter eget skjønn, enten hente Produktene eller få dem levert til et bestemt leveringssted.

7.2 Kunden henter: På avtalt dato og tidspunkt skal kunden hente Produktene fra Doka-filialen som er nærmest den adressen kunden har angitt, eller fra et annet sted hvis dette er uttrykkelig avtalt.

Produktene skal kun overleveres til kunden når kjøpsprisen og alle andre utgifter er betalt, med mindre betaling ved mottak av faktura er uttrykkelig avtalt. 

Risikoen for tap eller utilsiktet skade på Produktene går over til kunden ved overlevering til kunden eller til en tredjepart som opptrer som agent for kunden.

7.3 Levering: Forutsatt at pris for levering, betalingsmåte og sted(er) for levering ble uttrykkelig avtalt, skal Doka levere Produktene.

Levering til avtalt leveringssted (byggeplass) skal skje innen rimelig tid etter bestilling eller innen andre leveringsperioder eller på andre leveringsdatoer dersom dette er avtalt. 

Alle leveringsperioder og leveringsdatoer skal være omtrentlige perioder og datoer. 

I den utstrekning betaling med kredittkort ble avtalt med kunden, skal leveringen gjennomføres først etter at kjøpesummen er belastet kunden.

Levering av de kjøpte Produktene skal være på kundens risiko. Risikoen for tap eller utilsiktet skade på Produktene skal dermed gå til kunden ved overlevering til transportøren.

7.4 Dersom leveransen av/henteklare Produkter overskrider mer enn to uker, skal kunden, bortsett fra i tilfeller av force majeure, ha rett til å heve kontrakten etter å ha gitt betalingsutsettelse på minst to uker. 

7.5 Dersom kunden nekter ta i mot de leverte Produktene, skal kunden sørge for at Produktene lastes ut på behørig måte, lagres og være tilgjengelige for Doka. 

7.6 Force majeure eller andre uforutsette hindringer som oppstår innenfor Doka ' kontrollsfære og hindrer levering av /henteklare Produkter innen den avtalte perioden/på avtalt dato, skal resultere i at Doka har rett til å forlenge perioden for levering /henteklare produkter, eller flytte dato for levering/henteklare produkter, i rimelig grad. 

7.7 Doka skal ha rett til å foreta delvise leveranser.

7.8 Mottak på/kreditering til Dokas konto skal være relevant for utbetalinger som betraktes betalt i rett tid. I tvilstilfeller skal beløp som krediteres regnes som nedbetaling av kundens eldste gjeld.

7.9 Fakturaer skal gjøres tilgjengelig for kunder online eller overføres elektronisk og kan bli sett online samt lastes ned. Fakturaer skal anses å være forkynnet så snart kunden kan ha tilgang til de, eller kunden kan legge merke til de under vanlige omstendigheter (f. eks e-post-kvittering). Dersom kundene ønsker å motta fakturaer på papir, forbeholder Doka seg retten til å belaste et gebyr (for eksempel et ekspedisjonsgebyr) såfremt dette er tillatt i henhold til gjeldende lov. Når fakturaer sendes ut via e-post, skal kundene få tilsendt disse til e-postadressen som er angitt av dem. 

7.10 Den avtalte leie skal faktureres på den siste dagen i hver kalendermåned og skal være betalbar umiddelbart uten fradrag. 

7.11 Retur av leide varer: Ved å signere returfølgeseddelen bekrefter Doka bare mottak av Produktene, ikke deres kvantitet og kvalitet. Skulle det være avvik mellom antallene som er oppgitt i de bekreftede returfølgeseddelen og antallet som faktisk er levert, skal bare mengdene som faktisk leveres, anses som returnert. 

7.12 Leiesummen dekker kun normal slitasje på grunn av riktig bruk; hensiktsmessig bruk krever, i alle tilfeller, overholdelse av Doka relevante instruksjoner for montering og bruk. Kunden skal be om slike instrukser fra Doka, som skal gi relevante dokumenter til kunden kostnadsfritt på forespørsel.

Leid utstyr skal returneres i rengjort tilstand som tilsvarer Dokas kvalitetskriterier som gjelder på leveringstidspunktet. Kunden skal refundere Doka for kostnadene ved eventuell rengjøring. Doka skal uten kostnad gi kunden relevante kvalitetskriterier for renhold på forespørsel. 

Hvis leid utstyr returneres så skadet at det ikke lenger kan repareres (totalt tap) eller hvis leid utstyr ikke returneres (manglende materiale), skal kunden refundere Doka  ved å betale for det leide utstyrets gjenanskaffelsesverdi i henhold til Dokas priser som gjelder på leveringstidspunktet, minus en  15 % rabatt for at varene var brukt . Eventuelle krav fra Doka i forbindelse med leien påløpt frem til refusjonstidspunktet for det leide utstyrets gjenanskaffelsesverdi skal forbli upåvirket. Refusjonen gir ikke kunden eierskap  til det skadede leide utstyret, med mindre annet er uttrykkelig avtalt fra sak-til-sak. Kunden skal også bære kostnadene for fjerning av ubrukelig utleid utstyr. Videre, hvis varene er skadet, kan Doka velge å kreve kompensasjon for enten reparasjonskostnadene eller for verditapet.

8. Leieperioden

8.1 Minimum leieperiode er 1 (en) måned, med mindre noe annet er eksplisitt avtalt. 

8.2 Leieforholdet skal begynne den dagen Doka gjør varene tilgjengelig for henting eller bruk, eller – i tilfelle det var avtalt at Doka skal frakte varene– den dagen da forsendelsen ble påbegynt. 

8.3 Leieforholdet skal ende på den dagen varene returneres til Dokas lager. Dagen da varene blir samlet inn og dagen da varene returneres skal hver telle som en hel dag med leie. 

8.4 Risikoen for at kunden kan være ute av stand til å benytte og bruke leid materiale på grunn av dårlig vær eller andre ytre påvirkninger skal bæres av kunden. 

8.5 Plikten til å betale en leie skal opphøre når leie utstyret er returnert, imidlertid tidligst, på slutten av kontraktsmessig avtalt leieperiode.

9. Overføring av eiendomsrett , salgspant

9.1 Eiendomsrett til materiale som kjøpes går over til kunden ved full betaling og levering av det innkjøpte materialet. Doka skal alltid beholde eiendomsrett til leid materiale. 

9.2 Doka skal levere alt solgt materiale med salgspant. Doka skal beholde sin eiendomsrett til det innkjøpte materiellet frem til kjøpesummen er betalt i sin helhet. 

9.3 Eierskap skal også omfatte nye gjenstander som produseres gjennom bearbeidelse av de leverte Produktene. Ved bearbeidelse, sammensetning eller sammenblanding av Produktene, skal Doka bli sameier i gjenstandene proporsjonalt med verdien av de leverte Produktene i forhold til det nyopprettede gjenstanden.

9.4 Dersom Doka har salgspant i kjøpt og/eller leid materiale, skal ikke kunder tillates å pantsette, bruke som sikkerhet, eller på annen måte disponere over materialet til fordel for tredjeparter. Det er for kunden ikke tillatt å kjøpe materiale beheftet med salgspant med formål om å videreselge dette.

Dersom det på et senere tidspunkt skulle vise seg at kunden likevel ønsker å videreselge Produktet før det er ferdig nedbetalt til Doka, skal dette skal kun tillates ved Dokas uttrykkelige skriftlige samtykke. Kunder skal i disse tilfeller overdra til Doka alle fordringer fra videresalg på produkter Doka har eiendomsforbehold i, som enten er gjennomført i strid med denne bestemmelsen eller dersom Doka har gitt sitt samtykke, med en forståelse om at disse fordringene skal gå til å nedbetale kundens gjeld. Det samme gjelder med nødvendige tilpasninger, for nye gjenstander der Doka tilegner seg sameie. Kunder skal registrere dette i regnskapene sine og i sine lister over utestående fordringer, og skal, på Doka anmodning, formidle til Doka navnene og adressene til kjøpere, samt antall og mengden fordringer oppnås fra slike videresalg samt varsle kjøperne av tildelingen av slike fordringer. Enhver fortjeneste kunder har fått på videresalg av Produkter Doka har eiendomsforbehold i, skal gis videre til Doka uten forsinkelse.

9.5 Dersom leide gjenstander eller Produkter som er gjenstand for Dokas eiendomsforbehold blir beslaglagt eller på annen måte krevd av tredjeparter, skal kundene være forpliktet til å tydeliggjøre Dokas eiendomsrett og til å varsle Doka skriftlig uten forsinkelser. Kunden skal refundere Doka for alle kostnader som er pådratt av Doka for å beskytte sin eiendomsrett. På anmodning skal kunden tilgjengeliggjøre alle dokumenter som kreves for at Doka skal kunne beskytte og tydeliggjøre sin eiendomsrett til Produktene.

9.6 Dersom kunder misligholder sin betalingsforpliktelse, skal Produktene som er underlagt Dokas eiendomsforbehold samt utleiede gjenstander ved forespørsel bli returnert til Doka uten forsinkelser. I den grad kundene ikke overholder forespørselen uten forsinkelser, skal Doka ha rett til å hente Produktene som Doka har eiendomsretten til. I alle tilfeller skal kostnader og risiko forbundet med transport av Produktene til Doka bæres av den aktuelle kunden. I et slikt tilfelle skal retur eller henting av Produktene ikke anses som en heving av kontrakten. Doka skal ha rett til å selge Produktene og dermed overlate disse til en annen part og til å motregne inntektene for slikt salg mot forfalte fordringer fra den aktuelle kunden. I et slikt tilfelle skal kunden informeres om at Doka har til hensikt å videreselge Produktene og kjøpesummen, og kan navngi andre kunder til Doka innen en fireukers periode.

9.7 Dersom utleie utstyret skal bringes til et annet sted enn den oppgitte byggeplassen, skal dette kreve skriftlig godkjennelse fra Doka. Alle kostnader som er påløpt for Doka basert på å bringe varene til et annet sted enn det som er oppgitt i leieavtalen, skal bæres av og faktureres til kunden.

10. Dokumenter, taushetsplikt, forbud omvendt utvekling, nedlasting av dokumenter

10.1 Kunder skal ikke ha rett til å bruke de dokumenter som er gjort tilgjengelig av Doka (brukerinformasjon, bruksanvisninger, brukermanualer) til andre formål enn de som er fastsatt i kontrakten eller det aktuelle dokumentet. 

10.2 Ekspertisen som finnes i dokumentene er gjort tilgjengelig for kunden utelukkende for disse formålene. Kunder skal behandle slik ekspertise som strengt konfidensiell og skal ikke ha rett til å bruke den i noen form overhodet med formål om å foreta omvendt utvikling. Kunder skal ikke under noen omstendighet ha rett til å foreta omvendt utvikling av Produktene.

10.3 Ansvar for dokumentene lastet ned fra nedlastningssider (inkludert, uten å være begrenset til, brukerinformasjon eller dokumenter Doka er forpliktet å gjøre tilgjengelig for kunder) skal ligge hos kundene selv. Særlig påtar Doka seg intet ansvar for kunder at kunder laster ned korrekt dokument på riktig språk for det aktuelle Produktet.

11. Mislighold

11.1 Hvis kundene er forsinket i avhenting av Produktene eller betaling av kjøpesummen, kan Doka, etter å ha gitt en betalingsutsettelse på minst 14 dager, skriftlig heve kontrakten.

11.2 Ellers skal kunder, i tilfelle forsinket betaling, være forpliktet til å betale forsinkelsesrenter i størrelsesordenen av aktuelle grunnrenten pluss 9,2 prosentpoeng. Videre skal kundene være forpliktet til å refundere til Doka for kostnader som påløper for å inndrive fordringer og fremheve Dokas rettigheter, inkludert, men ikke begrenset til, alle kostnader ved purring og innkreving, og en flat sum på EUR 40. Erstatningskrav for tap i utover dette skal forbli upåvirket.

11.3 Doka skal ikke være forpliktet til å levere eller gjøre ytterligere Produkter henteklare så lenge kundene har mislighold fakturerte beløp, forsinkelsesrenter og/eller utgifter.

12. Heving

12.1 Partene kan heve kontrakten, ved registrert brev, dersom det er rimelig grunn til det (for eksempel brudd på vesentlige kontraktsbestemmelser, betalingsmislighold på tross av betalingsutsettelse på minst 14 dager).

12.2 Doka kan også heve kontrakten dersom det ikke er rimelig å forvente at Doka gjennomfører kontrakten, selv om dette bare gjelder en begrenset tidsperiode.

13. Retur av Produktet

13.1 Ved heving av kontrakt skal alle Produkter som allerede er levert, returneres til Doka innen 14 dager, på kundens regning og risiko, forutsatt at heving av kontrakten ikke kan tilskrives feil på Dokas side. I den grad en kunde unnlater å oppfylle denne forpliktelsen, skal Doka ha rett til hente Produktene, eller få dem hentet, på kundens regning og risiko.

13.2 Dersom Produktene som skal returneres ikke entydig kan skilles fra andre, skal Doka ha rett til å velge et Produkt etter eget valg. I et slikt tilfelle skal kunden holde Doka skadesløs og beskytte Doka mot eventuelle krav fra tredjeparter.

14. Garanti, ansvar, feil

14.1 Kunder skal være forpliktet til å. uten forsinkelse,  undersøke Produktene for mangler, men i alle fall senest innen 8 dager etter levering og før Produktene tas i bruk, og skal skriftlig varsle om mangler innen denne perioden ved å gi en detaljert beskrivelse av alle identifiserte mangler.

14.2 Byrden av å bevise eksistensen av mangler skal ligge hos kundene. § 924 i den østerrikske sivilrettsboken (Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch) gjelder ikke.

14.3 Mangler kan, etter Doka ' skjønn, avhjelpes ved påfølgende ytelser (dekningsleveranse eller påfølgende levering av eventuelle manglende varer eller bytte).

14.4 Krav i henhold til garanti for varslede mangler må være fremmet for domstolene innen seks måneder.

14.5 Varsel om mangler fritar ikke kunden fra deres betalingsforpliktelse. For at Doka skal være ansvarlig etter garantien, må kunden ha oppfylt alle sine forpliktelser, inkludert, uten å være begrenset til, deres betalingsforpliktelser og må ha varslet om manglene i rett tid og ha gitt detaljerte spesifikasjoner.

14.6 Det faktum at Doka kan gå inn i forhandlinger om mangler eller klager skal ikke innebære en fraskrivelse av Dokas rett til protestere på at varselet om mangler ble fremsatt for sent eller mangler tilstrekkelig detaljerte spesifikasjoner.

14.7 Kunders regresskrav mot  Doka etter garantien skal utelukkes dersom kundene har solgt Produktene til forbrukerne og garantiperioden allerede har utløpt (Paragrav 933b i den østerrikske sivilrettsboken (Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch) kommer ikke til anvendelse). Med mindre det er ufravikelige lovbestemmelser som hindrer dette, skal kundene på samme måte utelukke enhver regressrett vis-à-vis sine kjøpere.

14.8 Ethvert ansvar hos Doka for simpel uaktsomhet skal utelukkes. Videre skal ikke Doka holdes ansvarlig for følgeskader eller tapt fortjeneste – unntatt i tilfeller der skaden eller tapet ble forårsaket forsettlig. Den foregående ansvarsfraskrivelse skal ikke gjelde ved personskade. 

14.9 Eventuelle erstatningskrav skal være fremmet  for domstolene av kunder innen 6 måneder etter de fikk kunnskap om skade og skadevolder, senest innen to år etter overlevering. 

14.10 Heving av kontrakt på grunn av feil skal utelukkes.

14.11 Doka garanterer ikke for at Nettbutikken er tilgjengelig til en hver tid og fremhever det faktum at Nettbutikkens tjenester kan være begrenset eller midlertidig suspendert av nødvendige grunner (for eksempel vedlikehold, sikkerhet, kapasitet eller oppgradering). 

14.12 Som en prinsippsak er leid materiale brukt materiale; levering av brukt materiale som sådan utgjør ikke en mangel, noe som er grunnen til at kunden ikke har rett til å kreve levering av nytt materiale, med mindre det er uttrykkelig avtalt skriftlig mellom kontraktspartene.

15. Ingen motregning

Kunder har ikke rett til å motregne fordringer de har mot Doka mot fordringer Doka har mot dem, med mindre de relevante krav er ubestridt eller har blitt rettskraftig avgjort av en domstol.

16. Regler om ugyldighet

Hvis, uavhengig av grunn, en eller flere bestemmelser i Vilkårene eller en kontrakt basert på disse Vilkårene er ugyldige eller ikke kan håndheves, skal dette ikke påvirke gyldigheten av de resterende bestemmelsene. Enhver ugyldig eller ugjennomførbar bestemmelse skal erstattes av en bestemmelse som ligger så nært som mulig til det tiltenkte formålet med bestemmelsen. Det samme skal gjelde med nødvendige tilpasninger eventuelle huller i bestemmelsene.

17. Lovvalg, oppfyllelsessted, jurisdiksjon

17.1 Alle juridiske forhold mellom Doka og kunder skal være underlagt østerriksk lov, med unntak av lovvalgsreglene som følger av internasjonal privatrett og United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG). 

17.2 Oppfyllelsessted skal være Dokas registrerte adresse.

17.3 Eksklusiv jurisdiksjon for enhver og alle tvister som oppstår som følge av eller i forbindelse med Vilkårene og transaksjonene basert på dem, skal ligge hos en domstol med tilstrekkelig kompetanse om tvisten i Amstetten, Østerrike, eller, etter Dokas skjønn, en domstol med tilstrekkelig kompetanse om tvisten på kundens registrerte adresse. Doka skal ha rett til å saksøke på stedet hvor kunden har alminnelig verneting.

18. Diverse

18.1 Kjøp gjort i Nettbutikken medfører alminnelige kostnadene ved bruk av internett.

18.2 Alle rettigheter og plikter herunder skal tilfalle juridiske etterfølgere (singulær- eller universalsuksesjon). Kunder kan ikke overføre rettigheter og plikter til en tredjepart uten å ha innhentet eksplisitt skriftlig samtykke fra Doka.

18.3 Alle muntlige avtaler, løfter og reklamer utført av Doka-ansatte er ugyldige uten skriftlig bekreftelse fra Doka.

18.4 Det eksisterer ingen muntlige sideavtaler. Eventuelle endringer eller tilføyelser til disse Vilkårene eller kontrakter inngått via Nettbutikken krever skriftlighet for å være gyldige; det samme gjelder for alle sideavtaler og garantier og inneståelser, samt eventuelle kontraktsmessige endringer gjort på et senere tidspunkt, inkludert eventuelle avkall på skriftlighetskravet.

18.5 E-post skal anses for å oppfylle skriftlighetskravet. E-post skal likeledes være tilstrekkelig for alle andre meldinger eller juridisk relevant kommunikasjon med mindre annet er fastsatt i en bestemt sak eller i disse Vilkårene.

 

GTC Download

Dato: Februar 2019